Uurimus
Eesti: uus paradigma eesti enamuse ja vene vähemuse suhetes
Alguse aeg
1993
Lõpu aeg
Staatus
Andmed RASI-s
Uurimisobjekt
Eesti elanikkond
Eeskiri
Infoblokid: - venelaste, ukrainlaste, valgevenelaste jt geograafiline päritolu ja remigratsiooni suunad - rahulolu majandusliku olukorraga Eestis ja hinnang Venemaa kohta - suhtumine rahvussuhetesse; etniline tolerantsus; konfliktid - etnokultuuriline identifikatsioon - vôôrkeelteoskus; keelesituatsioon - adaptatsiooni ja integratsiooni tase - separatismi tüpoloogia - hoiakud tulevase kodakonsuse suhtes; lojaalsus; seadusekuulekus - suhtumine kultuuriautonoomiasse
Realiseerumine
Üle-Eestiline kvootvalim, milles arvestati elukohta, haridust, vanust, sugu, rahvust.
Küsitlusmeetod
Andmeid koguti intervjuu meetodil. Küsitleti 936 respondenti. 497 eestlast + 439 muulast.
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
93960093
Lühikirjeldus
Actual problems, cultural and social identification, relations with privatization and democracy, culture and command of language, attitudes toward future citizenship of Estonian and non-Estonian population.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Kirch Aksel
Geistlinger, Michael
Lepane, Lia
Kirch Marika
Tuisk, Tarmo

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
RASI ( Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut) Etnopoliit
Salzburgi Ülikool
ARIKO MG