Uurimus
Elutingimuste uuring Eestis 1999
Alguse aeg
1999
Lõpu aeg
1999
Staatus
Andmed uurijate käes
Uurimisobjekt
Kõik Eestis elavad leibkonnad
Eeskiri
1) Uuringu üldkogumi moodustavad kõik Eestis elavad leibkonnad; 2) Eelarve võimaldas võtta valimi mahuks 5500 leibkonda; 3) Kõik Eesti vallad, mida oli valimi moodustamise momendil 254, jagati 35 ossa e. kihti. Valimi moodustamise esimesel etapil valiti igast kihist 1-5 valda suurusega võrdelise kaasamistõenäosusega; 4) Valimi moodustamise teisel etapil valiti esimese etapi valimisse sattunud valdadest isikud. Need isikud määrasid küsitlemisele kuuluvad leibkonnad e. leibkondade valimi. Uuringu küsimustik koosnes kahest osast: leibkonna küsimustikust ja 18-aastase või vanema leibkonnaliikme küsimustikust. Seetõttu valiti kolmandal etapil valimisse sattunud leibkonna täiskasvanud liikmete hulgast (18 aastased või vanemad) juhuslikult üks liige, keda nimetame valimisjärgseks isikuks.
Realiseerumine
Vastavalt Eesti administratiivjaotusele jagati Eesti valdade üldkogum 35 kihti. Esimese astme valikuobjektideks oli 254 Eesti valda, millest valimisse võeti 90. Suured linnad Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi ning Narva ja Kohtla-Järva koos moodustasid igaüks omaette kihi. Kihtides, kus oli rohkem kui üks vald, võeti valim rahvaarvuga võrdeliste kaasamistõenõäosustega. Esimese etapi valim koosnes seega 5 suurest linnast, 19 linnast (44% kõigist 49 linnast) ja 66 maavallast (33% kõigist 199 maavallast). Linna (v.a. suured linnad) keskmine elanike arv oli 18 200 ja maavalla keskmine elanike arv 2200.
Küsitlusmeetod
Ankeetküsitlus Statistikaameti küsitlejatega.
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
99000212
Lühikirjeldus
Kordusuuring 1994 aasta uuringule on läbi viidud kolmes Balti riigis. NORBALTi küsitlused annavad uut ja poliitikakeskset informatsiooni elutingimuste kohta kolmes Balti riigis, keskendudes leibkondade vaesusele, majanduslikele ressurrsidele, eluasemele ning ümbritsevale keskkonnale; tööturule (töötus ja töötingimused) ja elanikkonna haridustasemele, sotsiaalsele integreeritusele, tervisele (kontaktivõtt tervishoiuasutustega, tervisekindlustuse olemasolu, tasuta hooldamine jne), kuritegevusele ning inimeste turvatundele. 1994 ja 1999 aastal läbi viidud uurimustes sisalduvate sarnaste küsimuste olemasolu (Leedus isegi alates 1990-91 aastatest) annab võimaluse võrdlusanalüüside teostamiseks nii ajalises dimensioonis kui ka Baltimaade lõikes. Veelgi enam, kuna uurimus on üles ehitatud Skandinaavia elutingimuste uurimuste eeskujul, siis võrdlev analüüs võib haarata ka neid maid. NORBALT II küsitlus toimus 199 aasta lõpul paraleelselt kõigis Balti riikides, kogudes informatsiooni üle 10 000 leibkonna ja ligi 25 000 indiviidi kohta. Täpsem info elutingimuste uurimusest NORBALT on kättesaadav interneti aadressil http://www.fafo.no/norbalt/

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Kutsar, Dagmar
Marksoo Ülle

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
FAFO Instituut
EV Statistikaamet
TÜ Sotsioloogiaosakond
EV Sotsiaalministeerium