UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Üliõpilaste väärtushinnangud on muutunud
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Students' value orientations have changed
2. Finantseerimise allikad

3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Ruth Alas, Jaan Ennulo
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Ruth Alas, e-mail: ruth.alas@ebs.ee Jaan Ennulo, e-mail: jaan.ennulo@ebs.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Uuring oli jätkuks 1996. ja 2000. aastal toimunud professor Lembit Türnpuu juhendamisel läbiviidud uuringule (Ennulo ja Türnpuu 2001), andes võimaluse hinnata väärtushinnangute muutumist. Esmaseks ülesandeks oli uurida väärtushinnangute muutumist Eestis viimase 10 aasta jooksul. Teiseks ülesandeks oli selgitada välja eetiliste väärtuste koha muutumine väärtushinnangutes. Kolmandaks ülesandeks oli pakkuda välja juhtimiseetika arendamise võimalusi Eestis.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
1. Juhtimisideoloogilised väärtused 2. Sotsiaalsed väärtused 3. Eetilised väärtused 4. Organisatsioonikultuuriga seonduvad väärtused 5. Äriideoloogilised väärtused 6. Erialaga seonduvad väärtused 7. Isiksuslikud väärtused 8. Olme- ja infrastruktuuriga seonduvad väärtused 9. Organisatsioonilised väärtused
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2005. aasta kevadsemestril Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Uuringus osalesid Estonian Business Schooli üliõpilased. 2005. aastal osales 81, 1996. aastal 297 ja 1999. aastal 169 üliõpilast.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Artiklite kogumik: Pulver, A. (2007) "Interdistsiplinaarsus sotsiaalteadustes. I: Eesti sotsiaalteaduste VI aastakonverents : 4.-5. november 2005 Tallinna Ülikoolis". Tallinn : Tallinna Ülikooli Kirjastus, lk. 371-378.
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
üliõpilased, väärtushinnangud
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200500416
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: