VÕTMESÕNAGA "ELUKESTEV �PE" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
artikkel "Haridus kui sotsiaalset sidusust soosiv tegur" kogumikus "Sotsiaaltrendid 4"
2
Elukestva õppega ühiskonna suunas Euroopas: haridussüsteemi panus
3
Euroopa täiskasvanuhariduse elukutsete uuring
4
Haridus ja elukestev õpe sotsiaalse innovatsiooni faktorina. Panus ühiskonna innovatsioonisuutlikkuse kasvu
5
Täiskasvanute koolitajaks kujunemine Euroopas
6
Eesti Euroopa Liidu taustal: instutsionaalse konteksti eripära ja elukestev õpe
7
Innovatiivne, uuriv, interaktiivne ja kultuuridevaheline õppekampus iCamp
8
Tartu Ülikooli avatud ülikooli esmakursuslaste õpimotiivid elukestva õppe valguses (bakalaureusetöö)