Uurimus
Eesti maarahva ühismõtted 1996
Alguse aeg
1996 juuli
Lõpu aeg
1996 august
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Uuritavateks olid a) eksperdid (kohaliku arvamuse liidrid) kôigist Eestimaa valdadest. Nende kui ekspertide kaudu olid uurimisobjektideks omavalitsusüksused. b) Vôrumaa kohalik aktiiv.
Eeskiri
Valim: a) Eestimaa kôikidest valdadest küsitleti ühte omavalitsuse töötajat, ühte talupidajate esindajat, ühte ettevôtete esindajat ning ühte haridustöötajat. Lisaks neile saadeti ankeedid ka tootjate ühendustesse, taluliitudesse, maavalitsustesse jne. Valimi koostamise alusteks olid Eesti omavalitsuste nimekiri, Eesti maarahva kongressi delegaatide nimekiri ja Eesti koolide nimekiri. Kokku saadeti Eestimaa kôigisse valdadesse ja ka paljudesse väikelinnadesse 888 ankeeti. Uurimisrühmale laekus tagasi 240 täidetud ankeeti.
Realiseerumine
b) Sama ankeediga küsitleti ka Vôrumaa aktiivsemaid ja ettevôtlikumaid inimesi (nn. arengutugirühmi). Küsitluse viis läbi Võrumaa Arenduskeskus. Valimi suurus on 66.
Küsitlusmeetod
9. Postiküsitlus. Andmed laekusid 70% valdadest
Kodeerimisjuhend
ANKEEDI "EESTI MAARAHVA ÜHISMÔTTED" KODEERIMISJUHEND E7 a,b,c AJALEHED 1. Postimees 2. Päevaleht, Pühapäev 3. Sônumileht 4. Maaleht 5. Eesti Maa, Meie Maa 6. Eesti Ekspress 7. Ärileht 8. TV 9. EN, Pere ja Kodu, Kodukiri 10. Maakonnalehed 11. Meelelahutusajakirjad 12. Erialaajakirjad 13. Meie Meel jt.noorteajalehed ja ajakirjad 14.Kollane kirjandus E21 TALU TOOTMISSUUND 1. Piimakari 2. Lihaveised 3. Seakasvatus 4. Linnukasvatus 5. Teraviljakasvatus 6. Kartulikasvatus 7. Aiandus ja köögiviljandus, mesindus 8. Lambakasvatus 9. Metsandus 10.Turismitalu E25 ja E27 ÜHISTUD 1. Teraviljaühistu 2. Masinaühistu 3. Tootmisühistu 4. Pôllumajandusühistu 5. Hoiu- laenu ühistu 6. Tarbijaühistu 7. Korteriühistu, aiandusühistu 8. Erametsaühistu 9. Maaparandusühistu E 29MUU AJAKULU. 1. Tööle tulek ja minek 2. E32 MILLISEID ETTEVÔTMISI PEATE VAJALIKUKS OMA ELUKOHAS? 1. Infrastruktuuri arendamine 2. Pôllumajanduse arendamine, toetamine 3. Töökohtade loomine 4. Täiendôpe 5. Tootmis ja ümbertöötlemisettevôtete rajamine 6.Turism 7. Kultuuri arendamine 8. Maareformi kiirendamine 9.Ühistegevuse arendamine E 33 J MILJONI INVESTEERIMINE 1. kirik E 37 MURDEKEEL 1. Vôru 2. Mulgi 3. Pôhja- Eesti 4. Kihnu 5. Setu 6. Pôlva 7. Lôuna- Eesti 8. Saare E 52muu LAENU VÔTMINE 1. Maaparandus 2. Loomade ostmine E61muu INFO SAAMINE 1. tuttavatelt 2. advokaadibüroo 3. Internet 4. Öppereis E 79. KELLENA TÖÖTATE? 1.Ôpetaja 2. Vallavalitsus 3. Talunik 4. Ettevôtja 5. Muu variant E93 MAKSU TÔSTMINE 1. Pôllumaj. arendamiseks 9. Turvalisus, riigikaitse 2. Noorte ja lasterikaste perede abistamiseks 10. Infrastruktuur 3. Tervishoid 11. Keskkond 4. Ääremaade abistamiseks 12. Eluaseme toetusprogramm 5. Kultuuriehitiste toetamiseks 13. Töökohtade loomiseks 6. Hariduse toetamiseks 7. Pikaajaliste, madala %-ga laenude sisseviimiseks 9. Riigikontrolli kehtestamine E97 SEADUSANDLUSE VALDKOND 1. Pangandus, laenundus 2. Ehitusalane 3. Maareform, maaga seotud küsimused 4. Pôllumajandusreform 5. Maksundus 6. Liiklus 7. Erastamine 8. Omandiküsimus 9. Kodakondsus ja migratsiooni probleemid 10. Metsandus 11. Tööseadusandlus 12. Pankrot 13. Äriregister 14. Halduskaristus 15. Muu E125 RAHVUSLIKUD VASTUOLUD 1. Töötus 2. Rahvuslik eripära 3. Kodakondsus 4. Keeleprobleem 5. Poliitilised pôhjused
Välis_ID
96960018
Lühikirjeldus
Pôhilised uurimisteemad: · Eesti maapiirkondade üldseisu hinnangud; · Eesti valdade majanduselu: piirangud ja vôimalused; · Ettevõtlikkus, ettevõtlusvõimalused - piirangud, aktiivsus; · Prioriteetsed ja mitteprioriteetsed investeerimisvaldkonnad, krediidivajadus; · koolitus- ja nôuandetegevus: vajadus, valdkonnad, vôimalused ja takistused; · informatsiooni hankimise vajadus ja viisid seadusandlikes ja muudes küsimustes; · Eesti omavalitsusüksused: inimeste tegevusalad, nende sotsiaalne seisund ja staatus; · maaküsimused: omandisuhted, maareform jne.; · psühholoogiline ja kultuuriline identiteet, väärtushinnangud; · hinnangud Eesti Maaelu Hartale; · ühistegevus: suhtumine, hoiakud, tekkimise ja arengu vôimalused ning takistused; · poliitika: hinnangud erakondadele, riigieelarve summade jaotus, suhtumine EV juhtorganite tegevusse, seadusandlus jne.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Murutar Asser
Paas Margus
Kulp Ülle
Moor Liis
Kaasik Marko

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EPMÜ Maasotsioloogia ja Ühistegevuse Instituut