Uurimus
Suvi 1994. Kes me oleme ja kuhu läheme?
Alguse aeg
1994 aug.
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Uurimisobjekt: Pôltsamaa linna ja kuue Pôltsamaa ümbruskonna valla (Imavere vald, Pôltsamaa vald, Kolga-Jaani vald, Puurmanni vald, Koigi vald, Pajusi vald) elanikud. Pilotaazhuurimus Eesti vabariigi maakooskondade baasuurimuse tarbeks. Palju erinevaid teemasid ja küsimusi indikaatorite süsteemi väljatöötamiseks (majandus, kultuur, elu kvaliteet, poliitika, ettevôtlus, reformide käik, tehnika, raha ...).
Eeskiri
Valik tehti valdade ja linna elanike kartoteegi alusel.Kôigist valdadest ja linnast küsitleti 30 inimest vanuses 15-74 a. Valik oli suunatud: kolmandik küsitletutest olid omavalitsuste andmetel talunikud, kolmandik ettevôtjad vôi ettevôtete töötajad ja ülejäänud teiste elualade esindajad. Vôimalike asenduste puhuks koostati 9-inimeseline lisavalim samal pôhimôttel (3 talunikku, 3 ettevôtjat vôi ettevôtete töötajat ja teiste elualade esindajat). Uurimisgrupp püüdis jälgida, et saadud valim oleks esinduslik vanuse, soo ja hariduse lôikes ja et uuritav piirkond oleks vastanutega vôimalikult ühtlaselt kaetud (arvestades asustustihedust).Küsitleti 210 inimest.
Realiseerumine
Valim tehti valdade ja linna elanike kartoteegi alusel. Kôigist valdadest ja linnast küsitleti 30 inimest vanuses 15-74 a. Valik oli suunatud: kolmandik küsitletutest olid omavalitsuste andmetel talunikud, kolmandik ettevôtjad vôi ettevôtete töötajad ja ülejäänud teiste elualade esindajad.
Küsitlusmeetod
Andmed koguti ankeetküsitluse teel. Ankeedid jäeti eelnevalt inimestele tutvumiseks ning täideti intervjuu vormis intervjueerija poolt. (Segameetod.) Ankeedile vastas 208 inimest (99%). Küsitlus toimus 1994 a. augustis Pôltsamaa ümbruskonnas (Pôltsamaa linn, Imavere vald, Pôltsamaa vald, Kolga-Jaani vald, Puurmanni vald, Koigi vald, Pajusi vald).
Kodeerimisjuhend
S U V I 1994 KES ME OLEME JA KUHU L?HEME ? EESTI P^LLUMAJANDUSgLIKOOL MAASOTSIOLOOGIA INSTITUUT MAAELU ARENGU INSTITUUT TEHNIKAINSTITUUT KgSITLUSE "SUVI 1994. KES ME OLEME JA KUHU L?HEME?" ESIALGSED KOKKUV^TTED. Khsitlus toimus 1994. aasta augustikuus kuues P^ltsamaa hmbruskonna vallas ja P^ltsamaa linnas. K^igist valdadest ja linnast khsitleti 30 inimest vanuses 15-74 a. Valik oli suunatud: kolmandik khsitletutest olid omavalitsuste andmetel talunikud, kolmandik ettev^tjad ja hlej@@nud teiste elualade esindajad. Uurimisgrupp phhdis j@lgida, et saadud valim oleks esinduslik vanuse, soo ja hariduse l^ikes ja et uuritav piirkond oleks vastanutega v^imalikult hhtlaselt kaetud (arvestades asustustihedust). Ankeedile vastas kokku 208 inimest. Esialgse analhhsi tulemusena on @ra toodud vastusevariandile vastanud inimeste arv (n) (vastuste hldjaotused), vastuste jaotused protsentides vastanutest (%) ja vastuste keskmised. M^nel pool on lisatud ka vastanute ja/v^i mittevastanute arv. SELGITUSED ARITMEETILISTE KESKMISTE JUURDE: Reeglina on saadud keskmised khsimustikus antud skaalapunktide arvv@@rtuste kaalutud keskmised. Pidevate arvtunnuste puhul (n@it. vanus, maa hulk jne.) on toodud tegelik keskv@@rtus. Skaalapunktide arvv@@rtusi saab vaadata khsimustikust, mis on lisatud. Tavaliselt on jah- vastuse v@@rtus 2 ja ei-1, positiivsemale variandile vastab suurem arv jne... "SUVI 1994" MAASOTSIOLOOGIA UURIMISGRUPP: Uno Essenson Asser Murutar Helle Kaasik glle Narits Marko Kaasik Margus Paas Aare Kasemets Ivar Raig Liia Kevvai Evelin Saro glle Kulp Markus Seppelin Marju K^ivupuu Mati Tamm Signe Liiv Elery Tammem@gi Arno L^o Eve Toomla Tiit Meren@kk Aino Varbhein Argo Moor Signe Varbhein Liis Moor Reet Varusk Jaan Muru Vambola Viljasoo EPMg FILOSOOFIA JA MAASOTSIOLOOGIA INSTITUUDI MAASOTSIOLOOGIA UURIMISRgHM TARTU Riia 12 - 340 tel. (27) 470 491 1. KAS PEATE ENNAST MAAINIMESEKS V^I LINNAINIMESEKS ? n % keskm. Olen l@bi ja l^hki maainimene 143 69.4 1,67 Olen maainimene,kes tahab saada 5 2.4 linnainimeseks Ei tea, raske `elda, nii seda kui teist 46 22,3 Olen linnainimene,kes tahab saada maainimeseks 6 2,9 Olen l@bi ja l^hki linnainimene 6 2,9 2. TEIE RAHVUS n % Eestlane 206 99,0 Venelane 1 0,5 Muu 1 0,5 3. TEIE SUGU n % Naine 93 44,7 Mees 115 55,3 5. KUS TE T__TATE ? n % talus 60 29,6 ettev^ttes 93 45,8 valla t``tajad 27 13,3 muu (pension@r, t``tu) 23 11,3 6. KAS SEE ON UUS V^I VANA ETTEV^TE / ASUTUS ? n % oli samal kujul olemas ka enne 1989.a. 48 26,5 on moodustatud endise/suurema ettev^tte lahtijaotamise, reorganiseerimise jne. teel 1989 ... 1994 78 43,1 see on uus ettev^te, mis on asustatud 1989...1994 55 30,4 7. KUI KAUA OLETE SIIN T__TANUD ? n % keskm. 1-5 a. 103 56,9 10,80 6-10 a. 17 9,4 11-20 a 30 16,6 21-30 a. 15 8,3 31-40 a. 11 6,1 41 ja rohkem 5 2,7 8. KAS TE PEALE PRAEGUSE T__KOHA T__TATE VEEL KUSAGIL ? n % keskm. ei 163 82,7 1,17 jah 34 17,3 9. TEIE PEREKONNASEIS n % keskm. abielus 136 65,4 3,34 vabaabielus 29 13,9 lahutatud, lesk 21 10,1 vallaline 22 10,6 10. KELLENA (MIS AMETIKOHAL) TE T__TATE ? n % keskm. pm. talunik 56 27,4 pm. hhistu t``taja 29 14,2 mitte pm. palgat``line 56 27,4 ettev^tja, omanik 37 18,4 t``tu 3 1,4 kodune 4 1,9 pension@r 15 7,3 muu 4 1,9 11. KUI VANA TE OLETE n % keskm. 15-24 a. 12 5,8 44,3 25-34 a. 44 21,1 35-49 a. 82 39,4 50-64 a. 53 25,5 65-70 a. 17 8,2 12. KUS TE ELATE n % keskm. P^ltsamaa linn 33 15,9 Imavere vald 31 14,9 P^ltsamaa vald 28 13,5 Kolga-Jaani vald 29 13,9 Puurmanni vald 28 13,5 Koigi vald 29 13,9 Pajusi vald 30 14,4 13. KUI KAUA OLETE SIINKANDIS (SELLES VALLAS) ELANUD ? n % keskm. shndimisest saadik 72 34,8 3,71 suurem osa oma elust 51 24,6 hle 10 aasta 46 22,2 4 - 9 aastat 27 13,0 kuni 3 aastat 11 5,3 14.KUIDAS TE HINDATE OMA TERVIST n % keskm. tervis on t@iesti korras 33 15,9 2,89 tervise p@rast ei ole peaaegu kunagi midagi tegemata j@@nud 136 65,4 tervis ei v^imalda osa v^tta m^ningatest tegevustest (n@it. sellistest, mis n^uavad fhhsilist pingutust) 24 11,5 tervise t^ttu ei saa ma teha paljusid t`id, osaleda paljudes tegevustes 15 7,2 15. KUI T^SISELT TE OLETE HAIGE OLNUD n % keskm. on esinenud vaid m^ningaid tavalisi khlmetus- ja nakkushaigusi 90 43,9 1,78 on ette tulnud ka t^sisemaid haigestumisi, kuid nendest olen paranenud 70 34,1 mul esineb (on olnud) kroonilisi haigusi, mis pole m``dunud j@lgi j@tmata 45 22,0 * MILLISED ASJAOLUD M^JUVAD (ON VIIMASEL AJAL M^JUNUD) HALVASTI TEIE TERVISELE V^I ON P^HJUSTANUD HAIGESTUMISI T__L ? n % keskm. 16. mhra, vibratsioon ei 180 87,8 1,12 jah 25 12,2 17. tolm, pori, gaasid, niiskus, halb valgustus ei 172 83,9 1,16 jah 33 16,1 18. keeruline tehnika,mis n^uab t@helepanu,pingutust ei 195 95,1 1,05 jah 10 4,9 19. n@rvide hlepinge, liigne muretsemine ei 69 33,7 1,66 jah 136 66,3 20. khlm, t^mbetuul,lahtine taevas ei 159 77,6 1,22 jah 46 22,4 21. k@sitsit``, suurte raskuste t^stmine ei 171 83,8 1,16 jah 33 16,2 22. kehv ohutustehnika,kohaldamata v^i kitsad t``ruumid ei 192 93,7 1,06 jah 13 6,3 * MILLISED ASJAOLUD M^JUVAD (ON VIIMASEL AJAL M^JUNUD) HALVASTI TEIE TERVISELE V^I ON P^HJUSTANUD HAIGESTUMISI - MUUD ASJAOLUD ? n % keskm. 23. toit on kehv ei 196 95,6 1,04 jah 9 4,4 24. ei saa v@lja puhata ei 118 57,3 1,43 jah 88 42,7 25. kodused suhted pole korras ei 175 85,4 1,15 jah 30 14,6 26. ise ei hoolitse enda eest ei 156 76,5 1,24 jah 48 23,5 27. kahjulikud harjumused (liigs``mine) ei 185 90,2 1,09 jah 20 9,8 28. v@hene liikumine ei 173 84,0 1,16 jah 33 16,0 n % keskm. 29. tervis on lapsest peale n^rgav^itu ei 197 96,1 1,04 jah 8 3,9 30. kehv arstiabikorraldus n % keskm. ei 182 88,8 1,11 jah 23 11,2 31. KAS JA KUI PALJU TE SUITSETATE n % keskm. ei suitseta hldse 126 60,6 1,88 suitsetan juhuslikult 16 7,7 kuni pool pakki p@evas 29 13,9 pakk v^i enam p@evas 37 17,8 32. KAS TE PRUUGITE ALKOHOOLSEID JOOKE n % keskm. praktiliselt mitte 52 25,0 1,93 harva (t@htp@eva puhul) 119 57,2 hsna sageli (seltskonnas) 36 17,3 v@ga tihti 1 0,5 33. MITMES V?LISRIIGIS TE OLETE K?INUD n % keskm. ei ole 87 41,8 1,84 hhes-kahes 68 32,7 kolmes ja enamas 53 25,5 34. MILLISTES V?LISRIIKIDES TE OLETE K?INUD n % keskm. endine NSVL 32 26,9 2,76 Soome 22 18,4 teised p^hjamaad 11 9,3 muu Euroopa 52 43,8 Ameerika manner muu maailm (v@lismaa) 2 1,6 K U I D A S T E E N N A S T T U N N E T E ? Esitame Teile neli seisukohta arvamuse avaldamiseks ja iseseisvaks t``ks. 35. MILLINE NELJAST V?ITEST ISELOOMUSTAB TEID T?PSEMINI JA PAREMINI, KAS I II III V^I IV ? n % keskm. I 79 38,1 1,96 II 64 30,9 III 57 27,6 IV 7 3,4 I "Ma tean, kes ma olen ja mida ma suudan.Olen ennast katsetanud. Olen saavutatuga ja endaga rahul ja mind hinnatakse vastavalt. Tahan j@tkata samamoodi ja kindlasti saavutada veel m^ndagi." II "Ma olen k@rsitu ja esitan endale igasuguseid khsimusi. Ma pole kunagi p@ris rahul sellega, kuidas asjad on. Ma phhan mitut moodi kujunenud olukorda teiseks muuta. Mind erutab tundmatu tulevik. Ma ei ole endaga rahul. Vahel olen m@ssumeelne ja kergesti haavatav." III "Ma arvan teadvat, kes ma olen. Ma n@itan end v@lja ^nneliku ja edukana. Phhan teha k^iki asju, mida tuleb teha ja mida peetakse ^igeks teha. M^nikord tunnen end ^nnetuna, aga ei n@e sellest v@ljap@@su. V@lise rahu ja edukuse varjus olen v@ga @rev." IV "Ma ei tea, kes ma olen ja mis minust saab. V^ibolla pole ma seda kunagi teadnud. Ma lendan hhelt m^ttelt ja ettev^ttelt teisele. Midagi ei tee ma j@rjekindlalt.Olen pidevas liikumises ja otsimises. K^ige selle varjus olen ma v@ga k@rsitu, @rev ja sageli segaduses." R ? ? G I M E I N I M E S T E S T 36. KAS INIMESED KALDUVAD gLDISELT TEINETEIST ABISTAMA V^I JUHINDUB IGAgKS AINULT ENDA HUVIDEST ? n % keskm. valdavalt kalduvad teineteist abistama 23 11, 2,560 s^ltub asjaoludest 111 53,4 ei oska `elda 7 3,4 valdavalt muretsevad ainult enda p@rast 67 32,2 37. KAS TEIE ARVATES ENAMIKKU INIMESTEST V^IB USALDADA V^I TULEB OLLA ETTEVAATLIK OMA M^TETE JAGAMISEL TEISTELE ? n % keskm. enamikku inimestest saab uasldada 26 12,5 3,07 s^ltub asjaoludest 55 26,5 ei oska `elda 4 1,9 inimestega suheldes peab olema piisavalt ettevaatlik 123 59,1 38. PALUN KUJUTAGA ENDALE ETTE 9-ASTMELIST TREPPI, KUS ALUMISEL (1) ASTMEL ASUVAD VAESED NING gLEMISEL (9) ASUVAD NEED,KES ON RIKKAD. MILLISEL ASTMEL ASUTE TEIE ? n % keskm. 9 8 1 0,5 3,83 7 2 1,0 6 11 5,5 5 42 20,9 4 67 33,3 3 58 28,8 2 11 5,5 1 9 4,5 ----------- 201 100 ei oska ennast hhelegi astmele paigutada 0 7 3,3% khsit- letuist 39. PALUN KUJUTAGA ENDALE ETTE 9-ASTMELIST TREPPI, KUS ALUMISEL (1) ASTMEL ON ^IGUSETUD NING gLEMISEL (9) NEED,KES ON V^IMUL. MILLISEL ASTMEL ASUTE TEIE ? n % keskm. 9 2 1,2 3,95 8 1 0,6 7 7 4,3 6 13 8,1 5 46 28,6 4 30 18,6 3 30 18,6 2 12 7,4 1 20 12,4 ----------- 161 100 ei oska ennast hhelegi astmele paigutada 0 45 21,8% khsit- letuist 40. KUI EDUKAS TE ENDA ARVATES OMA T__S JA KUTSEALASES TEGEVUSES OLETE OLNUD ? n % keskm. v@ga edukas 7 3,3 3,36 edukas 101 48,6 ei oska `elda 61 29,4 mitte eriti edukas 38 18,3 hldse mitte edukas 1 0,4 KAS TE SOOVITE/SOOVIKSITE, ET TEIE POEG/TgTAR TULEVIKUS... 41. ELAKS SAMAS RIIGIS, KUS TEIE PRAEGU n % keskm. jah, kindlasti 138 66,9 4,61 hldiselt jah 60 29,1 ei tea, raske `elda 4 2,0 hldiselt mitte 4 2,0 kindlasti mitte KAS TE SOOVITE/SOOVIKSITE, ET TEIE POEG/TgTAR TULEVIKUS... 42. ELAKS SAMAS ASULAS,KUS TEIE PRAEGU n % keskm. jah, kindlasti 26 12,8 3,20 hldiselt jah 63 30,9 ei tea, raske `elda 56 27,5 hldiselt mitte 45 22,0 kindlasti mitte 14 6,8 43. T__TAKS SAMAS ETTEV^TTES,KUS TEIE PRAEGU n % keskm. jah, kindlasti 31 15,5 2,66 hldiselt jah 22 11,0 ei tea, raske `elda 44 22,0 hldiselt mitte 55 27,5 kindlasti mitte 48 24,0 44. TEEKS SAMASUGUST T__D, MIS TEIE PRAEGU n % keskm. jah, kindlasti 20 10,1 2,59 hldiselt jah 33 16,6 ei tea, raske `elda 46 23,1 hldiselt mitte 46 23,1 kindlasti mitte 54 27,1 45. OMAKS SAMASUGUSEID S^PRU, KUI TEIE PRAEGU n % keskm. jah, kindlasti 36 17,7 3,48 hldiselt jah 69 33,9 ei tea, raske `elda 67 32,9 hldiselt mitte 21 10,2 kindlasti mitte 11 5,3 46. OLEKS SAMA RIKAS, KUI TEIE PRAEGU n % keskm. jah, kindlasti 35 17,2 2,94 hldiselt jah 44 21,7 ei tea, raske `elda 44 21,7 hldiselt mitte 34 16,7 kindlasti mitte 46 22,7 47. ELAKS JA T__TAKS MAAL OMA TALUS n % keskm. jah, kindlasti 60 29,6 3,37 hldiselt jah 34 16,7 ei tea, raske `elda 55 27,1 hldiselt mitte 31 15,3 kindlasti mitte 23 11,3 * KUI SAGELI TE ... 48. K?ITE KgLAS n % keskm. iga p@ev 5 2,4 3,61 kord-paar n@dalas 40 19,5 m^ned korrad kuus 80 39,0 paari kuu tagant 36 17,4 m^ned korrad aastas 42 20,3 aastaid pole teinud 3 1,4 49. V^TATE KgLALISI VASTU n % keskm. iga p@ev 7 3,4 3,49 kord-paar n@dalas 32 15,6 m^ned korrad kuus 73 35,7 paari kuu tagant 35 17,1 m^ned korrad aastas 56 27,4 aastaid pole teinud 1 0,4 50. KOHTUTE KAUGEMATE SUGULASTEGA n % keskm. iga p@ev 2,22 kord-paar n@dalas 1 0,4 m^ned korrad kuus 17 8,1 paari kuu tagant 38 18,2 m^ned korrad aastas 123 59,1 aastaid pole teinud 29 13,9 51. TUNNETE ENNAST LOODUSINIMESENA,OSAKESENA LOODUSEST n % keskm. iga p@ev 95 50,0 4,66 kord-paar n@dalas 30 15,7 m^ned korrad kuus 18 9,4 paari kuu tagant 9 4,7 m^ned korrad aastas 28 14,7 aastaid pole teinud 10 5,2 52. SOOVITE ENDALE TEISTSUGUST KODU n % keskm. iga p@ev 27 16,4 2,36 kord-paar n@dalas 3 1,8 m^ned korrad kuus 11 6,7 paari kuu tagant 6 3,6 m^ned korrad aastas 34 20,6 aastaid pole teinud 84 50,9 53. K?ITE KLUBIS n % keskm. iga p@ev 1,84 kord-paar n@dalas 8 4,0 m^ned korrad kuus 12 6,0 paari kuu tagant 25 12,7 m^ned korrad aastas 49 24,7 aastaid pole teinud 104 52,6 * KUI SAGELI TE ... 54. K?ITE KINOS n % keskm. iga p@ev 1,47 kord-paar n@dalas 3 1,5 m^ned korrad kuus 6 3,0 paari kuu tagant 10 5,0 m^ned korrad aastas 45 22,7 aastaid pole teinud 135 67,8 55. K?ITE K^RTSIS n % keskm. iga p@ev 2 1,0 1,85 kord-paar n@dalas 1 0,5 m^ned korrad kuus 21 10,5 paari kuu tagant 19 9,5 m^ned korrad aastas 55 27,5 aastaid pole teinud 102 51,0 56. K?ITE KIRIKUS,T?IDATE USUKOMBEID n % keskm. iga p@ev 3 1,5 1,66 kord-paar n@dalas 1 0,5 m^ned korrad kuus 7 3,6 paari kuu tagant 3 1,5 m^ned korrad aastas 82 42,3 aastaid pole teinud 98 50,6 57. LEIATE AEGA TEISTE MUREDE ?RAKUULAMISEKS n % keskm. iga p@ev 63 31,7 4,63 kord-paar n@dalas 49 24,6 m^ned korrad kuus 57 28,7 paari kuu tagant 13 6,5 m^ned korrad aastas 15 7,5 aastaid pole teinud 2 1,0 58. SAATE V^I SAADATE KIRJU n % keskm. iga p@ev 2 1,0 2,62 kord-paar n@dalas 12 5,9 m^ned korrad kuus 43 21,0 paari kuu tagant 39 19,1 m^ned korrad aastas 66 32,4 aastaid pole teinud 42 20,6 59. TgLITSETE n % keskm. iga p@ev 1 0,5 2,72 kord-paar n@dalas 24 12,0 m^ned korrad kuus 38 19,0 paari kuu tagant 29 14,5 m^ned korrad aastas 72 36,0 aastaid pole teinud 36 18,0 * KUI SAGELI TE ... 60. OLETE SEKSUAALVAHEKORRAS n % keskm. iga p@ev 4 2,1 3,84 kord-paar n@dalas 85 43,4 m^ned korrad kuus 53 27,0 paari kuu tagant 12 6,1 m^ned korrad aastas 13 6,6 aastaid pole teinud 29 14,8 61. P__RATE T?HELEPANU OMA TERVISELE n % keskm. iga p@ev 62 30,4 3,77 kord-paar n@dalas 22 10,8 m^ned korrad kuus 29 14,2 paari kuu tagant 19 9,3 m^ned korrad aastas 43 21,1 aastaid pole teinud 29 14,2 62. K?ITE ARSTI JUURES n % keskm. iga p@ev 1,94 kord-paar n@dalas 2 1,0 m^ned korrad kuus 5 2,5 paari kuu tagant 28 13,7 m^ned korrad aastas 112 54,9 aastaid pole teinud 57 27,9 63. KOOS PEREGA PIDUTSETE n % keskm. iga p@ev 1 0,5 2,59 kord-paar n@dalas 2 1,0 m^ned korrad kuus 30 14,6 paari kuu tagant 62 30,2 m^ned korrad aastas 100 48,8 aastaid pole teinud 10 4,9 64. KASUTATE TELEFONI n % keskm. iga p@ev 119 58,3 4,96 kord-paar n@dalas 29 14,2 m^ned korrad kuus 25 12,3 paari kuu tagant 6 2,9 m^ned korrad aastas 11 5,4 aastaid pole teinud 14 6,9 65. HANGITE ENDALE M^NE UUE RIIETUSESEME n % keskm. iga p@ev 2,4 kord-paar n@dalas 2 1,0 m^ned korrad kuus 21 10,2 paari kuu tagant 51 24,9 m^ned korrad aastas 114 55,6 aastaid pole teinud 17 8,3 * INIMESTEL ON ERINEVAD HUVID. KUIDAS TEILE MEELDIVAD (MEELDIKSID) J?RGMISED TEGEVUSALAD ? 66. T__, KUTSEALANE TEGEVUS n % keskm. meeldib (meeldiks) v@ga 63 31,8 4,04 meeldib hsna 97 49,0 ei oska `elda 23 11,6 ei meeldi eriti 13 6,6 ei meeldi hldse 2 1,0 67. ERIALANE ENESET?IENDAMINE n % keskm. meeldib (meeldiks) v@ga 63 31,8 4,03 meeldib hsna 94 47,5 ei oska `elda 27 13,6 ei meeldi eriti 13 6,6 ei meeldi hldse 1 0,5 68. PEREKONNA JA KODU EEST HOOLITSEMINE n % keskm. meeldib (meeldiks) v@ga 92 44,7 4,31 meeldib hsna 92 44,7 ei oska `elda 17 8,2 ei meeldi eriti 5 2,4 ei meeldi hldse 69. SUHTLEMINE L?HEMATE S^PRADEGA n % keskm. meeldib (meeldiks) v@ga 74 36,6 4,24 meeldib hsna 110 54,5 ei oska `elda 10 5,0 ei meeldi eriti 8 3,9 ei meeldi hldse 70. VIIBIMINE LOODUSES n % keskm. meeldib (meeldiks) v@ga 121 59,3 4,52 meeldib hsna 72 35,3 ei oska `elda 8 3,9 ei meeldi eriti 3 1,5 ei meeldi hldse 71. POLIITILINE TEGEVUS n % keskm. meeldib (meeldiks) v@ga 6 2,9 1,91 meeldib hsna 13 6,3 ei oska `elda 31 15,1 ei meeldi eriti 61 29,8 ei meeldi hldse 94 45,9 72. SPORTIMINE n % keskm. meeldib (meeldiks) v@ga 30 14,6 3,20 meeldib hsna 74 36,1 ei oska `elda 33 16,1 ei meeldi eriti 44 21,5 ei meeldi hldse 24 11,7 73. SELTSKONDLIKUD KOOSVIIBIMISED,RESTORANIDE,KOHVIKUTE KgLASTAMINE n % keskm. meeldib (meeldiks) v@ga 17 8,4 3,11 meeldib hsna 82 40,4 ei oska `elda 28 13,8 ei meeldi eriti 55 27,1 ei meeldi hldse 20 9,9 74. RAADIO KUULAMINE, TELERI VAATAMINE n % keskm. meeldib (meeldiks) v@ga 63 30,6 4,16 meeldib hsna 124 60,2 ei oska `elda 10 4,9 ei meeldi eriti 8 3,9 ei meeldi hldse 1 0,4 75. KONTSERTIDE, TEATRITE,N?ITUSTE KgLASTAMINE n % keskm. meeldib (meeldiks) v@ga 54 26,3 3,77 meeldib hsna 96 46,8 ei oska `elda 17 8,3 ei meeldi eriti 30 14,6 ei meeldi hldse 8 3,9 76. VAIMNE ENESET?IENDAMINE (LUGEMINE,KEELTE ^PPIMINE) n % keskm. meeldib (meeldiks) v@ga 52 25,4 3,84 meeldib hsna 99 48,3 ei oska `elda 30 14,6 ei meeldi eriti 17 8,3 ei meeldi hldse 7 3,4 77. MINGI ERIHARRASTUS, HOBI n % keskm. meeldib (meeldiks) v@ga 73 46,8 4,07 meeldib hsna 46 29,5 ei oska `elda 20 12,8 ei meeldi eriti 9 5,8 ei meeldi hldse 8 5,1 * NggD R??GIME TEIE KODUST, MAJAST JA PEREKONNAST 78. KAS TEIE KODUKS ON n % keskm. talu 88 42,3 2,23 hhe (kahe) peremaja 58 27,9 korter kuni 4 korteriga majas 7 3,4 korter kuni 12 korteriga majas 36 17,3 korter enam kui 12 korteriga majas 19 9,1 79. KAS TEIE PRAEGUNE KODU ON n % keskm. teie pere omanduses 168 81,6 1,18 hhritud 38 18,4 80. MITU LIIGET TEIE PERES PRAEGU ON (ISE KAASA ARVATUD) n % keskm. 1 13 6,3 3,70 2 42 20,2 3 35 16,8 4 55 26,4 5 39 18,8 6 14 6,7 7 10 4,8 108. KAS TE SOOVITE VEEL LAPSI n % keskm. jah, soovin 31 15,0 1,48 ei tea, raske `elda 38 18,4 ei soovi 137 66 109. MIDA TE TAVALISELT KOGU PEREGA KOOS TEETE n % (ESIMESENA MAINITUD TEGEVUS) s``mine 26 14,9 t``tamine 71 40,6 t@htp@evade t@histamine 11 6,3 khlask@imine 12 6,8 teevad k^ike koos 10 5,7 muu 45 25,7 110. MIDA TE TAVALISELT KOGU PEREGA KOOS TEETE n % keskm. (TEISENA MAINITUD...) s``mine 26 14,9 3,25 t``tamine 71 40,6 t@htp@evade t@histamine 11 6,3 khlask@imine 12 6,8 teevad k^ike koos 10 5,7 muu 45 25,7 * KAS TE PERES SAGELI V?LJENDATAKSE OMA ... 111. R^^MU n % keskm. v@ga sageli 32 15,8 3,73 sageli 118 58,1 raske `elda 22 10,8 harva 28 13,8 v@ga harva 3 1,5 112. KURBUST n % keskm. v@ga sageli 5 2,5 2,84 sageli 59 29,2 raske `elda 48 23,8 harva 79 39,1 v@ga harva 11 5,4 113. VIHA n % keskm. v@ga sageli 3 1,5 2,35 sageli 35 17,5 raske `elda 43 21,5 harva 67 33,5 v@ga harva 52 26,0 114. HIRMU n % keskm. v@ga sageli 2,02 sageli 20 10,0 raske `elda 36 18,0 harva 73 36,5 v@ga harva 71 35,5 115. gLLATUST n % keskm. v@ga sageli 11 5,5 2,92 sageli 56 27,9 raske `elda 58 28,9 harva 59 29,3 v@ga harva 17 8,4 116. H?BI n % keskm. v@ga sageli 2,08 sageli 14 7,0 raske `elda 56 28,1 harva 62 31,2 v@ga harva 67 33,7 117. P^LGUST n % keskm. v@ga sageli 1 0,5 1,86 sageli 9 4,6 raske `elda 45 22,8 harva 48 24,4 v@ga harva 94 47,7 118. SggTUNNET n % keskm. v@ga sageli 1 0,5 2,29 sageli 23 11,6 raske `elda 64 32,1 harva 56 28,1 v@ga harva 55 27,7 119. IMETLUST n % keskm. v@ga sageli 8 4,0 2,95 sageli 61 30,5 raske `elda 65 32,5 harva 46 23,0 v@ga harva 20 10,0 120. KUI SAGELI TE ARUTATE KOGU PEREGA TEIE PERE JAOKS OLULISI ASJU n % keskm. mitu korda p@evas 6 3,0 2,81 iga p@ev 88 43,8 paar korda n@dalas 60 29,9 paar korda kuus 36 17,9 paar korda aastas 7 3,5 harvemini 4 1,9 121. KUIV^RD RAHUL TE NENDE ARUTELUDE SAGEDUSEGA OLETE n % keskm. v@ga rahul 16 7,9 2,30 hldiselt rahul 138 68,0 ei tea, raske `elda 26 12,8 hldiselt ei ole rahul 18 8,9 hldse ei ole rahul 5 2,4 122. KUIDAS ON TEIE PERES JAOTATUD KODUSED MAJAPIDAMIST__D JA TEGEMISED n % keskm. p^hikoormus on Teie peal 61 29,6 2,66 p^hikoormus on abikaasal 42 20,4 p^hikoormus on m^nel teisel pereliikmel 8 3,9 k^ik on v^rdselt majapidamist``des rakendatud 95 46,1 123. KUI SUUR ON PRAEGU TEIE PERE KESKMINE SISSETULEK KUUS gHE PERELIIKME KOHTA n % keskm. alla 300 krooni 32 15,6 3,06 300 ... 449 krooni 39 19,0 450 ... 599 krooni 54 26,3 600 ... 899 krooni 44 21,5 900 krooni v^i rohkem 36 17,6 * MIS ON OLNUD TEIE ENDA JA TEIE ABIKAASA P^HILINE TEGEVUSALA ENNE EESTI VABARIIGI TAASTAMIST ? n % 124. TEIE ISE p^llumajandust``line 49 23,9 pm. spetsialist v^i juhtivt``taja 60 29,3 t``stus- v^i ehitust``line 12 5,9 kaubandus- v^i teenindust``taja 19 9,3 muu ala t``taja (v.a. vaimne t``) 12 5,8 keskharidusega insener-tehniline t``taja 8 3,9 insener,muu vaimse t``ga tegeleja 10 4,9 juhtivt``taja 13 6,3 muu 15 7,3 ei ole teinud palgat``d,on olnud kodune 7 3,4 125. TEIE ABIKAASA n % keskm. p^llumajandust``line 44 25,1 pm. spetsialist v^i juhtivt``taja 23 13,1 t``stus- v^i ehitust``line 15 8,6 kaubandus- v^i teenindust``taja 26 14,9 muu ala t``taja (v.a. vaimne t``) 22 12,6 keskharidusega insener-tehniline t``taja8 4,6 insener,muu vaimse t``ga tegeleja 10 5,7 juhtivt``taja 4 2,3 muu 19 10,8 ei ole teinud palgat``d,on olnud kodune 4 2,3 * KAS TEIE KODUS, KORTERIS ON ... n % keskm. 126. VEEVARUSTUS on olemas 145 70,4 2,65 ei ole, kuid vaja oleks 51 24,8 ei ole ja pole ka tarvis 10 4,8 127. KANALISATSIOON n % keskm. on olemas 143 70,4 2,64 ei ole, kuid vaja oleks 48 23,7 ei ole ja pole ka tarvis 12 5,9 128. TELEFON n % keskm. on olemas 109 53,7 2,44 ei ole, kuid vaja oleks 74 36,5 ei ole ja pole ka tarvis 20 9,8 129. GAAS n % keskm. on olemas 108 55,7 2,19 ei ole, kuid vaja oleks 15 7,7 ei ole ja pole ka tarvis 71 36,6 130. STATS. ELEKTRIPLIIT n % keskm. on olemas 92 46,9 2,16 ei ole, kuid vaja oleks 44 22,4 ei ole ja pole ka tarvis 60 30,6 131. SOE VESI n % keskm. on olemas 92 45,3 2,33 ei ole, kuid vaja oleks 87 42,9 ei ole ja pole ka tarvis 24 11,8 132. VANN V^I DUSS n % keskm. on olemas 112 55,7 2,41 ei ole, kuid vaja oleks 60 29,9 ei ole ja pole ka tarvis 29 14,4 133. MITU AJALEHTE JA AJAKIRJA TEIE PERES OSTETAKSE/TELLITAKSE JA LOETAKSE n % keskm. ei hhtki 13 6,3 2,93 hks v^i kaks 44 21,4 kolm kuni viis 93 45,2 rohkem kui viis 56 27,1 134. ESIMESENA TELLITUD AJALEHT n % keskm. J?RVA TEATAJA 13 6,8 VOOREMAA 18 9,5 SAKALA 10 5,3 POSTIMEES 49 25,8 EESTI S^NUMID 15 7,9 P?EVALEHT 12 6,3 RAHVA H??L 8 4,2 MAALEHT 25 13,2 EESTI MAA 5 2,6 EESTI TELEVISIOON 7 3,7 KODUKIRI 1 0,5 MAAKODU 3 1,6 MAAPERE muud ajalehed 18 9,4 muud ajakirjad 6 3,1 135. TEISENA TELLITUD AJALEHT J?RVA TEATAJA 17 9,6 VOOREMAA 27 15,3 SAKALA 5 2,8 POSTIMEES 20 11,4 EESTI S^NUMID 9 5,1 P?EVALEHT 7 4,0 RAHVA H??L 4 2,3 MAALEHT 29 16,5 EESTI MAA 13 7,4 EESTI TELEVISIOON 7 4,0 KODUKIRI 3 1,7 MAAKODU 4 2,3 MAAPERE muud ajalehed 27 15,3 muud ajakirjad 4 2,3 136. KOLMANDANA TELLITUD AJALEHT J?RVA TEATAJA 8 5,3 VOOREMAA 11 7,4 SAKALA 8 5,3 POSTIMEES 12 8,1 EESTI S^NUMID 4 2,7 P?EVALEHT 6 4,0 RAHVA H??L 1 0,7 MAALEHT 14 9,4 EESTI MAA 8 5,4 EESTI TELEVISIOON 17 11,4 KODUKIRI 1 0,7 MAAKODU 5 3,3 MAAPERE 3 2,0 muud ajalehed 38 25,5 muud ajakirjad 13 8,7 138. KAS TEIL ON ETTE N?HA ALLJ?RGNEVAID MUUTUSI KODUS meil on maja(korteri) ehitus k@sil 20 9,8 5,58 kavatseme korteri erastada v^i on juba k@sil 28 13,7 kavatseme erastamisega saada teise korteri 5 2,4 kavatseme taastada v^i remontida vana talumaja v^i elamu 33 16,1 tahame maja ehitada, kui v@hegi saame 8 3,9 j@tan oma kodu lastele ja vaatan midagi muud 3 1,5 j@tame senise kodu ja asume vanemate juurde v^i vahetame nendega ei ole muutusi ette n@ha 108 52,6 KAS TEIE KODUKOHAS (ELUKOHAS) ON OLEMAS ALLJ?RGNEVAD TEENUSED JA KAS OLETE NEID KASUTANUD TULET^RJE n % keskm. 139. kas on olemas ja k@ttesaadav jah 192 92,3 1,07 ei 16 7,7 140. kui kaugel asub km-tes kuni 1 km 61 37,7 4,51 1,1-4 km 39 24,1 5-9 km 32 19,8 10-19 km 28 17,3 20 ja enam km 2 1,2 141. kas see teenus on teie perele vajalik jah 172 84,3 1,15 ei 32 15,7 POLITSEI n % keskm. 142. kas on olemas ja k@ttesaadav jah 174 83,7 1,16 ei 34 16,3 143. kui kaugel asub km-tes kuni 1 km 36 23,4 7,35 1,1-4 km 40 26,0 5-9 km 26 16,9 10-19 km 39 25,3 20 ja enam km 13 8,4 144. kas see teenus on teie perele vajalik jah 159 77,2 1,22 ei 47 22,8 PRgGIVEDU n % keskm. 145. kas on olemas ja k@ttesaadav jah 117 56,5 1,43 ei 90 43,5 146. kui kaugel asub km-tes kuni 1 km 34 68,0 3,17 1,1-4 km 9 18,0 5-9 km 3 6,0 10-19 km 2 4,0 20 ja enam km 2 4,0 147. kas see teenus on teie perele vajalik jah 116 56,6 1,43 ei 89 43,4 T?NAVAVALGUSTUS n % keskm. 148. kas on olemas ja k@ttesaadav jah 122 58,9 1,41 ei 85 41,1 149. kui kaugel asub km-tes kuni 1 km 30 93,8 0,80 1,1- 4 km 1 3,1 5-9 km 10-19 km 1 3,1 20 ja enam km 150. kas see teenus on teie perele vajalik jah 123 60,3 1,40 ei 81 39,7 ELEKTER n % keskm. 151. kas on olemas ja k@ttesaadav jah 203 100 1 ei 152. kui kaugel asub km-tes kuni 1 km 13 76,5 1,68 1,1-4 km 3 17,6 5-9 km 10-19 km 1 5,9 20 ja enam km 153. kas see teenus on teie perele vajalik jah 201 99,0 1,01 ei 2 1,0 KESKKgTE n % keskm. 154. kas on olemas ja k@ttesaadav jah 96 46,4 1,54 ei 111 53,6 155. kui kaugel asub km-tes kuni 1 km 7 77,8 1,36 1,1-4 km 1 11,1 5-9 km 1 11,1 10-19 km 20 ja enam km 156. kas see teenus on teie perele vajalik jah 99 48,8 1,51 ei 104 51,2 VESI n % keskm. 157. kas on olemas ja k@ttesaadav jah 189 90,9 1,09 ei 19 9,1 158. kui kaugel asub km-tes kuni 1 km 13 100,0 0,47 159. kas see teenus on teie perele vajalik jah 187 92,6 1,07 ei 15 7,4 SOE VESI n % keskm. 160. kas on olemas ja k@ttesaadav jah 111 53,6 1,46 ei 96 46,4 161. kui kaugel asub km-tes kuni 1 km 8 88,9 0,80 1,1-4 km 1 11,1 162. kas see teenus on teie perele vajalik jah 166 82,2 1,18 ei 36 17,8 KANALISATSIOON n % keskm. 163. kas on olemas ja k@ttesaadav jah 150 72,1 1,28 ei 58 27,9 164. kui kaugel asub km-tes kuni 1 km 3 50,0 1,75 1,1-4 km 3 50,0 165. kas see teenus on teie perele vajalik jah 175 86,2 1,14 ei 28 13,8 PUHASTUSSEADMED n % keskm. 166. kas on olemas ja k@ttesaadav jah 92 44,9 1,55 ei 113 55,1 167. kui kaugel asub km-tes kuni 1 km 12 54,6 1,53 1,1-4 km 9 40,9 5-9 km 1 4,6 168. kas see teenus on teie perele vajalik jah 124 61,4 1,38 ei 78 38,6 KORSTNAPgHKIJA n % keskm. 169. kas on olemas ja k@ttesaadav jah 122 60,4 1,39 ei 80 39,6 170. kui kaugel asub km-tes kuni 1 km 3 8,6 13,28 1,1-4 km 7 20,0 5-9 km 8 22,8 10-19 km 7 20,0 20 ja enam km 10 28,6 171. kas see teenus on teie perele vajalik jah 116 58,0 1,42 ei 84 42,0 T?NAV, TEE n % keskm. 172. kas on olemas ja k@ttesaadav jah 191 92,3 1,08 ei 16 7,7 173. kui kaugel asub km-tes kuni 1 km 20 80,0 1,11 1,1-4 km 4 16,0 10-19 km 1 4,0 174. kas see teenus on teie perele vajalik jah 190 94,5 1,05 ei 11 5.5 TEHNIKA REMONT n % keskm. 175. kas on olemas ja k@ttesaadav jah 138 67,0 1,33 ei 68 33,0 176. kui kaugel asub km-tes kuni 1 km 21 38,9 5,27 1,1-4 km 15 27,8 5-9 km 10 18,5 10-19 km 5 9,3 20 ja enam km 3 5,5 177. kas see teenus on teie perele vajalik jah 159 78,3 1,22 ei 44 21,7 KAS TE EELISTATE ISETEGEVUSLIKKU, VABATAHTLIKKU, ERAETTEV^TTELIST, gHISTEGEVUSLIKKU V^I MUNITSIPAALETTEV^TTE VORMI allj@rgnevate teenuste jaoks 178. TULET^RJE eelistan ise teha 2 1,0 eelistan vabatahtlikku organisatsiooni 55 28,4 eelistan eraettev^tet 14 7,2 eelistan hhistegevuslikku ettev^tet 32 16,5 eelistan munitsipaalettev^tet 91 46,9 179. PRgGIVEDU eelistan ise teha 68 34,9 eelistan vabatahtlikku organisatsiooni 6 3,1 eelistan eraettev^tet 30 15,4 eelistan hhistegevuslikku ettev^tet 9 4,6 eelistan munitsipaalettev^tet 82 42,0 180. T?NAVAVALGUSTUS eelistan ise teha 36 20,8 eelistan vabatahtlikku organisatsiooni 2 1,2 eelistan eraettev^tet 22 12,7 eelistan hhistegevuslikku organisatsiooni 11 6,4 eelistan munitsipaalettev^tet 102 58,9 181. ELEKTER eelistan ise teha 9 4,8 eelistan vabatahtlikku organisatsiooni 1 0,5 eelistan eraettev^tet 31 16,4 eelistan hhistegevuslikku organisatsiooni 17 9,0 eelistan munitsipaalettev^tet 131 69,3 182. KESKKgTE eelista ise teha 60 37,3 eelistan vabatahtlikku organisatsiooni 2 1,2 eelistan eraettev^tet 16 9,9 eelistan hhistegevuslikku organisatsiooni 15 9,3 eelistan munitsipaalettev^tet 68 42,3 183. VESI eelistan ise teha 75 39,7 eelistan vabatahtlikku organisatsiooni 3 1,6 eelistan eraettev^tet 14 7,4 eelistan hhistegevuslikku ettev^tet 10 5,3 eelistan munitsipaalettev^tet 87 46,0 184. SOE VESI eelistan ise teha 90 51,1 eelistan vabatahtlikku organisatsiooni 1 0,6 eelistan eraettev^tet 15 8,5 eelistan hhistegevuslikku ettev^tet 9 5,1 eelistan munitsipaalettev^tet 61 34,7 185. KANALISATSIOON eelistan ise teha 60 33,5 eelistan vabatahtlikku organisatsiooni 3 1,7 eelistan eraettev^tet 15 8,4 eelistan hhistegevuslikku organisatsiooni 10 5,6 eelistan munitsipaalettev^tet 91 50,8 186. PUHASTUSSEADMED eelistan ise teha 21 13,0 1,87 eelistan vabatahtlikku organisatsiooni 5 3,1 eelistan eraettev^tet 14 8,7 eelistan hhistegevuslikku ettev^tet 13 8,1 eelistan munitsipaalettev^tet 108 67,1 187. KORSTNAPgHKIJA eelistan ise teha 79 42,3 3,40 eelistan vabatahtlikku organisatsiooni 3 1,6 eelistan eraettev^tet 59 31,6 eelistan hhistegevuslikku ettev^tet 6 3,2 eelistan munitsipaalettev^tet 40 21,3 188. T?NAV, SISSES^IDUTEE eelistan ise teha 56 30,1 2,5 eelistan vabatahtlikku organisatsiooni 6 3,2 eelistan eraettev^tet 11 5,9 eelistan hhistegevuslikku organisatsiooni 15 8,1 eelistan munitsipaalettev^tet 98 52,7 189. TEHNIKA REMONT eelistan ise teha 73 38,8 3,56 eelistan vabatahtlikku organisatsiooni 2 1,1 eelistan eraettev^tet 87 46,3 eelistan hhistegevuslikku ettev^tet 9 4,8 eelistan munitsipaalettev^tet 17 9,0 190. MILLIST ORGANISATSIOONI TE EELISTAKSITE KORRA TAGAMISEKS TEIE KODUKOHAS saan ise hakkama 40 22,4 2,57 eelistan politseid 80 44,7 eelistan kordnikku 23 12,9 eelistan kodukaitset 6 3,3 eelistan kaitseliitu 12 6,7 eelistan turvaettev^tet 18 10,0 ei eelista hhtegi 29 14,0 R??KISIME TEIST KUI PEREMEHEST, EDASI R??GIME TEIST KUI OMANIKUST Palume r@@kige oma omandist, mis on seotud tootmise, @ri v^i hhistegevusega. Omand v^ib olla kas mingi vara, osamaks, osat@hed v^i aktsiad. KAS TE OLETE... n % keskm. 191.TALUNIK JAH 70 33,8 1,66 EI 137 66,2 192. ERAETTEV^TJA (gKSIKgRITAJA) JAH 39 19,0 1,81 EI 166 81,0 193. ETTEV^TTE T__TAJATE ARV 1 t``taja 2 11,1 2,22 2 t``tajat 12 66,7 3 t``tajat 2 11,1 4 t``tajat 2 11,1 194. ETTEV^TTE AINUOMANIK JAH 21 10,3 1,90 EI 183 89,7 195. OSANIK (M?RKIGE OSAgHINGUD, AKTSIASELTSID, gHISTUKS REORGANISEERITUD gHISMAJAND JMS.) JAH 82 40,4 1,59 EI 121 59,6 196. MITMES ASUTUSES OSANIK hhes 75 90,4 1,12 kahes 6 7,2 kolmes 2 2,4 197. OSANIKE SUMMA 2-9 osanikku 19 28,8 42,05 10-19 osanikku 11 16,7 20-99 osanikku 18 27,3 100 ja enam osanikku 18 27,3 198. TALUNIKE gHISTU LIIGE JAH 35 17,1 1,83 EI 170 82,9 199. MITME TALUNIKE gHISTU LIIGE hhe 27 75,0 1,28 kahe 8 22,2 kolme 1 2,8 200. TARBIJATE gHISTU LIIGE (KAUBANDUS) JAH 31 15,0 1,85 EI 175 85,0 201. KAS OLETE M^NE TEENUST OSUTAVA gHISTU K.A. AIANDUS-, KORTERI- JA GARAAZIgHISTU LIIGE. JAH 50 24,3 1,76 EI 156 75,7 202. MITME TAOLISE gHISTU LIIGE TE OLETE hhe 40 75,5 1,26 kahe 12 22,6 kolme 1 1,9 MILLISTE ETTEV^TETE JUHTIMISORGANITESSE OLETE VALITUD V^I T``TATE PALGALISE JUHINA? 203. ETTEV^TETE ARV hhes ettev^ttes 27 32,9 1,88 kahes ettev^ttes 40 48,8 kolmes ettev^ttes 13 15,9 neljas ettev^ttes 2 2,4 204. AMETITE ARV hks 4 4,9 3,15 kaks 21 25,6 kolm 20 24,4 neli 36 43,9 kaheksa 1 1,2 205. MA EI OLE OMANIK EGA ETTEV^TJA. OLEN ETTEV^TTES T__ TEGIJA. JAH 54 26,0 1,74 206. OLEN RIIGI/VALLA TEENISTUJA JA MUL POLE OMANIKUSUHTEID ETTEV^TLUSEGA. JAH 34 16,3 1,84 207. OLEN MITTET__TAV MITTEOMANIK. JAH 23 11,1 1,90 R??GIME TEIE SUHETEST MAA JA MAAOMANDIGA. 208. MILLINE J?RGMISTEST LAUSETEST VASTAB K^IGE ENAM TEIE T?NASELE MAAKASUTUSELE olen praegu maakasutaja ja tahan seda j@tkata 169 81,6 olen praegu maakasutaja, aga kavatsen loobuda 2 1,0 praegu ma maad ei kasuta, aga tahan kasutama hakata 13 6,3 ma ei kasuta maad ega taha seda kasutama hakata 23 11,1 209. KUIDAS KAVATSETE TOIMIDA MAAREFORMI K?IGUS olen maa omanik v^i maaomaniku perekonnaliige ja see on kantud kinnisturaamatusse 34 17,5 taotlen maa tagastamist, aga see on veel pooleli ja pole kinnisturaamatusse j^udnud 62 32,0 taotlen endale maad asendusmaana 18 9,3 meie perel on ^igus maad saada, kuid v^tame kompensatsiooni 3 1,6 tahan osta maad erastamisv@@rtpaberiga (nn. kollase kaardiga) 35 18,0 tahan maad osta raha eest 3 1,6 tahame maad rendile v^tta 8 4,1 minul ja meie perel pole maad saada ja me ei soovi maad 26 13,4 olen hoonete omanik ja tahan saada hoonestus^iguse 5 2,6 210. KUIDAS KAVATSETE TOIMIDA MAAOMANIKUNA hakkame (hakkan) maad ise kasutama 138 71,1 anname (annan) maa soovijaile rendile 6 3,1 mhhme (mhhn) maa sobivale ostjale 2 1,0 ei tea, ei oska vastata 16 8,3 ei ole maad ega ole ka saada 32 16,5 MEIE PERE VAJAB (EI VAJA) SEDA TEENUST 211. POSTKONTOR kokku vajab 197 94.7 1,55 neist: kodukhlas 97 49,2 koduvallas 91 46,2 maakonnalinnas 9 4,6 Tallinnas v. mujal Eestis 0 212. TELEFON kokku vajab 192 92.3 1,11 neist: kodukhlas 174 90,6 koduvallas 14 7,3 maakonnalinnas 4 2,1 Tallinnas v. mujal Eestis 0 213. PANK kokku vajab 177 85.1 2,17 neist: kodukhlas 29 16,4 koduvallas 90 50,8 maakonnalinnas 57 32,2 Tallinnas v. mujal Eestis 1 0,6 214. KINDLUSTUS kokku vajab 168 80.8 2,13 neist: kodukhlas 29 17,3 koduvallas 88 52,4 maakonnalinnas 51 30,4 Tallinnas v. mujal Eestis 0 215. NOTAR kokku vajab 164 78.8 2,60 neist: kodukhlas 9 5,5 koduvallas 51 31,1 maakonnalinnas 101 61,6 Tallinnas v. mujal Eestis 3 1,8 216. ^IGUSN^UANDLA kokku vajab 153 73.6 2,67 neist: kodukhlas 7 4,6 koduvallas 36 23,5 maakonnalinnas 110 71,9 Tallinnas v. mujal Eestis 0 217. KIRIK, USUgHING kokku vajab 120 57.7 2,3 neist: kodukhlas 15 12,5 koduvallas 58 48,3 maakonnalinnas 43 35,8 Tallinnas v. mujal Eestis 4 3,4 218. LASTEP?EVAHOID kokku vajab 89 42.8 1,55 neist: kodukhlas 49 55,1 koduvallas 32 36,0 maakonnalinnas 7 7,9 Tallinnas v. mujal Eestis 1 1,0 219. ALGKOOL kokku vajab 126 60.6 1,49 neist: kodukhlas 68 54,0 koduvallas 54 42,8 maakonnalinnas 4 3,2 Tallinnas v. mujal Eestis 220. P^HIKOOL kokku vajab 152 73.1 1,75 neist: kodukhlas 46 30,3 koduvallas 97 63,8 maakonnalinnas 9 5,9 Tallinnas v. mujal Eestis 221. GgMNAASIUM kokku vajab 132 63.5 2,51 neist: kodukhlas 15 11,4 koduvallas 37 28,0 maakonnalinnas 78 59,1 Tallinnas v. mujal Eestis 2 1,5 222. ELUKUTSE OMANDAMINE kokku vajab 129 62.0 3,26 neist: kodukhlas 6 4,7 koduvallas 9 7,0 maakonnalinnas 59 45,7 Tallinnas v. mujal Eestis 55 42,6 223. T?ISKASVANUTE KOOLITUS kokku vajab 116 55.8 2,95 neist: kodukhlas 6 5,2 koduvallas 24 20,7 maakonnalinnas 55 47,4 Tallinnas v. mujal Eestis 31 26,7 224. MUUSIKAKOOL, HUVIKOOL kokku vajab 120 57.7 2,33 neist: kodukhlas 20 16,7 koduvallas 42 35,0 maakonnalinnas 56 46,7 Tallinnas v. mujal Eestis 2 1,6 225. VELSKER, POLIKLIINIK kokku vajab 190 91.3 1,68 neist: kodukhlas 75 39,5 koduvallas 100 52,6 maakonnalinnas 15 7,9 Tallinnas v. mujal Eestis 226. APTEEK kokku vajab 197 94.7 1,77 neist: kodukhlas 69 35,0 koduvallas 104 52,8 maakonnalinnas 24 12,2 Tallinnas v. mujal Eestis 227. KIIRABI kokku vajab 188 90,4 2,41 neist: kodukhlas 20 10,6 koduvallas 70 37,2 maakonnalinnas 98 52,1 Tallinnas v. mujal Eestis 228. HAMBAARST kokku vajab 189 90,9 1,96 neist: kodukhlas 49 25,9 koduvallas 99 52,4 maakonnalinnas 41 21,7 Tallinnas v. mujal Eestis 229. FgSIOTERAAPIA kokku vajab 158 76,0 1,99 neist: kodukhlas 42 26,6 koduvallas 77 48,7 maakonnalinnas 38 24,1 Tallinnas v. mujal Eestis 1 0,6 230. TURVAKODU, VANADEKODU kokku vajab 105 50,5 2,42 neist: kodukhlas 15 14,3 koduvallas 38 36,2 maakonnalinnas 45 42,9 Tallinnas v. mujal Eestis 7 6,6 231. SAUN kokku vajab 152 73,1 1,29 neist: kodukhlas 118 77,6 koduvallas 24 15,8 maakonnalinnas 9 5,9 Tallinnas v. mujal Eestis 1 0,7 232. TOIDUAUINETE KAUPLUS kokku vajab 191 92.0 1,34 neist: kodukhlas 138 72,3 koduvallas 42 22,0 maakonnalinnas 11 5,7 Tallinnas v. mujal Eestis 0 233. JOOKIDE, ^LLE JA TUBAKAPOOD kokku vajab 145 69,7 1,45 neist: kodukhlas 90 62,1 koduvallas 44 30,3 maakonnalinnas 11 7,6 Tallinnas v. mujal Eestis 0 234. KODUTARBED, HgGIEENITARBED kokku vajab 181 87,0 1,59 neist: kodukhlas 97 53,6 koduvallas 60 33,1 maakonnalinnas 24 13,3 Tallinnas v. mujal Eestis 0 235. V?RVID, KEEMIAKAUBAD kokku vajab 175 84.1 2,03 neist: kodukhlas 44 25,1 koduvallas 81 46,3 maakonnalinnas 50 28,6 Tallinnas v. mujal Eestis 0 236. M__BEL kokku vajab 171 82,2 2,57 neist: kodukhlas 16 9,4 koduvallas 44 25,7 maakonnalinnas 109 63,7 Tallinnas v. mujal Eestis 2 1,2 237. KODU REMONDIMATERJALID kokku vajab 184 88,5 2,29 neist: kodukhlas 27 14,7 koduvallas 77 41,8 maakonnalinnas 79 42,9 Tallinnas v. mujal Eestis 1 0,5 238. RAUAKAUPLUS, T__RIISTAD kokku vajab 178 85,6 2,34 neist: kodukhlas 26 14,6 koduvallas 68 38,2 maakonnalinnas 82 46,1 Tallinnas v. mujal Eestis 2 1,1 239. RAAMATUD, KANTSELEITARBED kokku vajab 180 86,5 2,16 neist: kodukhlas 35 19,4 koduvallas 82 45,6 maakonnalinnas 62 34,4 Tallinnas v. mujal Eestis 1 0,6 240. NAISTE R^IVAD kokku vajab 185 89,0 2,2 neist: kodukhlas 42 22,7 koduvallas 66 35,7 maakonnalinnas 75 40,5 Tallinnas v. mujal Eestis 2 1,1 241. MEESTE R^IVAD kokku vajab 183 88,0 2,21 neist: kodukhlas 40 21,9 koduvallas 67 36,6 maakonnalinnas 74 40,4 Tallinnas v. mujal Eestis 2 1,1 242. ELEKTROONIKA JA ELEKTRIKAUBAD kokku vajab 177 85,1 2,41 neist: kodukhlas 29 16,4 koduvallas 53 29,9 maakonnalinnas 89 50,3 Tallinnas v. mujal Eestis 6 3,4 243. BENSIINI MggK kokku vajab 184 88,5 1,80 neist: kodukhlas 70 38,0 koduvallas 81 44,0 maakonnalinnas 32 17,4 Tallinnas v. mujal Eestis 1 0,6 244. KODUMASINATE PARANDUS kokku vajab 180 86,5 2,14 neist: kodukhlas 39 21,7 koduvallas 79 43,9 maakonnalinnas 60 33,3 Tallinnas v. mujal Eestis 2 1,1 245. RAADIO JA TELERI PARANDUS kokku vajab 186 89,4 2,19 neist: kodukhlas 37 19,9 koduvallas 79 42,5 maakonnalinnas 68 36,5 Tallinnas v. mujal Eestis 2 1,1 246. ELEKTRIT__D kokku vajab 166 79,8 1,84 neist: kodukhlas 59 35,5 koduvallas 76 45,8 maakonnalinnas 30 18,1 Tallinnas v. mujal Eestis 1 0,6 247. AUTOPARANDUST__KODA kokku vajab 161 77,4 2,13 neist: kodukhlas 32 19,9 koduvallas 78 48,5 maakonnalinnas 48 29,8 Tallinnas v. mujal Eestis 3 1,8 248. KODU REMONDI TEENUSED kokku vajab 123 59,1 2,05 neist: kodukhlas 33 26,8 koduvallas 55 44,7 maakonnalinnas 31 25,2 Tallinnas v. mujal Eestis 4 3,3 249. PESU PESEMINE kokku vajab 106 51,0 1,67 neist: kodukhlas 63 59,4 koduvallas 18 17,0 maakonnalinnas 22 20,8 Tallinnas v. mujal Eestis 3 2,8 250. KEEMILINE PUHASTUS kokku vajab 152 73,1 2,27 neist: kodukhlas 25 16,5 koduvallas 64 42,1 maakonnalinnas 59 38,8 Tallinnas v. mujal Eestis 4 2,6 251. KINGSEPP kokku vajab 172 82,7 2,10 neist: kodukhlas 41 23,8 koduvallas 76 44,2 maakonnalinnas 52 30,2 Tallinnas v. mujal Eestis 3 1,8 252. INDIVIDUAAL^MBLUS kokku vajab 142 68,3 1,96 neist: kodukhlas 46 32,4 koduvallas 59 41,6 maakonnalinnas 34 23,9 Tallinnas v. mujal Eestis 3 2,1 253. FOTOGRAAF kokku vajab 169 81,3 2,35 neist: kodukhlas 21 12,4 koduvallas 69 40,8 maakonnalinnas 77 45,6 Tallinnas v. mujal Eestis 2 1,2 254. TRgKKIMINE, PALJUNDAMINE kokku vajab 143 68,8 2,22 neist: kodukhlas 31 21,7 koduvallas 55 38,5 maakonnalinnas 52 36,3 Tallinnas v. mujal Eestis 5 3,5 255. T^LKIMINE kokku vajab 118 56,7 2,54 neist: kodukhlas 15 12,7 koduvallas 32 27,1 maakonnalinnas 63 53,4 Tallinnas v. mujal Eestis 8 6,8 256. VIDEOSALVESTUS, -LAENUTUS kokku vajab 116 55,8 2,43 neist: kodukhlas 18 15,5 koduvallas 37 31,9 maakonnalinnas 54 46,6 Tallinnas v. mujal Eestis 7 6,0 257. TOITLUSTUSETTEV^TE kokku vajab 142 68,3 1,71 neist: kodukhlas 60 42,3 koduvallas 64 45,1 maakonnalinnas 17 11,9 Tallinnas v. mujal Eestis 1 0,7 258. BAAR, RESTORAN, K^RTS kokku vajab 141 67,8 1,89 neist: kodukhlas 44 31,2 koduvallas 72 51,1 maakonnalinnas 21 14,9 Tallinnas v. mujal Eestis 4 2,8 259. TANTSIMISE KOHT kokku vajab 148 71,2 1,80 neist: kodukhlas 50 33,8 koduvallas 82 55,4 maakonnalinnas 11 7,4 Tallinnas v. mujal Eestis 5 3,4 260. KINO kokku vajab 139 66,8 1,58 neist: kodukhlas 70 50,4 koduvallas 58 41,7 maakonnalinnas 10 7,2 Tallinnas v. mujal Eestis 1 0,7 261. RAAMATUKOGU kokku vajab 172 82,7 1,64 neist: kodukhlas 80 46,5 koduvallas 75 43,6 maakonnalinnas 16 9,3 Tallinnas v. mujal Eestis 1 0,6 262. SPORDIRAJATIS kokku vajab 148 71,2 1,71 kodukhlas 62 41,9 koduvallas 69 46,6 maakonnalinnas 15 10,1 Tallinnas v. mujal Eestis 2 1,4 263. UJULA kokku vajab 150 72,1 2,01 neist: kodukhlas 37 24,7 koduvallas 79 52,7 maakonnalinnas 30 20,0 Tallinnas v. mujal Eestis 4 2,6 264. KAS TEIE KODUPAIGAS ON KASUTAMATA HOONEID, PUHKEKOHTI V^I MUID RAJATISI, MIDA V^IKS KUIDAGI PAREMINI ?RA KASUTADA JAH 166 92,2 EI 14 7,8 265. KAS SINU KODUPAIGAS ON MAAVARASID, MIDA SAAKS ?RA KASUTADA. MIDA SELLEST V^IKS TEHA. MIDA OLEKS TARVIS, ET SEE M^TE SAAKS TEOKS. KAS SA TEAD KEDAGI, KES V^IKS SEDA T__D TEHA V^I OLEKSID N^US ISE SELLEGA TEGELEMA. JAH 137 77,8 EI 39 22,2 266. KAS OLEKS VAJA M^NDA gHISTUT, MIS AITAKS SUL OMA MAJAPIDAMIST EDENDADA, TALU RAJADA V^I MUID ASJU AJADA. JAH 144 80,9 EI 34 19,1 267. KAS SUL ON M^NI M^TE T?IESTI UUE TEGEVUSE KOHTA KODUKANDIS. JAH 135 77,6 EI 39 22,4 268. KAS SA TAHAKSID V^I OLEKSID N^US ^PPIMA M^NDA UUT AMETIT V^I T__OSKUST, KUI SEE ANNAKS PAREMA SISSETULEKU. JAH 160 88,4 EI 21 11,6 269. KAS SUL ON M^NI M^TE SELTSITEGEVUSE KOHTA, ET ELU OLEKS R^^MSAM. JAH 139 79,0 EI 37 21,0 270. V^IBOLLA ON SUL VEEL M^NI M^TE SELLE KOHTA, KUIDAS KODUPAIGAS ELU M^TTEKAMAKS TEHA. JAH 115 67,3 1,33 EI 56 32,7 R??GIME TALUST, VARANDUSEST, ETTEV^TTEST, MAJAPIDAMISEST 271. KUI PALJU P^LLUMAAD ON TEIE, TEIE PERE KASUTADA. 1 kuni 1 ha 44 25,6 18,63 2 1,1-5 ha 41 23,8 3 6 - 15 ha 39 22,7 4 16 - 25 ha 23 13,4 5 26 - 50 ha 15 8,7 6 hle 50 ha 10 5,8 ei ole vastanud, 0 36 17.3 % khsitletuist 272. KUI PALJU METSAMAAD ON TEIE, TEIE PERE KASUTADA. 1 kuni 1 ha 2 2,9 11,31 2 1,1-5 ha 23 32,9 3 6 -15 ha 26 37,1 4 16 -25 ha 13 18,6 5 26 -50 ha 5 7,1 6 hle 50 ha 1 1,4 ei ole vastanud, 0 138 66.3 % khsitletuist MILLINE ON TEIE TALU (MAJAPIDAMISE) TOOTMISSUUND. 2jah 1 ei, vastamata 273. lhpsikari 78 37,5 130 62,5 274. lihakari 28 13,5 180 86,5 275. seakasvatus 50 24,0 158 76,0 276. linnukasvatus 33 15,9 175 84,1 277. viljakasvatus 78 37,5 130 62,5 278. eritaimekasvatus 21 10,1 187 89,9 279. metsamajandus 15 7,2 193 92,8 280. miski muu 18 8,7 190 91,3 281. talu (majapidamist) ei ole 57 27,4 282. KAS TEIE KARI KUULUB J^UDLUSKONTROLLI ALLA. jah 27 14,8 osaliselt 13 7,1 ei 64 35,0 mul ei ole karja 79 43,1 283. KAS KASUTASITE SEL AASTAL KUNSTSEEMENDUST V^I PULLI kunstseemendust 69 38,3 pulli 13 7,2 m^lemaid 8 4,4 ei kumbagi 90 50,0 284. KAS KgLVASITE P^LLULE T^USEEMNE (SORDISEEMNE) V^I SEGASEEMNE. khlvasin t^useemne 85 46,2 khlvasin segaseemne 28 15,2 khlvasin m^lemad 15 8,2 ei khlvanud hldse 56 30,4 285. KUI TEIL TEKIB TALUPIDAMISEGA (MAAKASUTUSEGA) SUURI RASKUSI, MIDA PEAKSITE ISE PARIMAKS LAHENDUSEKS. hritaksin j@tkata k^igest j^ust vanaviisi 52 27,8 talu pidamist, maad kasutada hritaksin muuta talupidamist (maakasutust) 24 12,8 t@iesti uueks, seniolematuks hritaksin otsida sissetulekuid ja 49 26,2 abivahendeid muudelt tegevusaladelt ei ole seisukohta 62 33,2 KUI T?HTSAIKS PEATE OMA SEISUKOHALT J?RGMISI TALUPIDAMISEGA SEOTUD P^HIM^TTEID? 286. TALU SUURENDAMINE eriti t@htis 25 14,2 2,98 hsna t@htis 44 25,0 ei ole seisukohta 39 22,2 mitte eriti t@htis 38 21,6 hldse mitte t@htis 30 17,0 287. TOODANGU SPETSIALISEERUMINE eriti t@htis 34 19,8 3,69 hsna t@htis 77 44,8 ei ole seisukohta 42 24,4 mitte eriti t@htis 13 7,5 hldse mitte t@htis 6 3,5 288. P^LLUMAJANDUSLIKU AMETIKOOLITUSE HANKIMINE eriti t@htis 26 15,3 3,45 hsna t@htis 74 43,5 ei ole seisukohta 35 20,6 mitte eriti t@htis 20 11,8 hldse mitte t@htis 15 8,8 289. TALUDEVAHELINE gHIST__ eriti t@htis 31 18,2 3,73 hsna t@htis 89 52,4 ei ole seisukohta 30 17,7 mitte eriti t@htis 14 8,2 hldse mitte t@htis 6 3,5 290. KUTSEALANE ORGANISEERUMINE eriti t@htis 13 7,8 3,28 hsna t@htis 61 36,5 ei ole seisukohta 65 39,0 mitte eriti t@htis 16 9,6 hldse mitte t@htis 12 7,1 291. TALU MAJANDUSLIKU ISESEISVUSE SUURENDAMINE eriti t@htis 55 32,5 3,92 hsna t@htis 68 40,2 ei ole seisukohta 29 17,2 mitte eriti t@htis 12 7,1 hldse mitte t@htis 5 3,0 292. KAUBANDUSLIK ORGANISEERUMINE eriti t@htis 29 17,3 3,58 hsna t@htis 70 41,7 ei ole seisukohta 45 26,8 mitte eriti t@htis 18 10,7 hldse mitte t@htis 6 3,5 293. TAIMEDE JA LOOMADE KASVATAMINE LOODUSL?HEDASELT eriti t@htis 38 22,1 3,85 hsna t@htis 84 48,8 ei ole seisukohta 39 22,7 mitte eriti t@htis 9 5,2 hldse mitte t@htis 2 1,2 294. LOODUSLIKE TAIMEDE JA LOOMADE KASVUKESKKONNA S?ILITAMINE eriti t@htis 46 26,9 4,02 hsna t@htis 88 51,5 ei ole seisukohta 31 18,1 mitte eriti t@htis 6 3,5 hldse mitte t@htis 0 295. TALUDE VARUSTAMINE KAASAEGSETE MASINATE JA SEADMETEGA eriti t@htis 104 60,1 4,41 hsna t@htis 44 25,4 ei ole seisukohta 19 11,0 mitte eriti t@htis 5 2,9 hldse mitte t@htis 1 0,6 296. TOODANGU SUURENDAMINE INTENSIIVSE V?ETAMISE, KEMIKAALIDE KASUTAMISE JA LISATOIDUGA eriti t@htis 21 12,2 2,93 hsna t@htis 43 25,0 ei ole seisukohta 39 22,7 mitte eriti t@htis 42 24,4 hldse mitte t@htis 27 15,7 297. KAUBANDUSLIK M^TTEVIIS TALUPIDAMISES eriti t@htis 47 27,5 3,78 hsna t@htis 61 35,7 ei ole seisukohta 47 27,5 mitte eriti t@htis 10 5,9 hldse mitte t@htis 6 3,4 298. P^LLUMAJANDUSLIKU MAA S?ILITAMINE P^LLUMEESTE OMANDUSES eriti t@htis 83 48,3 4,20 hsna t@htis 53 30,8 ei ole seisukohta 27 15,7 mitte eriti t@htis 6 3,5 hldse mitte t@htis 3 1,7 299. VALMISOLEK VAHETADA TOODANGUSUUNDA eriti t@htis 24 14,0 3,39 hsna t@htis 56 32,6 ei ole seisukohta 64 37,2 mitte eriti t@htis 20 11,6 hldse mitte t@htis 8 4,6 300. VALMISOLEK UUTE AMETIOSKUSTE OMANDAMISEKS eriti t@htis 24 14,0 3,51 hsna t@htis 75 43,9 ei ole seisukohta 47 27,5 mitte eriti t@htis 15 8,8 hldse mitte t@htis 10 5,8 301. KUI SUURE OSA TALU (V^I INDIVIDUAALMAJAPIDAMISE) MggGISISSETULEKUIST ANNAB LOOMAPIDAMINE (piima, liha, villa, nahkade, mee mhhk, hinnang protsentides) 1 1...10 13 15,9 62,13 2 11...50 23 28,0 3 51...80 18 22,0 4 81...100 28 34,1 302. KUI SUURE RAHASUMMA SAI TEIE TALU/MAJAPIDAMINE EELMISEL AASTAL TAIME- JA LOOMAKASVATUSSAADUSTE MggGIST? (EEK) 1. kuni 5000 21 25,6 198089 2. 6000...10000 13 15,9 3. 11000...25000 21 25,6 4. 26000...50000 16 19,5 5. 60000 ja rohkem 11 13,4 303. KAS TE KASUTATE PALGALIST T__J^UDU ei kasuta hldse 127 71,0 1,51 harva 23 12,9 hooajati 18 10,1 pidevalt 11 6,0 R??GIME TEHNIKAST JA SELLE KASUTAMISEST KAS TEIL ON OLEMAS: VEOAUTO(D) 304. on olemas 34 16,4 1,83 305. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 29 82,9 mujal 6 17,1 306. vanus aastates 1-5 a. 6 18,2 12,97 6-10 a. 12 36,4 11-15 a. 3 9,1 16-20 a. 7 21,2 21 ja vanem 5 15,1 307. arv praegu 1 25 78,2 3,63 2 1 3,1 3 1 3,1 4 1 3,1 10 1 3,1 12 1 3,1 15 1 3,1 45 1 3,1 308. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 5 16,7 7,5 3-5 a. 12 40,0 6-10 a 9 30,0 11-15 a. 1 3,3 16 ja rohkem 3 10,0 S^IDUAUTO(D) 309. on olemas 105 51,0 1,49 310. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 66 66,7 mujal 33 33,3 311. vanus aastates 1-5 a. 14 13,6 11,67 6-10 a. 33 32,0 11-15 a. 34 33,0 16-20 a. 17 16,5 21 ja rohkem 5 4,9 312. arv praegu hks 79 79,0 1,21 kaks 21 21,0 313. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 15 16,5 5,54 3-5 a. 47 51,7 6-10 a. 27 29,6 11-15 a. 1 1,1 16 ja rohkem 1 1,1 BUSS(ID) 314. on olemas 17 8,2 1,92 315. valmistaja riik NSVL 6 31,6 mujal 13 68,4 316. vanus aastates 1-5 a. 3 18,8 9,0 6-10 a. 9 56,2 11-15 a. 4 25,0 317. arv praegu hks 14 93,3 1,13 kolm 1 6,7 318. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 3 21,4 4,5 3-5 a. 8 57,1 6-10 a. 3 21,5 TERAVILJAKOMBAINID 319. on olemas 14 6,8 1,93 320. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 11 64,7 mujal 6 35,3 321. vanus aastates 1-5 a. 4 28,6 11,14 6-10 a. 3 21,4 11-15 a. 4 28,6 16-20 a. 2 14,3 21 ja rohkem 1 7,1 322. arv praegu hks 13 86,7 1,13 kaks 2 13,3 323. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 4 30,8 5,07 3-5 a. 7 53,8 6-10 a. 1 7,7 16 ja rohkem 1 7,7 SILOKOMBAINID 324. on olemas 5 2,4 1,97 325. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 4 50,0 mujal 4 50,0 326. vanus aastates 1-5 a. 2 40,0 7,8 6-10 a. 1 20,0 11-15 a. 2 40,0 327. arv praegu hks 4 66,7 1,33 kaks 2 33,3 328. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 2 40,0 5,2 3-5 a. 1 20,0 6-10 a. 2 40,0 LIIKURNIIDUKID 329. on olemas 8 3,9 1,96 330. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 7 63,6 mujal 4 36,4 331. vanus aastates 1-5 a. 2 28,6 8,28 6-10 a. 4 57,1 11-15 a. 1 14,3 332. arv praegu hks 8 100 333. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 3 37,5 3,87 3-5 a. 4 50,0 6-10 a. 1 12,5 TRAKTORID 334. on olemas 75 36,6 1,63 335. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 68 91,9 mujal 6 8,1 336. vanus aastates 1-5 a. 21 29,2 13,40 6-10 a. 6 8,3 11-15 a. 19 26,4 16-20 a. 16 22,2 21 ja rohkem 10 13,9 337. arv praegu hks 45 62,5 1,55 kaks 19 26,4 kolm 4 5,6 neli 3 4,2 viis 1 1,3 338. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 9 13,6 7,07 3-5 a. 31 47,0 6-10 a. 17 25,8 11-15 a. 4 6,0 16 ja rohkem 5 7,6 ADRAD 339. on olemas 56 27,1 1,73 340. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 22 44,0 mujal 21 42,0 ise tehtud 7 14,0 341. vanus aastates 1-5 a. 22 47,8 9,41 6-10 a. 8 17,4 11-15 a. 7 15,2 16-20 a. 5 10,9 21 ja rohkem 4 8,7 342. arv praegu hks 39 76,4 1,33 kaks 9 17,6 kolm 1 2,0 neli 2 4,0 343. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 6 13,6 6,61 3-5 a. 20 45,5 6-10 a. 16 36,4 11-15 a. 2 4,5 KULTIVAATORID 344. on olemas 59 28,8 1,71 345. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 18 40,9 mujal 16 36,4 ise tehtud 10 22,7 346. vanus aastates 1-5 a. 25 54,4 7,76 6-10 a. 10 21,7 11-15 a. 5 10,9 16-20 a. 5 10,9 21 ja rohkem 1 2,1 347. arv praegu hks 41 80,3 1,41 kaks 6 11,7 kolm 1 2,0 neli 1 2,0 viis 1 2,0 seitse 1 2,0 348. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 3 6,5 7,87 3-5 a. 20 43,5 6-10 a. 17 37,0 11-15 a. 3 6,5 16 ja rohkem 3 6,5 ?KKED 349. on olemas 52 25,0 1,75 350. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 22 66,7 mujal 7 21,2 ise tehtud 4 12,1 351. vanus aastates 1-5 a. 15 44,1 10,03 6-10 a. 10 29,4 11-15 a. 4 11,8 16-20 a. 4 11,8 21 ja rohkem 1 3,0 352. arv praegu hks 24 58,5 2,73 kaks 7 17,1 kolm 2 4,9 neli 2 4,9 viis 1 2,4 kuus 3 7,3 seitse 1 2,4 kolmkhmmend 1 2,4 353. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 1 2,9 8,83 3-5 a. 16 45,7 6-10 a. 10 28,6 11-15 a. 5 14,3 16 ja rohkem 3 6,5 KgLVIKUD 354. on olemas 33 15,9 1,84 355. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 7 25,9 mujal 20 74,1 356. vanus aastates 1-5 a. 2 7,6 13,92 6-10 a. 14 53,8 11-15 a. 3 11,6 16-20 4 15,4 21 ja rohkem 3 11,6 357. arv praegu hks 22 75,8 1,38 kaks 6 20,7 kuus 1 3,5 358. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 4 14,3 5,89 3-5 a. 15 53,5 6-10 a. 9 32,2 KARTULIPANEKUMASIN 359. on olemas 25 12,0 1,88 360. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 8 42,1 mujal 8 42,1 ise tehtud 3 15,8 361. vanus aastates 1-5 a. 14 73,7 4,79 6-10 a. 4 21,0 11-15 a. 1 5,3 362. arv praegu hks 22 100,0 1 363. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 2 11,1 10,44 3-5 a. 13 38,9 6-10 a. 5 27,8 11-15 a. 1 5,5 16 ja rohkem 3 16,7 NIIDUKID 364. on olemas 52 25,0 1,75 365. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 20 55,6 mujal 16 44,4 366. vanus aastates 1-5 a. 18 48,6 9,43 6-10 a. 7 18,9 11-15 a. 6 16,3 16-20 a. 3 8,1 21 ja rohkem 3 8,1 367. arv praegu hks 33 80,5 1,29 kaks 7 17,1 kuus 1 2,4 368. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 4 10,0 7,15 3-5 a. 18 45,0 6-10 a. 13 32,5 11-15 a. 3 7,5 16 ja rohkem 2 5,0 KAARUTID JA REHAD 369. on olemas 41 19,7 1,80 370. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 10 40,0 mujal 13 52,0 ise tehtud 2 8,0 371. vanus aastates 1-5 a. 15 46,9 10,22 6-10 a. 8 25,0 11-15 a. 4 12,5 16-20 a. 3 9,4 21 ja rohkem 2 6,2 372. arv praegu hks 25 75,8 1,36 kaks 7 21,2 kuus 1 3,0 373. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 3 12,0 6,36 3-5 a. 12 48,0 6-10 a, 8 32,0 11-15 a. 2 8,0 HEINAPRESSID 374. on olemas 20 9,6 1,90 375. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 5 33,3 mujal 10 66,7 376. vanus aastates 1-5 a. 7 43,8 14,19 6-10 a. 3 18,7 11-15 a. 2 12,5 21 ja rohkem 4 25,0 377. arv praegu hks 13 76,5 1,29 kaks 3 17,6 kolm 1 5,9 378. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 6,31 3-5 a. 8 61,5 6-10 a. 4 30,8 16 ja rohkem 1 7,7 PUNKERKOGURID 379. on olemas 3 1,4 1,98 381. vanus aastates 1-5 a. 1 50,0 26,5 21 ja rohkem 1 50,0 TERAVILJAKUIVATID 384. on olemas 11 5,3 1,95 385. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 1 11,2 mujal 4 44,4 ise tehtud 4 44,4 386. vanus aastates 1-5 a. 5 45,5 11,82 6-10 a. 1 9,1 11-15 a. 1 9,1 16-20 a. 2 18,2 21 ja rohkem 2 18,1 387. arv praegu hks 8 72,7 1,27 kaks 3 27,3 388. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 1 14,3 17,43 3-5 a. 1 14,3 6-10 a. 3 42,9 16 ja rohkem 2 28,5 PRITSID 389. on olemas 13 6,3 1,94 390. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 6 60,0 mujal 3 30,0 ise tehtud 1 10,0 391. vanus aastates 1-5 a. 5 41,7 7,17 6-10 a. 5 41,7 11-15 a. 2 16,6 392. arv praegu hks 11 91,7 1,08 kaks 1 8,3 393. hinnang vastupidavusele a. 3-5 a. 3 27,3 8,18 6-10 a. 6 54,5 11-15 a. 2 18,2 KARTULIKOMBAINID 394. on olemas 9 4,3 1,95 395. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 2 28,6 mujal 4 57,1 ise tehtud 1 14,3 396. vanus aastates 1-5 a. 1 12,5 11,37 6-10 a. 5 62,5 16-20 a. 1 12,5 21 ja rohkem 1 12,5 397. arv praegu hks 8 88,9 1,11 kaks 1 11,1 398. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 2 25,0 6,37 3-5 a. 1 12,5 6-10 a. 5 62,5 KARTULIV^TUMASINAD 399. on olemas 37 17,8 1,82 400. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 13 44,8 mujal 12 41,4 ise tehtud 4 13,8 401. vanus aastates 1-5 a. 15 42,9 9,74 6-10 a. 10 28,5 11-15 a. 3 8,6 16-20 a. 6 17,1 21 ja rohkem 1 2,9 402. arv praegu hks 31 91,2 1,21 kaks 2 5,9 kuus 1 2,9 403. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 2 6,5 8,35 3-5 a. 12 38,8 6-10 a. 15 48,3 11-15 a. 1 3,2 16 ja rohkem 1 3,2 HAAGISED 404. on olemas 43 20,7 1,79 405. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 17 54,8 mujal 5 16,1 ise tehtud 9 29,1 406. vanus aastates 1-5 a. 18 51,4 7,26 6-10 a. 10 28,6 11-15 a. 4 11,4 16-20 a. 2 5,7 21 ja rohkem 1 2,9 407. arv praegu hks 22 59,5 1,75 kaks 9 24,3 kolm 4 10,8 kuus 1 2,7 seitse 1 2,7 408. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 8,83 3-5 a. 11 36,7 6-10 a. 15 50,0 11-15 a. 3 10,0 16 ja rohkem 1 33,3 RANDAALID, KOORLID 409. on olemas 20 9,6 1,90 410. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 10 71,4 mujal 3 21,4 ise tehtud 1 7,2 411. vanus aastates 1-5 a. 7 41,2 7,88 6-10 a. 7 41,2 11-15 a. 1 5,9 16-20 a. 2 11,7 412. arv praegu hks 16 84,2 1,21 kaks 2 10,5 kolm 1 5,3 413. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 3 18,7 5,56 3-5 a. 8 50,0 6-10 a. 4 25,1 11-15 a. 1 6,2 LgPSISEADE 414. on olemas 40 19,4 1,81 415. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 5 14,7 mujal 28 82,4 ise tehtud 1 2,9 416. vanus aastates 1-5 a. 23 71,9 5,12 6-10 a. 6 18,7 11-15 a. 1 3,1 16-20 a. 2 6,3 417. arv praegu hks 28 84,9 1,27 kaks 3 9,1 kolm 1 3,0 viis 1 3,0 418. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 1 4,0 6,56 3-5 a. 15 60,0 6-10 a. 8 32,0 16 ja rohkem 1 4,0 PIIMAJAHUTI 419. on olemas 36 17,3 1,82 420. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 4 13,3 mujal 24 80,0 ise tehtud 2 6,7 421. vanus aastates 1-5 a. 12 46,2 7,88 6-10 a. 9 34,6 11-15 a. 2 7,7 16-20 a. 1 3,8 21 ja rohkem 2 7,7 422. arv praegu hks 28 87,6 1,47 kaks 1 3,1 kolm 1 3,1 neli 1 3,1 khmme 1 3,1 423. hinnang vastupidavusele a. 1-2 a. 2 7,7 6,35 3-5 a. 14 53,8 6-10 a. 9 34,7 16 ja rohkem 1 3,8 KARTULISORTEER 424. on olemas 10 4,8 1,95 425. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 3 33,3 mujal 4 44,4 ise tehtud 2 22,2 427. arv praegu hks 10 100 1,0 428. hinnang vastupidavusele a. 7,25 kuni 5 4 50.0 6...10 3 3.8 11...15 1 12.5 VESKI 429. on olemas 33 15.9 1,84 430. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 6 22.2 muu maailm 10 37.0 omatehtud 11 40.7 431. vanus aastates 6,64 kuni2 12 38,7 3...5 8 25.8 6...10 5 15,1 11...15 3 9,7 16 ja rohkem 3 9,7 432. arv praegu 1,03 1 29 96,7 2 1 3.3 433. hinnang vastupidavusele a. 7,82 kuni 2 3 13,0 3...5 8 34,8 6...10 10 43,5 hle 11 2 8.7 MOOTORSAAG 434. on olemas 80 38,5 1,61 435. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 27 39,7 muu maailm 40 58,8 ise tehtud 1 1.5 436. vanus aastates 7,10 kuni 5 33 48,5 6...10 26 38,3 11 15 5 7,3 16...20 3 4,4 21... 1 1,5 437. arv praegu 1,11 1 63 88,7 2 8 11.3 438. hinnang vastupidavusele a. 6,05 1...2 14 23,0 3...5 24 39,4 6...10 21 34,4 11...15 1 1.6 16... 1 1,6 ELEKTRIKEEVITUS 439. on olemas 37 17,8 1,82 440. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 22 75,9 muu maailm 2 6,9 ise tehtud 5 17.2 441. vanus aastates 9,06 1...5 6 50,0 6...10 10 29,4 11...15 6 17,6 16...20 4 11,8 442. arv praegu 1,06 1 31 96,9 3 1 3,1 443. hinnang vastupidavusele a. 8,53 1...2 0 3...5 12 42,8 6...10 13 46,5 11...15 0 16... 3 10,7 GAASKEEVITUS 444. on olemas 14 6,7 1,93 445. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 8 100 446. vanus aastates 7,08 1...5 6 50,0 6...10 5 41,7 11...15 1 8,3 447. arv praegu 1,18 1 10 90,9 3 1 9,1 448. hinnang vastupidavusele a. 15,09 1...2 0 3...5 5 45,5 6...10 5 45,5 11...15 0 16... 1 9,0 CO2-KEEVITUS 449. on olemas 3 1,4 1,98 450. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 1 muu maailm 1 ise tehtud 1 451. vanus aastates 6 1...5 2 66,6 6...10 1 33,3 452. arv praegu 1 100 1 453. hinnang vastupidavusele a. 4,33 3...5 3 100 TREIPINK 454. on olemas 9 4,33 1,95 455. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 4 66,7 ise tehtud 2 33,3 456. vanus aastates 23,87 1...5 2 25,0 6...10 2 25,0 11...15 1 12,5 16...20 1 12,5 21... 2 25,0 457. arv praegu 1 1 8 100 458. hinnang vastupidavusele a. 6,86 3...5 6 85,7 16... 1 14,3 FREESPINK 459. on olemas 2 1,0 1,99 460. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 2 100 461. vanus aastates 17,5 10 1 50 25 1 50 462. arv praegu 1 1 50 2,5 4 1 50 463. hinnang vastupidavusele a. 6 5 1 50 7 1 50 PUURPINK 464. on olemas 8 3,8 1,96 465. valmistaja v^i mark v^i riik, kus tehtud NSVL 4 80,0 muu 1 20,0 466. vanus aastates 16,83 1...5 0 6...10 3 50,0 11...15 1 16,7 16...20 1 16,7 21... 1 16,6 467. arv praegu 1 8 100 1 468. hinnang vastupidavusele a. 9,4 1...2 0 3...5 1 20,0 6...10 3 60,0 11...15 1 20,0 16... 0 HINNAKE, KUI PALJU (MITU PROTSENTI) TEIE T__AJAST KULUB... 469. REMONDILE 1. kuni 5% 27 37,5 11,98 2. 6...10% 26 36,1 3. hle 10% 19 26,4 470. TEHNILISELE HOOLDUSELE 1. kuni 5% 41 58,6 7,64 2. 6...10% 20 28,6 3. hle 10% 9 12,9 KUI SUURE OSA TEIE PERE V?LJAMINEKUTEST MOODUSTAVAD KULUTUSED... 471.tehnika remondile 1. kuni 5% 32 34,4 11,97 2. 6...10% 31 33,3 3. 11...15% 8 8,6 4. 16...20% 14 15,1 5. hle 20% 8 8,6 472.tehnika hooldusele 1. kuni 5% 51 62,9 6,96 2. 6...10% 22 27,2 3. 11...15% 4 4,9 4. 16...20% 3 3,7 5. hle 20% 1 1,2 473.khtusele, m@@rdeainetele 1. kuni 5% 10 10,4 21,87 2. 6...10% 25 26,0 3. 11...15% 9 9,4 4. 16...20% 16 16,7 5. hle 20% 36 37,5 474.kokku 1. kuni 5% 6 5,8 37,53 2. 6...10% 4 3,9 3. 11...15% 9 8,6 4. 16...20% 11 10,6 5. hle 20% 74 71,1 475. KAS TEIL ON REMONDIKODA, REMONDIRUUM jah,on 50 27,0 1,73 ei ole 135 73,0 476. KUI ON, SIIS KAS SEE RUUM ON K_ETAV jah 27 17,5 1,82 ei 127 82,5 477. KAS SEE RUUM ON REMONDIKANALIGA jah 30 19,4 1,80 ei 125 80,6 478. KAS SEE RUUM ON T^STESEADMETEGA jah 7 4,5 1,95 ei 148 95,5 479. MITU MASINAKOHTA ON SELLES RUUMIS hks 28 56,0 3,08 kaks 10 20,0 kolm 6 12,0 neli 2 4,0 khmme 2 4,0 kakskhmmend 1 2,0 nelikhmmend 1 2,0 MILLIST SEISUKOHTA TE POOLDATE MASINATE REMONDIKS JA HOOLDUSEKS: 480. TALUS REMONTI EI TEOSTATA. IGAS KgLAS T__KODA PAARI T__LISEGA, KUS TEHAKSE TH JA JOOKSEVREMONT. KAPITAALREMONTI TEOSTATAKSE SPETSIALISEERITUD REMONDIETTEV^TTES. HINNE:1 18 13,8 2,9 2 37 28,5 3 36 27,7 4 18 13,8 5 21 16,2 481. TALUS TEHAKSE PISIREMONTI JA TH. IGA PAARI-KOLME KgLA PEALE ON T__KODA, KUS TEHAKSE SUUREMAID T_ID. KAPITAALREMONTI TEOSTATAKSE SPETSIALISEERITUD REMONDIETTEV^TTES. HINNE 1 3 2,3 3,89 2 5 3,9 3 33 25,4 4 51 39,2 5 38 29,2 482. KOGU JOOKSEVREMONT JA TH TEHAKSE TALUS. KAPITAALREMONTI TEOSTATAKSE SPETSIALISEERITUD REMONDIETTEVgTTES. HINNE:1 5 3,8 3,69 2 15 11,2 3 36 27,1 4 37 27,8 5 40 30,1 483. TEIE ARUTLUS. arutleb: 57 27,4 1,72 ei arutle: 151 72,6 KUIDAS KASUTADA ?RA SUURMAJANDITE REMONDIT__KODASID 484. TALUNIKUD MOODUSTAKSID A/S V^I gHISTU JA MAKSAVAD PALKA REMONDIT__LISTELE. HINNE:1 10 7,5 3,14 2 24 18,1 3 49 36,8 4 37 27,8 5 13 9,8 485. T__KODA OLEKS ISESEISEV gKSUS, KES TEOSTAB TEENUST__NA TALUNIKE TEHNIKA REMONTI. HINNE:1 7 5,0 3,77 2 12 8,6 3 29 20,9 4 49 35,3 5 42 30,2 486. LEIDA T__KODADELE RAKENDUS MITTEP^LLUMAJANDUSLIKU TOOTMISE SF??RIS. HINNE:1 25 19,5 2,71 2 28 21,9 3 40 31,3 4 29 22,7 5 6 4,6 487. HAKATA NEIS TOOTMA P^LLUMAJANDUSMASINAID. HINNE:1 11 8,9 3,31 2 20 16,3 3 32 26,0 4 40 32,5 5 20 16,3 488. TEIE ARUTLUS. arutleb 51 24,5 1,75 ei arutle 157 75,5 489. MITU PROTSENTI TEIE gMBRUSKONNA P^LLUHARIJATEST OMAB VIIT JA ENAMAT P^LLUT__MASINAT. kuni 10 79 60,8 2,17 20 14 10,8 30 7 5,4 40 9 6,9 50 16 12,3 60 1 0,8 70 2 1,5 90 2 1,5 mitte hkski, 0 78 37% vastanutest R??GIME TALUST V^I ABIMAJAPIDAMISEST V^I KODUMAJAPIDAMISEST V^I ETTEV^TTEST 490. MIS AASTAL ON ASUTATUD TEIE PERE MAAKASUTUS, TEIE ETTEV^TE kuni 1989 a. 36 40,4 80,61 1990-1991 a. 26 29,2 1992 ja hiljem 27 30,3 491. MIS AASTAL ON TAASTATUD TEIE PERE MAAKASUTUS, TEIE ETTEV^TE kuni 1989. a. 6 10,5 90,59 1990-1991. a. 23 40,4 1992 ja hiljem 28 49,1 492. EI OLE MAAKASUTUST on maakasutus 117 56,3 1,44 ei ole maakasutust v^i vastamata 91 43,8 493. KAS SEE MAJAPIDAMINE, ETTEV^TE ON... talu (tootmistalu) 59 32,6 osa-aja-talu v^i lisatulu saamise talu (nn. hobitalu) 11 6,1 abimajapidamine, mis toodab p^llumajandussaadusi mhhgiks, aga see ei ole talu 19 10,5 elamise paik, kus p^llumajandussaadusi nimetamisv@@rselt ei toodeta 23 12,7 suvekodu 2 1,1 abimajapidamine, mis toodab p^llumajandussaadusi oma tarbeks ja see pole talu 32 17,7 hhemehe- v^i pereettev^te, mis ei tegele oluliselt p^llumajandusega 7 3,9 ei ole hkski eelloetletutest 28 15,4 494. KUI SUUR TEIE MAAKASUTUS ON HEKTARITES 0, ei ole vastatud 49 23.6 % khsitletuist kuni 1 ha 30 18,9 19,57 1,1-5 ha 38 23,9 6-15 ha 27 17,0 16-25 ha 19 11,9 26-50 ha 28 17,6 hle 50 ha 17 10,7 495. KUI PALJU SEE MAJAPIDAMINE KOOS MAA JA HOONETE JA SISSESEADEGA MAKSAB T?NASTES HINDADES vastatud EEK: kuni 50 000 5 10,9 keskmiselt 398568 51 000-100 000 6 13,0 100 000-800 000 24 52,2 hle miljoni 11 23,9 ei tea, ei ole vastatud 162 77.9% khsitletuist KUIDAS ON TEKKINUD TEIE JA TEIE PERE VARA 496. OMAAEGNE TALU p^hiliselt see 46 32,9 1,83 ka seda 24 17,1 seda khll mitte 70 50,0 497. SUURMAJANDI AJAL SOETATUD p^hiliselt see 26 19,3 1,68 ka seda 40 29,6 seda khll mitte 69 51,1 498. TALUDE ASUTAMISE SOODSAL (RUBLA) AJAL SOETATUD p^hiliselt see 15 11,5 1,40 ka seda 23 17,6 seda khll mitte 93 71,0 499. TAGASTATUD ^IGUSVASTASELT V^^RANDATUD VARA p^hiliselt see 13 9,9 1,36 ka seda 21 16,0 seda khll mitte 97 74,1 500. ERASTATUD P^LLUMAJANDUSREFORMI K?IGUS OSAKUTEGA p^hiliselt see 17 13,0 1,44 ka seda 23 17,6 seda khll mitte 91 69,5 501. V^ETI RENDILE JA ERASTATI P^LLUMAJANDUSREFORMI SEADUSES S?TESTATUD EES^IGUSE ALUSEL p^hiliselt see 2 1,5 1,04 ka seda 1 0,8 seda khll mitte 125 97,7 502. OSTETI RIIGIETTEV^TTELT, gHISMAJANDILT JM. NING SEE POLE SEOTUD OMANDIREFORMIGA p^hiliselt see 17 12,4 1,42 ka seda 23 16,8 seda khll mitte 97 70,8 503. SAADUD V?LISABINA p^hiliselt see 1 0,8 1,11 ka seda 12 9,2 seda khll mitte 117 90,0 504. V^ETUD RENDILE (ggRITUD) p^hiliselt see 11 8,3 1,24 ka seda 10 7,5 seda khll mitte 112 84,2 KUI MAJAPIDAMISEKS SAADI VARA P^LLUMAJANDUSREFORMI K?IGUS, SIIS... 506. MILLAL TOIMUS VARA gLEANDMINE, AKTI KUUP?EV 1990. a. 2 5,2 92,76 1991. a. 1 2,6 1992. a. 6 15,8 1993. a. 24 63,2 1994. a. 5 13,2 507. KAS SEE OLI TERVIKVARA JAH 27 61,4 1,38 EI 17 38,6 508. KAS KOOS TERVIKVARAGA TULI gLE V^TTA KA T__SUHTED JAH 11 keskmiselt 42 inimest 509. KAS KOONDATI T__TAJAID JAH 1 juhul EI hlej@@nud vastamata 510. KUI PALJU ON KAASOSANIKKE n=13 keskm. 32 in. kuni 5 3 23.1 10-30 6 43,2 hle 30 4 30,8 511. KUI SUUR OSA VARA V??RTUSEST OLI KAETUD OSANIKE gHISTATUD VARA KOMPENSATSIOONI JA T__OSAKUTEGA n=21 76,52 512. MITU PROTSENTI ON gLE V^ETUD JA TULEB (TULI) TASUDA MAJANDI V^LGU n=3 19 513. MITU PROTSENTI TULEB TASUDA LEPINGU J?RGI VARAHOIDJALE n=6 46,83 514. MITME AASTA JOOKSUL TULEB TASUDA VARAHOIDJALE n=7 9 515. INTRESS ON MITU PROTSENTI AASTAS n=3 5,67 516. MITU PROTSENTI ON S^LMITUD LEPINGUD OSAKUTE gLEANDMISE/HOIUSTAMISE KOHTA n=3 56 517. INTRESS ON MITU PROTSENTI AASTAS n=2 6 518. MITU PROTSENTI V^TSIME LAENU n=1 99 519. MITU PROTSENTI MggSIME VARA n=2 30 J?RGNEVALT PggDKE ANDA gLEVAADE SELLEST VARAST, MIDA REFORMI K?IGUS ERASTASITE JA KUIDAS ON SEDA KORDA L?INUD KASUTADA 520. LEHMALAUDAD erastati 8 kasutusel 7 87,5 mhhdud rendile antud kasutamata 1 12,5 521. NOORKARJALAUDAD erastati 5 kasutusel 4 80,0 mhhdud rendile antud kasutamata 1 20,0 522. EMISESIGALAD erastati 5 kasutusel 3 75,0 mhhdud rendile antud kasutamata 1 25,0 523. NUUMSIGALAD erastati 4 kasutusel 4 100,0 mhhdud rendile antud kasutamata 524. LINDLAD erastati kasutusel 1 100,0 mhhdud rendile antud kasutamata 525. KUIVATID erastati 7 kasutusel 7 100,0 mhhdud rendile antud kasutamata 526. T__KODA erastati 7 kasutusel 6 85,7 mhhdud rendile antud kasutamata 1 14,3 527. LAOD erastati 9 kasutusel 9 100,0 mhhdud rendile antud kasutamata 528. MUUD EHITISED erastati 12 kasutusel 11 91,7 mhhdud rendile antud 1 8,3 kasutamata 529. LEHMAD erastati kasutusel 20 100,0 mhhdud rendile antud kasutamata 530. NOORKARI erastati kasutusel 13 100.0 mhhdud rendile antud kasutamata 531. SEAD erastati kasutusel 5 100,0 mhhdud rendile antud kasutamata 532. TRAKTORID erastati kasutusel 13 100,0 mhhdud rendile antud kasutamata 533. KOMBAINID erastati kasutusel 6 100,0 mhhdud rendile antud kasutamata 534 AUTOD erastati kasutusel 10 100,0 mhhdud rendile antud kasutamata 535. MUUD MASINAD erastati kasutusel 8 100,0 mhhdud rendile antud kasutamata KELLELE JA MIDA TEIE ETTEV^TE MggB KELLELE MggB 536. AKTSIASELTS 9 4,3 537. gHISTU 49 23,6 538. gMBERT__TLEVAD ETTEV^TTED 56 26,9 539. RIIGI VILJASALV 8 3,9 540. KAUPLUSED 12 5,8 541. TALUNIKUD 14 6,7 542. ERAISIKUD 45 21,6 543. MUUD 37 17,8 MIDA MggB 544. PIIM JA -SAADUSED 81 38,9 545. LIHA JA -SAADUSED 54 26,0 546. TERAVILI JA -SAADUSED 32 15,4 547. KARTUL JA -SAADUSED 15 7,2 548. MUUD P^LLUMAJ. SAADUSED 18 8,6 549. P^LLUT__TEENUSED 7 3,4 550. MUUD TEENUSED 14 6,7 551. MASINAD, VARUOSAD, EHITUSMAT., PUIT 11 5,3 552. MUU 32 15,4 KELLELT OSTAB 553. AKTSIASELTSID 25 12,0 554. gHISTUD, LIIDUD 34 16,3 555. TANKLAD 22 10,6 556. HULGIBAASID, LAOD 4 1,9 557. KAUPLUSED 16 7,7 558. TALUNIKUD 13 6,3 559. ERAISIKUD 15 7,2 560. MUUD 31 14,9 MIDA OSTAB 561. P^LLUMAJANDUSSAADUSED 19 9,1 562. MASINAD, VARUOSAD 26 12,5 563. KgTUS, M??RDEAINED 61 29,3 564. V?ETISED, KEMIKAALID 22 10,6 565. S__DAD, S__DALISANDID 24 11,5 566. P^LLUT__TEENUSED 5 2,4 567. MUUD TEENUSED 8 3,8 568. EHITUSMATERJALID 10 4,8 569. MUU 34 16,3 KUI OLEKS VAJA ALUSTADA UUE ETTEV^TTEGA, SIIS MITU MEEST, NAIST ON TEIE KgLAS, KES SUUDAKSID SEDA JUHTIDA (EEST VEDADA) 570. MITU MEEST % vast. hks 23 23,2 5,16 kaks 25 25,3 kolm 21 21,2 neli ja rohkem (max.75) 30 30.3 mitte hhtegi, ei tea,vastamata 109 52.0 % khsitletuist 571. MITU NAIST hks 25 34,3 4,24 kaks 23 31,5 kolm 8 10,9 neli ja rohkem (max.50) 17 23.3 mitte hhtegi, ei tea, vastamata135 64.0 NggD LOETLEGE T?HTSAMAD RIIKLIKUD, MAAKONNA JA VALLA AMETID, ASUTUSED JA ETTEV^TTED, KELLELT MAJAPIDAMINE SAAB TASUTA V^I MINIMAALSE TASU EEST TEENUSEID, M?RKIDES KA SAGEDUSE KOHTA, KAS PIDEVALT, KORD V^I KAKS KUUS, KORD KVARTALIS, KORD V^I PAAR AASTAS 572. PANK 30 14,4 1,85 573. gHISTU 16 7,7 1,92 574. SIDE (POST) 2 0,9 1,99 575. RIIGIASUTUS 64 30,8 1,69 576. VALLAVALITSUS 43 20,7 1,79 577. FIRMA 5 2,4 1,97 578. MUU 9 4,3 1,95 SUHETE SAGEDUS 579. KORD V^I ENAM N?DALAS 8 3,9 1,96 580. KORD-PAAR KUUS 35 16,8 1,83 581. KORD KVARTALIS 21 10,1 1,90 582. PAAR KORDA AASTAS 49 23,6 1,76 583. HARVEMINI 9 4,3 1,95 584. MILLISED ASUTUSED V^I TEENUSED PEAKSID VEEL P^LTSAMAAL V^I OMAS VALLAS OLEMA positiivselt vastatud 89 42,8 eitav vastus, vastamata 119 57,2 585. MILLIST ?RITEGEVUSE V^I TOOTMISEGA SEOTUD TEENUSED OLEKS TARVIS positiivselt vastatud 87 41,8 eitav vastus, vastamata 121 58,2 586. MILLISEID TELLIMUSI V^I ALLHANKET_ID V^IKSID TEIE MAJAPIDAMISE JAOKS TEHA TEISED ETTEV^TTED JA MAJAPIDAMISED KODUVALLAS/LINNAS V^I L?HIPIIRKONNAS. KAS NII SAAKS TEGEVUST LAIENDADA. positiivselt vastatud 72 34,6 eitav vastus, vastamata 136 65,4 587. MILLISEID KAUPU, TEENUSEID, POOLTOOTEID, DETAILE, MATERJALE JM. V^IKS TEIE MAJAPIDAMINE PAKKUDA TEISTELE ETTEV^TETELE, TALUNIKELE V^I ELANIKELE TEIE KODUVALLAS/LINNAS V^I PIIRKONNAS. MIDA ON VAJA SELLEKS TEHA. positiivne vastus 84 40,4 eitav vastus, vastamata 124 59,6 R??GIME T__ST 588. KAS TE TEETE OMA PRAEGUST T__D HEA MEELE JA INNUGA V^I VASTUMEELSELT see t`` on mulle t@iesti vastumeelne 4 2,0 2,20 minu t``s on nii meeldivat kui ebameeldivat 149 75,6 t``tan suure innu ja phhendumisega 44 22,4 MILLINE ON TEIE T__P?EV JA T__N?DAL 589. T__N?DALA PIKKUS P?EVADES ON TAVALISELT kuni 4 p@eva 4 2,2 5 p@eva 70 36,4 6,0 6 p@eva 37 19,3 7 p@eva 80 41,7 590. T__N?DALA PIKKUS KgLVI- JA KORISTUSAEGADEL ON kuni4 p@eva 2 1.7 5 p@eva 13 10,8 6,52 6 p@eva 25 20,8 7 p@eva 79 65,8 591. T__P?EVA PIKKUS TUNDIDES ON TAVALISELT kuni 6 tundi 7 4.0 7 tundi 15 8,5 9,95 8 tundi 61 34,7 9 tundi 11 6,3 10 tundi 28 15,9 11 tundi 8 4,5 12 tundi 17 9,7 hle 12 29 16.0 592. T__P?EVA PIKKUS KgLVI- JA KORISTUSAEGADEL ON 5 tundi 2 1.6 7 tundi 4 3,2 11,94 8 tundi 20 16,3 9 tundi 4 3,2 10 tundi 20 16,3 11 tundi 5 4,1 12 tundi 28 22,8 13 ja rohkem 39 29.0 593. KUI PALJU TE OMA P^HIT__KOHAL KUUS KESKMISELT TEENITE kuni 500 37 25,0 1092.61 501-1000 50 33,8 1001-1500 18 12,2 1501-2000 35 23,6 hle 2000 8 5,4 0 594. MIS TE ARVATE, KAS TEIE PALK JA TEIE POOLT TEHTUD T__ ON VASTAVUSES V^I PEAKSITE OMA T__ EEST ROHKEM TASU SAAMA minu t`` ja palk on vastavuses 19 10,4 1,66 arvan, et tehtud t`` eest peaksin siiski m^nev^rra rohkem tasu saama 83 45,6 oma t`` eest peaksin palju suuremat tasu saama 80 44,0 595. KUS TEIE T__KOHT ASUB seal, kus kodugi 73 35,1 Samas khlas/asulas, kus elukoht 80 38,5 1,52 596. KODUNT KAUGEMAL KUI 2 KM 45 21,6 keskm. 10,98 km 597. PALUN HINNAKE, MILLISED ON TEIE T__TINGIMUSED PRAEGU. T__ OMA RASKUSELT JA PINGE POOLEST ON normaalne 74 38,1 2,09 v^iks olla kergem 65 33,5 v@ga raske ja pingeline 55 28,4 R??GIME KULTUURIST: MILLISE KULTUURI OSANA, LIIKMENA, KANDJANA TE ENNAST TUNNETE 598. KODUKANDI KULTUUR just selle 90 46,2 1,95 ka selle 61 31,3 selle khll mitte 7 3,6 ei oska `elda 37 18,9 599. EESTI KULTUUR just selle 112 55,5 1,61 ka selle 72 35,6 selle khll mitte 3 1,5 ei oska `elda 15 7,4 600. SOOME-UGRI KULTUUR just selle 3 1,6 3,02 ka selle 66 35,7 selle khll mitte 40 21,6 ei oska `elda 76 41,1 601. VENE KULTUUR just selle 1 0,5 3,18 ka selle 14 7,7 selle khll mitte 118 64,5 ei oska `elda 50 27,3 602. EUROOPA KULTUUR just selle 3 1,6 2,99 ka selle 65 35,1 selle khll mitte 47 25,4 ei oska `elda 70 37,9 603. AMEERIKA KULTUUR just selle 1 0,5 3,30 ka selle 10 5,4 selle khll mitte 106 57,6 ei oska `elda 67 36,4 604. MAAILMAKULTUUR just selle 4 2,2 3,22 ka selle 39 21,7 selle khll mitte 51 28,3 ei oska `elda 86 47,8 605. MUU just selle 1 1,9 3,48 ka selle 4 7,4 selle khll mitte 17 31,5 ei oska `elda 32 59,2 R??GIME PUUDEST EESTI OMAKULTUURIS KAS TEIL ON 608. HINGEPUU jah, on 22 12,2 1,98 ei ole 134 74,0 ei tea 25 13,8 609. NIMEPUU jah, on 20 11,0 2,02 ei ole 144 79,6 ei tea 17 9,4 610. ^NNEPUU jah, on 23 12,6 1,98 ei ole 133 73,1 ei tea 26 14,3 611. PEREPUU jah,on 32 17,6 2,09 ei ole 134 73,6 ei tea 16 8,8 612. V?RAVAPUU jah, on 46 24,7 2,16 ei ole 125 67,2 ei tea 15 8,1 613. ^UEPUU jah, on 107 56,0 2,49 ei ole 72 37,7 ei tea 12 6,3 614. MUIDU TUTTAV PUU jah, on 95 52,2 2,42 ei ole 68 37,4 ei tea 19 10,4 615. KAS TEIE PERES ON INIMESELE (PERELE) PUU ISTUTAMISE TAVA jah, on 65 32,0 1,75 ei ole 123 60,6 ei tea, ei m@leta 15 7,4 616. MITU PUUD TE OLETE ISTUTANUD 1-2 15 7,6 759,96 3-10 63 31,8 11-100 88 44,4 101-1000 19 9,6 hle 1000 13 6,6 617. KAS TUNNETE, ET NEED ON TEIE PUUD jah, tunnen 129 63,2 1,58 ei tunne 31 15,2 ei tea, raske `elda 44 21,6 618. KAS OLETE TOONUD KOJU PUID V^I OKSI PgHADEKS (J^ULUD, SUVISTEPgHAD JNE.) jah, v@ga sageli 87 42,2 4,22 sageli 84 40,8 harva 29 14,1 v@ga harva 5 2,4 mitte kunagi 1 0,5 619. KAS PUUD V^IVAD ANDA KAITSET jah, v^ivad 166 82,2 1,18 ei tea, raske `elda 35 17,3 ei v^i 1 0,5 620. KAS IGAL PUUL ON OMA ISELOOM jah 146 71,9 2,44 ei 1 0,5 ei tea 56 27,6 621. KAS JAOTATE PUID POSITIIVSETEKS JA NEGATIIVSETEKS jah 75 36,3 2,14 ei 87 42,0 ei tea 45 21,7 622. KAS OLETE TUNDNUD, ET M^NE PUU ALL SAAVUTATE RAHU jah 101 49,1 2,16 ei 38 18,4 ei tea 67 32,5 623. KAS PUUD V^IVAD HIRMU TEKITADA jah 44 21,4 1,94 ei 106 51,5 ei tea 56 27,2 624. KAS PEATE M^NDA PUULIIKI N^IAPUUKS jah 8 3,9 1,74 ei 136 66,7 ei tea 60 29,4 625. KAS TEIE ELUS ON M^NI MEELDEJ??V SEIK SEOSES PUUDEGA jah 55 26,4 1,73 ei 153 73,6 626. KAS KEELATE LAPSI ASJATA OKSI MURDMAST jah 194 95,1 2,94 ei 7 3,4 ei tea 3 1,5 627. KAS OLETE PUULT ANDEKS PALUNUD TEDA LANGETADES V^I OKSI MURDES jah 51 25,0 2,07 ei 116 56,9 ei tea 37 18.1 628. KAS USUTE, ET PUUL ON HING jah 133 64,8 2,39 ei 20 9,8 ei tea 52 25,4 629. KAS USUTE, ET PUU TUNNEB VALU jah 116 56,6 2,30 ei 35 17,1 ei tea 54 26,3 630. KAS K?ITUTE PUUGA KUI ELUSA OLENDIGA jah 128 62,8 2,43 ei 36 17,6 ei tea 40 19,6 631. KAS KUIVANUD PUUL ON OMA V^LU jah 92 45,3 2,22 ei 63 31,0 ei tea 48 23,6 632. KAS KALMISTUL PEAKS OLEMA PUID jah 201 97,1 2,96 ei 4 1,9 ei tea 2 1,0 633. KAS SOOVITE, ET TEIE HAUALE OLEKS ISTUTATUD PUU jah 111 54,1 2,28 ei 41 20,0 ei tea 53 25,9 634. KUI JAH, SIIS MILLIST PUUD (MILLISEID PUID) SOOVITE OMA HAUALE kask 25 21,9 elupuu 19 16,6 tamm 15 13,2 muu 11 9,6 635. TEIE LEMMIKPUUD ON tamm 22 12,1 kask 18 9,9 636. MILLISE PUU NIME V^TAKSITE PERENIMEKS tamm 36 28,8 kask 35 28,0 muu 21 16,8 637. KAS TEETE PUUT_ID jah, v@ga sageli 19 9,2 2,21 m^nikord 73 35,6 v@ga harva 45 22,0 mitte kunagi 68 33,2 638. MILLISED OLID TEIE ARVATES MUISTSETE EESTLASTE PgHAD PUUD tamm ja pihlakas 92 50,0 tamm, p@rn ja pihlakas 45 24,5 tamm, pihlakas, muu 11 95,9 R??GIME EESTI P^LLUMAJANDUSgLIKOOLIST JA HARIDUSEST 639. MILLINE ^PPIMISEGA SEOTUD V?IDETEST gHTIB ROHKEM TEIE ARVAMUSEGA ei ole soovi ega v^imalust ^ppida 48 25,5 2,63 ^ppimisesoovi pole, ehkki v^imalusi on 28 14,9 on ^ppimisesoov, kuid v^imalused puuduvad 58 30,9 on olemas nii soov kui ka v^imalused ^ppida 54 28,7 640. KUI K^RGEKS V^I MADALAKS HINDATE EPMg-s ANTUD ERIALASE KOOLITUSE TASET v@ga k^rge 2 1,0 3,31 hldiselt k^rge 77 39,0 ei tea, raske `elda 102 51,5 hldiselt madal 14 7,0 v@ga madal 3 1,5 641. KUI K^RGE V^I MADAL ON TEIE ARVATES MAANOORTE SEAS EPMg PRESTIIZ V^RRELDES TEISTE EESTI K^RGKOOLIDEGA v@ga k^rge 1 0,5 3,13 hldiselt k^rge 59 29,5 ei tea, raske `elda 106 53,0 hldiselt madal 33 16,5 v@ga madal 1 0,5 642. KUI VAJALIKUKS V^I MITTEVAJALIKUKS PEATE T?IEND^PPE ORGANISEERIMIST EESTI P^LLUMAJANDUSgLIKOOLI JUURES v@ga vajalikuks 42 20,9 3,94 hldiselt vajalikuks 114 56,7 ei tea, raske `elda 40 20,0 hldiselt mittevajalikuks 2 1,0 hldse mitte vajalikuks 3 1,4 KIRJUTAGE OMA S^NADEGA NEED ALAD, KUS VAJATE TEADMISI JA OSKUSI 643. AGRONOOMIA 23 11,1 1,89 644. AIANDUS, MESINDUS 24 11,5 1,88 645. LOOMAKASVATUS 17 8,2 1,92 646. VETERINAARIA 13 6,3 1,94 647. MAJANDUS, ETTEV^TLUS 42 20,2 1,80 648. RAAMATUPIDAMINE 41 19,7 1,80 649. TURUSTUS, TURUNDUS 43 20,7 1,79 650. PANGANDUS, RAHANDUS 42 20,2 1,80 651. ^IGUSTEADUS, SEADUSANDLUS 7 3,4 1,96 652. KEELED 16 7,7 1,92 653. ARVUTID, NENDE KASUTAMINE 17 8,2 1,92 654. MASINATE KASUTAMINE, REMONT 8 3,8 1,96 655. FARMIDE MEHHANISEERIMINE 10 4,8 1,95 656. METSAKASVATUS 7 3,4 1,96 657. PSgHHOLOOGIA, INIMSUHTED 7 3,4 1,96 658. EHITUS 8 3,8 1,96 659. MUUD 10 4,8 1,95 R??GIME EUROOPAST, VABARIIGIST JA VALLAST 660. MIS SAAB MEIE P^LLUMAJANDUSEST, KUI EESTI gHINEB EUROOPA LIIDUGA olukord paraneb oluliselt 11 9,4 2,80 olukord alul halveneb, seej@rel paraneb 43 36,8 olukord ei muutu 9 7,7 olukord alul paraneb, seej@rel halveneb 20 17,1 olukord halveneb oluliselt 34 29,1 HINNAKE EUROOPA JA V?LISMAA TURGUDELE MINEKU SEISUKOHALT J?RGMISI TOOTEID. P^LLUKULTUURID 661. KEEMIAVABA KARTUL v@ga perspektiivne 38 22,4 3,51 perspektiivne 64 37,7 rahuldav 28 16,5 v@heperspektiivne 26 15,3 ei ole perspektiivne 14 8,2 662. KEEMIAVABA TATAR v@ga perspektiivne 12 7,9 2,45 perspektiivne 27 17,8 rahuldav 27 17,8 v@heperspektiivne 38 25,0 ei ole perspektiivne 48 31,6 663. RUKIS v@ga perspektiivne 31 19,3 3,29 perspektiivne 50 31,1 rahuldav 34 21,1 v@heperspektiivne 27 16,8 ei ole perspektiivne 19 11,8 664. LINA v@ga perspektiivne 48 29,3 3,72 perspektiivne 61 37,2 rahuldav 29 17,7 v@heperspektiivne 13 7,9 ei ole perspektiivne 13 7,9 665. KANEP v@ga perspektiivne 9 5,9 2,50 perspektiivne 28 18,3 rahuldav 36 23,5 v@heperspektiivne 38 24,8 ei ole perspektiivne 42 27,5 666. NAERIS v@ga perspektiivne 6 3,9 2,11 perspektiivne 17 11,0 rahuldav 26 16,9 v@heperspektiivne 45 29,2 ei ole perspektiivne 60 38,9 667. HEIN v@ga perspektiivne 19 11,9 3,10 perspektiivne 46 28,8 rahuldav 51 31,9 v@heperspektiivne 21 13,1 ei ole perspektiivne 23 14,4 668. SORDISEEMNEKASVATUS v@ga perspektiivne 33 20,3 3,59 perspektiivne 77 47,2 rahuldav 23 14,1 v@heperspektiivne 13 8,0 ei ole perspektiivne 17 10,4 AIANDUSKULTUURID 669. KEEMIAVABAD JUURVILJAD v@ga perspektiivne 22 13,7 3,29 perspektiivne 63 39,1 rahuldav 34 21,1 v@heperspektiivne 24 14,9 ei ole perspektiivne 18 11,2 670. KEEMIAVABAD PUUVILJAD JA MARJAD v@ga perspektiivne 22 13,7 3,28 perspektiivne 60 37,3 rahuldav 38 23,6 v@heperspektiivne 23 14,3 ei ole perspektiivne 18 11,2 671. KEEMIAVABAD MAITSETAIMED v@ga perspektiivne 20 12,7 3,13 perspektiivne 51 32,3 rahuldav 39 24,7 v@heperspektiivne 25 15,8 ei ole perspektiivne 23 14,6 672. SAMPINJONID v@ga perspektiivne 22 13,8 3,25 perspektiivne 55 34,6 rahuldav 45 28,3 v@heperspektiivne 15 9,4 ei ole perspektiivne 22 13,8 673. ILU- JA DEKORATIIVTAIMED v@ga perspektiivne 19 11,9 3,17 perspektiivne 48 30,2 rahuldav 52 32,7 v@heperspektiivne 21 13,2 ei ole perspektiivne 19 11,9 674. ILU- JA DEKORATIIVPUUDE NING P^^SASTE ISTIKUD v@ga perspektiivne 20 13,0 3,31 perspektiivne 59 38,3 rahuldav 41 26,6 v@heperspektiivne 17 11,0 ei ole perspektiivne 675. MUU v@ga perspektiivne 4 18,2 3,27 perspektiivne 8 36,4 rahuldav 4 18,2 v@heperspektiivne 2 9,1 ei ole perspektiivne 4 18,2 METSAMARJAD JA RAVIMTAIMED 676. MARJAD v@ga perspektiivne 51 29,5 3,89 perspektiivne 78 45,1 rahuldav 26 15,0 v@heperspektiivne 11 6,4 ei ole perspektiivne 7 4,1 677. SEENED v@ga perspektiivne 34 19,3 3,53 perspektiivne 67 38,1 rahuldav 46 26,1 v@heperspektiivne 17 9,7 ei ole perspektiivne 12 6,8 678. RAVIMTAIMED v@ga perspektiivne 41 23,9 3,71 perspektiivne 75 43,9 rahuldav 33 19,3 v@heperspektiivne 9 5,3 ei ole perspektiivne 13 7,6 679. MUU v@ga perspektiivne 4 22,2 3,5 perspektiivne 7 38,9 rahuldav 3 16,7 v@heperspektiivne 2 11,1 ei ole perspektiivne 2 11,1 TEENUS 680. _KOTURISM v@ga perspektiivne 25 16,1 3,56 perspektiivne 64 41,3 rahuldav 46 29,7 v@heperspektiivne 13 8,4 ei ole perspektiivne 7 4,5 681. KALASTUS- JA JAHITURISM v@ga perspektiivne 43 25,6 3,92 perspektiivne 84 50,0 rahuldav 30 17,9 v@heperspektiivne 7 4,2 ei ole perspektiivne 4 2,4 682. TALUTURISM v@ga perspektiivne 28 16,9 3,64 perspektiivne 74 44,6 rahuldav 46 27,7 v@heperspektiivne 13 7,8 ei ole perspektiivne 5 3,0 683. TEADUSTURISM v@ga perspektiivne 17 11,3 3,18 perspektiivne 45 29,8 rahuldav 51 33,8 v@heperspektiivne 24 15,9 ei ole perspektiivne 14 9,3 684. RAVITURISM KOOS RAVITOITLUSTAMISEGA v@ga perspektiivne 24 14,9 3,40 perspektiivne 56 34,8 rahuldav 50 31,1 v@heperspektiivne 23 14,3 ei ole perspektiivne 8 5,0 685. K?SIT__TURISM v@ga perspektiivne 24 15,0 3,36 perspektiivne 55 34,4 rahuldav 45 28,1 v@heperspektiivne 27 16,9 ei ole perspektiivne 9 5,6 686. T__TURISM v@ga perspektiivne 9 5,8 2,68 perspektiivne 31 19,9 rahuldav 46 29,5 v@heperspektiivne 41 26,3 ei ole perspektiivne 29 18,6 687. KODUJOOGID JA -TOIDUD v@ga perspektiivne 12 7,6 3,08 perspektiivne 44 28,0 rahuldav 56 35,7 v@heperspektiivne 35 22,3 ei ole perspektiivne 10 6,4 688. SPORT (S.H. RATSASPORT) v@ga perspektiivne 16 10,3 3,32 perspektiivne 53 34,2 rahuldav 62 40,0 v@heperspektiivne 13 8,4 ei ole perspektiivne 11 7,1 689. (ERI)HARIDUS v@ga perspektiivne 16 10,0 3,16 perspektiivne 47 29,4 rahuldav 57 35,6 v@heperspektiivne 27 16,9 ei ole perspektiivne 13 8,1 690. ETNOKULTUUR, RAHVAKUNST v@ga perspektiivne 30 18,6 3,74 perspektiivne 78 48,5 rahuldav 39 24,2 v@heperspektiivne 9 5,6 ei ole perspektiivne 5 3,1 TOODANG 691. KEEMIAVABA MESI JA MEETOOTED v@ga perspektiivne 48 29,5 3,91 perspektiivne 68 41,7 rahuldav 34 20,8 v@heperspektiivne 9 5,5 ei ole perspektiivne 4 2,5 692. KEEMIAVABA V^I JA TEISED PIIMATOOTED v@ga perspektiivne 23 14,3 3,18 perspektiivne 45 27,9 rahuldav 45 27,9 v@heperspektiivne 34 21,1 ei ole perspektiivne 14 8,7 693. KEEMIAVABA MAAT^UGU LEHMADE PIIMATOOTED v@ga perspektiivne 10 6,4 3,06 perspektiivne 49 31,2 rahuldav 49 31,2 v@heperspektiivne 39 24,8 ei ole perspektiivne 10 6,4 694. KEEMIAVABA KITSEPIIM v@ga perspektiivne 11 7,0 2,64 perspektiivne 30 19,1 rahuldav 42 26,8 v@heperspektiivne 39 24,8 ei ole perspektiivne 35 22,3 695. KEEMIAVABA PEEKON v@ga perspektiivne 19 11,9 3,38 perspektiivne 65 40,6 rahuldav 44 27,5 v@heperspektiivne 22 13,8 ei ole perspektiivne 10 6,3 696. VUTIMUNAD v@ga perspektiivne 24 14,7 3,54 perspektiivne 71 43,6 rahuldav 44 27,0 v@heperspektiivne 18 11,0 ei ole perspektiivne 6 3,7 697. KALATOOTED v@ga perspektiivne 36 21,8 3,76 perspektiivne 70 42,4 rahuldav 47 28,5 v@heperspektiivne 8 4,9 ei ole perspektiivne 4 2,4 698. KALAKASVATUS v@ga perspektiivne 25 15,3 3,50 perspektiivne 68 41,7 rahuldav 42 25,8 v@heperspektiivne 20 12,3 ei ole perspektiivne 8 4,9 699. T^ULOOMAD v@ga perspektiivne 20 12,4 3,54 perspektiivne 76 46,9 rahuldav 45 27,8 v@heperspektiivne 13 8,0 ei ole perspektiivne 8 4,9 700. KARUSNAHAD v@ga perspektiivne 46 27,9 3,91 perspektiivne 73 44,2 rahuldav 34 20,6 v@heperspektiivne 9 5,5 ei ole perspektiivne 3 1,8 701. LILLEKASVATUS v@ga perspektiivne 11 6,8 3,01 perspektiivne 50 30,9 rahuldav 32 19,8 ei ole perspektiivne 19 11,7 702. TURVAS v@ga perspektiivne 37 22,6 3,89 perspektiivne 85 51,8 rahuldav 32 19,5 v@heperspektiivne 8 4,9 ei ole perspektiivne 2 1,2 703. PAEKIVITOOTED v@ga perspektiivne 35 21,7 3,79 perspektiivne 79 49,1 rahuldav 32 19,9 v@heperspektiivne 8 5,0 ei ole perspektiivne 7 4,3 704. PARK- JA V?RVAINED v@ga perspektiivne 11 7,0 2,99 perspektiivne 38 24,2 rahuldav 60 38,2 v@heperspektiivne 34 21,7 ei ole perspektiivne 14 8,9 705. PUIDUTOOTED v@ga perspektiivne 55 33,7 4,13 perspektiivne 81 49,7 rahuldav 23 14,1 v@heperspektiivne 2 1,2 ei ole perspektiivne 2 1,2 706. PUUVAIGUST JA T^RVAST TOOTED v@ga perspektiivne 11 7,0 3,23 perspektiivne 62 39,5 rahuldav 53 33,8 v@heperspektiivne 14 8,9 ei ole perspektiivne 17 10,8 RAHVAK?SIT__ 707. PUNUTISED v@ga perspektiivne 48 29,1 3,97 perspektiivne 76 46,1 rahuldav 34 20,6 v@heperspektiivne 3 1,8 ei ole perspektiivne 4 2,4 708. PUUTOOTED v@ga perspektiivne 48 29,5 4,05 perspektiivne 86 52,7 rahuldav 22 13,5 v@heperspektiivne 3 1,8 ei ole perspektiivne 4 2,5 709. SAVITOOTED v@ga perspektiivne 26 16,0 3,66 perspektiivne 77 47,2 rahuldav 44 27,0 v@heperspektiivne 11 6,8 ei ole perspektiivne 5 3,0 710. NAHKTOOTED v@ga perspektiivne 45 27,1 3,98 perspektiivne 86 51,8 rahuldav 26 15,7 v@heperspektiivne 5 3,0 ei ole perspektiivne 4 2,4 711. VILLA- JA LINATOOTED (S.H. VILT) v@ga perspektiivne 40 24,4 3,88 perspektiivne 81 49,4 rahuldav 29 17,7 v@heperspektiivne 11 6,7 ei ole perspektiivne 3 1,8 712. SEPISED v@ga perspektiivne 36 22,0 3,80 perspektiivne 76 46,3 rahuldav 40 24,4 v@heperspektiivne 8 4,9 ei ole perspektiivne 4 2,4 713. RAHVAPILLID v@ga perspektiivne 26 16,4 3,46 perspektiivne 63 39,6 rahuldav 41 25,8 v@heperspektiivne 17 10,7 ei ole perspektiivne 12 7,6 714. MILLINE ON TEIE HINNANG MEIE P^LLUMAJANDUSE HETKEOLUKORRALE. KAS EESTI P^LLUMAJANDUS... keskm. 1,48 ...on piisavalt heal tasemel ja arenguv^imeline 9 4,8 ...on oma arengus seisma j@@nud ning vajab m^^dukaid hmberkorraldusi 72 38,3 ...on alla k@inud ja vajab tootmissuhete p^him^ttelist hmberkorraldamist 107 56,9 ...ei oska `elda 20 9.6% khsitletuist KUIV^RD EDUKAKS TE PEATE EESTI VABARIIGIS... 715. VALITSUSE P^LLUMAJANDUSPOLIITIKAT v@ga edukaks 0 0 1,70 edukaks 5 2,5 ei tea, raske `elda 30 15,2 mitte eriti edukaks 64 32,3 t@iesti eba^nnestunuks 99 50,0 716. RIIGIKOGU SEADUSTANDVAT TEGEVUST MAAELU KORRALDAMISEL v@ga edukaks 0 0 1,83 edukaks 3 1,6 ei tea, raske `elda 32 16,1 mitte eriti edukaks 91 45,9 t@iesti eba^nnestunuks 72 36,4 717. MAAREFORMI SENIST K?IKU v@ga edukaks 0 0 1,93 edukaks 2 1,0 ei tea, raske `elda 39 19,8 mitte eriti edukaks 100 50,8 t@iesti eba^nnestunuks 56 28,4 718. P^LLUMAJANDUS- JA OMANDIREFORMI SENIST K?IKU v@ga edukaks 0 0 2,03 edukaks 5 2,5 ei tea, raske `elda 44 22,2 mitte riti edukaks 102 51,5 t@iesti eba^nnestunuks 47 23,7 719. MAAPEREDE MAJANDUSLIKKU TOIMETULEKUT v@ga edukaks 0 0 1,85 edukaks 3 1,5 ei tea, raske `elda 27 13,6 mitte eriti edukaks 106 53,3 t@iesti eba^nnestunuks 63 31,7 MILLISEL VIISIL TEIE ARVATES PEAKS TOIMUMA MAAMAJANDUSE RIIKLIK TOETAMINE 720. TOODANGU DOTEERIMISE KAUDU jah 78 40,0 2,16 ei tea, raske `elda 70 35,9 ei 47 24,1 721. EKSPORDI TOETAMISE KAUDU jah 103 53,4 2,43 ei tea, raske `elda 71 36,8 ei 19 9,8 722. SOODUSHINDADE KEHTESTAMISE KAUDU TOOTMISVAH.,MATERJ., KgTUSELE JNE. jah 132 67,0 2,58 ei tea, raske `elda 48 24,4 ei 17 8,6 723. TEATUD TOOTMISALADE TOETAMISE KAUDU (KINDLAKSM??RATUD, DIFERENTSEERITUD TOETUSSUMMADEGA) jah 69 36,3 2,19 ei tea, raske `elda 88 46,3 ei 33 17,4 724. TOLLIPIIRANGUTE KEHTESTAMISE KAUDU IMPORTTOIDUAINETELE jah 120 61,5 2,50 ei tea, raske `elda 53 27,2 ei 22 11,3 725. SOODUSTUSTE KAUDU KREDIIDI SAAMISEL JA TAGASTAMISEL (LAENUPOLIITIKA KAUDU) jah 140 70,4 2,66 ei tea, raske `elda 50 25,1 ei 9 4,5 726. MAKSUSOODUSTUSTE KAUDU jah 134 68,0 2,61 ei tea, raske `elda 50 25,4 ei 13 6,6 727. HINNAPOLIITIKA KAUDU jah 115 59,9 2,54 ei tea, raske `elda 65 33,8 ei 12 6,3 728. KVOOTIDE KEHTESTAMISE KAUDU jah 56 30,3 2,2 ei tea, raske `elda 110 59,5 ei 19 10,3 729. MUU jah 10 24,4 2,19 ei tea, raske `elda 29 70,7 ei 2 4,9 KUIDAS TE HINDATE OMA ELUKOHAS JA SELLE gMBRUSES... 730. MEELEP?RASE T__(KOHA) VALIKUV^IMALUSI v@ga hea 1 0,5 2,09 hea 5 2,6 rahuldav 54 27,9 halb 84 43,5 v@ga halb 49 25,4 731. TALUPIDAMISE V^I ERAETTEV^TLUSE ALUSTAMISE JA J?TKAMISE V^IMALUSI v@ga hea 2 1,2 2,45 hea 14 7,3 rahuldav 73 38,2 halb 81 42,4 v@ga halb 21 10,9 732. KAITSET KURJATEGIJATE EEST v@ga hea 1 0,5 2,44 hea 17 8,6 rahuldav 77 39,1 halb 74 37,6 v@ga halb 28 14,2 733. ARSTIABI OLUKORDA v@ga hea 1 0,5 2,89 hea 34 17,2 rahuldav 112 56,6 halb 45 22,7 v@ga halb 6 3,0 734. BUSSILIIKLUSE OLUKORDA v@ga hea 2 1,0 2,54 hea 18 9,1 rahuldav 89 45,2 halb 63 32,0 v@ga halb 25 12,7 735. TEEDE OLUKORDA v@ga hea 2,77 hea 27 13,8 rahuldav 107 54,6 halb 52 26,5 v@ga halb 10 5,1 736. KULTUURI- JA SELTSIELU OLUKORDA v@ga hea 0 2,69 hea 32 16,4 rahuldav 88 45,1 halb 57 29,2 v@ga halb 18 9,2 737. VALLAVALITSUSE JA VOLIKOGU TEGEVUST v@ga hea 0 2,91 hea 26 13,2 rahuldav 133 67,9 halb 30 15,3 v@ga halb 7 3,6 738. LOODUSKESKKONNA SEISUNDIT v@ga hea 2 1,0 3,05 hea 43 21,8 rahuldav 122 61,9 halb 24 12,2 v@ga halb 6 3,1 739. ENESET?IENDAMISE, gMBER^PPIMISE V^IMALUSI v@ga hea 0 2,44 hea 12 6,3 rahuldav 77 40,5 halb 83 43,7 v@ga halb 18 9,5 740. MAAPEREDE MAJANDUSLIKKU OLUKORDA v@ga hea 2,23 hea 5 2,6 rahuldav 64 32,9 halb 96 49,6 v@ga halb 29 14,9 741. LASTE KASVATAMISE V^IMALUSI v@ga hea 3 1,5 2,88 hea 25 13,1 rahuldav 117 61,3 halb 38 19,9 v@ga halb 8 4,2 742. KAUBANDUSE OLUKORDA v@ga hea 6 3,0 3,20 hea 53 26,9 rahuldav 113 57,4 halb 24 12,2 v@ga halb 1 0,5 743. SIDE OLUKORDA v@ga hea 2 1,0 2,96 hea 49 25,0 rahuldav 95 48,5 halb 39 19,9 v@ga halb 11 5,6 744. INIMESTE OMAVAHELIST L?BISAAMIST v@ga hea 1 0,5 2,99 hea 34 17,3 rahuldav 129 65,8 halb 26 13,3 v@ga halb 6 3,1 745. RAHVA MORAALSET SEISUNDIT v@ga hea hea 15 7,8 2,66 rahuldav 106 54,6 halb 65 33,5 v@ga halb 8 4,1 746. INIMESTE AKTIIVSUST v@ga hea 1 0,5 2,50 hea 17 8,9 rahuldav 72 37,7 halb 87 45,5 v@ga halb 14 7,3 HINNAKE T?NASEID EESTI VABARIIGI ERINEVAID INIMRgHMITUSI, ORGANISATSIOONE, PARTEISID JA NENDE LIIDREID 747. EESTI MAA-KESKERAKOND v@ga hea 1 0,8 2,68 hea 15 12,2 rahuldav 60 48,4 puudulik 39 31,4 n^rk 9 7,2 ei tea midagi `elda, ei tunne 84 40.4% k^igist 748. P^HJENDUS p^hjendus on 57 27,5 1,72 p^hjendus puudub 150 72,5 749. P^LLUMEESTE KOGU v@ga hea 2 2,7 3 hea 15 20,2 rahuldav 40 54,1 puudulik 15 20,3 n^rk 2 2,7 ei tea midagi `elda, ei tunne 134 64.4% k^igist 750. P^HJENDUS p^hjendus on 29 14,0 1,86 p^hjendus puudub 178 86,0 751. MAALIIT v@ga hea 3 2,9 3,07 hea 31 29,8 rahuldav 46 44,2 puudulik 18 17,3 n^rk 6 5,8 ei tea midagi `elda, ei tunne 104 50.0% k^igist 752. P^HJENDUS p^hjendus on 34 16,3 1,84 p^hjendus puudub 174 83,7 753. EESTI MAARAHVA II KONGRESSI KORRALDUSTOIMKOND v@ga hea 3 4,1 3,09 hea 20 27,4 rahuldav 35 47,9 puudulik 11 15,1 n^rk 4 5,5 ei tea midagi `elda, ei tunne 135 64.9% k^igist 754. P^HJENDUS p^hjendus on 27 13,0 1,87 p^hjendus puudub 181 87,0 755. OMAVALITSUSTE LIIT v@ga hea 0 2,92 hea 11 21,5 rahuldav 26 50,9 puudulik 13 25,5 n^rk 1 1,9 ei tea midagi `elda, ei tunne 157 75.5% k^igist 756. P^HJENDUS p^hjendus on 18 8,6 1,91 p^hjendus puudub 190 91,4 757. EESTI ^IGUSJ?RGSETE OMANIKE LIIT v@ga hea 4 4,6 2,99 hea 17 19,8 rahuldav 43 50,0 puudulik 18 20,9 n^rk 4 4,7 ei tea midagi `elda, ei tunne 122 58.6 758. P^HJENDUS p^hjendus on 29 13,9 1,86 p^hjendus puudub 179 86,1 759. EESTI KODU v@ga hea 0 2,88 hea 9 20,9 rahuldav 21 48,8 puudulik 12 27,9 n^rk 1 2,3 ei tea midagi `elda, ei tunne 165 79.3% k^igist 760. P^HJENDUS p^hjendus on 16 7,7 1,92 p^hjendus puudub 192 92,3 761. EESTI ROHELISED v@ga hea 4 5,4 3,31 hea 30 40,0 rahuldav 30 40,0 puudulik 7 9,3 n^rk 4 5,3 ei tea midagi `elda, ei tunne 133 63.9% k^igist 762. P^HJENDUS p^hjendus on 29 13,9 1,86 p^hjendus puudub 179 86,1 763. TALUPIDAJATE KESKLIIT v@ga hea 3,05 hea 25 29,7 rahuldav 42 50,0 puudulik 13 15,5 n^rk 4 4,8 ei tea midagi `elda, ei tunne 124 59.6% k^igist 764. P^HJENDUS p^hjendus on 33 15,9 1,84 p^hjendus puudub 175 84,1 765. P^LLUMAJANDUSTOOTJATE KESKLIIT v@ga hea 1 1,4 2,93 hea 17 23,6 rahuldav 37 51,4 puudulik 10 13,9 n^rk 7 9,7 ei tea midagi `elda, ei tunne 136 65.4% k^igist 766. P^HJENDUS p^hjendus on 21 10,1 1,90 p^hjendus puudub 187 89,9 767. KESKPARTEI v@ga hea 2 2,1 2,66 hea 11 11,6 rahuldav 50 52,6 puudulik 17 17,9 n^rk 15 15,8 ei tea midagi `elda, ei tunne 113 54.3% k^igist 768. P^HJENDUS p^hjendus on 31 14,9 1,85 p^hjendus puudub 177 85,1 769. VABARIIKLASTE JA KONSERVATIIVIDE KOONDERAKOND v@ga hea 2 2,3 3,13 hea 27 31,0 rahuldav 41 47,1 puudulik 14 16,1 n^rk 3 3,5 ei tea midagi `elda, ei tunne 121 58.2% k^igist 770. P^HJENDUS p^hjendus on 25 12,0 1,88 p^hjendus puudub 183 88,0 771. KOONDERAKOND v@ga hea 5 5,2 3,19 hea 33 34,4 rahuldav 38 39,6 puudulik 15 15,6 n^rk 5 5,2 ei tea midagi `elda, ei tunne 112 53.8% k^igist 772. P^HJENDUS p^hjendus on 28 13,5 1,86 p^hjendus puudub 179 86,5 773. TULEVIKU EESTI ERAKOND v@ga hea 4 4,9 3 hea 20 24,4 rahuldav 36 43,9 puudulik 16 19,5 n^rk 6 7,3 ei tea midagi `elda, ei tunne 126 60.6% k^igist 774. P^HJENDUS p^hjendus on 22 10,6 1,89 p^hjendus puudub 186 89,4 775. EESTI RAHVUSLIKU S^LTUMATUSE PARTEI v@ga hea 2,82 hea 19 23,7 rahuldav 33 41,2 puudulik 23 28,8 n^rk 5 6,3 ei tea midagi `elda, ei tunne 128 61.5% k^igist 776. P^HJENDUS p^hjendus on 27 13,0 1,87 p^hjendus puudub 181 87,0 777. RAHVUSLIK KOONDERAKOND "ISAMAA" v@ga hea 2 1,9 2,46 hea 15 14,3 rahuldav 32 30,5 puudulik 36 34,3 n^rk 20 19,0 ei tea midagi `elda, ei tunne 103 49.5% k^igist 778. P^HJENDUS p^hjendus on 38 18,4 1,82 p^hjendus puudub 169 81,6 779. EESTI DEMOKRAATLIK T__PARTEI v@ga hea 3 3,7 2,74 hea 16 20,0 rahuldav 32 40,0 puudulik 15 18,8 n^rk 14 17,5 ei tea midagi `elda, ei tunne 128 61.5% k^igist 780. P^HJENDUS p^hjendus on 24 11,5 1,88 p^hjendus puudub 184 88,5 781. SOTSIAALDEMOKRAATLIK PARTEI v@ga hea 1 1,2 2,66 hea 10 11,6 rahuldav 42 48,8 puudulik 25 29,1 n^rk 8 9,3 ei tea midagi `elda, ei tunne 122 58.6% k^igist 782. P^HJENDUS p^hjendus on 22 10,6 1,89 p^hjendus puudub 185 89,4 783. LIBERAALDEMOKRAATLIK PARTEI v@ga hea 0 2,53 hea 9 10,8 rahuldav 35 42,2 puudulik 30 36,1 n^rk 9 10,9 ei tea midagi `elda, ei tunne 125 60.1% k^igist 784. P^HJENDUS p^hjendus on 23 11,1 1,89 p^hjendus puudub 185 88,9 785. KUNINGRIIKLASED v@ga hea 25 22,7 3,5 hea 29 26,4 rahuldav 37 33,6 puudulik 14 12,7 n^rk 5 4,6 ei tea midagi `elda, ei tunne 98 47.1% k^igist 786. KAS TE KAVATSETE OSA V^TTA TULEVASTEST EESTI VABARIIGI RIIGIKOGU VALIMISTEST jah, kavatsen 104 51,7 2,27 ei kavatse 47 23,4 ei oska `elda 50 24,9 PALUN V^RRELGE OMA VALLA T?NAST OLUKORDA 1993.A. AUGUSTIKUUGA. MIS TEIE VALLA RAHVA ELUS ON PAREMAKS L?INUD, MIS HALVEMAKS, MIS SAMAKS J??NUD 787. MAJANDUSE gLDINE OLUKORD on l@inud paremaks 30 14,8 1,85 raske `elda, sama 111 55,0 on l@inud halvemaks 61 30,2 788. V^IMALUSED ETTEV^TLUSE, KA TALUPIDAMISE ALUSTAMISEKS JA J?TKAMISEKS on l@inud paremaks 22 11,2 1,77 raske `elda, sama 107 54,6 on l@inud halvemaks 67 34,2 789. V^IMALUSED TOODANGU TURUSTAMISEKS on l@inud paremaks 33 16,5 1,91 raske `elda, sama 115 57,5 on l@inud halvemaks 52 26,0 790. T__KOHA SAAMISE V^IMALUSED on l@inud paremaks 28 14,1 1,66 raske `elda, sama 76 38,2 on l@inud halvemaks 95 47,7 791. OMAKULTUURIGA TEGELEMISE V^IMALUSED on l@inud paremaks 25 12,7 2 raske `elda, sama 147 74,6 on l@inud halvemaks 25 12,7 792. KAUBANDUSE OLUKORD on l@inud paremaks 130 64,7 2,63 raske `elda, sama 68 33,8 on l@inud halvemaks 3 1,5 793. LASTE KASVATAMISE V^IMALUSED on l@inud paremaks 25 12,8 1,99 raske `elda, sama 144 73,5 on l@inud halvemaks 27 13,8 794. PEREDE SISSETULEKUD on l@inud paremaks 27 13,6 1,65 raske `elda, sama 75 37,7 on l@inud halvemaks 97 48,7 795. TEEDE OLUKORD on l@inud paremaks 20 10,0 1,75 raske `elda, sama 111 55,5 on l@inud halvemaks 69 34,5 796. SIDE OLUKORD on l@inud paremaks 16 8,0 1,85 raske `elda, sama 137 68,5 on l@inud halvemaks 47 23,5 797. BUSSILIIKLUSE OLUKORD on l@inud paremaks 18 9,0 1,67 raske `elda, sama 98 49,0 on l@inud halvemaks 84 42,0 798. KAITSE KURJATEGIJATE EEST on l@inud paremaks 8 3,9 1,74 raske `elda, sama 134 66,7 on l@inud halvemaks 59 29,4 799. ARSTIABI OLUKORD on l@inud paremaks 13 6,5 1,9 raske `elda, sama 155 77,1 on l@inud halvemaks 33 16,4 800. VALLAVALITSUSE JA VOLIKOGU TEGEVUS on l@inud paremaks 32 16,0 2,06 raske `elda, sama 149 74,5 on l@inud halvemaks 19 9,5 801. LOODUSKESKKONNA SEISUND on l@inud paremaks 19 9,6 2,02 raske `elda, sama 166 83,4 on l@inud halvemaks 14 7,0 802. HEAKORD on l@inud paremaks 30 14,9 1,95 raske `elda, sama 131 65,2 on l@inud halvemaks 40 19,9 803. ENESET?IENDAMISE gMBER^PPIMISE V^IMALUSED on l@inud paremaks 15 7,7 1,98 raske `elda, sama 163 82,7 on l@inud halvemaks 19 9,6 804. INIMESTE OMAVAHELINE L?BISAAMINE on l@inud paremaks 9 4,5 1,84 raske `elda, sama 149 74,9 on l@inud halvemaks 41 20,6 805. RAHVA AKTIIVSUS on l@inud paremaks 15 7,5 1,71 raske `elda, sama 112 56,3 on l@inud halvemaks 72 36,2 806. RAHVA MORAALNE SEISUND on l@inud paremaks 8 4,0 1,64 raske `elda, sama 111 55,5 on l@inud halvemaks 81 40,5 807. KUIV^RD TE SOOVITE V^I EI SOOVI EESTI VABARIIGI gHINEMIST EUROOPA LIIDUGA v@ga soovin 4 2,0 3,07 hldiselt soovin 58 29,6 ei tea, raske `elda 93 47,5 hldiselt ei soovi 30 15,3 hldse ei soovi 11 5,6 R??GIME RAHAST JA HINDADEST T?NASES JA HOMSES EESTI MAAELUS 808. KUI PALJU PEAKS MAKSTAMA LEHMAPIDAJALE PIIMALIITRI EEST, ET TA EI LOOBUKS LEHMAPIDAMISEST kuni 2 EEK 21 12,5 3,07 2.10-2.50 EEK 32 19,4 3.10-4 EEK 68 40,5 4.10 ja rohkem 38 22,6 809. KUI TE VAJATE KIIRESTI LAENUKS 3000-5000 EESTI KROONI, SIIS MITME INIMESE POOLE TEIE KgLAST ON M^TET P__RDUDA 1 28 24,1 3,68 2 31 26,7 3-5 44 37,9 6-10 11 9,6 11 ja rohkem 2 1,7 100 mitte hhegi, ei tea, vastamata 92 44,2% khsitletuist 810. PROTSENT 1 13 30,2 8,51 2 5 11,6 3-5 9 20,9 6-10 10 23,3 11 ja enam 6 14,0 100 0 165 79.3% khsitletuist 811. KUIDAS TE SUHTUTE PRAEGUSESSE TALUMAA HINDA. SEE ON... ...liiga k^rge 55 28,2 2,72 ...paras (optimaalne) 37 18,9 ...liiga madal 11 5,6 ...ei oska `elda 92 47,3 MIS TE ARVATE, KUI SUUR PEAKS OLEMA SISSETULEK gHE INIMESE KOHTA KUUS, ET TA SAAKS 812. NORMAALSELT ?RA ELADA 1-500 EEK 11 5,5 1807,42 501-1000 EEK 69 34,2 1001-1500 EEK 37 18,3 1501-2000 EEK 39 19,3 2001-3000 EEK 33 16,3 3001 ja rohkem 13 6,4 813. IGATI H?STI ?RA ELADA kuni 2000 EEK 53 28,0 4269,98 2001-4000 EEK 57 30,2 4001-6000 EEK 50 26,5 6001 ja rohkem 29 15,3 814. KAS TEIL ON RAHALISI V^LGU v@ga suured v^lad 5 2,5 4,33 suured v^lad 12 5,9 keskmised v^lad 25 12,2 v@ikesed v^lad 31 15,2 v^lgu ei ole 131 64,2 815. KAS TEIL ON RAHALISI S??STE v@ga suured s@@stud 1 0,5 1,51 suured s@@stud 3 1,5 keskmised s@@stud 9 4,5 v@ikesed s@@stud 70 35,0 s@@ste ei ole 117 58,5 KUIDAS TE OMA RAHAGA RINGI K?ITE 816. KOGUN SUKAS??RDE ei 131 81,9 1,18 jah 29 18,1 817. HOIAN PANGAS ei 110 65,5 1,34 jah 58 34,5 818. OSTAN AKTSIAID, MUID V??RTPABEREID ei 139 87,4 1,12 jah 20 12,6 819. PAIGUTAN KINNISVARASSE ei 116 73,0 1,27 jah 43 27,0 820. MAHUTAN TOOTMISTEGEVUSSE V^I ?RISSE ei 69 40,1 1,59 jah 103 59,9 821. LAENAN V?LJA ei 143 92,9 1,07 jah 11 7,1 822. MIDAGI MUUD ei 28 44,4 1,55 jah 35 55,6 KAS EESTI KROON ON TEIE ARVATES... 823. K^VA RAHA v@ga 3 1,5 3,89 khllalt 34 17,1 pigem 25 12,6 ei see ega teine 75 37,7 PEHME RAHA pigem 23 11,6 khllalt 17 8,5 v@ga 22 11,0 824. ERILINE RAHA v@ga 2 1,0 2,87 khllalt 12 6,1 pigem 10 5,1 ei see ega teine 43 21,9 TAVALINE RAHA pigem 40 20,4 khllalt 45 22,9 v@ga 44 22,5 825. INETU RAHA v@ga 1 0,5 2,69 khllalt 6 3,0 pigem 8 4,1 ei see ega teine 41 20,8 ILUS RAHA pigem 34 17,3 khllalt 75 38,1 v@ga 32 16,2 826. OMA RAHA v@ga 63 31,8 5,69 khllalt 68 34,3 pigem 35 17,7 ei see ega teine 15 7,6 V^^RAS RAHA pigem 10 5,1 khllalt 7 3,5 v@ga 827. ESINDUSLIK RAHA v@ga 20 10,3 4,98 khllalt 68 34,9 pigem 35 17,9 ei see ega teine 49 25,1 MITTEESINDUSLIK RAHA pigem 11 5,6 khllalt 7 3,6 v@ga 5 2,6 828. EBAUSALDUSV??RNE RAHA v@ga 5 2,5 3,47 khllalt 15 7,6 pigem 28 14,2 ei see ega teine 48 24,4 USALDUSV??RNE RAHA pigem 39 19,8 khllalt 48 24,4 v@ga 14 7,1 829. PgSIV RAHA v@ga 9 4,5 4,15 khllalt 42 21,2 pigem 42 21,2 ei see ega teine 38 19,2 EBAPgSIV RAHA pigem 24 12,1 khllalt 29 14,7 v@ga 14 7,1 KAS RAHA KUI SELLINE ON TEIE ARVATES... 830. LIHTNE v@ga 12 6,1 3,96 khllalt 29 14,8 pigem 28 14,3 ei see ega teine 50 25,5 KEERULINE pigem 30 15,3 khllalt 42 21,4 v@ga 5 2,5 831. HEA v@ga 27 13,4 5,17 khllalt 61 30,3 pigem 43 21,4 ei see ega teine 64 31,8 HALB pigem 2 1,0 khllalt 4 2,0 v@ga 0 832. AUS v@ga 10 5,1 4,54 khllalt 40 20,3 pigem 43 21,8 ei see ega teine 75 38,1 R?PANE pigem 14 7,1 khllalt 13 6,6 v@ga 2 1,0 833. MUST v@ga 6 3,0 3,76 khllalt 16 8,2 pigem 27 13,8 ei see ega teine 81 41,3 PUHAS pigem 24 12,2 khllalt 26 13,3 v@ga 16 8,2 834. MITTEVAJALIK v@ga 10 5,0 1,97 khllalt 5 2,5 pigem 2 1,0 ei see ega teine 7 3,5 VAJALIK pigem 18 9,0 khllalt 44 22,0 v@ga 114 57,0 835. LIIKUMATU v@ga 1 0,5 2,09 khllalt 7 3,5 pigem 3 1,5 ei see ega teine 14 7,1 LIIKUV pigem 23 11,7 khllalt 74 37,6 v@ga 75 38,1 836. PgSIV v@ga 8 4,0 3,64 khllalt 34 17,3 pigem 25 12,7 ei see ega teine 32 16,2 EBAPgSIV pigem 34 17,3 khllalt 38 19,3 v@ga 26 13,2 837. MEELDIV v@ga 31 15,5 5,16 khllalt 68 34,0 pigem 37 18,5 ei see ega teine 43 21,5 EBAMEELDIV pigem 10 5,0 khllalt 10 5,0 v@ga 1 0,5 838. K?TTESAAMATU v@ga 12 6,0 4,19 khllalt 37 18,4 pigem 37 18,4 ei see ega teine 46 22,9 K?TTESAADAV pigem 36 17,9 khllalt 27 13,4 v@ga 6 3,0 839. ASENDATAV v@ga 4 2,0 3,24 khllalt 19 9,6 pigem 27 13,7 ei see ega teine 35 17,8 ASENDAMATU pigem 31 15,7 khllalt 47 23,9 v@ga 34 17,3 840. EESM?RK v@ga 1 0,5 2,50 khllalt 10 5,0 pigem 7 3,5 ei see ega teine 32 16,1 VAHEND pigem 39 19,6 khllalt 40 20,1 v@ga 70 35,2 841. TEEB ^IGLUST v@ga 7 3,5 3,71 khllalt 16 8,1 pigem 26 13,1 ei see ega teine 75 37,9 TEEB EBA^IGLUST pigem 31 15,7 khllalt 23 11,6 v@ga 20 10,1 KUI K^RGELT V^I MADALALT TE HINDATE J?RGNEVAID OMADUSI 842. HEADUS v@ga k^rgelt 114 56,2 4,49 k^rgelt 78 38,4 rahuldavalt 10 4,9 madalalt v@ga madalalt 1 0,5 843. JULGUS v@ga k^rgelt 92 45,3 4,36 k^rgelt 95 46,8 rahuldavalt 14 6,9 madalalt 1 0,5 v@ga madalalt 1 0,5 844. T__KUS v@ga k^rgelt 146 71,9 4,69 k^rgelt 51 25,1 rahuldavalt 6 3,0 madalalt 0 v@ga madalalt 0 845. ETTEVAATLIKKUS v@ga k^rgelt 46 22,8 3,89 k^rgelt 91 45,0 rahuldavalt 63 31,2 madalalt 2 1,0 v@ga madalalt 846. AUSUS v@ga k^rgelt 161 79,7 4,68 k^rgelt 26 12,9 rahuldavalt 8 3,9 madalalt 6 3,0 v@ga madalalt 1 0,5 847. JONNAKUS v@ga k^rgelt 14 6,9 3,06 k^rgelt 45 22,4 rahuldavalt 94 46,8 madalalt 35 17,4 v@ga madalalt 13 6,5 848. KOHANEMISV^IME v@ga k^rgelt 35 17,5 3,85 k^rgelt 106 53,0 rahuldavalt 55 27,5 madalalt 2 1,0 v@ga madalalt 2 1,0 849. ABIVALMIDUS v@ga k^rgelt 82 40,6 4,30 k^rgelt 99 49,0 rahuldavalt 21 10,4 madalalt 0 v@ga madalalt 0 850. ISETEADLIKKUS v@ga k^rgelt 18 8,9 3,45 k^rgelt 72 35,8 rahuldavalt 95 47,3 madalalt 15 7,5 v@ga madalalt 1 0,5 851. EDASIPggDLIKKUS v@ga k^rgelt 74 36,8 4,23 k^rgelt 105 52,2 rahuldavalt 17 8,5 madalalt 4 2,0 v@ga madalalt 1 0,5 852. SELTSKONDLIKKUS v@ga k^rgelt 51 25,3 3,92 k^rgelt 96 47,8 rahuldavalt 44 21,9 madalalt 7 3,5 v@ga madalalt 3 1,5 853. KADEDUS v@ga k^rgelt 4 2,0 2,02 k^rgelt 13 6,4 rahuldavalt 38 18,8 madalalt 76 37,6 v@ga madalalt 71 35,2 854. RATSIONAALSUS v@ga k^rgelt 45 22,4 3,94 k^rgelt 110 54,7 rahuldavalt 39 19,4 madalalt 4 2,0 v@ga madalalt 3 1,5 855. ^IGLUS v@ga k^rgelt 125 61,9 4,53 k^rgelt 64 31,7 rahuldavalt 9 4,5 madalalt 3 1,5 v@ga madalalt 1 0,5 856. LEPLIKKUS v@ga k^rgelt 42 20,9 3,83 k^rgelt 95 47,3 rahuldavalt 55 27,4 madalalt 7 3,5 v@ga madalalt 2 0,9 857. TASAKAALUKUS v@ga k^rgelt 42 20,9 4,22 k^rgelt 95 47,3 rahuldavalt 55 27,4 madalalt 7 3,5 v@ga madalalt 2 0,9 858. KORRALIKKUS v@ga k^rgelt 77 38,1 4,26 k^rgelt 102 50,5 rahuldavalt 22 10,9 madalalt 1 0,5 v@ga madalalt 859. TEISTEGA ARVESTAMINE v@ga k^rgelt 69 34,2 4,22 k^rgelt 108 53,5 rahuldavalt 25 12,3 madalalt 0 v@ga madalalt 0 860. ALALHOIDLIKKUS v@ga k^rgelt 24 11,9 3,69 k^rgelt 101 50,3 rahuldavalt 69 34,3 madalalt 4 2,0 v@ga madalalt 3 1,5 861. HELDEK?ELISUS v@ga k^rgelt 16 7,9 3,22 k^rgelt 55 27,2 rahuldavalt 99 49,0 madalalt 21 10,4 v@ga madalalt 11 5,5 862. TAGAR??KIMINE v@ga k^rgelt 6 2,9 1,77 k^rgelt 9 4,5 rahuldavalt 20 9,9 madalalt 64 31,7 v@ga madalalt 103 51,0 863. HUMOORIKUS v@ga k^rgelt 79 39,3 4,21 k^rgelt 94 46,8 rahuldavalt 23 11,4 madalalt 1 0,5 v@ga madalalt 4 2,0 864. ILUMEEL v@ga k^rgelt 77 38,3 4,26 k^rgelt 101 50,2 rahuldavalt 21 10,5 madalalt 2 1,0 v@ga madalalt 0 865. TARKUS v@ga k^rgelt 123 61,2 4,54 k^rgelt 66 32,8 rahuldavalt 10 5,0 madalalt 2 1,0 v@ga madalalt KUI OLULISEKS PEATE OMA ELUS J?RGMISI ASJU: 866. ARENG ISANA/EMANA eriti t@htis 91 45,5 4,37 hsna t@htis 95 47,5 ei ole seisukohta 12 6,0 mitte eriti t@htis 1 0,5 hldse mitte t@htis 1 0,5 867. P^LLUT__DE ^PETAMINE LASTELE eriti t@htis 50 24,3 4,02 hsna t@htis 124 60,5 ei ole seisukohta 19 9,3 mitte eriti t@htis 10 4,9 hldse mitte t@htis 2 1,0 868. HOOLITSUS EELMISE SUGUP^LVE EEST eriti t@htis 67 32,7 4,21 hsna t@htis 119 58,0 ei ole seisukohta 16 7,8 mitte eriti t@htis 2 1,0 hldse mitte t@htis 1 0,5 869. OSALEMINE KgLAgHISKONNA ASJADE JUHTIMISES eriti t@htis 14 6,8 3,20 hsna t@htis 70 34,1 ei ole seisukohta 75 36,6 mitte eriti t@htis 36 17,6 hldse mitte t@htis 10 4,9 870. VASTUTUS KODUVALLA ASJADE EEST eriti t@htis 22 10,8 3,50 hsna t@htis 92 45,1 ei ole seisukohta 65 31,9 mitte riti t@htis 17 8,3 hldse mitte t@htis 8 3,9 871. P^LLUMEESTE KASU TAOTLEMINE eriti t@htis 57 28,2 3,98 hsna t@htis 100 49,3 ei ole seisukohta 34 16,7 mitte eriti t@htis 10 4,9 hldse mitte t@htis 2 0,9 872. MAA ELUTINGIMUSTE KAITSMINE eriti t@htis 82 40,0 4,30 hsna t@htis 107 52,2 ei ole seisukohta 13 6,3 mitte eriti t@htis 2 1,0 hldse mitte t@htis 1 0,5 873. RAHVUSLIKU OMAP?RA S?ILITAMINE eriti t@htis 85 41,5 4,33 hsna t@htis 106 51,7 ei ole seisukohta 10 4,9 mitte eriti t@htis 4 1,9 hldse mitte t@htis 0 874. ELATUSTASEME T^STMINE eriti t@htis 137 66,9 4,64 hsna t@htis 63 30,7 ei ole seisukohta 4 1,9 mitte eriti t@htis 1 0,5 hldse mitte t@htis 0 875. TALUPOJAKULTUURI HOIDMINE eriti t@htis 56 27,5 4,05 hsna t@htis 111 54,4 ei ole seisukohta 30 14,7 mitte eriti t@htis 6 2,9 hldse mitte t@htis 1 0,5 876. ELAMINE KOOSK^LAS LOODUSE RgTMIDEGA eriti t@htis 65 31,8 4,19 hsna t@htis 117 57,4 ei ole seisukohta 19 9,3 mitte eriti t@htis 2 1,0 hldse mitte t@htis 1 0,5 877. T?NAMINE. t@natud 146 70,2 1,30 t@namata 62 29,8
Välis_ID
94960017
Lühikirjeldus
Pôltsamaa linna ja kuue Pôltsamaa ümbruskonna valla elanike küsitlus. Pilotaazhuurimus Eesti vabariigi maakooskondade baasuurimuse tarbeks. Palju erinevaid teemasid ja küsimusi indikaatorite süsteemi väljatöötamiseks (majandus, kultuur, elu kvaliteet, poliitika, ettevôtlus, reformide käik, tehnika, raha ...). Pôhilised uurimisteemad: * majanduselu: piirangud ja vôimalused, ettevötlus jne.; * elu kvaliteet: toimetulek, infrastruktuur, tegevusalad, inimsuhted ...; * kultuur, traditsioonid, eluviis, religioon ...; * poliitika: hinnangud erakondadele ja nende liidritele; * psühholoogiline ja kultuuriline identiteet,väärtushinnangud; * reformide käik; * tehnika: olemasolu, seisukord ...; * raha: suhtumine, ümberkäimine jm.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Lòo Arno
Murutar Asser
Merenäkk Tiit
Paas Margus
Raig Ivar
Tamm Mati
Seppelin Markus
Varbhein Aino
Kasemets Aare
Raig Ivar
Varbhein Aino
Essenson, Uno
Moor Liis

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EPMÜ Maasotsioloogia ja Ühistegevuse Instituut
EPMÜ instituudid