UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Teoreetiliselt põhjendatud mudel teaduse olemuse suhtest loodusteadusliku haridusega koolis: õpetaja osa õpilaste suhtumise kujunemisel loodusteadustega seotud karjääri
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Promoting teachers' understanding of the Nature of Science and its relationship with the Nature of Science Education as a step for improving student attitudes towards science
2. Finantseerimise allikad
Eesti Teadusfond
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Miia Rannikmäe Projekti põhitäitjad: Asta Tuusti, Arne Rannikmäe, Priit Reiska, Jack Holbrook, Moonika Teppo, Klaara Kask, Anne Laius, Erkki Tempel, Katrin Vaino, Annika Lukner
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Miia Rannikmäe, e-mail: miia.rannikmae@ut.ee, tel: 737 5083
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Töötatakse välja teoreetiline mudel, mis kirjeldab teaduse ja loodusteadusliku hariduse olemuse vahekorda. Kavandatakse teaduslikult põhjendatud koolitusprogramm loodusteaduste õpetajatele relevantse, loovat mõtlemist arendava aineõpetuse tagamiseks õpilastele. Uurimistöö eesmärgid: 1. Uurida õpetajate arusaamu teaduse (NOS) ja loodusteadusliku hariduse olemusest (NSE) ning leida parameetrid, mis mõjutavad nende arusaamade kujunemist. Tuginedes fenomenograafilisele lähenemisviisile luua kategooriad, mis võimaldavad prognoosida vajalike paradigmaatiliste muutuste suunda õpetajate koolituses. 2. Uurida, kuidas mõjutab õpetajate arusaam NOS-st ja selle muutus a) loodusteadusliku hariduse eesmärkide saavutamiseks kasutatud õpetamismeetodite valikuid b) õpilaste suhtumist loodusteaduslikku karjääri c) õpilaste (loodusteadusliku) loovuse struktuuri võimalikku muutust relevantse õpetuse mõjul 3. Tuginedes NOS ja NES vahelistele seostele, töötada välja teoreetiliselt põhjendatud koolitusmudel õpetajatele. Oodatavad tulemused - Teaduslikult põhjendatud kontseptsioon NOS ja NSE osatähtsusest loodusteaduslikus hariduses (ettepanekud nii õpetajakoolitusse, kui sotsiaalteaduslike uurimistööde planeerimiseks) - Leitud kategooriad, mis kirjeldavad loodusteaduste õpetajate NOS ja NSE arusaamade varieeruvust ning mõju õppeprotsessile. - Teoreetiliselt põhjendatud ja longituud uurimise käigus rahvusvaheliselt evalveeritud õpetajakoolituse mudel NOS, NSE ja nendevahelise seoste omandamiseks ning paradigmaatiliste muutuste prognoosimiseks loodusteaduste õpetamisel. - Valideeritud instrumentide kogum NOS ja NSE mõõtmiseks. - Publitseeritud teadusmonograafia loodusteadusliku hariduse filosoofilistest aspektidest, rõhuasetusega loodusteadusliku kirjaoskuse (STL) kujundamisele (seostab ETF toetusel 1998-2008 läbiviidud teadustööde tulemused).
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Loodusteaduslik haridus õpetajate koolitus õpilaste suhtumise kujunemine loodusteadustega seotud karjääri
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.01.2006-31.12.2009 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Loodusteadused, haridus, õpetajad, koolitus, õpilased, karjäär
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200900396
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: