Uurimus
Tartu Ülikooli imidzh tartlaste hulgas
Alguse aeg
1994
Lõpu aeg
Staatus
Lõputöö
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
94970165
Lühikirjeldus
Antud töö kuulub rakenduspsühholoogia valdkonda. Selle eesmärgiks oli teada saada, milline on Tartu Ülikooli imidz erinevates sotsiaalsetes gruppides. Kuna imidzi teemat on siiani eesti keeles väga vähe käsitletud, siis püüan anda järgneva töö teoreetilises osas ülevaate imidzi olemusest, kujunemisest ning sihikindlast kujundamisest ja säilitamisest. Eestis on imidzit põhjalikumalt uurinud Tarvi Talv 1992 aastal. Siis ilmus temalt artikkel "Vikerkaares" pealkirjaga "Käsitus ajaloolise mõistena", kuid sealse imidzi käsitluse ulatus pole käesoleva töö jaoks piisav. Töö praktiline osa põhineb erinevatesse sotsiaalsetesse gruppidesse kuuluvate inimeste anketeerimisel ja saadud andmete töötlemisel ning nende interpreteerimisel. Kokku küsitleti 231 inimest ajavahemikus 1993 aasta novembrist 1994 aasta maini. Küsitleda õnnestus 33 ülikooli õppejõudu ja akadeemilistesse ringkondadesse kuuluvat inimest; 42 riigikogusse ja valitsusringkondadesse kuuluvat inimest, 69 ülikooliga mitteseotud tartlast, 30 abiturienti ja 44 tudengit. Lahtistest ja kinnistest küsimustest ning seman-tilisest diferentsiaalist koostatud ankeedi abil on püütud fikseerida Tartu Ülikooli imidzit. Minu andmetel on käesolev töö esimene omataoline uurimus, mida Eestis on ülikoolide suhtes ellu viidud. Antud töö on osa suuremast projektist, mille eesmärgiks on uurida erinevaid rakursse Tartu Ülikoolist.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Vihalemm Peeter
Rämmer Andu

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Tartu Ülikool
TÜ Psühholoogiaosakond