Uurimus
Sotsiaalsed muutused maal, Eesti regionaalpoliitika efektiivsuse analüüs
Alguse aeg
1995kevad
Lõpu aeg
1995suvi
Staatus
Uurimisobjekt
Maavaldade majanduslikult aktiivsed valimisõiguslikud 20-64a. elanikud.
Eeskiri
Ankeedi küsimustik sisaldas 228 tunnust.
Realiseerumine
Valimi moodustamisel valiti kindla eeskirja järgi kõigepealt küsitluskohad -vallad eri maakondadest.Küsitluskohtade valikukriteeriumiks oli esinduslikkuse tagamine,esiteks, valdade asukohaklasside suhtes ning teiseks,endiste põllumajanduslike suurmajandite sotsiaalsetesse tüüpidesse jaotumise suhtes.Respondentide juhuvalim moodustati iga koha peal valijate nimekirjade alusel;esinduslikkuse kontrolltunnused - vanus,sugu,elukoha asulatüüp. Küsitlus toimus 1995.aasta kevadsuvel kaheksas vallas: Leisi vald (Saaremaa), Mikitamäe vald (Põlvamaa),Tali vald (Pärnumaa),Põdrala vald (Valgamaa),Olustvere vald (Viljandimaa), Jõhvi vald (Ida-Virumaa),Väike-Maarja vald (Lääne-Virumaa) ja Rae vald (Harjumaa).Kokku küsitleti 393 inimest.
Küsitlusmeetod
Ankeetküsitlus
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
95990207
Lühikirjeldus
Maaühiskonna sotsiaalsed struktuurimuutused, maatöötajate majanduslik käitumine. Respondentide elukoht ja eluase,elamistingimused,perekond ja leibkonna tuluallikad; tegevusalad talus või individuaalmajapidamises,maakasutus ja -omand;õiguslik subjektsus omandi- ja maareformis, tootmisvarade omand jne.;respondendi hinnangud oma kodukandi elamis- ja töökeskkonna tingimustele; hinnangud kohaliku omavalitsuse tegevusele; respondendi sotsiaalne kapital; töötamine ja töötaolek, töökoht ja amet; palk,tööaeg, töö funktsionaalne sisu; tööelu kvaliteet; sotsiaalse positsiooni võrdlevad enesehinnangud, edukus kohanemisel muutustega Eesti elus; potentsiaalne mobiilsus -st. isiklikud muutuste soovid ning kavatsused töö- ja töövälises sfääris.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Ginter Jaan
Lòo Arno

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Maaelu Arengu Instituut