Uurimus
Inimesed maal 1995
Alguse aeg
1995 aug.
Lõpu aeg
september
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Võru maakonna elanike ja arengutugirühmade ning Tartumaa talunike küsitlus.
Eeskiri
Valim koostati kohalikes omavalitsuses kohapeal elavate inimeste kartoteekide alusel. Valim on esinduslik kõigi peamiste sotsiaal- demograafiliste näitajate osas.
Realiseerumine
Sama ankeediga küsitleti kolme erinevat kontingenti: a) Võru maakonna Antsla linnas ja Antsla, Varstu ning Vastseliina valdades küsitleti juhuvalimina 308 inimest alates viieteistkümnendast eluaastast. b) Peale selle küsitleti veel Võrumaa Antsla linna ja Antsla, Varstu, Vastseliina, Meremäe ja Urvaste valdade aktiivsemaid ning ettevõtlikumaid inimesi (loodetavaid kohaliku elu edasiviijaid). N=176. Valim koostati kohalike omavalitsuste abiga. c) Tartu Talunike Liidu abiga küsitleti Tartu maakonna talunikke. N=85.
Küsitlusmeetod
9. Küsitlus viidi läbi intervjuu vormis.
Kodeerimisjuhend
INIMESED MAAL 1995 KODEERIMISJUHEND EESTI PÔLLUMAJANDUSÜLIKOOL FILOSOOFIA JA MAASOTSIOLOOGIA INSTITUUT TARTU 1995 Enamuse küsimuste puhul tuleb sisestada vastaja poolt märgitud vastuasevarianti tähistav number. Osa küsimusi (lahtised küsimused) tuleb sisestada tekstina. Antud tunnuste äratundmiseks on nende ees märk "&". Tunnuse nimi on kirjutatud trükitähtedega küsimuse ette või kohale, kus asub sisestatav tekst. Tunnuse nimed ja märkused on kaldkirjas. NB! KUI KÜSIMUSE JUURDE POLE MINGIT MÄRGET TEHTUD, JÄTTA ANDMEBAASIS VASTAV VÄLI LIHTSALT TÜHJAKS ("SÕITA ÜLE"). Vastusevariant "0" ja puuduv väärtus on erinevad asjad. Jälgige märkusi! Jõudu tööle! ANKNR Sisestada ankeedi number. MALIN Kas peate ennast maainimeseks või linnainimeseks? Olen läbi ja lõhki maainimene 1 Olen rohkem maainimene 2 Ei tea, raske öelda, nii seda kui teist 3 Olen rohkem linnainimene 4 Olen läbi ja lõhki linnainimene 5 RAHVUS Teie rahvus: eestlane 1 . muu 2 & MRAHV Kui pole eestlane, siis mis rahvus (TRÜKKIDA)......................... SUGU Teie sugu: naine 1 mees 2 HARI Milline on Teie praegune haridustase? lõpetamata keskharidus 1 kutsekool 2 üldkeskharidus 3 keskeriharidus 4 lõpetamata kõrgem 5 kõrgharidus 6 VANUS Kui vana Te olete? .................. aastat PERE Teie perekonnaseis? Abielus 5 Vabaabielus 4 Lahutatud, lesk 3 Vallaline 2 Midagi muud 1 Kus Te töötate (saate oma sissetuleku)? NB! VASTAMATA=1, KUI TABELIS ON VÄHEMALT ÜKS MÄRGE. VASTASEL JUHUL JÄTTA TÜHJAKS! Jah Ei TEG1 Olen talupidaja 2 1 TEG2 Olen eraettevõtja 2 1 TEG3 Aktsiaseltsis 2 1 TEG4 Ühistus 2 1 TEG5 Osa-, täis-, vôi usaldusühingus 2 1 TEG6 Riigiettevõttes 2 1 TEG7 Munitsipaalettevõttes 2 1 TEG8 Riigiametnikuna 2 1 TEG9 Omavalitsuse ametnikuna 2 1 TEG10 Olen töötu 2 1 TEG11 Ôpilane, üliôpilane 2 1 TEG12 Pensionär 2 1 TEG13 Saan omanikutulu 2 1 TEG14 Olen kodune 2 1 TEG15 Kasvatan ja teen pôhilise osa eluks vajalikust ise 2 1 TEG16 Muu (kirjutage) & TEG17 2 1 Kas Te olete ... Vastamata=1 kui tabelis märge! jah ei POS1 Ettevôtte omanik 2 1 POS2 Ettevôtte juht 2 1 POS3 Ettevôtte tegevjuht 2 1 POS4 Ettevôtte töötaja 2 1 POS5 Teenistuja 2 1 POS6 Mittetöötav 2 1 POS7 Midagi muud (kirjutage)& POS8 2 1 & AMET Kellena (mis ametikohal) Te töötate? ...................................................................................................................... TERV Kuidas Te hindate oma tervist ? Tervis on täiesti korras 4 Tervise pärast ei ole peaaegu kunagi midagi tegemata jäänud 3 Tervis ei võimalda osa võtta mõningatest tegevustest (näit. sellistest, mis nõuavad füüsilist pingutust) 2 Tervise tõttu ei saa ma teha paljusid töid, osaleda paljudes tegevustes 1 MILLISED ASJAOLUD MÔJUVAD (ON VIIMASEL AJAL MÔJUNUD) HALVASTI TEIE TERVISELE VÔI PÔHJUSTANUD HAIGESTUMISI ? (Palun vastake kôigile variantidele kas "ei" vôi "jah") vastamata=1 ei jah TERV1 halvad töötingimused 1 2 TERV2 närvide ülepinge, liigne muretsemine 1 2 TERV3 toit on kehv 1 2 TERV4 ei saa välja puhata 1 2 TERV5 kodused suhted pole korras 1 2 TERV6 ise ei hoolitse enda eest 1 2 TERV7 kahjulikud harjumused 1 2 TERV8 vähene liikumine 1 2 TERV9 tervis on lapsest peale nôrgavôitu 1 2 TERV10 kehv arstiabikorraldus 1 2 SUITS KAS JA KUI PALJU TE SUITSETATE? ei suitseta üldse 1 suitsetan juhuslikult 2 kuni pool pakki päevas 3 pakk vôi enam päevas 4 ALK KAS TE PRUUGITE ALKOHOOLSEID JOOKE ? praktiliselt mitte 1 harva (tähtpäeva puhul) 2 üsna sageli (seltskonnas) 3 väga tihti 4 EDU Kui edukas Te enda arvates oma töös ja kutsealases tegevuses olete olnud? Väga edukas 5 Edukas 4 Ei oska öelda 3 Mitte eriti edukas 2 Üldse mitte edukas 1 SOOV Kellena Te sooviksite töötada, millega tegelda? (NUMBRID1VõI2) sooviksin olla ....& SOOVIN.................................................. 1 olen oma praeguse tegevusalaga rahul 2 VALIS Mitmes välisriigis Te olete käinud? (mitte arvestada NSVL liiduvabariike enne Eesti iseseisvumist) ei ole 1 ühes-kahes 2 kolmes kuni viies 3 kuues ja enamas 4 & RIIK Nimetage, palun ..................................................... IDENT Kuidas Te ennast tunnete? Esitame Teile neli seisukohta arvamuse avaldamiseks ja iseseisvaks tööks. Milline neljast väitest iseloomustab Teid täpsemini ja paremini, kas I, II, III või IV? Leidke Teid paremini iseloomustav väide, tõmmake ring ümber järjekorranumbri, kriipsutage alla kõige olulisem, tõmmake joon peale sellele, mis on vale ja kirjutage juurde puuduolevad sõnad. 1 I "Ma tean, kes ma olen ja mida ma suudan. Olen ennast katsetanud. Olen saavutatuga ja endaga rahul ja mind hinnatakse vastavalt. Tahan jätkata samamoodi ja kindlasti saavutada veel mõndagi." 2 II "Ma olen kärsitu ja esitan endale igasuguseid küsimusi. Ma pole kunagi päris rahul asjade seisuga.Mapüüankujunenud olukorda teiseks muuta. Mind erutab tundmatu tulevik. Ma ei ole endaga rahul. Vahel olen mässumeelne ja kergesti haavatav." 3 III " Ma arvan teadvat, kes ma olen, Ma näitan end välja õnneliku ja edukana. Püüan teha kõike, mida tuleb teha ja mida peetakse õigeks teha. Mõnikordtunnen end õnnetuna, ja ei näe sellest väljapääsu. Välise rahu ja edukuse varjus olen väga ärev." 4 IV "Ma ei tea, kes ma olen ja mis minust saab. Võibolla pole ma seda kunagi teadnud. Ma lendan ühelt mõttelt ja ettevõttelt teisele. Midagi ei tee ma järjekindlalt. Olen pidevas liikumises ja otsimises. Kõige selle varjus olen ma väga kärsitu, ärev ja sageli segaduses." JOUK Palun kujutage endale ette 9-astmelist treppi, kus alumisel (1) astmel asuvad vaesed ning ülemisel (9) asuvad need, kes on rikkad. Millisel astmel asute Teie? (tehke ring ümber numbri) 9 8 7 6 5 4 3 0 - ei oska ennast ühelegi astmele paigutada 2 1 VOIM Püüdke nüüd ette kujutada samasugust treppi, kus alumisel alusel on need, kellel on vähe vôimu ja ülemisel need, kellel on palju võimu. Millisel astmel asute Teie? 9 8 7 6 5 4 3 2 0 - ei oska ennast ühelegi astmele paigutada 1 SISSE Kui suur on praegu Teie perekonna keskmine sissetulek kuus ühe pereliikme kohta? alla 360 krooni 1 360 - 499 krooni 2 500 - 699 krooni 3 700 - 999 krooni 4 1000 -1499 krooni 5 1500 krooni või rohkem 6 LAPSI Kas te soovite (veel) lapsi? Jah, soovin 3 Ei tea, raske öelda 2 Ei soovi 1 KAS TE SOOVITE/SOOVIKSITE, ET TEIE POEG/TÜTAR TULEVIKUS... jah, kind-lasti üldiselt jah ei tea, raske öelda üldiselt mitte kind-lasti mitte LAPS1 elaks samas riigis, kus Teie praegu 5 4 3 2 1 LAPS2 elaks samas asulas, kus Teie praegu 5 4 3 2 1 LAPS3 töötaks samas(uguses) ettevôttes, kus Teie praegu 5 4 3 2 1 LAPS4 teeks samasugust tööd, mis Teie praegu 5 4 3 2 1 LAPS5 omaks samasuguseid sôpru, kui Teie praegu 5 4 3 2 1 LAPS6 oleks sama rikas/vaene, kui Teie praegu 5 4 3 2 1 LAPS7 elaks ja töötaks maal oma talus 5 4 3 2 1 LAPS8 elaks suures linnas 5 4 3 2 1 LAPS9 & LAPS10................................... 5 4 3 2 1 Kas Teie peres sageli väljendatakse oma ... (tõmmake sobivale variandile ring ümber) Väga sageli Sageli Raske öelda Harva Väga harva EMO1 Rõõmu 5 4 3 2 1 EMO2 Kurbust 5 4 3 2 1 EMO3 Viha 5 4 3 2 1 EMO4 Armastust 5 4 3 2 1 EMO5 Hirmu 5 4 3 2 1 EMO6 Üllatust 5 4 3 2 1 EMO7 Häbi 5 4 3 2 1 EMO8 Põlgust 5 4 3 2 1 EMO9 Süütunnet 5 4 3 2 1 EMO10 Imetlust 5 4 3 2 1 INIMESTEL ON ERINEVAD HUVID. KUIDAS TEILE MEELDIVAD (MEELDIKSID) JÄRGMISED TEGEVUSALAD ? meeldib (meeldiks) väga meel-dib üsna ei oska öelda ei meeldi eriti ei meeldi üldse ALA1 töö, kutsealane tegevus 5 4 3 2 1 ALA2 erialane enesetäiendamine 5 4 3 2 1 ALA3 perekonna ja kodu eest hoolitesemine 5 4 3 2 1 ALA4 suhtlemine lähemate sôpradega 5 4 3 2 1 ALA5 viibimine looduses 5 4 3 2 1 ALA6 poliitiline tegevus 5 4 3 2 1 ALA7 sportimine 5 4 3 2 1 ALA8 äritegevus 5 4 3 2 1 ALA9 seltskondlikud koosviibimised, restoranide, kohvikute külastamine 5 4 3 2 1 ALA10 raadio kuulamine 5 4 3 2 1 ALA11 teleri vaatamine ALA12 kontsertide, teatrite, näituste külastamine 5 4 3 2 1 ALA13 vaimne enesetäiendamine (lugemine, keelte ôppimine) 5 4 3 2 1 ALA14 reisimine, matkamine 5 4 3 2 1 ALA15 &ALA16 mingi eriharrastus, hobi (milline?)........................................................... 5 4 3 2 1 KUI SAGELI TE ... iga päev kord-paar nädalas môned korrad kuus paari kuu tagant môned korrad aastas aastaid pole teinud vôi mitte kunagi SAG1 KÄITE KÜLAS 6 5 4 3 2 1 SAG2 VôTATE KÜLALISI VASTU 6 5 4 3 2 1 SAG3 KOHTUTE KAUGEMATE SUGULASTEGA 6 5 4 3 2 1 SAG4 TUNNETE ENNAST LOODUSINIMESENA, OSAKESENA LOODUSEST 6 5 4 3 2 1 SAG5 SOOVITE ENDALE TEISTSUGUST KODU 6 5 4 3 2 1 SAG6 KÄITE KLUBIS 6 5 4 3 2 1 SAG7 KÄITE KINOS 6 5 4 3 2 1 SAG8 KÄITE KIRIKUS,TÄIDATE USUKOMBEID 6 5 4 3 2 1 SAG9 LEIATE AEGA TEISTE MUREDEÄRAKUULAMISEKS 6 5 4 3 2 1 SAG10 KÄITE BAARIS, KÔRTSIS 6 5 4 3 2 1 SAG11 TÜLITSETE 6 5 4 3 2 1 SAG12 OLETE SEKSUAALVAHEKORRAS 6 5 4 3 2 1 SAG13 TARVITATE ALKOHOLI 6 5 4 3 2 1 SAG14 PÖÖRATE TÄHELEPANU OMA TERVISELE 6 5 4 3 2 1 SAG15 KÄITE ARSTI JUURES 6 5 4 3 2 1 SAG16 SAATE LÔÔGASTUDA JA OLLA EEMAL ARGIMUREDEST 6 5 4 3 2 1 SAG17 KOOS PEREGA PIDUTSETE 6 5 4 3 2 1 SAG18 KASUTATE TELEFONI 6 5 4 3 2 1 SAG19 HANGITE ENDALE MôNE UUE RIIETUSESEME 6 5 4 3 2 1 SAG20 OSTATE LASTELE MAIUSTUSI 6 5 4 3 2 1 SAG21 SÖÖTE MIDAGI ERITI MAITSVAT 6 5 4 3 2 1 SAG22 KÄITE REISIMAS VÔI MATKAMAS 6 5 4 3 2 1 ELUK Kus Te elate? suuremas linnas, maakonnakeskuses 5 väikelinnas 4 suuremas külas vôi alevikus (endises majandi- vôi osakonnakeskuses) 3 väikeses külas 2 majas, mis asub omaette 1 ELUAS Kas Teie koduks on ... talu 1 ühe (kahe) peremaja 2 korter kuni 4 korteriga majas 3 korter kuni 12 korteriga majas 4 korter enam kui 12 korteriga majas 5 ELUOM Kas Teie praegune kodu on ... Teie pere omanduses 3 Teie vanemate/laste omanduses 2 üüritud 1 PAIK Kui kaua olete omapraeguses kodukandis elanud? sündimisest saadik 5 suurem osa oma elust 4 üle 10 aasta 3 4 - 9 aastat 2 kuni 3 aastat 1 PEREL MITU LIIGET TEIE PERES PRAEGU ON (ISE KAASA ARVATUD) 1 2 3 4 5 6 7 ..... KAS TEIE KODUS, KORTERIS ON ... on olemas ei ole, kuid vaja oleks ei ole ja pole ka tarvis MUG1 veevarustus 3 2 1 MUG2 telefon 3 2 1 MUG3 gaas 3 2 1 MUG4 stats. elektripliit 3 2 1 MUG5 soe vesi 3 2 1 MUG6 vann vôi du 3 2 1 MUG7 värviteleviisor 3 2 1 MUG8 videomakk 3 2 1 MUG9 SAT-TV 3 2 1 MUG10 personaalarvuti 3 2 1 MUG11 midagi muud, mida peate vajalikuks mainida:& MUGNI 3 2 1 AJAK Mitu ajalehte ja ajakirja Teie peres ostetakse/tellitakse ja loetakse? & AJAL Milliseid? Kirjutage! Ei ühtki 1 Trükkida ajalehed ritta ühte tunnusesse. Üks või kaks 2 ..................................................................... Kolm kuni viis 3 ..................................................................... Rohkem kui viis 4 ..................................................................... Milliseid telekanaleid ja kui sageli Te vaatate? (palun märkige iga kanali järele Teile sobiv number) 5 - iga päev ETV ETV 4 - paar korda nädalas RTV RTV 3 - kord nädalas EVTV EVTV 2 - paar korda kuus KA2 Kanal 2 1 - paar korda aastas LOUNA Lõunakanal 0 - mitte kunagi LINNAP Linnapilt OSTANK Ostankino SOOM Soome TV SAT Sat TV TEL1 & TEL2 Küsime Teie arvamust maaelu käsitluste kohta ajakirjanduses (ajalehed, raadio, televisioon). Kas Teie arvates arutatakse maaelus olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja vaimseid (kultuurilisi) küsimusi..... Hinnake: 5 väga hästi: piisavalt sageli ja pôhjalikult, maainimeste huvid ning arvamus on hästi esindatud 4 hästi: olen maaelu ja maainimesi käsitlevate lugudega valdavalt rahul 3 rahuldavalt 2 halvasti: maaelu puudutavad ajakirjanike lood pole sageli vastavuses tegeliku olukorraga maal 1 väga halvasti: ei käsitleta piisavalt, sageli on vaatekoht maaelu suhtes eluvôôras, maainimeste huvid ja arvamused ei ole küllaldaselt esindatud Hinne Nimetage AJA1 Kohalikus ajalehes 1 2 3 4 5 & AJA1A AJA2 Kohalikus raadios 1 2 3 4 5 & AIA2A AJA3 Üle Eesti levivas päevalehes 1 2 3 4 5 & AJA3A AJA4 Üle Eesti levivas nädalalehes 1 2 3 4 5 & AJA4A AJA5 Eesti Raadio programmis 1 2 3 4 5 & AJA5A AJA6 Eesti Televisioonis 1 2 3 4 5 & AJA6A AJA7 EVTV-s 1 2 3 4 5 & AJA7A AJA8 RTV-s 1 2 3 4 5 & AJA8A AJA9 Kanal 2-s 1 2 3 4 5 & AJA9A AJA10 Mujal& AJA10B 1 2 3 4 5 & AJA10A Nimetage 3 ajakirjanikku, kes Teie arvates kajastavad maaelu olukorda ning vajadusi asjatundlikult, kes on hästi kursis maainimeste murede ja rôômudega: & AJAKIR1 ................................................................. 1 & AJAKIR2 ................................................................. 2 & AJAKIR3 ................................................................. 3 Milliseid maaelu majanduslikku, sotsiaalset ning vaimset/hingelist (kultuurilist) laadi probleeme ja tulevikuküsimusi peaks Teie arvates ajakirjanduses (ajalehed, ajakirjad, raadio, televisioon) rohkem arutama ning rahvale selgitama ? & AJPROB.................................................................................................................. Nimetage palun kolm viimati Teie poolt loetud raamatut: & RAAM1 ................................................................................................... & RAAM2 ............................................................................................... & RAAM3 ............................................................................................................... Millised on Teie lemmiklauljad ning -ansamblid. Nimetage palun kolm kodumaist ja kolm välismaist. Minu kolm kodumaist lemmiklauljat ning ansamblit on: .................................... & ELAU1 ...................................................................................................................... & ELAU2 .................. & ELAU3 Minu kolm välismaist lemmiklauljat ning ansamblit on:.................................................... & VLAU1.................................................................................................................. & VLAU2 & VLAU3.............................................................................................................................. Nimetage kolm oma viimase aja lemmiklauludest: & LAUL1................................................................... & LAUL2.................................................................................................. & LAUL3................. PILL1 (1VõI2) Milliseid pille te mängite? 