Uurimus
Eesti erametsad ja nende omanikud 1995
Alguse aeg
1995 okt.
Lõpu aeg
november
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eesti erametsaomanikud, ENSV Taluseaduse alusel metsa kasutajad ja metsaomandi õigustatud subjektid.
Eeskiri
Valim on astmeline. Kõigepealt valiti välja 5 piirkonda (Lääne-Virumaa, Läänemaa, Järvamaa, Hiiumaa+Saaremaa ja Võrumaa), mis on metsakoosluse suhtes Eestile iseloomulikud. Seejärel valiti igast maakonnast 20 metsaomanikku, 20 Taluseaduse alusel metsakasutajat ja 20 metsaomandi ôigustatud subjekti. + 33% varu. Valim koostati osaliselt Eesti Metsakorralduskeskuses (omanikud ja Taluseaduse alusel kasutajad) ning osaliselt kohalikes omavalitsustes (ôigustatud subjektid) nimekirjade alusel juhuvaliku põhimõttel.
Realiseerumine
Kokku küsitleti 301 inimest. Lõpptulemuseks kujunes 119 omanikku, 101 ôigustatud subjekti ning 81 Taluseaduse alusel metsakasutajat, kuna osade õiguslik staatus oli vahepeal muutunud. Valim koostati osaliselt Eesti Metsakorralduskeskuses (omanikud ja Taluseaduse alusel kasutajad) ning osaliselt kohalikes omavalitsustes (ôigustatud subjektid). Küsitlus viidi läbi 1995. aasta oktoobris-novembris Lääne-Virumaa, Läänemaa, Järvamaa, Hiiumaa, Saaremaa ja Võrumaa kôigis valdades.
Küsitlusmeetod
9. Andmekogumismeetodiks oli intervjuu.
Kodeerimisjuhend
EESTI ERAMETSAD JA NENDE OMANIKUD 1995 KODEERIMISJUHEND EESTI PsLLUMAJANDUSgLIKOOL FILOSOOFIA JA MAASOTSIOLOOGIA INSTITUUT Lugupeetud metsaomanik! Mets oli ja on Eestimaa suureks rahvuslikuks rikkuseks. T@htis on mets majanduses, veel t@htsam ilmastiku, veereñiimi ja elukeskkonna tasakaalustajana ja s@ilitajana. Mets on eestimaa maastikupildi kujundaja. Hoolitsetud mets on ilus nii suvel kui talvel, on v@rvikirev, turvaline ja terve. Metsade majandamine on metsade arukas tarbimine Inimese poolt. See oleneb omanike mttteviisist, vtimalustest ja oskustest. Ktige selle kohta tahab k@esoleva khsimustikuga koguda Teie arvamusi Eesti Ptllumajandushlikooli maasotsioloogia uurimisrhhm Soome Vabariigi metsauurijate majanduslikku abi kasutades. Metsaomand on selle suve kuum teema. Selles ei suuda me selgust saada ilma Teie abita. Meie khsimustele on lisatud vastusevariandid. Leidke nende hulgast Teile ktige sobivam, tigem, ausam. Enne vastamist kuulake khsimust ja vastusevariante hoolikalt. Kui Te ei leia sobivat vastust meie poolt etteantute hulgast, siis lisage see ise oma stnadega. Teie vastuseid kasutatakse ainult statistiliste kokkuvttete tegemisel, ega seostata mitte mingil juhul Teie nimega. Selle eest vastutab uurimisrhhm. Loodame meeldivat koost``d, abi teadusele, Teile ja Teie metsale. Oktoobrikuul 1995. Maasotsioloogid ANKNR Sisestada ankeedi number. METSMA Maakond, kus asub metsaomand METSVA Vald, kus asub metsaomand. T1 1. Kas peate ennast maainimeseks vti linnainimeseks? (ttmmake sobivale variandile ring hmber) Olen l@bi ja lthki maainimene 1 Olen rohkem maainimene 2 Ei tea, raske `elda, nii seda kui teist 3 Olen rohkem linnainimene 4 Olen l@bi ja lthki linnainimene 5 T2 2. Milline on Teie rahvus: T3 3. Teie sugu: eestlane 1 naine 1 Muu ....................... 2 mees 2 T4 4. Millal Te olete shndinud? Olen shndinud ............... aastal 5. Milline oli Teie vanemate elukoht Teie shnnihetkel? VT. NIMEKIRI! T5MA............................ maakond maakondade, valdade ja linnade T5VA ............................... vald nimekirjad T5LI ................................. linn kodeerida numbritega 6. Milline on Teie praegune elukoht? T6MA .......................................... maakond Nimekirjad T6VA .......................................... vald kodeerida numbritega T6LI .......................................... linn 7. Milline on Teie perekonnaseis? T7 Abielus 5 Vabaabielus 4 lahutatud 3 lesk 2 vallaline 1 T8 8. Milline on pereliikmete arv Teie peres? T8 ........... inimest 9. Kas elate isiklikus majas, ametikorteris vti mingis muus korteris? T9 isiklikus majas 1 sugulaste majas 2 ametikorteris vti firmale kuuluvas majas 3 vallale vti linnale kuuluvas majas 4 teie poolt erastatud korteris 5 mujal, kirjutage ...................... 6 10. Milline on Teie praegune haridustase? T10 pthiharidus 1 kutsekeskkool 2 kutsekool 3 hldkeskharidus 4 tehnikum 5 ltpetamata ktrg 6 ktrgharidus 7 11. Kas Te olete... metsakasutaja ENSV Taluseaduse alusel 3 T11 metsa omanik? 2 metsaomandi tigustatud subjekt? 1 12. Mis aastal Te saite T12A metsaomandi tigustatud subjektiks ...............a. metsa omanikuks T12B praktiliselt ..............a. T12C juriidiliselt ..............a. T13A 13. Kui palju on Teil maad kokku? ........ ha T13B sellest ptllumaad ........ ha Praegu r@@gime Teiega konkreetsest metsaomandist, mille kaudu Te sattusite valimisse (selgitab intervjueerija). 14. Kui palju metsa kuulub Teile (vti kui palju taotlete tigustatud subjektina) T14A .........ha T14B .........tm 15. Sellest: T15A okasmets ............ ha T15B segamets (hle20% leht) ............ ha T15C lehtpuumets ............ ha T16 16. Kui suure osa Teie metsast moodustab tarbepuit (pindalast)? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% | | | | | | | | | | | T17 17. Kus Teie metsaomand asub? minu elukoha ligidal 1 samas vallas 2 samas maakonnas (teises vallas) 3 teises maakonnas 4 elan v@lismaal 5 T18 18. Kui kaugemal (variandid 2-5) siis mitme kilomeetri kaugusel? .................km T19 19. Kas Teil vti Teie perekonna liikmetel peale selle metsaomandi on veel kusagil metsa? kui palju kokku? ........... ha T20 20. Kui jah, siis kus see teine (need teised) metsaomand(id) asub (asuvad)? samas vallas 1 samas maakonnas 2 teises maakonnas 3 gldised eesm@rgid T21 21. Mida Te kavatsete ette vttta oma metsaomandiga? kavatsen seda ise kasutama hakata 1 kavatsen selle mhha 2 kavatsen selle @ra kinkida vti p@randada 3 kavatsen selle v@lja rentida 4 T22 22. Kas Teil on tekkinud mtni pthjus mis sunnib Teid metsaomandusest loobuma? 2 jah on 1 ei ole 23. Kui on, siis milline pthjus? jah ei T23_1 metsa maksustamine 2 1 T23_2 elan liiga kaugel 2 1 T23_3 ei oska ise majandada ja teenused ei ole k@ttesaadavad 2 1 T23_3 mingi muu pthjus milline? 1. teostatud lageraieT23_3A .....................2. pole mttet kasutada metsamaana 2 1 3. Metsaameti sekkumine erastamisse 24. Kuivtrd oluliseks peate seoses oma metsaomandiga j@rgmisi asjaolusid? v@ga oluline hldi-selt oluline ei tea, raske `elda hldiselt mitte-oluline hldse mitte oluline T24_1 mets kui ilus maastik 5 4 3 2 1 T24_2 mets kui puhkuse ja vaba aja veetmise koht 5 4 3 2 1 T24_3 mets kui puidu saamise koht oma tarbeks 5 4 3 2 1 T24_4 mets kui mhhgi objekt 5 4 3 2 1 T24_5 puutumatu looduse s@ilitamine 5 4 3 2 1 T24_6 mets kui majandusliku turvalisuse allikas 5 4 3 2 1 T24_7 metsa omamine kui omaette v@@rtus 5 4 3 2 1 T24_8 mets kui investeerimise koht 5 4 3 2 1 T24_9 mets kui jahipidamise koht 5 4 3 2 1 25. Kuidas Te olete rahul ....... olen t@iesti rahul hldiselt olen rahul ei oska `elda hldiselt ei ole rahul hldse ei ole rahul T25_1 oma metsamaa suurusega 5 4 3 2 1 T25_2 oma metsas leiduva tarbematerjali hulgaga 5 4 3 2 1 T25_3 oma metsa sanitaarse seisundiga 5 4 3 2 1 T25_4 istutusmaterjali saamise vtimalustega 5 4 3 2 1 T25_5 kasutatud istutusmaterjali kvaliteediga 5 4 3 2 1 T25_6 metsamajanduskava koostamise vtimalustega 5 4 3 2 1 T25_7 rajatud metsakultuuride seisukorraga 5 4 3 2 1 T25_8 rajatud metsakultuuride hulgaga oma metsas 5 4 3 2 1 T25_9 oma metsa hldise seisukorraga 5 4 3 2 1 T25_10 metsanoorendike seisukorraga 5 4 3 2 1 T25_11 hlest``tatud metsamaterjali realiseerimise vtimalustega 5 4 3 2 1 T25_12 mhhdava metsamaterjali hinnaga 5 4 3 2 1 T25_13 metsandusalase ntustamistegevusega oma vallas (vti linnas) 5 4 3 2 1 T25_14 metsandusalase seadusandlusega 5 4 3 2 1 26. Kuidas endine maavaldaja majandas Teie arvates nhhdsest Teile kuuluvat metsa? T26 t@iesti korralikult 5 hldiselt h@sti 4 raske `elda, vtib rahule j@@da 3 ebarahuldavalt 2 v@ga halvasti 1 Ei tea 0 27. Kui halvasti, siis kuidas?.................................................................................. T27 ................................................................................................ 1. ei majandanud hldse, ei tegelenud metsaga 4. ght-teist ikka tegi 2. tegi lageraiet 5. Raius maha v@@rtusliku 3. mets risustatud 6, j@ttis noorendikud hooldamata 28. Milliseid raieliike oleks Teie metsas l@hiaastatel vaja teostada. jah ei Kui jah, siis mitu ha? T28_1 noorendike hooldamine 2 1 T28_1A ........ha T28_2 harvendusraie 2 1 T28_2A ........ha T28_3 sanitaarraie 2 1 T28_3A ........ha T28_4 lageraie 2 1 T28_4A ........ha T28_5 midagi muud 2 1 T28_5A ........ha T28_6 ei ole vaja 2 t28_mu 1. valikraie 2. ptimendusraie 29. Kuidas olete seni kasutanud oma metsa raievtimalusi? T29 hleliia 4 t@iesti parajalt 3 mittet@ielikult 2 ei ole kasutanud 1 ei oska `elda 0 30. Kuidas kavatsete kasutada oma metsa raievtimalusi eelolevatel aastatel? T30 vtimalikult palju 3 parajalt 2 s@@stlikult 1 ei oska `elda 0 31. Kas Te olete rajanud uusi metsakultuure oma metsas? T31 jah, olen 2 ei ole 1 32. Kui jah, olete, siis millisel pthjusel? T32 seadusandluses toodud kohustuste ttttu 1 metsamajanduse j@rjepidevuse ttttu (n@iteks laste jaoks) 2 metsakultuuride rajamine on hea investeering rahalises mtttes 3 nii on alati tehtud 4 33. Kui ei, siis millistel pthjustel? J@rjestage Teie arvates 3 olulisemat pthjust. T33_1 1. ei ole raha ............ T33_2 2. ei ole aega ............ T33_3 3. ei ole jtudu ............ T33_4 4. ei ole istutusmaterjali ............ T33_5 5. see ei ole kasulik investeering ............ T33_6 6. looduslik uuendus on odavam, ja piisavalt hea taastamise metood ........... T33_7 7. ei ole veel jtudnud ........... T33_8 8. muu pthjus T33_8A 1. EI OLE VAJA 2. EI OLE MtTET 3. ei ole veel k@tte saanud 4. pole kohta, kuhu, kehv koht 5. pole vahendeid 6. elan linnas 7. bhrokraatia ei vtimalda 34. Kui olete rajanud kultuure oma metsas, siis kui palju ja milliseid? T34_1 M@nni khlv ....... ha T34_4 M@nni istutus ....... ha T34_2 Kuuse khlv ....... ha T34_5 Kuuse istutus ....... ha T34_3 muu................. ....... ha T34_6 Kase istutus ....... ha T34_7 Loodusliku uuenduse teel ....... ha 35. Kui palju oleks Teile kuuluvas metsas vaja rajada metsakultuure l@hiaastatel... T35_1 omaenda lageraie j@rgselt ........... ha T35_1 endise valdaja lageraie j@rgselt ........... ha T35_1 v@hetootliku metsa asendamiseks ........... ha