Uurimus
Teadlased Tartus ja Tartust
Alguse aeg
1998 aprill
Lõpu aeg
Staatus
Uurimisobjekt
Küsitleti Tartu Ülikooli ja Eesti Põllumajandusülikooli õppe- ja teaduskoosseisu ametikohtadel põhikohaga töötajaid (professorid, dotsendid, teadurid, lektorid, assistendid jt) ja ka teisi teaduskraadiga ülikoolitöötajaid muudel ametikohtadel, kes küsitluskuul parajasti viibisid Tartus.
Eeskiri
Juhuvalim nimekirja järgi. Uurimise kahetisest eesmärgist tulenevalt sisaldab uurimisaine (176 tunnust) kaks suuremat plokki.Esimene uurimisülesanne on selgitada õpetlaste suhtumist linna probleemidesse. Hinnangud linnaelu eri valdkondade hetkeseisule.Võrdluse eesmärgil on ankeeti võetud plokk küsimusi, mis oli kasutusel juba Tartu linnalabori ühes 1987.a. uuringus. Vahearuanne uurimisandmestiku analüüsi tulemuste kohta selle ülesande osas valmis suvel. Teine uurimisülesanne on Tartu teaduspotentsiaali sotsiaalsete karakteristikute mõõdistamine. Milline on teadlaste tööelu kvaliteet, tulunduslik olukord, nende individuaalse elupoliitika (» personal life policy) valikute ruum, edasised tulevikukavad ja nende seostamine Tartuga, teaduskontaktide geograafia.?Tunnetuslikul eesmärgil paluti teadlastel hinnata Eesti tulevikustsenaariumite realiseerumise tõenäosust. Teise uurimisülesandega seostub projekti jätkuetapp.
Realiseerumine
Tartu Ülikool ja Eesti Põllumajandusülikool Küsitluse valim 194 respondenti.
Küsitlusmeetod
Küsitlus, formaliseeritud ankeet.
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
98990210
Lühikirjeldus
Uurimise eesmärk on akadeemilise kodanikkonna positsiooni, suhtumiste ja käitumisviiside kvantitatiivne kirjeldamine ja sotsioloogiline analüüs kahe sotsiaalse rolli kontekstis: esiteks linnakodanikuna ja teiseks oma eriala professionaalina. Õpetlaste suhtumine linna probleemidesse. Tööelu kvaliteet, tulunduslik olukord, individuaalse elupoliitika (personal life policy) valikute ruum, edasised tulevikukavad ja nende seostamine Tartuga, teaduskontaktide geograafia.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Lòo Arno

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Maaelu Arengu Instituut