UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Projekti "Eesti ülikoolide akadeemilise personali enesetäiendussüsteemi loomine" tulemuste uuring
1b. Uuringu nimi inglise keeles
A study of the results of the project "The creation of self-development system of the academic personnel of Estonian universities"
2. Finantseerimise allikad
Euroopa Sotsiaalfond (ESF) meede 1.1 Uuringu tellijaks oli Tartu Ülikool
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Uuringu kava ja aruande koostaja: Jaanika Hämmal (kvantitatiivuuring), Kaidi Reedi(kvalitatiivuuring) Kvalitatiivuuringu intervjueerijad: Kaidi Reedi, Jaanika Hämmal Valimi koostaja: Katre Seema Ankeedi programmeerija: Mare Lepik Küsitlustöö koordineerija: Olga Gorjajeva Andmetöötlus: Aivar Felding, Jaanika Hämmal Graafilised tööd: Maire Nõmmik
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.

5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Uuring on osa Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.1. vahenditest rahastatavast projektist “Eesti ülikoolide akadeemilise personali enesetäiendussüsteemi loomine”, mille raames said võimaluse enesetäiendamiseks välismaal Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Teatri-ja Muusikaakadeemia, Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli akadeemilised töötajad. Projekti eesmärgiks oli tõsta Eesti avalik-õiguslike ülikoolide õppe- ja teadustöö kvaliteeti ning suurendada akadeemiliste kontaktide arvu.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Enesetäiendamisega seotud hoiakud Tagasiside projektile Projektis mitteosalenute teadlikkus projektist
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:2008 Uurimisandmete kogumise aeg:2008
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Uuringu sihtrühmaks olid kuue projektis osalenud ülikooli õppejõud ja teadustöötajad, nende vahetud juhid ning õppevaldkonna eest vastutavad ülikoolide tippjuhid (prorektorid). Kokku intervjueeriti 552 akadeemilist töötajat ning 6 prorektorit. Täpsemalt jagunesid vastajad järgnevalt: 140 projektis osalenut(sh. 39 lähetuses käinud akadeemilise töötaja vahetut juhti), 412 projektis mitteosalenut. Ülikoolide akadeemiliste töötajatega viidi vahemikus 13. mai–28. mai 2008 läbi veebiintervjuud. Ülikoolide prorektoritega viidi mais 2008 läbi poolstruktureeritud kvalitatiivsed intervjuud, mis toimusid nii silmast silma kui ka telefoni teel. Intervjuu keskmiseks pikkuseks oli 45 minutit.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uuringu aruanne: http://personal.ttu.ee/Enesetaiendamise_uuring_2008_aruanne.pdf
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
õppejõud, enesetäiendamine, välislähetused, teadustöö kvaliteedi tõstmine
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800428
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: