ANALÜÜSI / PUBLIKATSIOONI KIRJELDUS
1a. Analüüsi / publikatsiooni nimi eesti keeles
Üleminek koolist tööle laienenud Euroopas (doktoritöö)
1b. Analüüsi / publikatsiooni nimi inglise keeles
Transition from school to work in the enlarged Europe (PhD thesis)
2. Finantseerimise allikad
Eesti Teadusfond
3. Analüüsi / publikatsiooni läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Marge Unt
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
marge@iiss.ee
5. Analüüsi / publikatsiooni eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Doktoritöö keskne eesmärk on analüüsida, kuidas riikide institutsionaalsed raamistikud, eriti haridussüsteem, tööturg ja heaolu re˛iimid, mõjutavad noorte liikumist haridussüsteemist tööturule uutes Euroopa Liidu liikmesriikides, võrreldes vanade liikmesmaadega. Töös otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele: kas noortel on raskenenud tööturule lülitumine, kuna institutsionaalne raamistik on muutunud? Kas hariduse mõju noorte tööturuväljavaadetele on tugevnenud või mitte? Kas hariduse ja töö vastavus on suurenenud või vähenenud? Kas noorte päritolu mõjutab nende võimalusi tööturul? Kuna tegemist on võrdleva uurimusega, siis on lisaks püütud leida vastus küsimusele, kas noorte üleminek koolist tööle on Euroopa Liidu liikmesmaades muutunud eri suundades, ja kui nii, siis mis on selles kesksed aspektid. Või kas saabki rääkida ühest uusi liikmesmaid iseloomustavast noorte tööturule lülitumise mustrist?
6. Kas analüüs / publikatsioon on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

12. Viited empiirilistele uuringutele, mille baasil analüüs / publikatsioon tehti
Eesti Sotsiaaluuring 2004, 2005, Eesti Tööjõu uuringud 1995-2006, Euroopa Liidu Tööjõu uuringud 2004, Luksemburgi Sissetulekute Uuring. E-Raport: Üleminek koolist tööle laienenud Euroopas
ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700439
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: