Uurimus
Täiskasvanute koolitus Tartus
Alguse aeg
1996 IX
Lõpu aeg
1996 X
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Uurimuse eesmärk: · Millised on Tartu täiskasvanud elanikkonna haridusvajadused ning kuivõrd on nad rahuldatud: üldhariduse, tööalase täienduskoolituse ja huvihariduse osas; · Mida peaks haridusturg pakkuma? Kas ja mis osas tartlastele teadaolevad koolituspakkumised rahuldavad nõudlust (koolitajad/pakkumised)? · Mida tuleks teha, et nõudlus ja pakkumine paremini ühilduksid ning mis laadi koosõlastust ja koostööd saab välja arendada? (linna hariduspoliitika täiskasvanute hariduse osas).
Eeskiri
Valimi moodustamisel (300) kasutati nn kõikset küsitlust, st. kõigi nende hulgas, kes 1996.a. sügisel olid end registreerinud erinevatesse koolitusfirmadesse
Realiseerumine
Andmete kogumine toimus 1996. a. septembris ? oktoobris; osaliselt postiküsitlusena, kuid valdavalt koolitusfirmade juhendajate kaudu, kes kindlustasid küsitluse kohtadel. Kätte saadi 266 täidetud ankeeti.
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
10. KODEERIMISJUHEND Üldideoloogia, mida kasutati kõigi küsimuste puhul: -1 vastamata -2 polnud vaja vastata Tunnus 5. Viimasel kahel aastal läbitud tähtsaim kursus. -1 Vastamata 1 Psühholoogia 2 Majandus 3 Kaubandus 4 Meditsiin 5 Võõrkeel 6 Arvutiõpetus 7 Autoõpetus 8 Lilleseade 9 Raamatupidamine 10 Pedagoogika 11 Sekretär 12 Muu kursus Tunnus 12 (var00012). Alad, millel saab end Tartus hästi arendada. 0 ei 1 jah (kodeeritud dihhotoomilisena) 1 Psühholoogia 2 Majandus 3 Õigus 4 Terviseõpetus/meditsiin 5 Üldhariduslik 6 Võõrkeeled/keeled 7 Arvutiõpetus 8 Muud alad (autoõpetus, muusika, modellindus, sekretär, tennis jms.) Tunnus 12 (var12). Saab hästi täiendada Tartus (võetud esimesena nimetatud valdkond). -1 vastamata 1 Psühholoogia 2 Majandus/Kaubandus 3 Õigus 4 Meditsiin 5 Üldharidus 6 Võõrkeeled 7 Arvuti 8 Muu Tunnus 13 (var00013). Enam arendamist vajavad alad Tartus. 0 Ei 1 Jah (Kodeeritud dihhotoomilisena) 1 Psühholoogia 2 Majandus 3 Õigus 4 Terviseõpetus 5 Üldhariduslik 6 Muud alad (keeled, arvuti, lilleseade jms.) Tunnus 13 (var13). Enam arendamist vajavad alad Tartus (võetud esimesena nimetatud valdkond). -1 vastamata 1 Psühholoogia 2 Majandus 3 Õigus 4 Terviseõpe 5 Üldharidus 6 Muu Tunnus 14 A. Välisriik, kus end täiendas. 0 Ei 1 Jah (Kodeeritud dihhotoomilisena). 1 Soome 2 Rootsi 3 Saksamaa 4 Inglismaa 5 USA 6 Muu riik Tunnus 16. Enesetäiendamise motiivid. -1 vastamata 1 Töö, eriala, ameti nõuded 2 Uue töökoha otsimine 3 Aja nõuded 4 Materiaalne huvi 5 Üldine enesearendamine 6 Huvidega tegelemine 7 Karjäär 8 Võõrkeeled ja arvuti 9 Muu Tunnus 27. Alad, millest huvituks Avatud Ülikoolis KODEERITUD TEADUSKONNITI -1 vastamata 1 Arsti 2 Bio-Geo 3 Filosoofia 4 Füs-Keemia 5 Kehakultuur 6 Majandus 7 Matemaatika 8 Sotsiaal 9 Teoloogia 10 Õigus Tunnus 34. Praegune amet (kodeeritud ISCO - 88 järgi) -1 Vastamata 1 Juhtivtöötaja 2 Kõrgharidusega humanitaarharitlane 3 Kõrgharidusega reaalala haritlane 4 Keskeriharidusega humanitaarharitlane 5 Keskeriharidusega reaalalaharitlane 6 Ametnik 7 Teenindus-, kaubandustöötaja 8 Oskustööline 9 Keskmise kvalifikatsiooniga tööline 10 Lihtööline 11 Ettevõtja 12 Öppur 13 Riigikaitse Tunnus 47A. Koolis omandatud eriala (kodeeritud ISCO - 88 järgi) -1 Vastamata 1 Kõrgharidusega humanitaarharitlane 2 Kõrgharidusega reaalala haritlane 3 Keskeriharidusega humanitaarharitlane 4 Keskeriharidusega reaalalaharitlane 5 Teenindus-, kaubandustöötaja 6 Tööline 7 Ametnik Tunnus 49. Võõrkeelte valdamine 0 Ei 1 Jah (Kodeeritud dihhotoomilisena) 1 Vene keel 2 Inglise keel 3 Saksa keel 4 Soome keel 5 Prantsuse keel 6 Muud keeled Tunnus 54. Ankeedi läbiviimise koht 1 Medkool 2 Airdos 3 Väljasaadetud kirjad 4 Kameelia 5 Tööstuskool 6 Õppekeskus 7 Õpetajate Seminar 8 Canticum 9 Avatud Hariduse Liit 10 Slingi Erakool 11 Studium 12 Keeltekool 13 Marsell 14 Self-II 15 Kultuuriülikool 16 Dictum 17 Astrodata 18 Tõru 19 Trt. Haritlaste Liit 20 Fontese Erakool 21 Täiskasvanute koolitaja 22 Tartumaa Koolituskeskus 23 Reaale 24 Tartumaa Tööhõiveamet 25 Õhtukeskkool 26 Rahvakool AAnne@ Tunnus 55. Ankeeti täitmise kvaliteet 1 Lohakalt, pealiskaudselt 2 Normaalselt, üksikute lünkadega 3 Hoolikalt, täiendavate juurdekirjutustega
Välis_ID
96980198
Lühikirjeldus
ANKEEDI PÕHIBLOKID: 1. Haridustee 2. Töökarjäär 3. Koolituses osalemine 4. Koolitusvajadus ja õpimotivatsioon 5. Koolitusvõimalused ja koolituse kättesaadavus 6. Materiaalne olukord 7. Respondentide sotsiaal-demograafiline iseloomustus

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Kenkmann Paul
Dsiss Hans

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
TÜ Sotsioloogiaosakond
Tartu linnavalitsus