UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
QUAL-PRAXIS: Kvaliteedi kindlustamine ja praktikale orienteeritud hindamine kutsehariduses
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Assuring of quality and practice-oriented rating in educational education
2. Finantseerimise allikad
Euroopa Komisjon, Leonardo da Vinci programm
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Töörühma kuuluvad: Krista Loogma (vastutav täitja), Meril Ümarik
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Krista Loogma, e-mail: krista.loogma@tlu.ee, tel: 6199781 Meril Ümarik, e-mail: ymarik@tlu.ee, tel: 56687849
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekti peamiseks eesmärgiks on vaadelda uudseid õpilaste hindamise mudeleid, lähtudes erinevate riikide kutsehariduse traditsioonide perspektiivist. Erilist tähelepanu pööratakse praktikale orienteeritud hindamise mudelitele ja "headele praktikatele". Projekti kontekstis viitab praktikale orienteeritud hindamine ühele võimalikest õpilaste hindamise meetoditest kutsehariduses – tööülesannete täitmise ja kompetentsuse hindamisele. Praktikale orienteeritud hindamiseeesmärgiks on tagadaõppurite tööeluliste oskuste ja kompetentsuste kvaliteet. Kuna projekti partnerid esindavad erinevate kutseharidussüsteemide mitmekesisust, võimaldab projekt analüüsida erinevaid hindamise meetodeid ja instrumente. QUAL-PRAXIS projekti ülesandeks on tuua töö hindamise praktikad ning nende tulevikuperspektiivid Euroopa avalikkuse tähelepanu orbiiti. Projekti peamiste sihtgruppide hulka kuuluvad poliitikud, haridusametnikud ja uurijad. Teisalt on projekt suunatud õpetajate koolitajatele, praktika juhendajatele töökohtadel, õpetajatele, tööandjatele ja sotsiaalpartneritele.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Kutseharidus õpilaste hindamise mudelid praktikale orienteeritud hindamine
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.10.2003-30.09.2006 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Projekti kodulehekülg: QUAL-PRAXIS
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Kutseharidus, õpilane, hindamine, praktika
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200600393
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: