ANALÜÜSI / PUBLIKATSIOONI KIRJELDUS
1a. Analüüsi / publikatsiooni nimi eesti keeles
Hariduslik ebavõrdsus Eestis 1990. aastate lõpus (bakalaureusetöö)
1b. Analüüsi / publikatsiooni nimi inglise keeles
Educational inequality in Estonia at the end of 1990s (BA paper)
2. Finantseerimise allikad

3. Analüüsi / publikatsiooni läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Autor: Kersti Kõiv Juhendaja: Ellu Saar
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.

5. Analüüsi / publikatsiooni eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida, kuidas kiired majanduslikud ja poliitilised muutused pärast Eesti taasiseseisvumist on mõjutanud hariduselus toimunut, lähemalt vaadeldakse, kas ja kuivõrd mõjutab sotsiaalne päritolu (isa sotsiaalne seisund ja ema haridus) noorte haridusteed. Lisaks sotsiaalse päritolu mõjule käsitletakse ka teiste stratifitseerivate faktorite (koolitüübid põhi- ja keskhariduse tasandil, kooli asukoha asulatüüp, hinnang õppeedukusele, sugu) mõju nii põhi- kui keskhariduse omandanud noorte haridusteele. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade põhilistest suundadest haridussotsioloogias ja vaadeldakse kuidas on defineeritud haridusliku ebavõrdsuse mõistet erinevatel perioodidel.
6. Kas analüüs / publikatsioon on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

12. Viited empiirilistele uuringutele, mille baasil analüüs / publikatsioon tehti

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009199900437
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: