UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Mõningate kõrgharidusega töötajatele tööd andvate ettevõtete juhtide hinnangud ja ootused 3-e aastase bakalaureuseõppe lõpetajatele
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Estimations and expectations of some employers providing work to university-educated people with a 3-year BA diploma
2. Finantseerimise allikad

3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Marti Taru, Kristina Lindeman
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Marti Taru, e-mail: marti@iiss.ee Kristina Lindeman, e-mail: kristina@iiss.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Uuringu peaeesmärk oli saada ülevaade tööandjate ootustest ja hinnangutest 3+2 haridussüsteemis bakalaureuseõppe lõpetanud töötajatele. Uurimisprojektil oli 5 alleesmärki: 1 Selgitada tööandjate ootusi kõrgharidusega töötajate pädevuste osas, 2 Hinnata 3-aastase bakalaureuseõppe lõpetanute hakkamasaamist tööturul, 3 Hinnata erinevate faktorite (sh ülikoolihariduse erinevate aspektide) tähtsust personalivalikul, 4 Selgitada tööandjate valmidust teha koostööd ülikooliga (ülikooli õpingute sidumine tööalase praktikaga ja õppekavade arendus), 5 Selgitada tööandjate suhtumist töötajate jätku-õpingutesse erinevatel astmetel.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
1. Uuringu teoreetiline raamistik: kõrgharidus ja tööturg 1.1. Üleminek koolist tööle 1.2. Muutuv kõrgharidus 1.3. Töötaja ametisse valimise alused 1.4. Praktika 2. Küsitlusuuringu tulemused 2.1. Vajadus õpingute jätkamise järele 2.2. Pädevused 2.3. Värbamine 2.4. Praktika ja praktikandid 2.5. Koostöö ettevõtete ja ülikooli vahel
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:2007 Uurimisandmete kogumise aeg:17.01.2007-11.02.2007
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
TLÜ Haridustehnoloogia Keskus viis läbi tööandjate küsitluse internetikeskkonnas. Kokku küsitleti juhte 387 ettevõttest, mis esindavad 8 õppevaldkonda. Piirkondlikult olid esindatud kõik Eesti maakonnad, kuid suurim osakaal vastanutest tegutses Tallinnas ja Tartus. Ärisektori ettevõtted olid valimis tugevasti alaesindatud ja avaliku sektori asutused tugevasti üleesindatud.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uuringu aruanne: http://www.ut.ee/lykka/orb.aw/class=file/action=preview/id=301533/T%F6%F6andjate+uuring.pdf
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
ettevõtete juhid, üleminek koolist tööle, tööandjate ootused, bakalaureuseastme lõpetajad
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700427
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: