UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Tallinna õppurite haridus- ja tööväärtused. Tallinna õppurite eeskujud, õpingu ja tööplaanid
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Educational and work values of students in the city of Tallinn. Students' ideals, study and work plans
2. Finantseerimise allikad
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Marti Taru, Andu Rämmer, Triin Roosalu, Epp Reiska
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Marti Taru, e-mail: marti@iiss.ee, tel: 56486108 Andu Rämmer, e-mail: andu@ut.ee, tel: 737 5931 Eesti Noorsoo Instituut, aadress: Uus-Sadama 5 - 653, Tallinn, 10120
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Uuringu eesmärgiks on anda ülevaade noorte väärtustest, maailmapildi mõjutajatest ja nende oleviku ning tuleviku plaanidest.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Tallinna noore maailmapildi mõjutajad Noorte olevik ja tulevik piirideta globaalkülas Väärtused Kutsevalik Hariduslikud ja kutsealased tulevikuplaanid
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:2007-2008 Uurimisandmete kogumise aeg: september-oktoober 2007
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
Valimi koostamise eesmärk oli saada Tallinna õppureid iseloomustav väljavõte kõikide õpilaste hulgas. Küsitleti Tallinna 23 haridusasutuses kokku 1155 õppurit. Tallinna linna Haridusameti alluvuses tegutsevate põhikoolide ja gümnaasiumide valik tehti selliselt, et valimisse kuuluvad koolid esindaksid õpilaskonda linnaosade, õppekeele ja kooliastme lõikes. Kokku osales 15 üldhariduskooli, 3 erakooli, 5 kutseõppeasutust.
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Andmed koguti intervjuude käigus, Intervjueerimine toimus koolides klasside kaupa. Selleks lepiti eelnevalt kokku kooli ning õpetajatega sobiv aeg uuringu läbiviimiseks. Kokkulepitud ajal tõi intervjueerija klassiruumi küsimustikud. Küsimustikud jagati klassis laiali ning paluti need õpilastel täita. Vastavalt kooli õppekeelele kasutati kas eesti- või venekeelset ankeeti.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uurimuse aruanne: Tallinna õppurite haridus- ja tööväärtused Rämmer, A. (2009). Eesti koolinoorte väärtused. Väljaandes: (Toim.) Sutrop, M.; Valk, P.; Velbaum, K. Väärtused ja väärtuskasvatus valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti ja Soome koolis. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, lk. 83 - 117. Rämmer, A. (2009). Uued väärtused: elada vaid endale. Eesti Päevaleht, 186, lk 3.
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Tallinn, noored, maailmapilt, väärtused, kutsevalik, tulevikuplaanid
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800403
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: