Uurimus
Saarlased (Mandril õppivad saarlased)
Alguse aeg
1984
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Saaremaa elanikud,kes viibivad kodukohast ajutiselt eemal seoses õppimisega mandril (1983.a. andmetel oli Kingissepa rajooni vastava üldkogumi suurus 1100 inimest ;ligi kaks kolmandikku noorte aastakäigust siirdus kas 8. või 11. klassi lõpetamise järgselt mandrile edasi õppima)
Eeskiri
Küsitlus toimus 26-s õppeasutuses ,kuhu Saaremaalt suhteliselt sagedamini õppima mindi - 5-s kutsekeskkoolis,17-s keskeriõppeasutuses ja 4-s kõrgkoolis.
Realiseerumine
Välja jaotati üle 600 ankeedi,tagasi saadi 519 ankeeti.Küsitletutest 43,7% õppisid Tallinnas,24,3% Tartus,14,3% mujal Kesk-Eestis,17,7% Lõuna-Eestis .Kõrgkoolides õppis 49,5% küsitletutest,keseriõppeasutustes 38,5% ,kutsekeskkoolides 11,9%. 77% küsitletutest jätkas oma haridusteed mandril pärast keskkooli lõpetamist.
Küsitlusmeetod
Andmekogumine toimus ankeetküsitluse teel 1984.aastal (aprillis,mais ja juunis).
Kodeerimisjuhend
Koos täidetud ankeetide ja statistilise andmetöötluse tabelitega on ESTA-le üle antud ka kodeerimijuhend mitteelektroonsel kujul.
Välis_ID
84960074
Lühikirjeldus
Mandrile õppimasiirdunud Eesti saarte elanike sidemed kodukandiga ning nende kavatsused seoses sinna tagasipöördumisega. Uuritud on õppurite tulevikukavatsusi ja nende vanemate ja kodukoha mõju eriala valikule. Ankeedi küsimustik sisaldas 70 küsimust.Põhilised tunnuste plokid : respondendi senine haridustee; vanemate tegevusala,haridustase ja elukoht; respondendi professionaalsed tulevikukavad ja nende seostamine Saaremaaga; Saaremaale tagasipöördumist soodustavad ja takistavad asjaolud.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Lòo Arno

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
MAI regionaalarengu grupp
Eesti Raadio Arvutuskeskus