Uurimus
Eesti maaühiskond turu ja riigi vahel i
Alguse aeg
1998
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Küsitluseks kasutasime ankeeti, mis sisaldas 320 kinnist ja 19 lahtist küsimust. Küsitluses osales 521 inimest 189 vallast ja 19 linnalisest asulast. Valim koosnes neljast ekspertrühmast: 1. omavalitsuste töötajad 2. haridus- kultuuri- ja meditsiinitöötajad 3. ettevõtjad 4. talunikud Ekspertide valikul kasutati ekspertrühma lõikes juhuvalikut. Valimi koostamiseks vajalike andmete saamiseks kasutatati järgmiseid allikaid: Riigitelefon Ärikataloog Infoatlas Koolide nimekiri Maakondade taluliidud Tootjate liidud
Realiseerumine
Sooline jaotus. Kolmandik küsitletutest (32,7%) on naised ja kaks kolmandikku (67,4%) mehed. Meeste suur osakaal on tingitud sellest, et omavalitsustöötajatena, ettevõtjatena ja talunikena töötab oluliselt rohkem mehi kui naisi. Kultuuri, - haridus- ja tervishoiutöötajate hulgas on olukord vastupidine - seal on naiste osakaal oluliselt suurem. Omavalitsustöötajate hulgas on 13,8% naisi ja 86,2% mehi, ettevõtjate hulgas on 28% naisi ja 72% mehi, talunike hulgas 15,6% naisi ja 84,4% mehi, kultuuri-, haridus- ja meditsiinitöötajate hulgas on naisi 66,2% ja mehi 33,8%. Naiste- meeste jaotumine ekspertrühmadesse on toodud joonisel 1.2. Joonisel on näha, et üle poole küsitletud naistest töötab kultuuri, tervishoiu või meditsiini alal. Meeste osas on jaotus ekspertrühmade lõikes ühtlasem. Arvuliselt on küsitletute jaotumine ekspertrühmadesse järgmine: 1. omavalitsuste töötajad - 138 inimest 2. haridus,- kultuuri- ja meditsiinitöötajad - 148 inimest 3. ettevõtjad - 82 inimest 4. talunikud - 123 inimest 5. muud erialad - 30 inimest
Küsitlusmeetod
Ekspertküsitlus viidi läbi 1998. a. novembris posti teel. Teistest üle-eestilistest küsitlustest erineb ta oma valimi poolest - püüdsime küsitleda inimesi, kes oma ameti ja tööala tõttu on kursis maapiirkondade elu-olu ja probleemidega ning kes võiksid otseselt mõjutada maapiirkondades toimuvat.
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
98020220
Lühikirjeldus
Küsitletute elulaad ja väärtushoiakud Maaelu ja maamajanduse arengu ülevaade Euroopa Liiduga seotud küsimused

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Murutar Asser
Moor Liis

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
EPMÜ Maasotsioloogia ja Ühistegevuse Instituut