ANALÜÜSI / PUBLIKATSIOONI KIRJELDUS
1a. Analüüsi / publikatsiooni nimi eesti keeles
Välise kvaliteedihindamise mõju ülikoolile: Eesti kogemuse analüüs (doktoritöö)
1b. Analüüsi / publikatsiooni nimi inglise keeles
The Impact of external quality assessment to universities: the analysis of Estonian Experience (PhD thesis)
2. Finantseerimise allikad

3. Analüüsi / publikatsiooni läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Birgit Vilgats
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.

5. Analüüsi / publikatsiooni eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Töö eesmärgiks on analüüsida Eesti kõrghariduse välise kvaliteedihindamise mõju ülikoolile kui organisatsioonile. Alaeesmärkideks on: a) selgitada kõrghariduse välise kvaliteedihindamise mõju aspekte ning analüüsida nendest lähtuvalt Eesti välise kvaliteedihindamissüsteemi mõjusust; b) analüüsida ülikooli kui organisatsiooni välise kvaliteedihindamise mõju objektina; c) viia läbi empiiriline uuring hindamaks Eestis ajavahemikul 1997–2009 kasutusel olnud välise kvaliteedihindamise mõju avalik-õiguslikele ülikoolidele ning d) uuringu tulemustele toetudes pakkuda välja soovitused Eesti kõrghariduse välise kvaliteedihindamissüsteemi uuendamiseks.
6. Kas analüüs / publikatsioon on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

12. Viited empiirilistele uuringutele, mille baasil analüüs / publikatsioon tehti
http://www.tlulib.ee/files/arts/95/sots_cd18f70945485fdb29313c2037e2d3cf.pdf
ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200900430
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: