UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Loodusteaduslik kirjaoskus gümnaasiumi lõpetajate karjäärivaliku mõjutajana LoteGüm
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Natural science literacy as a factor effecting high school graduates' career choice
2. Finantseerimise allikad
TLÜ Uuringufond
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Priit Reiska
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Priit Reiska, e-mail: priit@tlu.ee, tel: +3726199701, +3725254760
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Planeeritava uuringu eesmärgiks on õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse arendamisvõimaluste väljaselgitamine ja sellest tulenevate ettepanekute tegemine õpetajakoolituse kasvatusteaduslike ning loodusteaduslike ainete bloki üldhariduskooli õppekava kaasajastamiseks. Detailsemad eesmärgid on: 1) Töötada välja instrumendid gümnaasiumiõpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse hindamiseks ning hinnata nende abil õpetajate loodusteadusliku kirjaoskuse taset; 2) Saadud empiirilise andmestiku põhjal töötada välja ettepanekud loodusteaduslike ainete õppekavade ning õppemetoodika täiendamiseks üldhariduskoolis; 3) Töötada välja ettepanekud õpetajakoolituse loodusteaduslike ainete ning kasvatusteaduslike ainete bloki arendamiseks ja kaasajastamiseks
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Loodusteadused loodusteadusliku kirjaoskuse arendamisvõimalused õpetajakoolitus loodusteaduslike ainete õppekavade ning õppemetoodika täiendamine
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.05.2009-31.05.2013 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
loodusteadused, õpetajakoolitus, õppekava
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009201300391
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: