Uurimus
Eesti maarahva ühismõtted 1994
Alguse aeg
sept-okt94
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Küsitletavad olid Eesti maarahva kongressile valitud delegaadid (kohaliku arvamuse liidrid) kôigist Eestimaa valdadest. Nende kui ekspertide abiga olid uurimisobjektideks ka valdade koosseisu kuuluvad külad ja valdades olemasolevad ühistegelikud ettevôtted. Andmed koguti ajavahemikul september-oktoober 1994.
Eeskiri
Igast vallast on kongressile valitud 3 inimest, kellest reeglina üks esindab talunikke, üks ettevôtteid ja üks kohalikku omavalitsust.
Realiseerumine
Valim: Ankeedid saadeti 1994.a. septembris välja kôigisse Eestimaa valdadesse, igasse valda kolm ankeeti (kokku 624 ankeeti), edasiandmiseks Eesti maarahva kongressi delegaatidele vôi neid asendavatele isikutele.
Küsitlusmeetod
Andmed koguti postiküsitluse meetodil. Urimisrühmale laekus tagasi 208 ankeeti (33.3% üldkogumist.). Laekumine valdade lôikes oli erinev, kuid Eesti territooriumi suhtes ühtlane.
Kodeerimisjuhend
Kodeerimisjuhend: vt. lisa 1.
Välis_ID
94960016
Lühikirjeldus
Eesti Vabariigi valdade esindajate postiküsitlus aktuaalsetes maaelu küsimustes (majanduselu, poliitika, ühistegevus, Eesti küla, koolitus ja nôuanne, maaküsimused, kultuur,elu kvaliteet jne.) Pôhilised uurimisteemad. * majanduselu: piirangud ja vôimalused; * poliitika: hinnangud erakondadele ja nende liidritele; * ühistegevus: suhtumine, tekkimise ja arengu vôimalused ning takistused; * Eesti küla: inimeste tegevusalad ja nende sotsiaalne seisund; * koolitus- ja nôuandetegevus: vajadus, valdkonnad, vôimalused ja takistused * maaküsimused: omandisuhted, maareform jne.; * psühholoogiline ja kultuuriline identiteet,väärtushinnangud; * hinnangud Eesti maaelu Harta pôhiseisukohtadele. Main research topics. *economic life, limits and possibilities; · politics: opinions about the parties and their leaders; · co-operative activities: attitudes, possibilities of development, obstacles; · Estonian village: fields of activities and people?s social status; · training and counseling: needs, spheres, possibilities and obstacles; · problems of land: property relationships, land reform etc. · psychological and cultural identity, value orientations.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Murutar Asser
Paas Margus
Kasemets Aare
Kulp Ülle
Tamm Mati
Varbhein Aino

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EPMÜ Maasotsioloogia ja Ühistegevuse Instituut