UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Soome ja Eesti täiskasvanute koolitus ja Euroopa Liidu uus hariduspoliitika SuViKo
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Estonian and Finnish Adult Education and the new EU education policy
2. Finantseerimise allikad
INTERREG III A
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Tiina Jääger
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.

5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekti eesmärk on võrrelda Soome ja Eesti täislasvanuhariduspoliitika sihte ning luua üldpilt Soome ja Eesti haridussüsteemist tervikuna. Projekti realiseerimine teeb võimalikuks võrdlevaks analüüsiks vajalike andmete ja võrdluses vajalike indikaatorite määratlemise, mille abil võib analüüsida kahe Euroopa Liidu liikmesmaa täiskasvanuhariduspoliitika ja hariduse ning koolituse arengusuundi. Erilise tähelepanu all on täiskasvanute teise astme kutsealase koolituse ja üldharidusliku koolituse olukord, koostöövõimalused ning diplomite vastavuse analüüs. Täiskasvanute arenguvisioone, võimalusi ja väljakutseid vaadeldakse ühelt poolt hariduspoliitika tasemel, aga ka kohalikul ja institutsionaalsel ehk õppeasutuse tasemel. Institutsionaalsete võimaluste ja ka inimressursside ning valmisolekute vastastikuse mõju võrdlevat analüüsi on tähtis teha nii makro-, meso-, kui ka mikrotasandil, nii Eesti kui ka Soome kontekstis.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Täiskasvanuhariduspoliitika Eesti ja Soome haridussüsteem kutsealane ja üldhariduslik koolitus
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.01.2006-31.12.2007 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Täiskasvanuharidus täiskasvanuhariduspoliitika haridussüsteem kutseharidus üldharidus koolitus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700394
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: