UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Üliõpilaste ja õppejõudude hoiakud matemaatikaõppe suhtes ja nende arusaamad matemaatikaõppest ning selle interdistsiplinaarsusest
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The attitudes of students and faculty toward studying mathematics and their understandings of such studies and its interdisciplinary character
2. Finantseerimise allikad
Tallinna Ülikooli Uuringufond
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Priit Reiska Põhitäitja: Indrek Kaldo
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Priit Reiska, e-mail: priit@tlu.ee Indrek Kaldo: e-mail: indrek.kaldo@ebs.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekti eesmärk on uurida, millised on üliõpilaste ja õppejõudude arvates parimad metoodikad, meetodid ja praktikad matemaatika õpetamiseks ja õppimiseks bakalauruseõppes, et suurendada üliõpilaste motivatsiooni matemaatika õppimiseks. Oodatav tulemus on doktoritöö põhiuuringu läbiviimine kahes etapis (I etapp sügisel 2009 - 900 ankeeti ja II etapp kevadel 2010 - 600 ankeeti). Uuring on kavandatud läbi viia TLÜs, TTÜs, EBSis, TÜs ja EMÜs. Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015 näeb ette kõrghariduse arendust, Eesti arenguhuve ja innovatsiooni ning majanduse ja ühiskonna arengut silmas pidades. Noorte huvi suurendamiseks loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna õpingute suhtes on kavas käivitada meetmete kompleks.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:21.09.2009-30.04.2010 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
matemaatika, üõliõpilased, õppejõud, hoiakud
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009201000426
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: