Uurimus
Maaelu '78
Alguse aeg
1978 juuni
Lõpu aeg
september
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Maatöötajad -nii põllumajandusettevõtetes kui muudes asutustes ja organisatsioonides.
Eeskiri
Vastavalt Viljandi rajooni majandite tööjõusituatsiooni sotsiaalstatistilistele uurimistulemustele valiti välja kuus küsitluskohta: 3 kolhoosi, 2 sovhoosi ja EPT Ramsi osakond. Igal territooriumil küsitleti juhuväljavõtu järgi kindel arv vastava ettevõtte töötajaid ning lisaks proportsionaalselt esinduslik arv inimesi, kelle elukoht oli vastaval terrtooriumil, kuid töökoht mujal.
Realiseerumine
Küsitleti viidi läbi Viljandi rajooni kuues kandis: Abja; Puiatu-Pärsi-Pärsti; Suislepa; Sürgavere; Vastsemòisa ja Ramsi alevik. Kokku küsitleti 433 respondenti.
Küsitlusmeetod
Ankeetküsitlus, intervjuu, dokumentide analüüs.
Kodeerimisjuhend
Andmete sisestamisel arvutisse kasutati spetsiaalset kodeerimislehte, mis on hoiul mitteelektroonsel kujul andmearhiivis. Peaaegu pooled algtunnustest iseloomustasid respondendi individuaalse elutee sündmustikku.
Välis_ID
78960029
Lühikirjeldus
Viljandi rajooni elanike töö- ja elutingimused, nende seos elanike soovide ja vajadustega. Maaelanike hoiakud töö suhtes, vaba aja veetmise võimalused. Ankeedi,intervjuu ja dokumentide analüüsiga kogutud informatsiooni põhjal moodustati iga respondendi kirjeldamiseks 557 tunnust, andmesisestus eraldi kodeerimislehelt. I. Ankeedi küsimustik oli formaliseeritud ja sisaldas järgmisi valdkondi :-tööalane positsioon ja tööelu kvaliteet, ühiskondlik aktiivsus ,elamistingimused ja kodune jõukus, individuaalmajapidamine, tulevikukavad ja soovid lastele II. Andmefaili teise poole (300 tunnust,mis pole säilinud) moodustasid eksperthinnangute, dokumentide ja intervjuu andmete alusel tehtud tunnused: 1)vastaja palk, preemia, tööaeg kuude lõikes; territoriaalne argikäitumine; vastaja töö iseloom ja sotsiaalpsühholoogilised karakteristikud; 2)respondendi ning tema suguseltsi (vanemad, õed-vennad,oma perekond ja lapsed) positsiooni ja sidemete kirjeldus (90 tunnust); 3)respondendi individuaalse elukäigu kirjeldamiseks kasutati 150 tunnust; elutee sündmuste (elukohavahetused, haridustee, töökohtade ja ametialade muutused,perekondlikud sündmused,muud elusituatsioonid) ajalisel kodeerimisel kasutati kahe tunnuse kombinatsiooni: esiteks,sündmuse nimi koos algusaasta fikseerimisega ja teiseks, situatsiooni kestus aastates.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Lòo Arno
Must Olev
Loit, Tõnis
Vihalemm Peeter
Põldvere Salli
Talve, V.

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
EPMÜ Maasotsioloogia ja Ühistegevuse Instituut