Uurimus
Sotsiaalsed muutused maal I
Alguse aeg
1996kevad
Lõpu aeg
1996suvi
Staatus
Uurimisobjekt
Eeskiri
Valimi moodustamisel valiti kindla eeskirja järgi kõigepealt küsitluskohad -vallad eri maakondadest.Küsitluskohtade valiku kriteeriumiks oli esinduslikkuse tagamine,esiteks, valdade asukohaklasside suhtes ning teiseks,endiste põllumajanduslike suurmajandite sotsiaalsetesse tüüpidesse jaotumise suhtes.Respondentide juhuvalim moodustati iga koha peal valijate nimekirjade alusel;esinduslikkuse kontrolltunnused - vanus,sugu,elukoha asulatüüp.Küsitlus toimus 1996.aasta kevadsuvel kuues vallas: Koonga vald (Pärnumaa), Abja vald (Viljandimaa),Raikküla vald (Raplamaa), Suure-Jaani vald (Viljandimaa),Oisu vald (Järvamaa) ja Viiratsi vald (Viljandimaa).
Realiseerumine
Kokku küsitleti 302 inimest.
Küsitlusmeetod
Ankeedi "Maaelu muutused" küsimustik sisaldas 331 tunnust.160 indikaatorit olid sellised tunnused,mis olid kasutusel nii 1995. kui 1996. aasta ankeedis.
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
96990208
Lühikirjeldus
Uurimuse "Sotsiaalsed muutused maal, Eesti regionaalpoliitika efektiivsuse analüüs" jätkuuurimus. Maaühiskonna sotsiaalsed struktuurimuutused, maatöötajate majanduslik käitumine. Respondendi elukoht ja eluase,elamistingimused,perekond ja leibkonna tuluallikad; tegevusalad talus või individuaalmajapidamises,maakasutus ja -omand;õiguslik subjektsus omandi- ja maareformis, tootmisvarade omand,kinnisvara ja kapital; respondendi hinnangud oma kodukandi elamis- ja töökeskkonna tingimuste hetkeseisule ja muutustele; hinnangud kohaliku omavalitsuse tegevusele,valla arenguteguritele; maaelu arendamise tegevussuundade ja põhimõtete õigsuse ning vajalikkuse hinnangud lähiperspektiivi aspektist; töötamine ja töötaolek, töökoht ja amet;palk,tööaeg, töö funktsionaalne sisu; haridustase,erialad; täienduskoolituse tarve; tööelu kvaliteet; tööalane ja sotsiaalne positsioon (võrdlevad enesehinnangud "keskmise enamiku" suhtes), edukus kohanemisel muutustega Eesti elus; ettevõtluspotentsiaal, muu potentsiaalne mobiilsus -st. isilikud muutuste soovid ning kavatsused töö- ja töövälises sfääris;territoriaalne argikäitumine.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Ginter Jaan
Lòo Arno

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Maaelu Arengu Instituut