Uurimus
Viljandi noorte töötajate hinnang oma kodulinnale (ôppimis) lähtudes tulevikuperspektiividest.
Alguse aeg
suvi 89
Lõpu aeg
suvi 89
Staatus
Andmed uurijate käes
Uurimisobjekt
Viljandi linna noored (pôhiliselt kuni 30-aastased), 150 inimest.
Eeskiri
Püüti hôlmata vähemalt 10% linna kuni 30-aastastest töötajatest proportsinaalselt hôivega erinevates majandusharudes.
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kirjalik ankeetküsitlus töökohtadel. Kodeeriti GI-is ja töödeldi TÜ arvutuskeskuses.
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
89960006
Lühikirjeldus
Küsitlusega püüti selgitada: - kuidas hinnatakse olme- ja töötingimusi; - kas see hinnang môjutab nende mobiilsust; - kuidas hindavad noored linnaelu korraldust ja juhtimist ning kas neil endil on soovi linna arengule kaasa aidata.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Marksoo Ann
Ainelo Jaan
Kikas Tavo
Mets Liivia
Kzenina Toim
Sein Eike

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
TÜ Inimgeograafia òppetool