UURINGU KIRJELDAMINE

Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv püüab koondatud sotsiaalteaduslike uuringute ning analüüside info teha ühtsest kataloogist kättesaadavaks kõigile asjahuvilistele nii avalikus, akadeemilises, äri-kui mittetulundussektoris.

Selle ülesande täitmiseks ootame kõigi sotsiaaluuringute läbiviimise ning tellimisega seotud inimeste abi.

Käesoleva vormi kaudu saate kirjeldada Eestis läbi viidud sotsiaalteaduslikke alus- ja rakendusuuringuid
nende lülitamiseks Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi kataloogi.

Ette tänades,

Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv, Tiigi 78, Tartu 50410
telefon: +372 7 375931
faks: +372 7 375900
e-post: socarch@psych.ut.ee

1a.Uuringu nimi eesti keeles
 

1b. Uuringu nimi inglise keeles
 

2. Finantseerimise allikad
 
(riigieelarve, lepinguline –kes tellija, grant –kellelt, jms.)

3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
 
Kui on tegemist rahvusvahelise uuringuga, siis palun märkida ka välispartnerid.

4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
 
Kui grupp enam ei tegutse, palun märkida vastavad andmed projektijuhi või grupi mõne liikme kohta.

5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
 
(valikuuringu korral on uurimisobjekti all mõeldud
uuritavat inimgruppi või muid nähtusi ja objekte, mida valim esindab).
6. Kas uuring on seotud kohaliku omavalitsuse, riigi või rahvusvahelise tasandi programmide, arengukavade, planeeringute ja/või õigusaktide (nt seadus, määrus, eeskiri) koostamise või mõjude hindamisega. Seose olemasolul palun nimetada konkreetsed dokumendid, mille koostamise või hindamisega on uuring seotud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
 

8. Uuringu toimumisaeg / Uurimisandmete kogumise aeg
 
(kui uuringu läbiviimiseks kasutati varem olemasolevaid andmeid, siis palun pange kirja võimalikult täpne viide neile andmetele)

NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, pole vaja vastata teemade 9-11 osas.

9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
 

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
 

11. Kodeerimisjuhend palun saata ERALDI FAILINA aadressile socarch@psych.ut.ee
Siia lahtrisse võib kirjutada lisamärkused / kommentaarid kodeerimisjuhendi kohta.
NB! kodeerimisjuhendit ennast palume siia mitte kopeerida!
 
Võimaluse korral palume saata meile täielik kodeerimisjuhend ehk koodiraamat,
mis sisaldab kõigi andmefailis olevate tunnuste täpse kirjelduse;
äärmisel juhul võib piirduda avatud küsimuste kodeerimisjuhendiga.

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
 
(e-publikatsioonide (nt uuringuaruanded jne) korral internetiviidad)

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
 

14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.
 
15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

Kui uuringu käigus toimus andmekogumine, palume lühikirjeldusele lisada ka uurimisinstrumendid (ankeet, test, küsitlusleht, vaatlusprotokoll vms.) kõigis keeltes, millistes neid andmekogumisel kasutati.
Elektroonilised versioonid saab e-posti teel saata aadressile socarch@psych.ut.ee

Juhul kui eelpool mainitud materjalid on olemas ainult mitteelektroonilisel kujul, palun sellest järgnevas lahtris teada anda. ESTA töötaja võtab Teiega ühendust nende materjalide kopeerimise või üleandmise võimaluste täpsustamiseks. Samuti võite järgnevasse lahtrisse kirja panna oma kommentaare, küsimusi või ettepanekuid seoses käesoleva andmekirjeldusvormi täitmisega.

 
 
Täname!
 
NB! Turvalisuse meede. Selleks, et saaks Teie poolt täidetud ankeedi andmeid edastada, palun vastake järgmisele ülesandele numbriliselt: "Õues on seitse tihast, kolm varest, neli jänest ja üks põder. Mitu lindu on õues?"