T35_1 endistele ptllumaadele ........... ha 36. Kui palju olete oma metsakasutuse jooksul teinud metsahooldus- ja kuivendust`id? hldse oma t``ga 1 maapinna ettevalmistus metsakultuuridele T36_1A....... ha T36_1B....... ha 2 metsakultuuride rajamine T36_2A....... ha T36_2B....... ha 3 metsakultuuride t@iendamine T36_3A....... ha T36_3B....... ha 4 metsakultuuride hooldamine T36_4A....... ha T36_4B....... ha 5 metsav@etamine T36_5A....... ha T36_5B....... ha 6 puuthvede laasimine T36_6A....... ha T36_6B....... ha 7 kraavide puhastamine T36_7A...... km T36_7B....... km 8 metsateede ehitamine T36_8A...... KM T36_8B....... KM 9. metsasihtide hooldamine T36_9A...... km T36_9B....... km 10 metsasihtide ja piirisihtide rajamine T36_10A.... km T36_10B ...... km 11 midagi muud T36_MU T36_11A T36_11B 37. Kui olete teinud, siis millise eesm@rgiga? T37 metsaparandust``d on head investeeringud rahalises mtttes minu jaoks 1 sellest saavad kasu minu lapsed 2 see on hea komme 3 T37_MU muu pthjus 1. peab tegema 4 2. piiride maham@rkimiseks 3. keskkonnakaitse 38. Kui ei ole, siis millisel pthjusel? T38 ma ei oska ise teha metsaparandust``d 1 metsaparandust``d on halvad investeeringud rahalises mtttes 2 T38_MU muu .................................................................................... 3 1. ei ole veel jtudnud 5. ei jtua enam 2. ei ole mttet 6. pole veel k@tte saanud 3. ei ole vaja 7. on juba tehtud 4. ei ole vahendeid 8. looduskaitseala 9. pole pinda 39. Kuivtrd (mitme % ulatuses ) olete suutnud metsastamist vajavad maad taasmetsastada? T39 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% | | | | | | | | | | | EI OLE VAJA OLNUD = -1 (MIINUS1) Metsamajandamiskava Metsakorralduskeskus teeb iga metsaomandi jaoks metsamajandamiskava. Selles kavas on n@iteks informatsioon puuliikide, nende vanusesruktuuri ja juurdekasvu kohta. Kava sisaldab kohustuslikke juhiseid nii hooldus- kui ltppraie kohta khmne aasta jooksul, (ei tohi hletada juurdekasvu) ja kohustust taasmetsastada raiutud ala viie aasta jooksul. Samuti ka vabatahtlikke soovitusi teede ja kuivendusshsteemide rajamise kohta. 40. Kui metsaomanik t@idab metsamajandamiskavas antud vabatahtlikke soovitusi, kas ja millisel viisil peaks riik teda toetama. (valige hks j@rgmistest variantidest). T40 metsamajandamiskava t@itmata j@tmist tuleks karistada 1 metsamajandamiskava j@rgijatele tuleks anda maksusoodustusi 2 metsamajandamiskava j@rgijatele tuleks anda eelistigus madalaprotsendilise laenu saamisel 3 metsamajandamiskava j@rgijatele tuleks anda eelistigus lisametsa saamiseks 4 riigil ei tuleks sekkuda asjasse 5 ktik need 6 ei oska `elda 0 T40_a Kommentaarid T40 juurde 41. Kas Teie arvates oleks pthjendatud, et juhul kui riik annab metsaomanikele abi vti sooduslaenu, siis on tal tigus lisada ka kohustusi metsa majandamisel? T41 jah 3 ei ole, praegused kohustused on piisavad 2 ei ole, praegusi kohustusi tuleks v@hendada 1 ei oska `elda 0 42. Kas metsamajandamiskava ... jah ei ei oska `elda T42_1 piirab Teie vtimalusi saada Teie metsast tulu? 2 1 0 T42_2 on n@idanud, et Teie raievtimalused on suuremad, kui Te arvasite? 2 1 0 T42_3 on aidanud Teil leida sobivad metsaparandust``de vti raiete kohad? 2 1 0 T42_4 on aidanud Teil arvestada looduskaitselisi eesm@rke metsamajanduses 2 1 0 Looduskaitse 43. Kas Teie metsastuskavas m@@retladud raiemaht on piiratud looduskaitseliste eesm@rkide ttttu? T43 ei 1 jah 2 ei oska `elda 0 44. Kui jah, kas see on Teie arvates pthjendatud? T44 ei 1 jah 2 45. Kas Teie metsas on (teisi) selliseid looduskaitselisi v@@rtusi, mis vajaksid erilisi metsamajanduslikke abintusid ? T45 ei 1 jah 2 ei oska `elda 0 46. Kui jah, siis millised need looduskaitselised v@@rtused on? 1. hksikud puud ........................................................................................................... 2. metsasalud ................................................................................................................ 3. taimed, taimekooslused 4. linnud 5. loomad 6. maastik, pinnavormid 7. midagi muud 8. mitmed neist 47. Kui jah, missugused on Teie arvates vajalikud abintud? T47 tarbepuidu raiumisest loobumine 1 hksikute puude vti metsasalude raiumisest loobumine 2 48. Kas Teil on vtimalik neid arvestata Teie metsa majandamisel? T48 ei 1 jah 2 Abi ja laenud 49. Millist riigipoolset abi Te vajate oma metsa majandamisel? v@ga vajan hldiselt vajan ei tea, raske `elda hldiselt ei vaja hldse ei vaja T49_1. soodustingimustel istutusmaterjali 5 4 3 2 1 T49_2. soodustingimustel vti tasuta ntustamist 5 4 3 2 1 T49_3. tasuta metsamajanduskava koostamist metsakorraldajate poolt 5 4 3 2 1 T49_4. metsa kuivendamiseks 5 4 3 2 1 T49_5. teede ehitamiseks 5 4 3 2 1 T49_6. Muu 1. turismi arendamiseks 5 4 3 2 1 50. Kas Teie arvates oleks riigi tuge vaja rohkem kohalikule metsat``stusele vti metsaomanikele? T50 tuge vajaks eelktige kohalik t``stus 1 raske `elda, nii seda kui teist 2 tuge vajaks eelktige metsaomanik 3 mitte kumbki 4 ei oska `elda 0 51. Kui Teil tnnestuks saada pikaajalist soodustingimustel laenu, siis milleks Te seda vajaksite? v@ga vajan hldi-selt vajan ei tea, raske `elda hldiselt ei vaja hldse ei vaja T51_1. metsa kuivendamiseks 5 4 3 2 1 T51_2. metsa v@etamiseks 5 4 3 2 1 T51_3. metsa uuendamiseks 5 4 3 2 1 T51_4. maa v@ljaostmiseks 5 4 3 2 1 T51_5. tehnika ostmiseks 5 4 3 2 1 T51_6. tee ehitamiseks 5 4 3 2 1 T51_7. uute hoonete ehitamiseks 5 4 3 2 1 T51_8. olemasolevate hoonete remondiks 5 4 3 2 1 T51_9. olemasolevate vtlgade tasumiseks 5 4 3 2 1 T51_10. kohaliku puidut``stuse arendamiseks 5 4 3 2 1 T51_11. muuks otstarbeks (kirjutage)T51_MU ......................................... 5 4 3 2 1 52. Kui suurt madalaprotsendilist pikaajalist laenu Te vajaksite selleks, et katta ktige h@davajalikumad kulutused oma majapidamise k@imasaamiseks? T52 .................... krooni ma ei soovi laenu vttta 1 ei oska `elda 0 summa, 0 vti 1 53. Ja kui suurt laenu oleks vaja, et oma majapidamine t@iesti jalule seada? T53 .................... krooni ma ei soovi laenu vttta 1 ei oska `elda 0 summa, 0 vti 1 54. Millist riigipoolset abi ja toetust vajate metsamaterjali turustamiseks sellisel kujul, nagu Te tegelikult soovite? jah ei ei oska `elda T54_1. informatsiooni hindade kohta 2 1 0 T54_2. abi v@listurule p@@semisel 2 1 0 T54_3. siseturu kaitset 2 1 0 T54_4. toetust metsandusalasele hhistegevusele 2 1 0 T54_5. muud, kirjutage T54_MU .............................. 2 1 0 Informatsioon, ntuanne ja koolitus 55. Millistes infoallikatest olete saanud infot puidu hindade ja hldse metsakaubandust puudutavate khsimuste kohta? hldse mitte hldiselt mitte ei tea, raske `elda mtnikord olen olen tihti T55_1. sugulastelt ja tuttavatelt 1 2 3 4 5 T55_2. ajalehtedest 1 2 3 4 5 T55_3. metsandusalastest ajakirjadest 1 2 3 4 5 T55_4. raadiost, televisioonist 1 2 3 4 5 T55_5. metsandusametnikelt 1 2 3 4 5 T55_6. metsandusalastelt ntustamis- ja koolituskeskustelt 1 2 3 4 5 T55_7. metsaomanike organisatsioonidest 1 2 3 4 5 T55_8. metsa kokkuostjatelt 1 2 3 4 5 T55_9. mujalt (kirjutage!)T55_MU ................................ 1 2 3 4 5 T56 56. Kust Te eelistate sellist informatsiooni saada? Kirjutage j@rjekorranumber. ........ 57. Kas Te olete saanud metsandusalast informatsiooni j@rgmistest ajalehtedest ja ajakirjadest jah ei jah ei T57_1. "Eesti Maa" 2 1 T57_6. "Inimene ja Puu" 2 1 T57_2. "Maaleht" 2 1 T57_7. "Kaubaleht" 2 1 T57_3. "?rip@ev" 2 1 T57_8. "Postimees" 2 1 T57_4. Maakonnaleht 2 1 T57_9. MujaltT57_MU 2 1 T57_5. "Eesti Mets" 2 1 58. Kuivtrd Te vajate koolitust ja ntuannet ... v@ga vajan hldi-selt vajan ei tea, raske `elda hldi-selt ei vaja hldse ei vaja T57_1. metsakasvatuse ja -hoolduse alal 5 4 3 2 1 T57_2. metsaraie alal 5 4 3 2 1 T57_3. metsa t``tlemise alal 5 4 3 2 1 T57_4. metsa mhhgi alal 5 4 3 2 1 T57_5. ettevttluse alal 5 4 3 2 1 T57_6. omandi- ja teiste juriidiliste khsimuste alal 5 4 3 2 1 T57_7. Muul alal T57_MU............................. 5 4 3 2 1 59. Millised organisatsioonid peaksid tegelema praktilise ntuandega? jah ei ei oska `elda T59_1. metskond 2 1 0 T59_2. maakonna metsaamet 2 1 0 T59_3. metsaomanike hhendus 2 1 0 T59_4. ptllumajandushhistu 2 1 0 T59_5. vallavalitsus 2 1 0 T59_6. eraettevttted 2 1 0 T59_7. erakonsultandid 2 1 0 T59_8. Eesti Ptllumajandushlikooli metsandusteaduskond 2 1 0 T59_9. Eesti Metsainstituut 2 1 0 T59_10. Muu T59_MU ..................... 2 1 0 60. Kas Te olete ntus tasuma ntuande ja koolituse eest? T60 jah, kindlasti 5 hldiselt jah 4 ei tea, raske `elda 3 hldiselt mitte 2 kindlasti mitte 1 Metsaseadus 61. Kas Te olete kursis Metsaseadusega? T61 olen t@iesti kursis 5 hldiselt olen 4 ei tea, raske `elda 3 hldiselt ei ole 2 hldse ei ole kursis 1 Mida Te arvate Metsaseadusest? 62. Kuivtrd Te olete ntus j@rgmiste v@idetega? t@iesti ntus hldi-selt ntus raske `elda hldiselt ei ole ntus hldse ei ole ntus T62_1 Metsaseadus piirab liigselt metsaomanike otsustamistigust 5 4 3 2 1 T62_2 Metsaseaduse t@itmist ei suudeta piisavalt kontrollida 5 4 3 2 1 T62_3 Metsaseaduses olevad kohustused on liiga leebed 5 4 3 2 1 T62_4 Kui metsakasutust seadusandlikult ei reguleeritaks, siis metsaomanikud raiuksid metsa hlem@@ra 5 4 3 2 1 T62_5 Metsaseaduse rakendamine on suurendanud bhrokraatiat 5 4 3 2 1 T62_6 Metsaseaduses toodud s@tted on tiged ja pthjendatud 5 4 3 2 1 T62_7 Metsaseaduses toodud ntudeid on mul lihtne t@ita 5 4 3 2 1 Maksud Eestis on kaks maksu metsa pealt. gks on metsa pindala ja v@@rtuse pealt, teine on tulumaks. 63. Kas Te olite teadlik sellest maksushsteemist, kui esitasite taotluse metsaomanikuks saamiseks? T63 jah, olin 2 ei maksa veel makse 0 ei olnud 1 64. Kui Te ei olnud teadlik (1), ja oleksite varem teadnud sellisest maksustamisest, kas siis oleksite soovinud metsaomanikuks saada? T64 jah, oleksin tahtnud 2 ei maksa veel makse 0 ei, ei oleks 1 Mida Te arvate metsaga seotud maksushsteemist? 65. Kuivtrd Te ntustute j@rgmiste v@idetega? hldse ei ole ntus hldiselt ei ole ntus raske `elda hldi-selt ntus t@iesti ntus T65_1 Maksustamise taset on raske ette n@ha ja seettttu on majandamist raske ette kavandada. 5 4 3 2 1 T65_2 maksud on liiga suured 5 4 3 2 1 T65_3 maksud vtiksid stltuda ainult mhhdavast materjalist 5 4 3 2 1 T65_4 maksushsteem on liiga keeruline, maksudest on raske aru saada 5 4 3 2 1 T65_5 ebaausatel inimestel on lihtne maksudest ktrvale hoida 5 4 3 2 1 66. Milline on Teie ettepanek maksushsteemi kohta? ........................................... T661. ainult tulumaks 10. v@hendada 2. ainult maamaks 11. tulumaks vtiks minna metsa taastamiseks 3. ainult metsa v@@rtuse pealt . 12. olen igasuguste maksude vastu 4. maamaks + metsa v@@rtus 13. pension@rid vabastada 5. praegune on piisavalt hea 14. investeeringute kompenseerimine 6. muu variant 15. hks maks 7. tulumaksu alandada 16 vtiks lihtsam olla 8. tootjatele madalamad maksud kui vahendajatele 17. alla 10 ha mitte maksust. 9. maksud olgu stabiilsed 18. hooldajale maksusoodustus 19 peaks arvestama tegelikku v@@rtust 20. arvestada maa asukohta 21 hhtne maksushsteem Metsaomanike organisatsioonid 67. Kas Te kuulute mtnesse metsaomanike organisatsiooni? T67 2 jah kuulun 1 ei kuulu 68. Kui kuulute, siis millisesse? T68 1. ???.............................................................. 69. Kui Te ei kuulu hhessegi metsaomanike organisatsiooni siis kas sooviksite kuuluda ? T69 2 jah 1 ei 70. Kui ei, siis miks? T70 1. EI OLE SELLIST ORGANISATSIOONI 5. liikmemaks on suur 2. EI TEA SELLIST ORGANISATSIOONI 6. metsa liiga v@he 3. EI TUNNE VAJADUST, pole mttet 7. ei saa kasu 4. liiga vana 8. ise tean paremini 9. pole aega 71. Kui soovite kuuluda metsaomanike organisatsiooni, siis kas Te olete ntus maksma liikmemaksu? T71 2 jah 1 ei Koost`` metsaomanike vahel vtimaldaks omanikel kasulikumalt majandada, n@iteks aidata ttsta puidu kokkuostuhindu, v@hendada metsade majandamise kulutusi jne. 72. Millistel aladel oleks Teie arvates koost`` vajalik ja millist koost`` vormi Te pooldate? mitte-ametlik kokku-lepe hhistu aktsia-selts koost`` ei ole vajalik ei oska `elda T72_1. puidu mhhgi alal 5 4 3 2 1 T72_2. metsa hoolduse ja parandamise alal (n@it. kuivendamine, teede ehitamine) 5 4 3 2 1 T72_3. metsaraie alal 5 4 3 2 1 T72_4. puidu t``tlemise alal 5 4 3 2 1 T72_5. tehnika muretsemisel 5 4 3 2 1 T72_6. raha hoiustamisel ja laenu saamisel 5 4 3 2 1 T72_7. Muu... T72_MU 5 4 3 2 1 R@@gime Eesti metsanduse tulevikust 73. Millisena sooviksite n@ha Eesti puidut``stust tulevikus? Kas Te sooviksite et ..... jah, kindlasti hldiselt jah ei oska `elda hldiselt mitte kindlasti mitte T73_1. igas vallas oleks saekaater 5 4 3 2 1 T73_2. igas vallas oleks puidut``koda 5 4 3 2 1 T73_3. igas maakonnas oleks keskne puidut``stus 5 4 3 2 1 T73_4. Eestis peaks olema oma riiklik puidut``stus 5 4 3 2 1 T73_5. Eestis peaks olema rahvuslik paberit``stus 5 4 3 2 1 T73_6. Muu T73_MU ....................... 5 4 3 2 1 74. Kellele vtiksid kuuluda Teie arvates Eestis t``tavad puidufirmad? jah, sellele kindlasti hldiselt jah ei tea, raske `elda hldiselt mitte kindlasti mitte T74_1. Eesti erakapitalile 5 4 3 2 1 T74_2. kohalikule (valla, maakonna) metsaomanike hhistule 5 4 3 2 1 T74_3. hleriigilisele metsaomanike hhistule 5 4 3 2 1 T74_4. Eesti riigile 5 4 3 2 1 T74_5. v@lisosalusega Eesti erakapitalile 5 4 3 2 1 T74_6. v@liskapitalile 5 4 3 2 1 T74_7. T74_MU ...................................... 5 4 3 2 1 75. Kuivtrd head vti halvad metsaomanike huvide esindajad on Teie arvates ... v@ga hea esindaja hea esin-daja ei tea, ei oska vastata halb esin-daja v@ga halb esindaja T75_1. Riigi Metsaamet 5 4 3 2 1 T75_2. Eesti Erametsaliit 5 4 3 2 1 T75_3. Keskkonnaministeerium 5 4 3 2 1 T75_4. Ptllumajandusministeerium 5 4 3 2 1 T75_5. Majandusministeerium 5 4 3 2 1 T75_6. Maakondade metsaametid 5 4 3 2 1 T75_7. Taluliit 5 4 3 2 1 T75_8. Siseministeerium 5 4 3 2 1 T75_9. Poliitilised erakonnad 5 4 3 2 1 T75_10. Metsaomanikud ise 5 4 3 2 1 T75_11. Mingi teise riigi organisatsioon (Nimetage)T75_11A 5 4 3 2 1 T75_12. Muu organisatsioon (Nimetage)T75_11B 1. valdade metsaametid2. Maa- Amet3. looduskaitse4. metsaministeerium5. Ptllumeeste selts 5 4 3 2 1 76. Milline organisatsioon vtiks tulevikus Teie arvates ktige paremini esindada metsaomanike huvisid (kelle kujunemist ja edasiarenemist peaks toetama)? (Palun valige hks vtimalus!) 1 Eesti Erametsaliit T76 2 Metsat``sturite liit 3 Riigi Metsaamet 4 Ptllumajandusministeerium 5 muu olemasolev organisatsioon (nimetage) T76_A ..........1. maakondade metsaametid..... 6. ptllumeeste selts 2. taluliit 7. Eesti Vabariik 3. vallavalitsus 8. ? 4. omanikud ise 9. 1/2 riik, 1/2 vald 5. metsaministeerium 6 uut organisatsiooni on vaja millist?(nimetage) 7. pole lootagi, et keegi esindaks T76_B Sama skaala, mis T76_A ............................................................... 77. Kes peaks Teie poolt nimetatud organisatsiooni tegevust finantseerima? jah ei ei oska `elda T77_1. Riigi Metsaamet 2 1 0 T77_2. ptllumajandusministeerium 2 1 0 T77_3. muu riiklik organisatsioon (milline?)....................................................... 2 1 0 T77_4. metsaomanikud ise vabatahtlike maksude kaudu 2 1 0 T77_5. muu vtimalus ...................................................... 2 1 0 78. Kas tahaksite anda teenust``le... jah ei T78_1. metsa mhhgi 2 1 T78_2. metsa raiumise 2 1 T78_3. metsa uuendamise 2 1 T78_4. metsa hooldamise 2 1 79. Kui jah, siis kes vtiks sellega tegelda. jah ei T79_1. metsaomanike organisatsionid 2 1 T79_2. riigi meetsaamet 2 1 T79_3. t``stusest stltumatud erakonsultandid/ ettevttted 2 1 T79_4. keegi teine (kes?)...................................................................................... 2 1 Metsavargused 80. Kas Teie metsast on varastatud metsamaterjali? T80 1 ei ole 2 jah on 0 ei tea 81. Kui Teie metsast on varastatud metsamaterjali siis `elge palun, kui suures koguses? T81 (umbes) ........... tm 82. Milliseid abintusid ja millisel m@@ral peate vajalikuks metsavarguse ttkestamisel? v@ga vajalik hldiselt vajalik ei oska `elda hldiselt mittevajalik hldse mitte vajalik T82_1. tugevdada politseid 5 4 3 2 1 T82_2. tugevdada riiklikku metsavalvet 5 4 3 2 1 T82_3. anda metsaomanikele k@tte lahingurelvad 5 4 3 2 1 T82_4. kasutada turvafirmade abi 5 4 3 2 1 T82_5. t@iustada vastavat seadusandlust 5 4 3 2 1 T82_6. tagada olemasoleva seadusandluse t@itmine 5 4 3 2 1 T82_7. kui vaja, sulgeda metsateed 5 4 3 2 1 T82_8. Muu. Kirjutage 5 4 3 2 1 R@@gime metsa mhhgist 83. Kas Te olete mhhnud metsa alates sellest ajast kui saite metsaomanikuks (tigustatud subjektiks)? T83 jah 2 ei 1 84. Kui olete mhhnud metsamaterjali, siis millistes kogustes? T84_1 tarbepuitu ......... tm T84_1A sellest palki ......... tm T84_1B sellest paberipuud ..........tm T84_1C saematerjali ..........tm T84_1D valmistoodangut (uksed, aknad, m``bel jne.) ..........tm T84_2 khttepuitu ..........tm 85. Mitu korda olete puitu mhhnud kokku omanikuks olemise ajal? T85........korda 86. Kas olete raiunud puitu oma tarbeks? T86_1 khttepuitu ...........tm T86_2 tarbepuitu ...........tm ei ole 0 KUI SEE, KODEERIDA T86_1 JA T 86_2 0-DEKS! 87. Kui mhhsite metsa, siis kuidas Te kasutasite viimasest puidu mhhgist saadud raha? T87_1-maksude maksmiseks ......... % T87_2-elatusrahaks, ..........% T87_3- laste koolitamiseks ......... % T87_4-vtlgade katteks ......... % T87_5-majapidamise ehitamiseks ja remondiks ......... % T87_6-masinate ostmiseks ......... % T87_7-maaparanduseks ......... % T87_8-metsakultuuride rajamiseks ja hooldamiseks......... % T87_9-metsa hooldamiseks ......... % T87_10-maa ostmiseks ......... % T87_11-korteri ostmiseks ......... % T87_12-stiduauto ostmiseks ......... % T87_13-puhkuseks ......... % T87_14-s@@studeks ......... % T87_15-millekski muuks ......T87_15A ................... ......... % 88. Kui olete metsa mhhnud, siis kes tegeles puidu transpordiga? jah ei T88_1. ostja 2 1 T88_2. Teie ise vti Teie pereliikmed 2 1 T88_3. metskond 2 1 T88_4. metsaomanike hhendus 2 1 T88_5. Keegi teine(Kes?) T88_5A 2 1 89. Kui olete metsa mhhnud, siis kes tegeles metsaraiega? jah ei T89_1. ostja 2 1 T89_2. Teie ise vti Teie pereliikmed 2 1 T89_3. metskond 2 1 T89_4. metsaomanike hhendus 2 1 T89_5. Keegi teine(Kes?)................T89_5A 2 1 90. Kui olete puitu mhhnud, siis kellele olete mhhnud oma metsamaterjali? jah ei T90_1. vahendajad, kokkuostjad 2 1 Kui olete mhhnud vahendajatele, kokkuostjatele, siis palun nimetage nendest kuni kolm:T90_ 1a )............................................. T90_1b )............................................. T90_1c )............................................. T90_2. kohalikud saekaatrid 2 1 T90_3. kohalikud puidut``kojad 2 1 T90_4. M``blikombinaadid 2 1 T90_5. Muud ................T90_5A 2 1 91. Kas olete mhhnud metsa ka ainult selleks, et maksta makse? T91 jah 2 ei 1 92. Kui usaldusv@@rsed on Teie arvates j@rgmised metsa kokkuostuga tegelevad ettevttted? v@ga usaldus-v@@rsed hldiselt usaldus-v@@rsed ei tea, raske `elda mitte eriti usaldus-v@@rsed hldse mitte usaldus-v@@rsed Vahendajad, kokkuostjad, kellele olete mhhnud: (palun kirjutage samas j@rjekorras need, kellele olete mhhnud) T92_1A kokkuostja a) 5 4 3 2 1 T92_1B kokkuostja b) 5 4 3 2 1 T92_1C kokkuostja c) 5 4 3 2 1 T92_2 Teised vahendajad, kokkuostjad 5 4 3 2 1 T92_3 kohalikud saekaatrid 5 4 3 2 1 T92_4 kohalikud puidut``kojad 5 4 3 2 1 T92_5 M``blikombinaadid 5 4 3 2 1 T92_6 Muud.......T92_mu 5 4 3 2 1 93. Kas Te kavatsete mhha hmarpuitu j@rgmise viie aasta jooksul? T93 jah 2 ei 1 ei tea 0 94. Kui kavatsete mhha hmarmaterjali, siis kas eelistate seda mhha .... T94 kasvava metsana 1 laoplatsilt 2 soovite viia ise ostjale kohale 3 95. Millisel moel Te peate tigeks oma metsamaterjali realiseerida vaba vtimaluse korral? jah, kind-lasti hldi-selt jah ei tea, raske `elda hldi-selt mitte kind-lasti mitte T95_1 hmarmaterjalina 5 4 3 2 1 T95_2 saematerjalina (poolfabrikaadina) 5 4 3 2 1 T95_3 valmismaterjalina (aknad, uksed, m``bel jne.) 5 4 3 2 1 T95_4 muul viisil (kirjutage) 1. hakkepuiduna2. t``deldud j@@tmed 3. kasvava metsana4. khtteks 5. vastavalt vajadusele ................................... 