Uurimus
Täiskasvanuharidus ja maakonna areng
Alguse aeg
1997kevad
Lõpu aeg
Staatus
Uurimisobjekt
Järva ja Rapla maakonna kohalolevad 18-62a. elanikud nii valdades kui linnades/alevites
Eeskiri
Ankeedi "Täiskasvanuharidus ja maakonna areng" küsimustik sisaldas 230 lähtetunnust. . Umbes pooled indikaatoritest olid kasutusel ka MAI 1996. aasta uuringu ankeedis.
Realiseerumine
Valimi moodustamisel valiti kindla eeskirja järgi kõigepealt küsitluskohad.Valdade kui küsitluskohtade valiku kriteeriumiks oli esinduslikkuse tagamine,esiteks , asukohaklasside suhtes ning teiseks,valdade tulujärkudesse jaotumise suhtes.Respondentide juhuvalim moodustati iga koha peal valijate nimekirjade alusel;esinduslikkuse kontrolltunnused - vanus,sugu,elukoha asulatüüp.Küsitlus toimus 1997.aasta kevadel kaheksas vallas: Väätsa,Türi,Albu ja Koeru vallad Järvamaalt ning Kaiu,Kehtna,Käru ja Vigala vallad Raplamaalt ;ja kuues linnalises asulas: Järvakandi,Kohila,Märjamaa,Rapla,Türi ja Paide. Kokku küsitleti 757 inimest,valdades 450 ja linnades/alevites 307 respondenti.
Küsitlusmeetod
Ankeetküsitlus
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
97990209
Lühikirjeldus
Regioonisotsioloogia: kahe maakonna sotsiaalse, territoriaalse ja inimarengu probleemide kompleksne käsitlus. Rrespondendi elukoht , perekond ja leibkonna tuluallikad; respondendi hinnangud oma kodukandi elamis- ja töökeskkonna tingimuste hetkeseisule, hinnangud kohaliku omavalitsuse tegevusele; valla ja maakonna majanduselu arendamise tegevussuundade ja põhimõtete õigsuse ning vajalikkuse hinnangud lähiperspektiivi aspektist; töötamine ja töötaolek, töökoht ja amet; palk, tööaeg, tööhõive staatus; tööelu kvaliteet; haridustase, erialad ja täienduskoolituse tarve; tööalane ja sotsiaalne positsioon (enesehinnangud ),edukus kohanemisel muutustega Eesti elus; ettevõtluspotentsiaal ja muu potentsiaalne mobiilsus. 90 tunnust kirjeldasid täiskasvanuhariduse võimalusi,vajadusi ja faktilist õpikäitumist.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Lòo Arno

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Maaelu Arengu Instituut