ANALÜÜSI / PUBLIKATSIOONI KIRJELDUS
1a. Analüüsi / publikatsiooni nimi eesti keeles
Üliõpilasuurimuse kvaliteedi tagamine rakenduskõrghariduse kontekstis (2005)
1b. Analüüsi / publikatsiooni nimi inglise keeles
Assuring the quality of student research in the context of applied higher education
2. Finantseerimise allikad

3. Analüüsi / publikatsiooni läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Marju Medar
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Marju Medar, e-mail: Marju.Medar@ut.ee
5. Analüüsi / publikatsiooni eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Artikli eesmärgiks on käsitleda sotsiaaltöö hariduse kvaliteedi tagamise küsimust Eestis
6. Kas analüüs / publikatsioon on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
1. Missugusel määral on vajalik säilitada erinevate õppekavade sarnasused, läbipaistvus ja võrreldavus? 2. Missugused peaksid olema sotsiaaltöö erialade nn tuumained? 3. Kuidas saavutada sünergiat üliõpilaste poolt tehtava uurimistöö, teooria ja praktika tihedama sidumise teel? 4. Milline peaks olema sotsiaaltöö rakenduskõrghariduse õppekavades teooria ja uurimuse, sh iseseisva uurimistöö osatähtsus? 5. Missugune peaks olema eriala üliõpilaste ning õppejõudude uurimistööde omavaheline suhestatus? 6. Missugused on üliõpilasuurimuse kvaliteedi tagamise teemaga seonduvad kõrgkoolisisesed probleemid?
12. Viited empiirilistele uuringutele, mille baasil analüüs / publikatsioon tehti
Artiklite kogumik: Pulver, A., (2007) "Interdistsiplinaarsus sotsiaalteadustes. Eesti sotsiaalteaduste VI aastakonverents 4.-5. november Tallinna Ülikoolis I" TLÜ Kirjastus, lk. 88-108
ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200500415
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: