ANALÜÜSI / PUBLIKATSIOONI KIRJELDUS
1a. Analüüsi / publikatsiooni nimi eesti keeles
Eesti kõrghariduse kvaliteedikindlustamise tuntus ja sellega rahulolu (bakalaureusetöö)
1b. Analüüsi / publikatsiooni nimi inglise keeles
The reputation of Estonian higher education and satisfaction with it (BA paper)
2. Finantseerimise allikad

3. Analüüsi / publikatsiooni läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Autor: Age Kull Juhendaja: Väino Rajangu
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.

5. Analüüsi / publikatsiooni eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Bakalaureusetöö eesmärgiks oli hinnata eesti kõrghariduse kvaliteedikindlustamise mudeli tuntust üliõpilaste seas ning haldusjuhtimise õppekava omandavate kõrgkoolide rahulolu hindamisprotsessiga. Töös tutvustatakse Eesti akrediteerimissüsteemi väljakujunemist ja toimimist, tuuakse välja haldusjuhtimise õppekavade tugevused ja nõrkused, mis selgusid läbiviidud küsitluse tulemusena haldusjuhtimise üliõpilastega.
6. Kas analüüs / publikatsioon on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

12. Viited empiirilistele uuringutele, mille baasil analüüs / publikatsioon tehti

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200200436
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: