UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Eesti e-ülikooli vajaduste analüüs
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Estonian E-university: analysis of needs
2. Finantseerimise allikad

3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Mart Laanpere, Reelyka Läheb, Mari Plakk
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Mart Laanpere, e-mail: martl@tlu.ee Reelyka Läheb, e-mail: reelyka@tlu.ee Mari Plakk, e-mail: marip@tlu.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Käesoleva uurimuse eesmärgid seati järgmiselt: A) selgitada välja õppejõudude valmisolek e-õppeks, ootused kasutajatele (nii sisu kui vormi osas) ja koolitusvajadus B) hinnang seniste tugisüsteemide ja täienduskoolituse toimivusele C) lähteandmed institutsionaalse e-õppe visiooni ja strateegia loomiseks.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
1. IKT KASUTAMISE KOGEMUSED JA PÄDEVUS 2. E-ÕPPE ALASED VALMISOLEKUD: KOGEMUS, PÄDEVUSED (NII TEHNILISED KUI PEDAGOOGILISED), HOIAKUD JA ÕPETAMISKÄSITUS 3. HINNANG TUGISÜSTEEMILE JA KOOLITUSELE
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: Uurimisandmete kogumise aeg: mai-juuni 2003
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Õppejõudude küsitlus viidi läbi 2003. aasta kevadsemestri lõpul veebipõhiselt, kasutades veebirakendust eFormular. Kokku laekus 195 täidetud ankeeti.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
URL: Eesti e-ülikooli vajaduste analüüs
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Eesti, e-õpe, e-ülikool, õppejõud, koolitus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200300417
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: