ANALÜÜSI / PUBLIKATSIOONI KIRJELDUS
1a. Analüüsi / publikatsiooni nimi eesti keeles
Iseseisvusaastate kõrgharidustrendid ja erialaeelistuste dünaamika Eestis (bakalaureusetöö)
1b. Analüüsi / publikatsiooni nimi inglise keeles
Higher education trends and the dynamics of field choices in independent Estonia (BA paper)
2. Finantseerimise allikad

3. Analüüsi / publikatsiooni läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Autor: Risto Mets Juhendaja: Rein Murakas
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.

5. Analüüsi / publikatsiooni eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Bakalaureusetöö käigus püüti anda ülevaade erialavalikutest ning neid valikuid mõjutavatest teguritest. Uurimistöö keskendub hariduse temaatikale, põhiliselt küll Eesti kõrgharidusmaastikule, aga ka erialade väärtustamisele nii tudengikandidaatide kui tööandjate seas. Tööga püütakse dokumenteerida erialade muutunud imagot ning lähema vaatluse all on erialaeelistused ning nende muutused Eesti kõrghariduses viimase kümne aasta jooksul. Töös otsitakse põhjuseid, mis on erialaeelistustes ning kõrghariduses laiemalt nihkeid põhjustanud ning vaadeldakse, millised on olnud muutuste tagajärjed. Samuti uuritakse, kuidas on erialade imagomuutused mõjutanud erialade elujõulisust.
6. Kas analüüs / publikatsioon on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

12. Viited empiirilistele uuringutele, mille baasil analüüs / publikatsioon tehti

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200200435
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: