VÕTMESÕNAGA "T��TURG" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Analüüs erinevate koolitusvaldkondade lõpetanute seisundite kohta tööturul ametialade, haridustasemete ja majandusharude lõikes
2
Inimkapitali väärtustamine Eesti tööturul: üleharitus ja hariduse mittevastavus töökoha nõuetele
3
Kõrghariduse tarbimine ja arengupotentsiaal õppurite aastakäikude kahanemise tingimustes: prognoos ja strateegiad
4
Eesti sotsiaaluuring, moodul "Koolist tööle"
5
Eesti tööjõu-uuring; moodul "Noored"
6
Koolitussüsteemi kvantitatiivsest arengust ja tööturg
7
2005. aasta vilistlaste uuring
8
Eesti tööturg ja haridussüsteem Euroopa Liiduga liitumisel
9
Koolitusnõudlusest ja lõpetanute rakendatusest tööturul
10
Tööjõu vajaduse prognoos aastani 2015
11
Teadmistepõhise majanduse suunas liikumiseks vajaliku tööjõu- ja koolitusvajaduse väljaselgitamine
12
artikkel "Noorte valikud tasemehariduses ja tööturg" kogumikus "Pilk tööellu"
13
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1997)
14
Elutingimuste uuring Eestis 1999
15
Kõrghariduse laienemine ja tööturuvõimalused EIA 2007
16
Haridus ja töötus: noorte tööturule lülitumine Eestis võrreldes Euroopa Liidu riikidega
17
Tööturule lülitumine Euroopas: vanade ja uute liikmesriikide võrdlus
18
Sisenemine tööturule Eestis: võrdlus EL riikidega
19
Noorte tööturule lülitumine ja varajane töötee alates 1980ndatest
20
Siirdumine tööturule siirdeühiskondades
21
Üleminek koolist tööle laienenud Euroopas (doktoritöö)