VÕTMESÕNAGA "EESTI" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Eesti maa-asulate kortermajade hoonete ja elanike andmebaas. Rahvaloendus.
2
Turistide liikumine Eestis
3
Eesti sotsiaaluuring, moodul "Koolist tööle"
4
Eesti üliõpilaste sotsiaal-majandusliku olukorra ning praktika, nõustamise ja varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamise (VÕTA) uuring
5
Eesti tööturg ja haridussüsteem Euroopa Liiduga liitumisel
6
Eesti kutseharidussüsteemi temaatiline ülevaade
7
Ettevõtluse spetsialiseerumine ja mitmekesistumine siirdeperioodil - Eesti ja Venemaa maapiirkondade arengu võrdlev uurimus
8
Eesti puidusektori tööjõuvajaduse prognoos aastateks 2005-2015
9
Eesti haridussüsteem ja ISCED-97
10
Haridus ja töötus: noorte tööturule lülitumine Eestis võrreldes Euroopa Liidu riikidega
11
Eesti e-ülikooli vajaduste analüüs
12
Eesti kõrghariduse kvaliteedi kindlustamise taotlusi teiste riikide kogemuste taustal (magistritöö)
13
Välise kvaliteedihindamise mõju ülikoolile: Eesti kogemuse analüüs (doktoritöö)
14
Eesti avalike ülikoolide kvaliteedilepe ja selle täitmise auditeerimine kvaliteedi tagamise viisina (magistritöö)
15
Iseseisvusaastate kõrgharidustrendid ja erialaeelistuste dünaamika Eestis (bakalaureusetöö)
16
Eesti kõrghariduse kvaliteedikindlustamise tuntus ja sellega rahulolu (bakalaureusetöö)
17
Hariduslik ebavõrdsus Eestis 1990. aastate lõpus (bakalaureusetöö)