UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 rakenduskava "Inimressursi arendamise rakenduskava" meede "Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine" programm "E-Õpe"
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The application program for the strategy of the employment of public structural recourses 2007-2013. The employment program for developing human resources, a measure research policy and development of the quality of higher education
2. Finantseerimise allikad
Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Krista Eskla
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Krista Eskla, e-mail: krista.eskla@tlu.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Programmi üldeesmärgid on : 1) Kvaliteetne ja mitmekesine taseme- ja täiendõpe ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides e-õppe vahendite ja võimaluste edasiarendamise kaudu 2) Õppija mobiilsuse ning taseme- ja täiendõppe kättesaadavuse kasv Eesti regioonides e-õppe osakaalu suurendamise kaudu õppeprotsessis 3) e-õppe tugisüsteemi rakendamine kvaliteetse e-õppe arendamiseks
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.09.2008-31.12.2013 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
e-õpe, kõrgharidus, ülikool, rakenduskõrgkool, täiendõpe
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009201300425
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: