Uurimus
Eesti maarahva kongressi delegaatide küsitlus.
Alguse aeg
1997 märts
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eesti maarahva kongressi delegaadid.
Eeskiri
Andmed koguti ankeetküsitluse teel. Ankeedid jagati kôigile delegaatidele ja külalistele.
Realiseerumine
Andmed koguti Eesti maarahva kongressil 31. märtsil 1997. a. Ankeedi tagastas 446 inimest, mis on 67% üldkogumist.
Küsitlusmeetod
Kvalitatiivsed andmed koguti ankeetküsitluse teel . Ankeedid jagati kôigile delegaatidele. Ankeedi tagastas 463 delegaati, mis on 69% üldkogumist.
Kodeerimisjuhend
107 tunnust 446 vastanut LUGUPEETUD MAARAHVA KONGRESSI DELEGAAT! AUSTATUD MAARAHVA KONGRESSI KÜLALINE! Kongressi korraldajad paluvad Teil vastata alljärgnevatele küsimustele. Küsitlus on anonüümne. Tulemused teeme teatavaks ajakirjanduses ja kongressi tulemusi kajastavates materjalides. Iga küsimuse puhul tõmmake ring ümber Teie arvamusega kõige rohkem ühtivat vastusevarianti tähistavale numbrile. Täidetud küsitluslehed toimetage registratuuri saali fuajees lõunavaheaja lõpuks või hiljemalt kongressi lõpuks. Ankeedi koostas ja andmeid töötleb EPMÜ Filosoofia ja maasotsioloogia instituut. 1. Kuivõrd vajalikuks või mittevajalikuks Te peate Maarahva kongressi korraldamist? pean seda väga vajalikuks 5 üldiselt pean seda vajalikuks 4 ei tea, raske öelda 3 üldiselt pean seda mittevajalikuks 2 pean seda täiesti mittevajalikuks 1 2. Kuivôrd edukaks (maarahva vajadustele vastavaks) Te peate Eesti Vabariigis ... väga edu-kaks edu-kaks ei tea, raske öelda mitte eriti edukaks täiesti ebaônnes-tunuks A. Valitsuse pôllumajanduspoliitikat 5 4 3 2 1 B. Valitsuse regionaalpoliitikat 5 4 3 2 1 C. Riigikogu seadustandvat tegevust maaelu korraldamisel 5 4 3 2 1 D. pôllumajandus- ja omandireformi senist käiku 5 4 3 2 1 E. maareformi senist käiku 5 4 3 2 1 F. Valitsuse metsapoliitikat 5 4 3 2 1 G. Valitsuse maksupoliitikat 5 4 3 2 1 H. Valitsuse sotsiaalpoliitikat 5 4 3 2 1 I. Teie elukohajärgse kohaliku omavalitsuse tegevust 5 4 3 2 1 J. maaelu krediteerimist (laenupoliitikat) 5 4 3 2 1 K. turumajanduse arengut 5 4 3 2 1 L. maainimeste heaolu tagamist 5 4 3 2 1 M. looduskaitsealast tegevust 5 4 3 2 1 N. ?????????????????????????????????????????(lisage) 5 4 3 2 1 3. Palun prognoosige, ennustage, oletage: milliseks muutub Teie arvates olukord meie maaelu järgnevates valdkondades juhul kui Eesti ühineb Euroopa Liiduga? para-neks oluliselt üldiselt para-neks ei muu-tuks üldiselt halve-neks halve-neks oluliselt ei tea, raske öelda A. maaelu üldine olukord 5 4 3 2 1 0 B. põllumajanduse olukord 5 4 3 2 1 0 C. muu maaettevõtluse olukord 5 4 3 2 1 0 D. toodangu turustamise võimalused 5 4 3 2 1 0 E. laenu saamise võimalused 5 4 3 2 1 0 F. looduskeskkonna seisund 5 4 3 2 1 0 G. omakultuuri seisund 5 4 3 2 1 0 4. Kuivõrd Te usaldate või ei usalda järgmisi institutsioone, organisatsioone, isikuid? usaldan täielikult üldiselt usaldan raske öelda üldiselt ei usalda üldse ei usalda A. EV President 5 4 3 2 1 B. EV Valitsus 5 4 3 2 1 C. EV Riigikogu 5 4 3 2 1 D. EV Põllumajandusministeerium 5 4 3 2 1 E. EV Keskkonnaministeerium 5 4 3 2 1 F. Eesti Pank 5 4 3 2 1 G. Eesti kommertspangad 5 4 3 2 1 H. Euroopa Liit 5 4 3 2 1 I. Maailmapank 5 4 3 2 1 J. Eesti ajalehed 5 4 3 2 1 K. Eesti telekanalid 5 4 3 2 1 L. Eesti poliitilised parteid üldiselt 5 4 3 2 1 M. Eesti Põllumajandusülikool 5 4 3 2 1 N. Eesti Talupidajate Keskliit 5 4 3 2 1 O. Kohalik taluliit 5 4 3 2 1 P. Põllumajandustootjate Keskliit 5 4 3 2 1 Q. Kohalik põllumajandustootjate liit 5 4 3 2 1 R. Eesti Ühistegeline Liit 5 4 3 2 1 S. Elukohajärgne kohalik omavalitsus 5 4 3 2 1 T. Elukohajärgne volikogu 5 4 3 2 1 U. Teile lähim koolituskeskus 5 4 3 2 1 V. Teile lähim ettevõtluskeskus 5 4 3 2 1 W. Tootmisühistud 5 4 3 2 1 X. Teenuseid pakkuvad ühistud 5 4 3 2 1 Y. Teie lähim elukohajärgne naaber 5 4 3 2 1 Z. Teie elukaaslane (või lähim sugulane) 5 4 3 2 1 AA. Teie ise 5 4 3 2 1 5. Mida oleks vaja selleks, et Teie ja Teie kodukandis elavate inimeste heaolu paraneks, elujärg läheks paremaks? väga vajalik üldiselt vajalik ei tea, raske öelda üldiselt mitte-vajalik üldse mitte vajalik 1. arendada kultuurielu 5 4 3 2 1 2. arendada seltsitegevust 5 4 3 2 1 3. luua uusi töökohti 5 4 3 2 1 4. suurendada riiklikke toetusi 5 4 3 2 1 5. teha uusi baare ja restorane 5 4 3 2 1 6. luua (täiend)õppimisvõimalusi 5 4 3 2 1 7. organiserida hädaabitöid 5 4 3 2 1 8. rohkem tegutseda ühiselt, arendada ühistegevust 5 4 3 2 1 9. toetada põllumajandust 5 4 3 2 1 10. toetada mittepõllu-majanduslikku ettevõtlust 5 4 3 2 1 11. arendada infrastruktuuri 5 4 3 2 1 12. rajada tootmis- ja ümbertöötlemisettevôtteid 5 4 3 2 1 13. arendada turismi 5 4 3 2 1 14. kiirendada maareformi 5 4 3 2 1 15. parandada olmetingimusi 5 4 3 2 1 16. Kirjutage oma variant! .....................................??............................................... 5 4 3 2 1 6. Valige eelnevast loetelust Teie arvates kõige olulisem variant ja kirjutage siia seda tähistav järjekorranumber ?????.. 7. ? ning märkige, kes peaks seda Teie arvates tegema, tagama, organiseerima esmajärjekorras, teises järjekorras, kolmandas järjekorras ? esimeses järjekorras teisesjärjekorras kolmandasjärjekorras üldse mitte ei oska öelda A. EV Valitsus 1 2 3 4 0 B. kohalik omavalitsus 1 2 3 4 0 C. välisfirmad, välismaalased 1 2 3 4 0 D. abiprogrammid, -projektid 1 2 3 4 0 E. eraettevõtted 1 2 3 4 0 F. teenuseid pakkuvad ühistud 1 2 3 4 0 G. kohalikud ettevõtlikud inimesed 1 2 3 4 0 H. Teie ise 1 2 3 4 0 I. Keegi teine (kes?) ????????????.. ????????????..????????????.. 1 2 3 4 0 8. Kas ja millisel viisil peaks Teie arvates toimuma maaelu ja -majanduse riiklik toetamine? Hinnake järgnevaid variante skaalal: 5-väga hea abinõu, 4-hea abinõu, 3-rahuldav abinõu, 2-halb abinõu, 1-väga halb abinõu. (tõmmake ring ümber) A. Ekspordi rahalise toetamise kaudu 5 4 3 2 1 B. Laenupoliitika kaudu (pikaajalised madalaprotsendilised laenud) 5 4 3 2 1 C. Toodangu doteerimise kaudu 5 4 3 2 1 D. Tollipiirangute kehtestamise kaudu importtoiduainetele 5 4 3 2 1 E. Maksusoodustuste kaudu 5 4 3 2 1 F. Hinnapoliitika kaudu (miinimumhinnad, künnishinnad jne.) 5 4 3 2 1 G. Kvootide kehtestamise kaudu 5 4 3 2 1 H. Regionaalarengu soodustamise kaudu 5 4 3 2 1 I. Takistuste kôrvaldamise kaudu maaettevôtluse teelt 5 4 3 2 1 J. Turgude leidmise kaudu 5 4 3 2 1 K. Ettevôtluse stardirahade kaudu 5 4 3 2 1 L. Majandusliku ning sotsiaalse infrastruktuuri rajamise kaudu 5 4 3 2 1 M. Selge ja kindla agraarpoliitilise programmi kaudu 5 4 3 2 1 N. Soodushindade kehtestamise kaudu tootmisvahenditele, materjalidele, kütusele jne. 5 4 3 2 1 O. Täiend- ja ümberôppe vôimaluste loomise kaudu 5 4 3 2 1 P. Nôuandeteenistuse väljaarendamise kaudu 5 4 3 2 1 Q. Kohalikele omavalitsustele suuremate ôiguste andmise kaudu 5 4 3 2 1 R. Maaelu riiklik toetamine ei ole vajalik (mittetoetamine) 5 4 3 2 1 S. Muu vôimalus (kirjutage) ...............................?????........................................................................??????. 5 4 3 2 1 Mõned küsimused Teie enda kohta 9. Teie vanus? ............?????? aastat 10. Teie sugu? Naine 1 mees 2 11. Milline on Teie praegune elukoht? A. ........................................?? maakond B. ........................................??. vald C. ........................................??. linn 12. Milline on Teie praegune haridustase? algharidus 0 põhiharidus 1 kutsekool 2 kutsekeskkool 3 üldkeskharidus 4 tehnikum 5 kõrgharidus (EPA/EPMÜ) 6 kõrgharidus (muu kõrgkool) 7 13. Milline on Teie pôhitöökoht vôi pôhitegevusala? (palun vastake ühele järgnevatest variantidest) 1. talu 2. töötajaile kuuluv ühistu 3. muu eraettevôte (A/S, O/Ü jne.) 4. teenuseid pakkuv ühistu 5. riigiasutus, -amet 6. omavalitsusasutus, -amet 7. riiklik vôi omavalitsusettevôte 8. haridusasutus 9. olen individuaaltöötaja (füüsiline isik) 10. olen lepinguline töötaja 11. pensionär 12. ôpilane, üliôpilane 13. töötu 14. muu ................................................. Täname! VABAD VASTUSED K002-MUU 1 kultuuri- ja haridustegevus 2 presidendi tegevus maaelu arengus 3 riigiasutuste kokkuhoiupoliitika 4 ühistegevus 5 impordipiirangud 6 avalikustamine 7 maainimeste aktiivsus 8 monopoliseerumise vältimine 9 noorte maaperede toetamine 10 välispoliitika 11 noorte perede toetamine 12 Eesti Talupidajate Keskliidu tegevus 13 välispoliitika 14 maa kultuurielu 15 kaitsetollid 31 ettevôtluse areng 32 taluseadus 33 keskkonnafond 34 ametnike heaolu 35 terviklik maaelupoliitika 36 ametnike vastutus 37 valitsuse kalanduspoliitika 38 maal toimivate ettevôtlusvormide vastandamine 39 pangandus 40 seebiooperid, kuritegevus K005-MUU 1 ära tee teisele seda, mida ei taha, et sulle tehtaks 2 vähendada ja diferentseerida maksukoormust 3 toetada inimeste maaleasumist 4 pikaajalised laenud 5 riigiaparaadi kulude piiramine 6 parandada ühistransporti 7 ôpilastele sôidusoodustused 8 avada idapiir 9 parandada keskkonnatingimusi 10 tôsta palka 11 moodustada ühistuid 12 pikajaline madalaprotsendiline laen 13 keelata oma maal toodetava import 14 pôllumajandussaadustele ôige hind 15 kôlvatu konkurentsi piiramine 16 taastada 2 tasandi omavalitsus 17 18 maamaksuvabaks 19 regionaalpoliitika 20 21 turvalisus 31 lôpetada riiklikud toetused 32 säilitada väikesed maakoolid 33 sotsiaaltoetusi suurendada ja diferentseerida 34 rajada väike ühispank 35 ettevôtluse toetamine 36 muuta taluseadust 37 kapitalitoetus ühistegevusele 38 leida pôllumajandustoodetele turg 39 muuta suhtumist maaellu 40 riiklike ekspordifirmade loomine 51 lôpetada riiklikul tasemel petmine 52 parandada vaimset tervist 53 hariduselu 54 vôrdsed tingimused 55 toetada noori peresid K007-MUU 1 Riigikogu 2 Pôllumajandusministeerium 3 sünnitoetused 4 poliitilised erakonnad 5 kohalikud seltsid, fondid 6 vannutatud maamôôtja 7 maakondlikud organisatsioonid 8 kohus 9 haridusasutused 11 EV Riigikogu 12 Pôllumajandusministeerium K008-MUU 1 toetada maale elamaasumist 2 riigiaparaadi kulude piiramine 3 majandusele soodsa kliima loomine 4 taludele seaduse toetus 5 maaeluvaenulike erakondade tegevuse peatamine 6 algatusvôime toetamine 7 maa kasutajale suurem ôigus maa erastamisel 8 info liikumise soodustamine 9 haritud noortele tee avamine külla 10 likvideerida kôlvatu konkurents 11 haritud noored 12 seltside ja külategevuse toetamine 31 ühistegevusalane seadusandlus 32 nôukogude korra kaotamine 33 eksportfirmade loomine 34 kütus värvida 35 elektrivarustuse parandamine 36 Els kehtivatele maamajandust reguleerivatele mehhanismidele üleminek 37 taluseaduse rakendamine K013-MUU 1 omanik 11 Riigikogu
Välis_ID
97970091
Lühikirjeldus
Uurimisteemad: A. hinnangud maaelu olukorrale, B. prognoosid võimaliku Euroopa Liiduga ühinemise tagajärgede suhtes, C. maaelu olukorra parandamise võimalike meetmete vajalikkuse hinnangud, D. maaelu toetamisviiside vajalikkuse hinnangud, E. usaldus maaeluga seotud institutsioonide vastu.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Murutar Asser
Paas Margus
Kaasik Marko

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EPMÜ Maasotsioloogia ja Ühistegevuse Instituut