Uurimus
Avalik arvamus Eesti Ühiskonnast 2002
Alguse aeg
Lõpu aeg
Staatus
Uurimisobjekt
Eeskiri
Küsitluse meetod Küsitlus leidis aset 20. kuni 27. maini, mil küsitleti 935 respondenti ja 4.-7. juunini, mil küsitleti täiendavalt 80 respondenti neis piirkondades, kust pärast esimest küsitlusringi ei laekunud piisavalt ankeete. Järelküsitluse tingis küsimustiku liiga suur pikkus ja keerukus, mistõttu küllalt suur osa vastajatest jättis alustatud intervjuu pooleli. Kokku küsitleti 1015 respondenti, küsitlusvalimis olid proportsionaalselt oma tegelikule osakaalule esindatud kõik Eesti maakonnad ning linna- ja maarahvastik. Küsitluses oli hõlmatud 110 küsitluspunkti, kuhu telliti stardiaadressid AS-lt Andmevara. Nendest aadressidest alates liikusid küsitlejad etteantud reeglitega määratud marsruuti mööda. Küsitletava valikuks konkreetselt aadressilt kasutati "noorema mehe" reeglit - st. esimesena paluti intervjuud noorimalt kodusolevalt meesterahvalt, kes on vähemalt 15 aastane. Kui mehi kodus ei olnud, eelistati noorimat naist. Kokku tehti intervjueerijate poolt 2625 visiiti, neist 623 olid korduvvisiidid, erinevaid aadresse kuulus valimisse 2002. 140 korral keelduti intervjueerijat sisse laskmast, 228 korral keeldus kontaktist sihtrühma (15 - 74 aastased) kuuluv isik. 515 aadressil polnud kedagi kodus (ka pärast kordusvisiiti), 73 aadressil ei elanud sihtrühma kuuluvaid inimesi ja 31 korral ei olnud sihtrühma kuuluvat inimest kodus. Pärast sisestamist kaaluti empiiriline valim vastavusse Eesti elanikkonna soolise ja vanuselise struktuuriga (Eesti Statistikaameti andmed 1. jaanuari 2001 seisuga). Selle tulemusel kujunes küsitletavate lõplik sotsiaal-demograafiline koosseis järgmiseks: tegelik valim(%) valim pärast kaalumist (%) SUGU naine 54 54 mees 47 46 VANUS 15 - 19 9 10 20 - 29 14 18 30 - 39 20 18 40 - 49 18 19 50 - 59 15 15 60 - 74 24 20 VASTAMISE KEEL eesti 72 72 vene 28 28 HARIDUS alg - ja põhi 26 26 kesk ja kesk-eri 54 54 kõrgem 19 19 vastamata 1 1 ELUKOHT Tallinn 30 30 muu linn 39 39 maa 31 31
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
02022224
Lühikirjeldus
Usaldus insitutsioonide vastu, kodanikualgatused.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Kivirähk, Juhan

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
ES Turu-uuringute AS