VÕTMESÕNAGA "HARIDUS" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Täiskasvanute koolitus Tartus
2
Ekspertiisianalüüs 2002. aasta riikliku õppekava üldosale
3
Alaealiste komisjonide töö tulemuslikkusest
4
Euroopa haridusprogrammide Leonardo da Vinci ja Socrates 2000-2006 mõjude hindamine Eestis
5
Elukestva õppe vajaduste analüüs
6
Kõrghariduse planeerimise metoodika
7
Kutse-, rakendus- ja kõrghariduse indikaatorite väljatöötamise analüüs
8
Riikliku koolitustellimuse kavandamine kutsehariduse, rakenduskõrghariduse ja akadeemilise kõrgharidusega spetsialistide koolitamiseks EL tõukefondide vahendite rakendamisel
9
Transfine projekti toetamine - varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
10
Tööhõive nõudluse selgitamine RKT komplekteerimiseks (jätkuuuring 2002. aastal teostatud uuringule: ELi mõju tööhõive muutusele erinevat ettevalmistust nõudvates ametites)
11
Ülevaade noorte valdkonna uuringutest Eestis
12
Inimkapitali väärtustamine Eesti tööturul: üleharitus ja hariduse mittevastavus töökoha nõuetele
13
artikkel "Haridus kui sotsiaalset sidusust soosiv tegur" kogumikus "Sotsiaaltrendid 4"
14
kogumik "Täiskasvanud koolipingis"
15
artikkel "Haridus" kogumikus "Sotsiaaltrendid 2"
16
Eesti tööjõu-uuring; moodul "Noored"
17
Eesti tööturg ja haridussüsteem Euroopa Liiduga liitumisel
18
Tööjõu vajaduse prognoos aastani 2015
19
Teadmistepõhise majanduse suunas liikumiseks vajaliku tööjõu- ja koolitusvajaduse väljaselgitamine
20
artikkel "Noorte valikud tasemehariduses ja tööturg" kogumikus "Pilk tööellu"
21
Täiskasvanuharidus ja maakonna areng
22
Täiskasvanute koolitus (eesti ja vene 1997)
23
Haridusmuutus kui sotsiaalne innovatsioon
24
Koolikorralduse arendamine Baltimaades
25
Kvaliteetne matemaatikaharidus läbi rahvusvaheliselt tunnustatud õpetajakoolituse
26
Soome ja Eesti täiskasvanute koolitus ja Euroopa Liidu uus hariduspoliitika SuViKo
27
Teoreetiliselt põhjendatud mudel teaduse olemuse suhtest loodusteadusliku haridusega koolis: õpetaja osa õpilaste suhtumise kujunemisel loodusteadustega seotud karjääri
28
Integratsiooni monitooring 2000
29
Integratsiooni monitooring 2008
30
Eesti haridussüsteem ja ISCED-97
31
Haridus ja töötus: noorte tööturule lülitumine Eestis võrreldes Euroopa Liidu riikidega
32
Eesti Euroopa Liidu taustal: instutsionaalse konteksti eripära ja elukestev õpe
33
Noorte tööturule lülitumine ja varajane töötee alates 1980ndatest
34
Siirdumine tööturule siirdeühiskondades
35
Hariduse toime elukarjääri resultaatidele (1966. a. hariduskohordi andmestiku põhjal) (magistritöö)
36
Hariduslik ebavõrdsus Eestis 1990. aastate lõpus (bakalaureusetöö)
37
Üleminek koolist tööle laienenud Euroopas (doktoritöö)