VÕTMESÕNAGA "K�RGHARIDUS" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Analüüs erinevate koolitusvaldkondade lõpetanute seisundite kohta tööturul ametialade, haridustasemete ja majandusharude lõikes
2
Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni finantseerimissüsteemi evalvatsioon
3
Euroopa haridusprogrammide Leonardo da Vinci ja Socrates 2000-2006 mõjude hindamine Eestis
4
Kõrghariduse omandanute ja õpingud katkestanute võrdlus töötasult laekunud tulumaksu põhjal
5
Kõrghariduse planeerimise metoodika
6
Kutse-, rakendus- ja kõrghariduse indikaatorite väljatöötamise analüüs
7
Riikliku koolitustellimuse kavandamine kutsehariduse, rakenduskõrghariduse ja akadeemilise kõrgharidusega spetsialistide koolitamiseks EL tõukefondide vahendite rakendamisel
8
Statistiline ülevaade kõrghariduse õppekavadel õppijatest (2006)
9
Statistiline ülevaade kõrghariduse õppekavadel õppijate näitajatest (Kõrghariduse valdkonna statistilised näitajad 2007)
10
Teadmistepõhine majandus ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alane haridus: hetkeolukord ning väljakutsed
11
Mittenormatiivse õpiedu asjaolud ja motivatsioon
12
Inimkapitali väärtustamine Eesti tööturul: üleharitus ja hariduse mittevastavus töökoha nõuetele
13
(Rakendus)kõrgkoolide ja ettevõtete vahelised koostöövõrgustikud ja nende innovatsioonipotentsiaal
14
Kõrghariduse tarbimine ja arengupotentsiaal õppurite aastakäikude kahanemise tingimustes: prognoos ja strateegiad
15
Veebipõhise konstruktivistliku õpihaldussüsteemi pedagoogilised lähtealused ja rakendusmudelid Eesti kõrghariduse kontekstis
16
artikkel "Haridus kui sotsiaalset sidusust soosiv tegur" kogumikus "Sotsiaaltrendid 4"
17
kogumik "Kõrgharidus 1993-2003"
18
Haridus ja tööturg Eestis
19
artikkel "Haridus" kogumikus "Sotsiaaltrendid 2"
20
artikkel "Haridustee" kogumikus "Naised ja mehed"
21
Doktorite karjääriuuring
22
Tööandjate uuring
23
Nõustamine Eesti kõrgharidussüsteemis
24
LÜKKA õppekavaarenduse alaprojekt - Õppekavade toimimise uuring
25
2005. aasta vilistlaste uuring
26
Katkestanute uuring Uus algus
27
Ülikoolide praktikajuhendajate uuring
28
Eesti kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide e-õppe edulood: juhtumiuuring
29
Kõrgkoolis akadeemilist toimetulekut mõjutavad tegurid
30
Tartu ja Lõuna-Eesti tehnikaalase rakenduskõrghariduse optimaalse mudeli ja selle rakendamise tegevuskava väljatöötamine
31
E-õppe monitooring kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides: uuring
32
Koolitusnõudlusest ja lõpetanute rakendatusest tööturul
33
Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem, 1. alleesmärk: Doktoriõppe kvaliteedi parandamine ja tulemuslikkuse tõstmine
34
Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem
35
Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem, 2. alleesmärk: Doktorikraadiga tippspetsialistide perspektiivse vajaduse hindamine ning õppe erialase struktuuri kujundamine vajadusepõhiseks
36
Õiglane ligipääs kõrgharidusele Eestis
37
Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem, 3. alleesmärk: Doktoriõppe ressursside laiendamine ja efektiivsem kasutamine
38
Tööjõu vajaduse prognoos aastani 2015
39
Tiiger Luubis 3
40
Eesti puidusektori tööjõuvajaduse prognoos aastateks 2005-2015
41
Kutsepedagoogika valdkonna uurimine ja arendamine
42
Sotsiaalse ja majandusliku integratsiooni hetkeolukord ja tuleviku väljakutsed
43
Kõrghariduse laienemine ja tööturuvõimalused EIA 2007
44
Üliõpilasuurimuse kvaliteedi tagamine rakenduskõrghariduse kontekstis (2005)
45
Biomeditsiinitehnika inseneride uuendatud ning tööjõuvajadusi arvestav kõrghariduse ja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis
46
Innovatiivne, uuriv, interaktiivne ja kultuuridevaheline õppekampus iCamp
47
Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 rakenduskava "Inimressursi arendamise rakenduskava" meede "Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine" programm "E-Õpe"
48
Mõningate kõrgharidusega töötajatele tööd andvate ettevõtete juhtide hinnangud ja ootused 3-e aastase bakalaureuseõppe lõpetajatele
49
Eesti kõrghariduse kvaliteedi kindlustamise taotlusi teiste riikide kogemuste taustal (magistritöö)
50
Kõrgkooli sissesaamist ja õpiedukust mõjutavatest teguritest (magistritöö)
51
Iseseisvusaastate kõrgharidustrendid ja erialaeelistuste dünaamika Eestis (bakalaureusetöö)
52
Eesti kõrghariduse kvaliteedikindlustamise tuntus ja sellega rahulolu (bakalaureusetöö)
53
Eesti noorte kõrgharidusvalikud: keskkoolide ja kutsekoolide lõpetajate hariduspüüdlused ja edasiõppimisplaanid 1990. aastate lõpus (bakalaureusetöö)