Uurimus
Viljandi ôpilaste hinnang oma kodulinnale (ôppimis) lähtudes tulevikuperspektiividest.
Alguse aeg
mai 89
Lõpu aeg
mai 89
Staatus
Andmed uurijate käes
Uurimisobjekt
Viljandi linna keskkoolide vanemate klasside ôpilased (sh. 9.-klasside l petajad). kokku 295 ôpilast.
Eeskiri
Realiseerumine
Kirjalik ankeetküsitlus koolides. Kodeeriti GI-is ja töödeldi T? arvutuskeskuses.
Küsitlusmeetod
Lausaline küsitlus koolides.
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
89960005
Lühikirjeldus
Küsitlusega püüti selgitada: - kui suur osa noortest on orienteeritud edasi ôppimisele; - kui suur osa noortest on orienteeritud tööle; - kuidas hindavad noored linnaelu korraldust ja juhtimist ning kas neil endil on soovi linna arengule kaasa aidata - kas neil on algatusvôimet ja huvi linnaelus kaaslöömiseks; - ôpilaste tulevane mobiilsus.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Marksoo Ann
Ainelo Jaan
Kikas Tavo
Mets Liivia
Kzenina Toim
Sein Eike

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
TÜ Inimgeograafia òppetool