Uurimus
Koolinoor 1992: kooliòpilased turumajandusele suunduvas Eestis.
Alguse aeg
april
Lõpu aeg
may 1992
Staatus
Andmed uurijate käes
Uurimisobjekt
Eeskiri
Valimi moodustamine. P hikooli l petajate ja kesk ppeasutuste l petajate valimid moodustati eraldi. Esimesel juhul stratifitseeriti kontingent ppekeele ja kooli asulatüübi alusel, teisel juhul ka erialarühma järgi. Järgnevalt selekteeriti m lema valimi jaoks straatide sees juhuslikud klastrid (klassid v i pperühmad) ja teoreetilisse valimisse arvati k ik neisse kuuluvad pilased.
Realiseerumine
Küsitluse objektiks olid Eesti Vabariigi 1992. a. p hikooli- (nii 9-klassilises kui keskkoolis(N=20200)) ja keskkoolil petajad (üldhariduskoolis, kutsekoolis ja keskeri ppeasutuses(N=14900)).
Küsitlusmeetod
Andmed koguti koolides klasside ja pperühmade kaupa läbiviidud ankeetküsitlusel. Kokku küsitleti 1923 pilast. Neist 810 moodustavad proportsionaalse p hikooli (ca 4% k igist l petajatest) ja 864 kesk ppeasutuste (ca 6% l petajatest) l petajate valimi. Ülejäänud küsitletud kuuluvad täiendvalimisse, mis v imaldab vajadusel täpsemalt iseloomustada väiksemaid pilasrühmi. Valimi vigadest v ib märkida soolise ja ppekeelelise struktuuri väikseid disproportsioone (noormehi ja vene koolide pilasi on küsitletud vähem), samuti küsitluse läbiviimise ajast tingitud k rvalekallet: kuna enamik kutsekoolide ja tehnikumide l petajaid viibis küsitluse ajal praktikal, tuli nende asemel sageli küsitleda nooremate kursuste ppureid.
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
92960011
Lühikirjeldus
Uurimuse korraldati EV Haridusministeeriumi tellimusel üldeesmärgiga saada andmeid noorsoopoliitika aluste ning noorsooameti tegevussuundade väljatöötamiseks. Pòhilised infoblokid: * kodu mikrokliima ja aineline olukord; * kool, òppimine ja eluplaanid; * noored ja töö; * vaba aeg; * poliitika ja arvamused noorsooprobleemidest; * arvamused Eesti ühiskonna aktuaalsetes küsimustes; * väärtushinnangud.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Kenkmann Paul
Saarniit Jüri
Ennok Avo
Dsiss Hans
Murakas Rein
Talv Villu
Solotarjeva Olga

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
TÜ Sotsioloogiaosakond