Uurimus
Meie elu ja töö probleeme
Alguse aeg
1984
Lõpu aeg
Staatus
SPSS
Uurimisobjekt
Töötavate maa- ja linnainimeste majanduslik käitumine ja elulaad.
Eeskiri
Realiseerumine
Põllumajandusettevõtete ja linna asutuste töötajate esinduslik küsitlus Saaremaal 1984.a. suvel hõlmas kokku 803 tööealist inimest,kellest 536 töötasid 15-s majandis ning 267 Kuressare (end. Kingissepa ) ettevõtetes.
Küsitlusmeetod
Ankeetküsitlus
Kodeerimisjuhend
Kodeerimisjuhend mitteeletroonsel kujul koos statistilise andmetöötluse materjalide ja täidetud ankeetidega on olemas ESTA-s.
Välis_ID
84960022
Lühikirjeldus
Kingissepa rajoonis (Saaremaa) läbi viidud uurimuse aineks on inimeste rahulolu töö- ja palga- ning olmetingimustega. Hinnangud põllumajandusettevõttele. Maainimeste elustiil, vaba aja veetmise võimalused. Ankeedi "Meie elu ja töö probleeme" mahukas küsimustik (503 tunnust) hõlmas maa- ja linnainimeste tööalase positsiooni ja majandusliku käitumise ning nende elulaadi praktiliselt kõigi valdkondade hetkeseisundi ja potentsiaalse dünaamika kirjelduse .Umbes pooled antud majandussotsioloogilise uuringu indikaatoritest on leidnud kasutust järgnevates võrdlevates kordusuuringutes 1988.,1990., 1992.ja 1995.-1997. aastal. Selllise pikemaajalise uurimisstrateegia eesmärk on maatöötajate majandusliku käitumise ja maaühiskonna sotsiaalsete struktuurimuutuste kvantitatiivne kirjeldamine ja sotsioloogiline analüüs; teemaga tegeleb A.Lõo MAI-st. Uurimistulemuste avaldamine, publikatsioonid Uurimistulemused on vormistatud Eesti TA Majanduse Instituudis kolme-nelja akadeemilise aruandena.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Lòo Arno
Must Olev
Raig Ivar

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
MAI regionaalarengu grupp
Eesti Raadio Arvutuskeskus