VÕTMESÕNAGA "NOORED" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Alaealiste komisjonide töö tulemuslikkusest
2
Ülevaade noorte valdkonna uuringutest Eestis
3
Riskinoorte hoiakud ja kogemused seoses seksuaalse, füüsilise ja vaimse vägivallaga
4
Eesti sotsiaaluuring, moodul "Koolist tööle"
5
Eesti tööjõu-uuring; moodul "Noored"
6
artikkel "Noorte valikud tasemehariduses ja tööturg" kogumikus "Pilk tööellu"
7
Eesti noorsoouurimus 1996-98 (valimid kõigist maakondadest)
8
Keskkooliõpilaste vaba aeg
9
Koolinoor
10
Koolinoor 1992: kooliòpilased turumajandusele suunduvas Eestis.
11
Mina ja malev
12
Muusika 1988
13
Muusikavalijad
14
Noorsoo uurimine Tallinnas
15
Pingist pinki 79
16
Pingist pinki 80
17
Pingist pinki 84
18
Pingist pinki 86
19
Pingist pinki 90
20
Viljandi noorte töötajate hinnang oma kodulinnale (ôppimis) lähtudes tulevikuperspektiividest.
21
Seksuaalse väärkohtlemise kogemused ja hoiakud Eesti noorte hulgas
22
Noorsootööalase koolituse valdkonna rakendusuuring
23
Tehnoloogiakasvatuse arendava osa mõistmine ja suunamine kasvatuses. UPDATE
24
Tallinna õppurite haridus- ja tööväärtused. Tallinna õppurite eeskujud, õpingu ja tööplaanid
25
Sotsiaalse ja majandusliku integratsiooni hetkeolukord ja tuleviku väljakutsed
26
Kõrghariduse laienemine ja tööturuvõimalused EIA 2007
27
Haridus ja töötus: noorte tööturule lülitumine Eestis võrreldes Euroopa Liidu riikidega
28
Noorte tööturule lülitumine ja varajane töötee alates 1980ndatest
29
Siirdumine tööturule siirdeühiskondades
30
Eesti noorte kõrgharidusvalikud: keskkoolide ja kutsekoolide lõpetajate hariduspüüdlused ja edasiõppimisplaanid 1990. aastate lõpus (bakalaureusetöö)