2 Mängin: ..............& PILL2..................................................................................... 1 Ma ei mängi ühtegi pilli Nimetage palun oma viimaste aastate kolm lemminäitlejat kodumaalt ja kolm välismaalt. Eestist: & ENAIT1 ............................................................................................. & ENAIT2.................................................................................................... & ENAIT3 välismaalt :& VNAIT1 ........................................................................................... & VNAIT2......................................................................................... & VNAIT3 Nimetage oma viimase aja kolm lemmikfilmi vôi seriaali: & FILM1 .................................................................................................................... & FILM2 ................................................................................................................... & FILM3 Palun nimetage kolmTeile enam meeldivat poliitikut kellest lugu peate ja püüdke ka pôhjendada miks üks vôi teine poliitik usaldust pälvib? & POL1............................. & POL1A............................................................................. & POL2.................................& POL2A...................................................................... & POL3................................ & POL3A........................................................................... Milliseid Eesti maaelu probleemide poliitilisi lahendusi soovite lähiajal Eesti poliitikutelt? & PROBL............................................................................................................................ ......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Millistes Eesti maaelu strateegilistes küsimustes meie poliitikud peaksid kokku leppima? & STRAT ............................................................................................ ................................................................................................................... ........................................................................................................................................ Räägime inimestest ABI KAS INIMESED KALDUVAD ÜLDISELT TEINETEIST ABISTAMA VôI JUHINDUB IGAÜKS AINULT ENDA HUVIDEST ? valdavalt kalduvad teineteist abistama 4 sôltub asjaoludest 3 ei oska öelda 2 valdavalt muretsevad ainult enda pärast 1 USAL KAS TEIE ARVATES ENAMIKKU INIMESTEST VôIB USALDADA VôI TULEB OLLAETTEVAATLIK OMA MôTETE JAGAMISEL TEISTELE ? enamikku inimestest saab usaldada 4 sôltub asjaoludest 3 ei oska öelda 2 inimestega suheldes peab olema piisavalt ettevaatlik 1 KUIDAS TE SAATE LÄBI .... Väga hästi Hästi Raske öelda Hal-vasti Vägahalvasti Mul ei ole neid SUHE1 Abikaasaga ? 5 4 3 2 1 0 SUHE2 Lastega ? 5 4 3 2 1 0 SUHE3 Sugulastega ? 5 4 3 2 1 0 SUHE4 Naabritega? 5 4 3 2 1 0 SUHE5 Sôpradega ? 5 4 3 2 1 0 SUHE6 Töökaaslastega 5 4 3 2 1 0 SUHE7 Teistega(kellega) 5 4 3 2 1 0 Kas Te tunnete, et olete vastutav ... jah, täielikult üldiselt jah ei tea, raske öelda üldiselt mitte üldse mitte VAST1 Iseenda praeguse käekäigu eest? 5 4 3 2 1 VAST2 Oma perekonna eest? 5 4 3 2 1 VAST3 Oma koduvalla käekäigu eest? 5 4 3 2 1 VAST4 Eesti Vabariigis toimuva eest? 5 4 3 2 1 VAST5 Kogu maailmas toimuva eest? 5 4 3 2 1 Mil määral Te nôustute järgnevate väidetega ? Palun kirjutage iga lause lôppu teile sobivat vastusevarianti tähistav number. 5 -Täiesti nôus 4 -Üldiselt nôus 3 -Ei tea, raske öelda 2 -Üldiselt ei ole nôus 1 -Üldse ei ole nôus Püüan eelkôige teha seda, mis on mulle kasulik ja vältida seda, millest ei näi otseselt tulu tôusvat. Hinne OMAK Mind huvitab väga, mida teised inimesed minust arvavad. Hinne ARVEST Mulle on kôige tähtsam oma perekonna ja teiste lähedaste inimeste heaolu. Hinne KOOSK Sageli on parem hoiduda mingisuguse nähtuse hukkamôistmisest seni, kuni tekib vôimalus minu poolt lugupeetud inimeste arvamuse ärakuulamiseks.Hinne AUT Tähtis on eesmärk, mida tahan saavutada, selle saavutamise viis pole eriti oluline. Hinne OTST Eelistan toetuda poliitika, majanduse ja muudes küsimustes tuntud inimeste arvamustele, sest ega ma ise midagi ôigemat ikka välja ei môtle. Hinne KONF Ma ei tunneks ennast hästi, kui oleksin rikas ja mind ümbritsevad inimesed kannataksid puuduse käes. Hinne SOTS Oluliste otsuste tegemisel usaldan ainult iseennast. Hinne IND Tihti aitan teisi vôi tegelen avalike asjadega, kuigi omaenda tööd ja tegemised kuhjuvad. Hinne ALTR Igal küsimusel on lôpmata hulk vôimalikke lahendusvariante. Kunagi ei ole vôimalik kindlaks teha, milline on kôige ôigem lahendus. Hinne AMB Püüan käituda ainult môistuspäraselt ja mitte anda voli oma tunnetele. Hinne RATS Oluline ei ole see, kas ma saavutan selle, mida ma soovin ja vajan, vaid see, et minu tegevuse tôttu ei kannataks teised inimesed ja loodus. Hinne ETOS Oma ettevôtmistes lähtun eelkôige iseenda huvidest. Hinne EGO Maailmas on kahte liiki inimesi - need, kes seisavad tôe eest ja need, kes on selle vastu. Hinne DIHHO Kôik probleemid on lahendatavad. Kui oleks piisavalt aega ja vôimalusi, oleks vôimalik leida igale probleemile ôige lahendus. Hinne ABSO Inimene, kes ei usu mingisugusse suurde ideesse, ei ole kunagi tôeliselt elanud.Hinne FANAT Oma eesmärkide saavutamiseks on mônikord vaja käituda vastupidiselt üldlevinud tôekspidamistele. Hinne NONK Inimesele on loomulik nautida elu ja mitte karta tulevikku. Hinne HEDO Igaüks peab täitma oma kohust ja sageli tegema seda, mida on vaja, aga mitte seda, mida tahaks. Hinne KOHUS See, kes môtleb ainult iseenda ônnele, väärib pôlgust. Hinne ARMAST Enamus inimesi ei tea, mis nende jaoks hea on. Hinne DIKT Pikk tavaline elu on parem kui lühike ja särav. Hinne ELU Janunen suurte elamuste ja tugevate tunnete järele. Hinne GURM Otsuste tegemisel lähtun tihti oma sisetundest, mitte sellest, mida teised arvavad ja mida on sellistel puhkudel kombeks teha. Hinne ISMOR RÄÄGIME TEHNIKAST JA SELLE KASUTAMISEST KAS TEIL ON OLEMAS: arv praegu vanus aasta-tes valmis-taja vôi mark vôi riik, kus tehtud Hinnake, mitu aastat veel vastu peavad Millised olid peamised rikked ja tôrked viimase aasta jooksul:M-murdumisedA-avariikulumisedL-läbipôlemisedP-paendumisedÜ-ülejäänud VEOAUTO(D) TEH1 TEH2 TEH3 TEH4 TEH5 SôIDUAUTO(D) TEH6 TEH7 TEH8 TEH9 TEH10 BUSS(ID) TEH11 TEH12 TEH13 TEH14 TEH15 TERAVILJAKOMBAIN(ID) TEH16 TEH17 TEH18 TEH19 TEH20 TRAKTOR(ID) TEH21 TEH22 TEH23 TEH24 TEH25 ADER (ADRAD) TEH26 TEH27 TEH28 TEH29 TEH30 KULTIVAATOR(ID) TEH31 TEH32 TEH33 TEH34 TEH35 ÄKE (ÄKKED) TEH36 TEH37 TEH38 TEH39 TEH40 KÜLVIK(UD) TEH41 TEH42 TEH43 TEH44 TEH45 KARTULIPANEKUMASIN TEH46 TEH47 TEH48 TEH49 TEH50 NIIDUK(ID) TEH51 TEH52 TEH53 TEH54 TEH55 KAARUT(ID) JA REHA(D) TEH56 TEH57 TEH58 TEH59 TEH60 HEINAPRESS(ID) TEH61 TEH62 TEH63 TEH64 TEH65 TERAVILJAKUIVATI TEH66 TEH67 TEH68 TEH69 TEH70 PRITS(ID) TEH71 TEH72 TEH73 TEH74 TEH75 KARTULIKOMBAIN(ID) TEH76 TEH77 TEH78 TEH79 TEH80 KARTULIVôTUMASIN(AD) TEH81 TEH82 TEH83 TEH84 TEH85 HAAGIS(ED) TEH86 TEH87 TEH88 TEH89 TEH90 RANDAAL(ID), KOORL(ID) TEH91 TEH92 TEH93 TEH94 TEH95 LÜPSISEADE TEH96 TEH97 TEH98 TEH99 TEH100 PIIMAJAHUTI TEH101 TEH102 TEH103 TEH104 TEH105 KARTULISORTEER TEH106 TEH107 TEH108 TEH109 TEH110 VESKI TEH111 TEH112 TEH113 TEH114 TEH115 MOOTORSAAG TEH116 TEH117 TEH118 TEH119 TEH120 ELEKTRIKEEVITUS TEH121 TEH122 TEH123 TEH124 TEH125 GAASKEEVITUS TEH126 TEH127 TEH128 TEH129 TEH130 CO2-KEEVITUS TEH131 TEH132 TEH133 TEH134 TEH135 TÖÖPINGID TEH136 TEH137 TEH138 TEH139 TEH140 HINNAKE, KUI PALJU (MITU PROTSENTI) TEIE TÖÖAJAST KULUB TEHNIKA REMONDILE JA TEHNILISELE HOOLDUSELE. REMA Remondile kulub ............ % minu tööajast THA Tehnilisele hooldusele kulub ............ % minu tööajast KUI SUURE OSA TEIE PERE VÄLJAMINEKUTEST MOODUSTAVAD KULUTUSED... REMR Tehnika remondile .......... % THR Tehnika hooldusele .......... % OILR Kütusele, määrdeainetele .......... % TEHK Kokku .......... % jah,on ei ole REM1 KAS TEIL ON REMONDIKODA, REMONDIRUUM? 2 1 REM2 KUI ON, SIIS KAS SEE RUUM ON KÖETAV? 2 1 REM3 KAS SEE RUUM ON REMONDIKANALIGA? 2 1 REM4 KAS SEE RUUM ON TôSTESEADMETEGA? 2 1 MASKHT MITU MASINAKOHTA ON SELLES RUUMIS? ............. masinakohta. REMAS Kas Teil on teada remondiasutus, kuhu pöörduda masina sellise rikke korral, mida ise ei suuda kôrvaldada? jah, on 2 ei, ei ole 1 Kui on, siis mis on selle nimi ja kus ta asub? & REMNIM............................................................................................................. MILLIST SEISUKOHTA TE POOLDATE MASINATE REMONDIKS JA HOOLDUSEKS? Esitame kolm vôimalust. Hinnake neid kooliôpetaja kombel 5; 4; 3; 2; 1 ja pakkuge välja ka omapoolne arutlus. TALUS REMONTI EI TEOSTATA. IGAS KÜLAS TÖÖKODA PAARI TÖÖLISEGA, KUS TEHAKSE TH JA JOOKSEVREMONT. KAPITAALREMONTI TEOSTATAKSE SPETSIALISEERITUD REMONDIETTEVÔTTES. HINNE: SEISUK1 TALUS TEHAKSE PISIREMONTI JA TH. IGA PAARI-KOLME KÜLA PEALE ON TÖÖKODA, KUS TEHAKSE SUUREMAID TÖID. KAPITAALREMONTI TEOSTATAKSE SPETSIALISEERITUD REMONDIETTEVÔTTES. HINNE SEISUK2 KOGU JOOKSEVREMONT JA TH TEHAKSE TALUS. KAPITAALREMONTI TEOSTATAKSE SPETSIALISEERITUD REMONDIETTEVÔTTES. HINNE SEISUK3 TEIE ARUTLUS: & SEISUK4 ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... PMAS MITU PROTSENTI TEIE ÜMBRUSKONNA PôLLUHARIJATEST OMAB VIIT JA ENAMAT PôLLUTÖÖMASINAT? ...... 10 20 30 40 50 60 70 90 100% Räägime Teie majapidamisest MAA1 Kui palju maad on Teie pere kasutada? ................ ha MAA2 kui palju sellest on põllumaad ................ ha MAA3 kui palju sellest on metsamaad ................ ha TOOT Milline on Teie talu (majapidamise) tootmissuund? Kodeerida numbrite jada 2-kohaliste numbritega. 1-kohalisele ette "0" (01, 02, jne.) või 0. Näit. 01051116 lüpsikari 01 lihakari 02 seakasvatus 03 linnukasvatus 04 viljakasvatus 05 mahepôllundus 06 kartulikasvatus 07 muu taimekasvatus 08 metsamajandus 09 aiandus,mesindus 10 teenustööd pm-masinatega 11 hobitalu 12 lambakasvastus 13 turism 14 kalandus 15 toitlustus 16 hobusekasvatus 17 miski muu mis? 18 & TOOTMU........................................................ Talu (majapidamist) ei ole 0 Räägime tööst TOO Kas Te teete oma praegust tööd heameele ja innuga või vastumeelselt? See töö on mulle täiesti vastumeelne 1 Minu töös on nii meeldivat kui ebameeldivat 2 Töötan suure innu ja pühendumisega 3 Milline on Teie tööpäev ja töönädal? TOON Töönädala pikkus on tavaliselt .................. päeva TOOP Tööpäeva pikkus on tavaliselt .................. tundi OPPI Milline järgmine õppimisega seotud väidetest ühtib rohkem Teie arvamusega? Ei ole soovi ega võimalust õppida 1 Õppimisesoovi pole, ehkki võimalusi on 2 On õppimisesoov, kuid võimalused puuduvad 3 On olemas nii soov kui ka võimalused õppida 4 KUIVÔRD EDUKAKS TE PEATE EESTI VABARIIGIS... väga edukaks edu-kaks ei tea, raske öelda mitte eriti edukaks täiesti ebaônnes-tunuks EVPM valitsuse pôllumajanduspoliitikat 5 4 3 2 1 EVREG Valitsuse regionaalpoliitikat 5 4 3 2 1 EVRK Riigikogu seadustandvat tegevust maaelu korraldamisel 5 4 3 2 1 EVPM pôllumajandus- ja omandireformi senist käiku 5 4 3 2 1 EVMR maareformi senist käiku 5 4 3 2 1 EVPERE maaperede majanduslikku toimetulekut 5 4 3 2 1 EVLISA & EVMIS 5 4 3 2 1 Kuidas Te hindate oma elukohas ja selle ümbruses ... (tõmmake sobivale variandile ring ümber) väga hea hea rahul-dav halb väga halb VLDEV Talupidamise või eraettevõtluse alustamise ja jätkamise võimalusi 5 4 3 2 1 VLDTOO Meelepärase töö(koha) valikuvõimalusi 5 4 3 2 1 VLDTRV Kaitset kurjategijate eest 5 4 3 2 1 VLDMED Arstiabi olukorda 5 4 3 2 1 VLDBSS Bussiliikluse olukorda 5 4 3 2 1 VLDTEE Teede olukorda 5 4 3 2 1 VLDKLT Kultuuri- ja seltsielu olukorda 5 4 3 2 1 VALD Vallavalitsuse ja volikogu tegevust 5 4 3 2 1 VLDMAJ Majanduse üldist olukorda 5 4 3 2 1 VLDTUR Toodangu turustamise vôimalusi 5 4 3 2 1 VLDKK Looduskeskkonna seisundit 5 4 3 2 1 VLDOPP Enesetäiendamise, ümberõppimise võimalusi 5 4 3 2 1 VLDPER Maaperede majanduslikku olukorda 5 4 3 2 1 VLDLPS Laste kasvatamise võimalusi 5 4 3 2 1 VLDKAU Kaubanduse olukorda 5 4 3 2 1 VLDHAR Lastele hariduse andmise vôimalusi 5 4 3 2 1 VLDSID Side olukorda 5 4 3 2 1 VLDIN Inimeste omavahelist läbisaamist 5 4 3 2 1 VLDMO Rahva moraalset seisundit 5 4 3 2 1 VLDAKT Inimeste aktiivsust 5 4 3 2 1 VLDMUU Muu & VLDMIS 5 4 3 2 1 & VLDARENG Milliseid ettevôtmisi Te peaksite vajalikuks, et Teie elukoha ja selle ümbruse elu edendada? Kirjutage, palun! .............................................................................................................................................. & VLDETTE Millist ettevôtlust ja äritegevust tuleks Teie piirkonnas esmajoones toetada ja algatada, et luua juurde töökohti inimestele? Kirjutage, palun! .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. & VLDVARA Kas Teie kodukandis on loodusvarasid, mida vôiks vôtta kasutusele? Nimetage neid! .............................................................................................................................................. TURVA Millist organisatsiooni Te eelistaksite korra tagamiseks Teie kodukohas? Saan ise hakkama 1 Eelistan politseid 2 Eelistan kordnikku 3 Eelistan kodukaitset 4 Eelistan kaitseliitu 5 Eelistan turvaettevõtet 6 Eelistan paljusid 7 Ei eelista ühtegi 0 NM Kes Teie arvates tunnevad kaasaegses Eesti maaelus ennast paremini, kas maanaised vôi maamehed? maanaised tunnevad ennast palju paremini 5 üldiselt tunnevad maanaised ennast paremini 4 ei tea, raske ôelda 3 üldiselt tunnevad maamehed ennast paremini 2 maamehed tunnevad ennast palju paremini 1 ei ole kerge kellelgi 0 Kui lähedane või kauge on teile täna ... väga lähedane üldiselt lähedane ei tea, raske öelda üldiselt kauge väga kauge KULTK kodukandi kultuur 5 4 3 2 1 KULTE eesti kultuur 5 4 3 2 1 KULTS soome-ugri kultuur 5 4 3 2 1 KULTV vene kultuur 5 4 3 2 1 KULTEU euroopa kultuur 5 4 3 2 1 KULTA ameerika kultuur 5 4 3 2 1 KULTMA maailmakultuur 5 4 3 2 1 KULTMU muu (lisage) & KULTMIS 5 4 3 2 1 EL Kuivõrd Te soovite või ei soovi Eesti Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga? (tõmmake sobivale variandile ring ümber) Väga soovin 5 Üldiselt soovin 4 Ei tea, raske öelda 3 Üldiselt ei soovi 2 Üldse ei soovi 1 Räägime rahast Mis Te arvate, kui suur peaks olema sissetulek ühe inimese kohta kuus, et ta saaks SISSEN normaalselt ära elada .................. krooni SISSEH igati hästi ära elada .................. krooni Kui palju peaks maksma lehmapidajale piimaliitri eest, et ta ei loobuks lehmapidamisest? HPIIM ............. krooni .............. senti Kui palju peaks maksma teravilja tootjale rukkikilo eest, et tootmine säiliks? HVILI ............. krooni .............. senti Kui palju peaks makstama töömehele töötunni eest, et tal oleks môtet tööd teha? HTOO ............. krooni .............. senti Mis Teil ja Teie ümbruskonnas olemas on ja millest jääb vajaka selleks et alustada uue ettevôtmisega vôi jätkata praegusega? (tõmmake sobivale variandile ring ümber) See puudub üldse Seda on ebapii- savalt Seda on piisavalt ET1 Soov,tahtmine 1 2 3 ET2 Tervis, töövôime 1 2 3 ET3 Teadmised, oskused, kogemused 1 2 3 ET4 Rahakapital, krediidi saamise vôimalused 1 2 3 ET5 Sobivad seadused 1 2 3 ET6 Omand, pôhivara 1 2 3 ET7 Masinad, seadmed 1 2 3 ET8 Infrastruktuur 1 2 3 ET9 Peremehetunne 1 2 3 ET10 Eestvedajad, ettevõtlikud inimesed 1 2 3 ET11 Sobiv tööjôud 1 2 3 ET12 Kohaliku omavalitsuse toetus 1 2 3 ET13 EV valitsuse toetus 1 2 3 ET14 Kindlustunne 1 2 3 ET15 Partnerid, kompanjonid 1 2 3 ET16 Tootmishooned 1 2 3 ET17 Ärivaim, riskijulgus 1 2 3 ET18 Soodne turg ja asukoht 1 2 3 ET19 Muu (kirjutage) &ET20 1 2 3 Oletame, et teil on võimalus investeerida 1 miljon krooni ja kohustus paigutada see raha oma valla ettevõtlusse. Kuhu ja kui suure summa te paigutate? Kirjutage, kuhu ja kui palju. MLJPM Pôllumajandusse .................................. MLJEV Teistesse ettevôtluse liikidesse maal .................................. MLJHA Haridusse, sotsiaalsfääri ................................. MLJTU Turismi .................................. MLJIN Infrastruktuuri .................................. MLJKLT Kultuuri, sporti .................................. MLJTTL Pôllumajandussaaduste ümbertöötlemisse .................................. MLJME Metsandusse .................................. & MLJMU Mujale (kirjutage) ........................................................................... MLJMUJ (SUMMA MUJALE) .................................. Püüdke anda järgnevatele iseloomuomadustele hindeid ühest viieni, nagu seda teeb õpetaja koolis. Kui kõrgelt või kui madalalt Te hindate järgnevaid inimlikke omadusi, väärtusi, antiväärtusi? 5 - väga kõrgelt 4 - kõrgelt 3 - rahuldavalt 2 - madalalt 1 - väga madalalt headus OMHE vabadus OMVA kurjus OMKU ratsionaalsus OMRA julgus OMJU õiglus OMQI elunautimine OMEL muretus OMMR töökus OMTO leplikkus OMLE lunastus OMLU visadus OMVI ettevaatlikkus OMET tasakaalukus OMTK peremehetunne OMPE ebavõrdsus OMEB ausus OMAU korralikkus OMKO võimukus OMVO õndsus OMON jonn OMJO teistega arvestamine OMTE armastus OMAR alalhoidlikkus OMAL kohanemisvõime OMKV õnn OMQN eneseteostus OMEN heldekäelisus OMHL abivalmidus OMAB tagarääkimine OMTA hooletus OMHO vendlus OMVE iseteadlikkus OMIS humoorikus OMHU võrdsus OMVQ murelikkus OMMU edasipüüdlikkus OMED ilumeel OMIL sallimatus OMSA tugevus OMTU seltskondlikkus OMSE tarkus OMTA osavõtlikkus OMOS turvalisus, kaitstus OMTR kadedus OMKA KÜSIMUSI KEELEST KEEL1 Millist nime Te eelistate, kas "võru keel" või "võru murre"? eelistan täielikult nime "võru keel" 5 pigem eelistan nime "võru keel" 4 ei tea, raske öelda, ei eelista kumbagi 3 pigem eelistan nime "võru murre" 2 eelistan täielikult nime "võru murre" 1 KEEL2.Kui Teid kõnetatakse võru keeles (murdes), mis keeles (murdes) Te vastate? eesti keeles 1 võru keeles (murdes) 2 setu keeles (murdes) 3 mingis muus keeles (murdes), (Millises? Kirjutage!) & KEEL3......... 4 KEEL4. Mida Te peate koduseks keeleks? eesti keelt 1 võru keelt (murret) 2 setu keelt (murret) 3 mingit muud keelt (murret) (Millist? Kirjutage!) & KEEL5.............4 KEEL6. Kas Te loete ajalehest võrukeelseid (võru murdes) artikleid? jah, peaaegu alati 5 jah, sageli 4 kuidas kunagi 3 harva 2 väga harva, ei loe 1 KEEL7. Kas võru keel (murre) vajab Teie arvates eesti keele kõrval eraldi tähelepanu? jah, kindlasti 5 üldiselt jah 4 ei tea, raske öelda 3 üldiselt mitte 2 kindlasti mitte 1 KEEL8. Kas Te olete sündinud Võrumaal või olete tulnud siia kuskilt mujalt? olen sündinud Võrumaal 2 olen siia tulnud (kirjutage!) ...& KEEL9.......... 1 Kui laialt on Teie arvates tänase Eesti maaelus kasutusel järgmised põhimõtted (tõmmake sobivale variandile ring ümber) väga laialt kasutusel laialt kasutusel ei tea, ei oska öelda vähe kasutusel väga vähe kasutusel PMDE Demokraatia 5 4 3 2 1 PMBU Bürokraatia 5 4 3 2 1 PMKA Kambakraatia 5 4 3 2 1 PMMA Maffioossus 5 4 3 2 1 PMTO Totalitaarsus 5 4 3 2 1 PMIN Individualism 5 4 3 2 1 PMSE Seaduslikkus 5 4 3 2 1 PMKO Kooskondlikkus 5 4 3 2 1 PMAU Autoritaarsus 5 4 3 2 1 PMKL Kollektiivsus 5 4 3 2 1 PMKN Konkurents 5 4 3 2 1 PMYH Ühistegevuslikkus 5 4 3 2 1 PMAN Anarhia 5 4 3 2 1 PMAR Ärastamine 5 4 3 2 1 PMMO Monopolism 5 4 3 2 1 PMMU & PMLI 5 4 3 2 1 Kui suur või väike on Teie koolitusvajadus? (tõmmake ring ümber sobiva variandi) KOOL 5 - väga vajan 4 - üldiselt vajan 3 - ei tea, raske öelda 2 - üldiselt ei vaja 1 - üldse ei vaja Kui suur või väike on Teie nõuandevajadus? NOU 5 - väga vajan 4 - üldiselt vajan 3 - ei tea, raske öelda 2 - üldiselt ei vaja 1 - üldse ei vaja Märkige, millised on need alad, mille kohta Te vajate teadmisi ja oskusi? Väga vajan 5 Üldiselt vajan 4 Keskmine vajadus 3 Üldiselt ei vaja 2 Üldse ei vaja 1 ei tea, ei oska hinnata 0 Hinne Ettevõtte asutamine TE1 Kodukandi kultuur ja ajalugu TE2 Taimekasvatus TE3 Loomakasvatus TE4 Majandusalased üldteadmised TE5 Teadmised maaühiskonnast TE6 Teadmised linnaühiskonnast TE7 Kohalik keel (murre) TE8 Turism TE9 Äriplaani, äriprojekti koostamine TE10 Uute tegevussuundade leidmine TE11 Raamatupidamine TE12 Rahandus, pangandus TE13 Krediidi, laenu saamine TE14 Turustamise põhimõtted TE15 Tehnika kasutamine ja remont TE16 Kodundus TE17 Aiandus TE18 Mesindus TE19 Metsandus TE20 Veterinaaria TE21 Juhtimise põhimõtted TE22 Inimsuhted, psühholoogia TE23 Pedagoogika TE24 Maa saamise vormistamine TE25 Maa asendamine ja kompenseerimine TE26 Maa rentimine TE27 Ettevõtluse vormid TE28 Ülevaade seadusandlusest TE29 Ehitus TE30 Ärisuhtlemine TE31 Reklaam TE32 Maksusüsteem TE33 Suhtlemine välismaalastega TE34 Investeeringute planeerimine TE35 Maakorraldus TE36 Keskkonnakaitse TE37 Arvutid, nende kasutamine TE38 Võõrkeeled TE39 Lautade mehhaniseerimine TE40 Lautade automatiseerimine TE41 Maaharimine TE42 Omandiküsimused TE43 Maaparandus TE44 Juriidiline nôuanne TE45 & TELI1 TE46 & TELI2 TE47 Millise riigi koolitus- ja nõuandeasutustelt ning eraisikutelt Te sooviksite saada koolitust ning nõuannet? Riik Just selle riigi Ka selle riigi Selle riigi mitte Ei oska öelda RI1 Eesti 4 3 2 1 RI2 Soome 4 3 2 1 RI3 Rootsi 4 3 2 1 RI4 USA 4 3 2 1 RI5 Saksamaa 4 3 2 1 RI6 Holland 4 3 2 1 RI7 Jaapan 4 3 2 1 RI8 Hiina 4 3 2 1 RI9 Poola 4 3 2 1 RI10 Mehhiko 4 3 2 1 RI11 Iirimaa 4 3 2 1 RI12 Inglismaa 4 3 2 1 RI13 Taani 4 3 2 1 RI14 Muu riik & RIMU 4 3 2 1 Kui suurt päeva- vôi tunnitasu Te oleksite nõus maksma Teile vajaliku koolituse eest? SISESTADA ARV, KUI ANTUD ON VAHEMIK, VõTTA KESKMINE TAKO1 ................. krooni päevas TAKO2 ................. krooni tunni eest ei ole nôus maksma 0 KUI MäRGITUD SEE VRIANT, KODEERIDA MõLEMAD 0-IKS Kui suurt päeva- vôi tunnitasu Te oleksite nõus maksma Teile vajaliku nôuande eest? TANO1 ................. krooni päevas TANO2 ................. krooni tunnis ei ole nôus maksma 0 KUI MäRGITUD SEE VRIANT, KODEERIDA MõLEMAD 0-IKS Kui pikki või lühikesi õppekursusi Te eelistate? Nimetage päevade või tundide arv. KOPI1 ........... päeva KOPI2 ........... tundi Kus Teie arvates peaksid õppekursused toimuma ? Hinnake 5 - väga hea koht 4 - hea koht 3 - rahuldav koht 2 - ebarahuldav koht 1 - sobimatu koht talus KOHT1 ettevõttes KOHT2 ühistus KOHT3 külas KOHT4 vallas KOHT5 maakonnakeskuses KOHT6 õppekeskuses KOHT7 ülikoolis KOHT8 pealinnas KOHT9 välismaal KOHT10 Millised on Teie arvates 3 paremat ja 3 halvemat kuud kursuste, õppuste läbiviimiseks? KUUHE Paremad kuud KODEERIDA NUMBRITE JADA KUUHA Halvemad kuud ..................................................................... JAAN 01 JUULI 07 VEEB. 02 AUG. 08 MäRTS 03 SEPT 09 APR 04 OKT 10 MAI 05 NOV 11 JUUNI 06 DETS. 12 Kas olete saanud sellel aastal informatsiooni, nõuannet, õpetust ... INFO KODEERIDA NUMBRITE JADA 2-KOHALISTE NUMBRITENA. 1-KOHALISTE ETTE "0" NäIT. 020411 01. Kursustelt, seminaridelt, õppepäevadelt 02. Nõuandjatelt, konsulentidelt 03. Koolidest, ülikoolidest, ametikoolidest 04. Vallavalitsusest 05. Talupidajate Keskliidust 06. Ühistegelisest Liidust 07. Tootjate Liidust 08. Ajalehtedest 09. Raamatutest 10. Reklaamist 11. Raadiost 12. Televiisorist Kuivõrd Teie arvates järgmised asjaolud segavad või ei sega Teid nôuandetegevuses ja koolituses osalemisel? Jrk.nr. segab väga segab üsna ei tea, raske öelda ei sega eriti üldse ei sega SEG1 Informatsiooni puudumine (teade võimaluste kohta ei jõua kohale) 1 2 3 4 5 SEG2 Koolituse madal kvaliteet 1 2 3 4 5 SEG3 Aja puudus 1 2 3 4 5 SEG4 Koolitajate elukaugus (ei tunta olusid) 1 2 3 4 5 SEG5 Inimeste laiskus 1 2 3 4 5 SEG6 Vähesed võimalused teadmiste kasutamiseks 1 2 3 4 5 SEG7 Koolitajate liigne tarkus (nendest ei saa aru) 1 2 3 4 5 SEG8 Ebasobiv aeg kursuste jaoks 1 2 3 4 5 SEG9 Kursuste vähesus 1 2 3 4 5 SEG10 Ei ole vajadust kursuse järele 1 2 3 4 5 SEG11 Koolituse kõrge hind 1 2 3 4 5 SEG12 Kursuste liigne pikkus 1 2 3 4 5 SEG13 Kursuste paljusus (rohkus) 1 2 3 4 5 SEG14 Koolitajate asjatundmatus 1 2 3 4 5 SEG15 Rahapuudus 1 2 3 4 5 SEG16 Ruumipuudus 1 2 3 4 5 SEG17 Tutvuste puudus 1 2 3 4 5 SEG18 & SEGMUU Muu pôhjus 1 2 3 4 5 Kas Teie külas on tekkimas vastuolu omanike ja omandita inimeste vahel? VASTU 5 - ei ole vastuolu 4 - erilist vastuolu ei ole 3 - ei tea, raske öelda 2 - on olemas mingi vastuolu 1 - on olemas suur vastuolu Iga inimene loodab millelegi, teeb tulevikukavatsusi. MIDA TE TAHAKSITE OMA ELUS MUUTA JA ETTE VÔTTA ? Praegu juba tegelen sellega Kohe, ôige varsti, lähitulevikus Vôibolla kunagi edaspidi Seda küll praegu ei kavatse MUUT1 Muuta oma perekonnaseisu 4 3 2 1 MUUT2 Kolida maalt linna 4 3 2 1 MUUT3 Hakata maja ehitama 4 3 2 1 MUUT4 Vahetada tegevusala 4 3 2 1 MUUT5 Ôppida mingit uut ametit, saada uusi oskusi 4 3 2 1 MUUT6 Luuaoma pôllumajanduslik ettevôte 4 3 2 1 MUUT7 Luuaoma mittepôllumajanduslik ettevôte 3 2 1 MUUT8 Tôusta ametiredelil 4 3 2 1 MUUT9 Hakata tegelema alternatiivse pôllumajandusega 4 3 2 1 MUUT10 Hakata lina kasvatama 4 3 2 1 MUUT11 Rohkem kaasa rääkida poliitikas 4 3 2 1 MUUT12 Sôita välismaale tööle vôi ôppima 4 3 2 1 MUUT13 Hakata oma tervise eest rohkem hoolitsema 4 3 2 1 MUUT14 Olla rohkem aega kodus ja kodustega 4 3 2 1 NÜÜD RÄÄGIME MILLESTKI EBATAVALISEST Milliseid erakordseid vaimseid ja hingelisi kogemusi Teil on ( kohtumised hingede, vaimude, haldjate, jumalate, nôidade, UFOde, suurte tunnete, suurte môtetega jne. jms.). Kirjutage, palun! & KOGEM .. .................................................................................................. .............................................................................................................................................. Mil määral Te nôustute järgnevate väidetega maailma kohta ? Vajadusel lisage oma môtteid. Oluline on just Teie arvamus. Skaala: 5 -Täiesti nôus 4 -Üldiselt nôus 3 -Ei tea, raske öelda 2 -Üldiselt ei ole nôus 1 -Üldse ei ole nôus Maailm on ühtne, kôik on kôigega seotud. Hinne VAID1 Kogu maailm on elav, hingestatud. Hinne VAID2 Igat inimest on vôimalik armastada. Hinne VAID3 Olen oma eluga rahul. Hinne VAID4 Olen elus palju halba teinud. Hinne VAID5 Jumal armastab kôiki inimesi. Hinne VAID6 Inimene on pôhiolemuselt hea. Hinne VAID7 Mul oli ônnelik lapsepôlv. Hinne VAID8 Mul on alati kiire. Hinne VAID9 Mul on sageli tunne, et elus on midagi olulist puudu - ei teagi, mida. Hinne VAID10 Nii heade ku halbade tegude tagajärjed tulevad tegijale kätte. Hinne VAID11 Igaüks on oma saatuse ise ära teeninud (saatus on ôiglane). Hinne VAID12 Maailmas on ilus elada. Hinne VAID13 Maailm läheb järjest paremaks. Hinne VAID14 Elusse tuleb tôsiselt suhtuda. Hinne VAID15 Elus on mulle palju halba tehtud. Hinne VAID16 Ma saan inimestega hästi läbi. Hinne VAID17 Inimese elus on palju rôômsaid ja kurbi sündmusi. Küsime nendest mône kohta Teie käest lähemalt ... Ilma sünnib inimesi. Kui mitme lapse ilmasündimisele olete sügavalt kaasa elanud? Nimetage arv! SUND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...... Mitmest pulmast olete osa vôtnud, mitmes pulmas käinud? Nimetage üks arv! PULM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...... Mitmetest matustest Te olete osa vôtnud? Nimetage arv! MAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...... Küsimusi lastest Kui peresse sünnib esimene laps, siis kas Teie eelistaksite poissi vôi tüdrukut ? ESIML Eelistaksin poissi 3 Ei tea, ei eelista kumbagi 2 Eelistaksin tüdrukut 1 Mida rase naine kindlasti teha ei tohi? Loetlege tähtsuse järjekorras: & RASEEI 1. ................................. 4. .................................. 2. ................................. 5. .................................. 3. ................................. Mida rase naine tohib teha (peab tegema), et sünniks ilus, ônnelik, töökas ja terve laps? Nimetage, palun, tähtsuse järjekorras: & RASEJA 1. ................................. 