5 4 3 2 1 96. Kas Teie arvates v@lismaised ostjad ttstavad vti langetavad hindu? T96 ttstavad hindu 3 ei mtjuta hindu 2 langetavad hindu 1 ei oska `elda 0 97. Kas Te oleksite ntus mhhma puitu kohalikule puidut``stusele madalama hinnaga kui v@lismaalastele? T97 jah 2 ei 1 ei oska `elda 0 98. Kas Teie arvates puidu hind j@rgmise aasta jooksul.... T98 ttuseb 3 j@@b praegusele tasemele 2 langeb 1 ei oska `elda 0 99. Millised on Teie eesm@rgid seoses oma metsaga? jah, kindlasti hldiselt jah ei oska `elda hldiselt mitte hldse mitte T99_1 metsa mhhgist saadud raha eest osta igasugu vajalikke kaupu 5 4 3 2 1 T99_2 metsa mhhgist saadud rahaga ehitada hles talu 5 4 3 2 1 T99_3 osta vajalikku tehnikat talupidamise tarbeks 5 4 3 2 1 T99_4 saada raha tootmisettevttte rajamiseks maale 5 4 3 2 1 T99_5 saada raha @ritegevuse alustamiseks vti j@tkamiseks linnas 5 4 3 2 1 T99_6 osta vti ehitada korralik maja linna 5 4 3 2 1 T99_7 osta stiduauto 5 4 3 2 1 T99_8 hoida ja p@randada lastele 5 4 3 2 1 T99_9 kasutada seda turismi- ja puhkemaastikuna 5 4 3 2 1 T99_10 Muu........................T99_mu 5 4 3 2 1 Khsime Teie tegevusalade kohta 100. Kus Te t``tate (saate oma sissetuleku)? (palun vastake ktigile variantidele kas "jah see", "ka see" vti "ei".) jah see ka see ei T100_1. omas talus 3 2 1 T100_2. omas ettevtttes vti @ris 3 2 1 T100_3. Teile mittekuuluvas ettevtttes vti @ris 3 2 1 T100_4. ptllumajandushhistus 3 2 1 T100_5. riigi- vti munitsipaalettevtttes 3 2 1 T100_6. riigi- vti omavalitsusametis 3 2 1 T100_7. olen t``tu 3 2 1 T100_8. tpliane, hlitpilane 3 2 1 T100_9. pension@r 3 2 1 T100_10 koduperenaine 3 2 1 T100_11 muu (kirjutage) T100_MU 3 2 1 101. Kellena Te t``tate ? (palun kirjutage oma t``- vti ametinimetus.) T101 ......................................................... 102. Mitu aastat t``tate praegusel t``kohal (firmas, talus, asutuses)? T102 ................ aastat 103. Kui suur oli Teie (Teie pere) kogu netosissetulek (see, mis k@tte saite) m``dunud aastal? T103 ....................... krooni 104. Kuivtrd Te olete selle sissetulekuga rahul? T104 olen t@iesti rahul 5 hldiselt olen rahul 4 ei oska `elda 3 hldiselt ei ole rahul 2 hldse ei ole rahul 1 105. Kui suure osa (mitu %) teie pere sissetulekutest tuli eelmisel aastal... T105_1 taime- ja loomakasvatusest (oma majapidamises) ........... % T105_2 metsa mhhgist ........... % mingist muust ettevttmisest vti @rist, T105_3 mis Teil vti Teie perel on ........... % T105_4 t``st Teile mittekuuluvas eraettevtttes ........... % T105_5 t``st riigi- vti omavalitsusasutuses ........... % T105_6 t``st riigi- vti omavalitsusettevtttes ........... % T105_7 t``st ptllumajandushhistus ........... % omanikutulu (dividendid, T105_8 pangaprotsendid, rent jne.) ........... % T105_9 pension ........... % T105_10 mitmesugused toetused ............ % T105_11 mujalt (kirjutage) ..................T105_MU ........... % KOKKU 100% R@@gime tehnikast 106. Kas Teil on olemas... arv praegu valmistaja vti mark vti riik, kus tehtud vanus aaststes hinnake, mitu aastat veel vastu peab 1 stiduauto(d) T106_1A T106_1B T106_1C T106_1D 2 veoauto(d) T106_2A T106_2B T106_2C T106_2D 3. traktor(id) T106_3A T106_3B T106_3C T106_3D 4. mootorsaag T106_4A T106_4B T106_4C T106_4D 5. muud metsat``seadmed T106_5A T106_5B T106_5C T106_5D Erikhsimused tigustatud subjektidele 107. Kas Teil on kahtlusi, et Te ei saa tagasi seda metsa , mida Te praegusel hetkel taotlete? T107 jah 2 ei 1 108. Kui jah, siis milliseid? T108 ............................................... 1. PROBLEEMID ASENDUSMAA SAAMISEL 5. KAEVANDUSTE RAJAMINE 2. LOODUSKAITSE JA KOHALIKE INIMESTE VASTUOLEK 3. TEISED P?RIJAD 4. ?KKI TULEVAD VENELASED SISSE 6. KsIKE VsIB JUHTUDA 109. Kui on kahtlusi, kas see innustab Teid praegu rohkem raiet tegema, kui juhul, et metsa tagasisaamine oleks kindel? T109 jah 2 ei 1 see ei mtjuta mind 0 110. Kui Teil on kahtlusi, siis kas see takistab Teid metsahooldust``de tegemisel? T110 jah 2 ei 1 see ei mtjuta mind 0 111. Kas Teil on kahtlusi, et Te ei taha vastu vttta seda metsa, mida Te praegusel hetkel taotlete? T111 jah 2 OSALISELT JAH 3 ei 1 112. Kui jah, siis miks? T112...... 1. EI JsUA MAJANDADA 4. ASUB LIIGA KAUGEL 2. VAHETAKS MUIST PAREMA VASTU 3. POLE TEGELIKULT METS Teie suhted puudega T113. Milline on Teie lemmikpuu? ...... T114. Kas Teie arvates on igal puul oma iseloom? jah, kindlasti 5 hldiselt jah 4 ei tea, raske `elda 3 hldiselt mitte 2 kindlasti mitte 1 T115. Kas kalmistul peaks olema puid? jah, kindlasti 5 hldiselt jah 4 ei tea, raske `elda 3 hldiselt mitte 2 kindlasti mitte 1 0-EI OLE LEMMIKUT 18-REMMELGAS 1- KASK 19-JALAKAS 2-TAMM 20-NULG 3-PIHLAKAS 4-M?ND 5-KUUSK 6-KADAKAS 7-VAHER 8-P?RN 9-SIREL 10-SEEDER 11KsIK PUUD 12-KASTAN 13-sUNAPUU 14-SARAPUU 15-PIRNIPUU 16-SAAR 17-LEHIS T116. Kas Te usute, et puul on hing? usun t@ielikult 5 hldiselt usun 4 ei tea, raske `elda 3 hldiselt ei usu 2 hldse ei usu 1 jah, alati vahete-vahel ei oska `elda harva mitte kunagi T116_A Kas k@itute puuga kui elusa olendiga? 5 4 3 2 1 T116_B Kas olete puult andeks palunud teda langetades vti oksi murdes? 5 4 3 2 1 T116_C Kas Te olete saanud puudelt abi? 5 4 3 2 1 T116_D Kas olete tundnud, et mtne puu all saavutate rahu? 5 4 3 2 1 T117. Mitu puud Te olete istutanud? 1-2 1 3-10 2 11-100 3 101-1000 4 hle 1000 5 T118. Kas tunnete, et need on Teie puud? jah, tunnen 3 jah, tunnen, et mtned on 2 ei, ei tunne 1 119. KasTeil on oma ... jah ei T119_1 isiklik puu 2 1 T119_2 perepuu 2 1 T119_3 hingepuu 2 1 T119_4 tnnepuu 2 1 Kuidas Te ennast tunnete? Esitame Teile neli seisukohta arvamuse avaldamiseks ja iseseisvaks t``ks. T120. Milline neljast v@itest iseloomustab Teid t@psemini ja paremini, kas I, II, III vti IV? Leidke Teid paremini iseloomustav v@ide, ttmmake ring hmber j@rjekorranumbri, kriipsutage alla ktige olulisem, ttmmake joon peale sellele, mis on vale ja kirjutage juurde puuduolevad stnad. I "Ma tean, kes ma olen ja mida ma suudan. Olen ennast katsetanud.Olen saavutatuga ja endaga rahul ja mind hinnatakse vastavalt. Tahan j@tkata samamoodi ja kindlasti saavutada veel mtndagi." .................................................................................................................. II "Ma olen k@rsitu ja esitan endale igasuguseid khsimusi. Ma pole kunagi p@ris rahul asjade seisuga.Maphhan kujunenud olukorda teiseks muuta. Mind erutab tundmatu tulevik. Ma ei ole endaga rahul. Vahel olen m@ssumeelne ja kergesti haavatav." .................................................................................................................. III " Ma arvan teadvat, kes ma olen, Ma n@itan end v@lja tnneliku ja edukana. Phhan teha ktike, mida tuleb teha ja mida peetakse tigeks teha. Mtnikord tunnen end tnnetuna, ja ei n@e sellest v@ljap@@su. V@lise rahu ja edukusevarjus olen v@ga @rev." .................................................................................................................. IV "Ma ei tea, kes ma olen ja mis minust saab. Vtibolla pole ma seda kunagi teadnud. Ma lendan hhelt mtttelt ja ettevtttelt teisele. Midagi ei tee ma j@rjekindlalt. Olen pidevas liikumises ja otsimises. Ktige selle varjus olen ma v@ga k@rsitu, @rev ja sageli segaduses." .................................................................................................................. P.S. Loodame, et leidsite Teid iseloomustava v@ite ja tegite ta vtimalikult oman@oliseks. 121. KAS TE SOOVITE/SOOVIKSITE, ET TEIE POEG/TgTAR TULEVIKUS... jah, kind-lasti hldi-selt jah ei tea, raske `elda hldi-selt mitte kind-lasti mitte T121_1 elaks samas riigis, kus Teie praegu 5 4 3 2 1 T121_2 elaks samas asulas, kus Teie praegu 5 4 3 2 1 T121_3 t``taks samas(uguses) ettev^ttes, kus Teie 5 4 3 2 1 T121_4 teeks samasugust t``d, mis Teie praegu 5 4 3 2 1 T121_5 omaks samasuguseid s^pru, kui Teie 5 4 3 2 1 T121_6 elaks samasugust perekonnaelu kui Teie 5 4 3 2 1 T121_7 oleks sama rikas/vaene, kui Teie praegu 5 4 3 2 1 T121_8 elaks ja t``taks maal oma talus 5 4 3 2 1 T121_9 elaks suures linnas 5 4 3 2 1 122. Inimestel on erinevad huvid. Kuidas Teile meeldivad (meeldiksid) j@rgmised tegevusalad? meeldib (meeldiks) v@ga meeldib hsna ei oska `elda ei meeldi eriti ei meeldi hldse T122_1 t``, kutsealane tegevus 5 4 3 2 1 T122_2 erialane eneset@iendamine 5 4 3 2 1 T122_3 perekonna ja kodu eest hoolitesemine 5 4 3 2 1 T122_4 suhtlemine l@hemate s^pradega 5 4 3 2 1 T122_5 viibimine looduses 5 4 3 2 1 T122_6 poliitiline tegevus 5 4 3 2 1 T122_7 sportimine 5 4 3 2 1 T122_8 @ritegevus 5 4 3 2 1 T122_9 restoranide, kohvikute khlastamine 5 4 3 2 1 T122_10 raadio kuulamine, teleri vaatamine 5 4 3 2 1 T122_11 kontsertide, teatrite, n@ituste khlastamine 5 4 3 2 1 T122_12 vaimne eneset@iendamine (lugemine, keelte ^ppimine) 5 4 3 2 1 T122_13 mingi eriharrastus, hobi (milline?).............................................................T122_MU 5 4 3 2 1 T123. Kui suureks Te peate oma hingej^udu? v@ga suureks 5 suureks 4 keskmiseks 3 v@ikeseks 2 v@ga v@ikeseks 1 T124. Kas Te tunnete ennast vabana? jah, tunnen ennast v@ga vabana 5 hldiselt tunnen ennast vabana 4 ei tea, raske `elda 3 hldiselt ei tunne ennast vabana 2 hldse ei tunne ennast vabana 1 T125. Kas Te tunnete elust r^^mu? jah, tunnen elust v@ga suurt r^^mu 5 hldiselt tunnen elust r^^mu 4 ei tea, raske `elda 3 hldiselt ei tunne elust r^^mu 2 hldse ei tunne elust r^^mu 1 126. Kuiv^rd Te tunnete ennast kuuluvat ... v@ga tunnen hldiselt tunnen keskmi-selt v@he v@ga v@he ei tunne hldse T126_1 perekonda 5 4 3 2 1 0 T126_2 tutvuskonda 5 4 3 2 1 0 T126_3 khlahhiskonda 5 4 3 2 1 0 T126_4 linnahhiskonda 5 4 3 2 1 0 T126_5 rahvusesse 5 4 3 2 1 0 T126_6 loodusesse 5 4 3 2 1 0 T126_7 k^iksusse 5 4 3 2 1 0 T@idab khsitleja iseseisvalt. T127. Khsitletava sugu naine 1 mees 2 T128. Intervjueeritav oli: metsa omanik 1 omaniku perekonnaliige 2 muu isik 3 kes?.................................. T129. Intervjuu juures oli: ei olnud kedagi 1 lapsi 2 mees/naine 3 vanaperenaine/peremees 4 sugulasi 5 vttraid 6 T130. Intervjuu toimus: khsitletava kodus 1 khsitletava t``kohal 2 kusagil mujal 3 kus?................................ T131. Jntervjuu kestis kokku ........ minutit. T132. Khsitletav suhtus khsitlusse minu arvates: v@ga vastumeelselt 1 hsna vastumeelselt 2 tavap@raselt 3 hsna innukalt 4 v@ga innukalt 5 T133. Kuup@ev: .......................... T134. Khsitleja ................................. T135 T@helepanekud ja kommentaarid: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
Välis_ID
95960090
Lühikirjeldus
Pôhilised alateemad: * Eesti erametsade seisund; * metsavaldajate senine tegevus oma metsaga seoses, * nende hoiakud, tulevikukavad ja ootused; * suhtumine metsandusalasesse seadusandlusesse ja metsandusega tegelevatesse institutsioonidesse; * metsahooldustööd; * puidukasutus erametsadest; * koolitus-, nõuande- ja krediidivajadus, * koostöövalmidus ja -vajadus; * metsa müügiga seonduv probleemistik * suhe loodusega jne.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Paas Margus
Murutar Asser
Viljasoo, Vambola

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EPMÜ Maasotsioloogia ja Ühistegevuse Instituut