4. .................................. 2. ................................. 5. .................................. 3. ................................. Kuidas suhtute peresünnitusse, kus mees abistab sünnituse juures naist ? PERES Pooldan täiesti 5 Üldiselt pooldan 4 Ei tea, raske öelda 3 Üldiselt ei poolda 2 Üldse ei poolda 1 Kas rase naine tohib käia matustel? RASMA Ei 1 Jah 2 & RASMI Miks?............................................................................................................. Kas lapse edasist saatust määrab tema sünnipäev? HORO Jah 1 Ei tea 2 Ei 3 Kui Teie lapsel on tösiseid raskusi tervisega, kas eelistate tavalist arstiabi või alternatiivset meditsiini? MED 1 Pöördun diplomeeritud arsti poole. 2 Pöördun alul diplomeeritud arsti poole, kui see aita, lähen rahvaarsti (teadja, nöid) poole. 3 Pöördun rahvaarsti (teadja,nöid) poole ja kui see ei aita, lähen diplomeeritud arsti juurde. 4 Pöördun rahvaarsti (teadja,nöid) poole. Kas peate lapse ristimist vajalikuks juba väikesest peast vôi vôib seda teha ka kunagi hiljem kui laps on juba suurem ja arusaajam? RISTIM Pooldan ristimist väikesest peast 1 Ei tea, raske öelda 2 Pooldan ristimist, kui laps on suurem 3 Ei pea ristimist vajalikuks 4 Kuidas Te suhtute aborti ? ABORT Suhtun aborti täielikult eitavalt 5 Suhtun aborti üldiselt eitavalt 4 Ei tea, raske öelda 3 Suhtun aborti üldiselt eitavalt 2 Suhtun aborti täiesti pooldavalt 1 Küsimusi pulmadest Kas pulmad on vajalikud vôi vôiksid noored ka niisama koos elada ? PULM Pulmad on väga vajalikud 5 Pulmad on üldiselt vajalikud 4 Ei tea, raske öelda 3 Pulmad ei ole üldiselt vajalikud 2 Pulmad ei ole üldse vajalikud 1 Kas on oluline, et abielludes vôtab noorik endale tulevase mehe nime ? MNIMI See on väga oluline 5 See on üldiselt oluline 4 Ei tea, raske öelda 3 See ei ole üldiselt oluline 2 See ei ole üldse oluline 1 Kuidas te suhtute pulmareisi tegemisse pulmade asemel ? PREIS Pooldan ainult pulmi 1 Üldiselt pooldan pulmi 2 Ei tea, raske öelda 3 Üldiselt pooldan pulmareisi 4 Pooldan täielikult pumareisi pulmade asemel 5 Kuidas suhtute pruudi "röövimisse" pulmade ajal ? ROOVPR Olen sellega nôus 5 Üldiselt nôustun 4 Ei tea, raske öelda 3 Üldiselt ei nôustu 2 Olen selle vastu 1 Kuidas suhtute peiu "röövimisse" pulmade ajal ? ROOVPE Olen sellega nôus 5 Üldiselt nôustun 4 Ei tea, raske öelda 3 Üldiselt ei nôustu 2 Olen selle vastu 1 Mitu päeva Teie lähikonnas pulmi peetakse ? PLMPIK .......... päeva. Kuidas teie lähikonnas pulmad lôpetetakse ? Kirjutage, palun ! & PLMLOP ................................................................................................................................................................................................................................................................. Küsimusi surmast ja matustest Mitu korda Te olete surmaga silmitsi seisnud (ônnetus, raske haigus jne. jms.) Nimetage üks arv! SRM1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...... Kui Te olete vôimaliku surmaga kohtunud, siis milliseks hindate selle kohtumise (nende kohtumiste) môju endale? SRM2 (SISESTADA 1, 2, 3, 4 VõI 0 !!!) Need kohtumised (see kohtumine) surmaga on môjutanud minu ellusuhtumist, muutnud elu môtte ja eluviisi 1 Need kohtumised (see kohtumine) surmaga on pannud mind elu üle järgi môtlema. 2 Kohtumine vôimaliku surmaga pole mind eriti môjutanud, sest seda juhtub elus ikka. 3 & SRM3 Midagi muud. kirjutage, palun .................................................................................................................. .............................................................................. 4 ei oska öelda 0 Kas te kardate surma? SRM4 üldse ei karda 1 üldiselt ei karda 2 ei tea raske öelda 3 üldiselt kardan 4 kardan väga 5 Kui teis on surmakartus, siis mida te surma puhul kardate? Kirjutage, palun ... &SRM5 ................................................................................................................ ....................................................................................................................... Kui teis ei ole surmakartust, siis miks Te ei karda surma? Kirjutage, palun ... &SRM6 ................................................................................................................ ....................................................................................................................... Kas Te minevikus olete kunagi üle elanud, kogenud tugevat surmahirmu? SRM7 jah, väga sageli 5 jah olen, sageli 4 ei tea, ei mäleta 3 jah olen, harva 2 ei ole 1 Millega seoses Te kogesite surmahirmu? Kirjeldage, palun. &SRM8 ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Kas Te ootate surma, kas Teil on surmaigatsus? SRM9 jah, ja ma olen oma elus varem kogenud surmaigatsust 4 jah, ma ootan surma 3 ei tea, raske öelda 2 ei, ma ei oota surma 1 Kui Te olete kogenud surmaigatsust, siis kirjeldage, palun, millega see seotud oli. &SRM10 ................................................................................................................ ....................................................................................................................... Milliseid tundeid tekitab Teis lähedase inimese surm? Tômmake joon alla sobivatele vôi lisage omalt poolt ôige. Hirm; ängistus; kartus; ükskôiksus; tuimus; igatsus; lootus; aukartus; tühjus; mure; vastikus; &SRM11 ........................................................................................................................ Missuguseid tundeid tekitab Teis surnu nägemine? Kirjutage, palun! &SRM12 ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Kas Te tahate vôi ei taha matustele minna? SRM13 alati tahan 5 üldiselt tahan 4 ei tea, raske öelda (kuidas kunagi) 3 üldiselt ei taha 2 üldse ei taha 1 Mille pärast Te matustele lähete, miks Te seda teete? Kirjutage, palun! & SRM14................................................................................................................ ....................................................................................................................... Kas Te olete tundnud, et surm on reaalne, tegelik lôplik? SRM15 jah, olen 3 ei tea, raske öelda 2 ei ole 1 Kas Te olete tundnud, et surm pole reaalne, pole tegelik, ploe lôplik? SRM16 jah, olen 3 ei tea, raske öelda 2 ei ole 1 Kui sageli Te môtlete surmale, mäletate surma, surelikkust.? SRM17 iga päev 5 peaaegu iga päev 4 kord nädalas 3 kord mône kuu jooksul 2 praktiliselt üldse mitte 1 Millal teile on meenunud surma olemasolu, surelikkus? Püüdke meenutada erinevaid olukordi. Kirjutage, palun! &SRM19 ............................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Mis on inimese surm Teie arvates? Kirjutage, palun! &SRM20 ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Kas surm on Teie arvates loomulik vôi kurb? SRM21 väga loomulik 5 üldiselt loomulik 4 ei tea, raske öelda 3 üldiselt kurb 2 väga kurb 1 Mis Teie arvates vôib teha surma kurvaks? Tômmake alla sobivad vastused vôi kirjutage oma(d). & SRM22 Enneaegne surm; kui inimene ei ole maetud kombe kohaselt; kui pere sureb välja; kui lähedane inimene sureb; iga surm on kurb sündmus; ........................................................................ Kas surm on paratamatu vôi on inimesel mingi vôimalus pääseda surmast? SRM23 surm on alati paratamatu 1 surm on tavaliselt paratamatu 2 mônikord on inimesel vôimalik pääseda surmast 3 Kui inimesel on vôimalus pääseda surmast, siis milline see vôimalus on? Kirjutage, palun! &SRM24 ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Kellele kuulub Teie arvates inimese elu? SRM25 inimesele endale 5 perekonnale, hôimule 4 ühiskonnale 3 kôrgematele jôududele 2 mitte kellelegi 1 Kas surmast peaks räägitama ... SRM26 palju rohkem 5 üldiselt rohkem 4 sama palju 3 üldiselt vähem 2 palju vähem 1 Milliseid surmaendeid Te teate? Kirjutage, palun! &SRM27 ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Kuidas nendele surmaennetele tuleks reageerida? Kirjutage, palun! &SRM28 ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... RÄÄGIME SURMAGA SEOTUD KOMMETEST. Kas Teie peres surnut valvatakse? SRM29 jah, valvatakse 3 kuidas kunagi 2 ei, ei valvata 1 Kui Teie peres surnut valvatakse, siis kui kaua seda tehakse? Kirjutage, palun! & SRM30....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Kas Teil jäetakse surnuga ka kodus hüvasti? SRM31 jah, jäetakse 3 kuidas kunagi 2 ei, ei jäeta 1 Kui Teil jäetakse surnuga kodus hüvasti, siis kuidas seda tehakse? Kirjutage, palun! & SRM32 ................................................................................................... ....................................................................................................................... Kas Teie pool kutsutakse matustele vaimulik? SRM33 jah, kutsutakse 3 kuidas kunagi 2 ei kutsuta 1 Kas Teie pool pannakse hauale rist? SRM34 jah, pannakse 3 kuidas kunagi 2 ei, ei panda 1 Kas Teie pool matuselistele esimesena vastutulnule ande ka antakse? SRM35 jah, antakse 3 kuidas kunagi 2 ei, ei anta 1 Kas Teie pool tehakse inimese surma korral puu sisse rist? SRM36 jah, tehakse 3 kuidas kunagi 2 ei, ei tehta 1 Kui jah, siis kus see puu (need puud) asuvad? &SRM37 ................................................................................................................ Kas inimene peaks surmaks valmistuma? SRM38 jah, peaks 3 ei tea, raske öelda 2 ei peaks 1 Kas surija soovid tuleb täita? SRM39 jah, kindlasti 5 üldiselt jah 4 ei tea, raske öelda 3 üldiselt ei 2 üldse mitte 1 Kui surija soovid tuleb täita, siis miks seda tuleb teha? Kirjutage, palun! & SRM40 ..................................................................................................... ....................................................................................................................... Kuidas tahaksite saada maetud? SRM41 SISESTADA NUMBRID 1...4. KUI MAINITUD ON MUU VõIMALUS, SRM41=4!!! hauda, lähedaste juurde 1 hauda 2 tahan saada pôletatud 3 & SRM42 Môni muu vôimalus. Kirjutage, palun! 4 ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Kellele on Teie arvates suunatud matus? SRM43 SISESTADA NUMBRID 1...4. KUI MAINITUD ON MUU VõIMALUS, SRM43=4!!! elavatele 1 surnutele 2 nii elavatele kui surnutele 3 Midagi muud. Mida? 4 ....................................................... & SRM44............................................................................................... Kas Te käite kalmistupühadel süütamas küünlaid, panemas lilli jne? SRM45 jah, sageli 5 üldiselt käin 4 harva 3 väga harva 2 ei käi 1 Kas Te kutsute hingi hingedepäeval koju? HING jah kutsun 3 kuidas kunagi 2 ei kutsu 1 Kui suureks Te hindate oma elukogemuste hulka? ELUKOG väga suureks 5 suureks 4 ei oska hinnata 3 väikeseks 2 väga väikeseks 1 Palun sônastage oma elu môte, oma elamise kreedo. & CREDO ................................................................................................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Kas Te peate ennast religioosseks vôi mittereligioosseks inimeseks? REL pean ennast väga religioosseks inimeseks 5 pean ennast üldisel treligioosseks inimeseks 4 ei tea, raske öelda 3 pean ennast üldiselt mittereligioosseks inimeseks 2 pean ennast täiesti mittereligioosseks inimeseks 1 Millisesse usulahku vôi kirikusse Te kuulute? Kirjutage, palun! &USK .................................................................................................................. ....................................................................................................................... Kui suureks Te peate oma hingejôudu? HINGEJ väga suureks 5 suureks 4 keskmiseks 3 väikeseks 2 väga väikeseks 1 Kas Te tunnete ennast vabana? VABA jah, tunnen ennast väga vabana 5 üldiselt tunnen ennast vabana 4 ei tea, raske öelda 3 üldiselt ei tunne ennast vabana 2 üldse ei tunne ennast vabana 1 Kas Te tunnete elust rôômu? ELUR jah, tunnen elust väga suurt rôômu 5 üldiselt tunnen elust rôômu 4 ei tea, raske öelda 3 üldiselt ei tunne elust rôômu 2 üldse ei tunne elust rôômu 1 Kuivôrd Te tunnete ennast kuuluvat ... väga tunnen üldiselt tunnen keskmi-selt vähe väga vähe ei tunne üldse IDPER perekonda 5 4 3 2 1 0 IDSR sotsiaalsesse rühma 5 4 3 2 1 0 IDRAH rahvusesse 5 4 3 2 1 0 IDLD loodusesse 5 4 3 2 1 0 IDKO kôiksusse 5 4 3 2 1 0 TÄIDAB KÜSITLEJA! Kus küsitletu elab? 3 tunnust! VALD Kodeerida: 1. Ansla linn 2. Antsla vald 3. Varstu vald 4. Vastseliina vald 5. Meremäe vald 6. Urvaste vald 7. Tartumaa ASULA Kodeerida: Maalinn, keskasula (siia kuuluvad Antsla linn, Varstu keskasula, Vastseliina keskasula, Meremäe keskasula, Urvaste keskasula) 1 Küla, maakoht (väljaspool keskust elavad inimesed) 2 & KOHT Trükkida kohanimi .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Kuidas küsitletu sattus valimisse? VALIM juhuvalim 1 erivalim (Võrumaa arengu tugirühm) 2 mõlemas valimis 3 Tartumaa talunikud 4 .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Küsitlusele kulunud aeg. ................................. AEG kodeerida tundides Märkused & MARK ..................................................................
Välis_ID
95960097
Lühikirjeldus
Pôhilised alateemad: * maainimeste tegevusalad; * kohaliku arengu piirangud ja võimalused; * ettevõtlushoiakud, -vôimalused ja -piirangud; * nôuande-ja koolitusvajadus, piirangud ja vôimalused; * meediakanalite jälgimine ja suhtumine nendesse; * elu kvaliteet (tervis, materiaalne heaolu, elamistingimused, töötingimused, vaba aeg jms.); * majapidamiste kasutuses oleva tehnika hulk ja seisukord; * inimeste psühhol. iseärasused, identiteet, väärtushinnangud jne.; * oma- ja massikultuuriga seotud küsimused (kohalikud tavad, keel, lemmikteosed - autorid jne.); * inimsuhted, moraaliprobleemid; * suhtumine poliitilistesse institutsioonidesse, poliitikasse ning maaeluga seotud poliitikavaldkondadesse jne.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Paas Margus
Murutar Asser
Kaasik Marko
Kasemets Aare
Kulp Ülle
Kôivupuu, Marju
Merenäkk Tiit
Moor Liis
Varusk, Reet
Viljasoo, Vambola

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EPMÜ Maasotsioloogia ja Ühistegevuse Instituut