Uurimus
Riik ja rahvas 2001
Alguse aeg
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Mudeli sotsiaal-demograafiliste tunnuste koostamisel on kasutatud rahvastikustatistika andmeid seisuga 01.01.2001. (v.a. haridustunnus, mille kohta andmed on võetud Statistikaameti väljaandest "Tööjõu II kvartal 1998"). Mudeli ja saadud küsitlustulemi representatiivsuse võrdlemisel ilmnenud eristuste vähendamiseks kaaluti saadud tulemit kõigi sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes. Mudel protsent Saadud küsitlustulem protsent Kaalutudküsitlustulemprotsent ELUKOHT Linn 68,7 70,2 68,7 Maa 31,3 29,8 31,3 SUGU Mees 46,4 46,0 46,4 Naine 53,6 54,0 53,6 VANUS 15-19 10,0 11,5 10,0 20-29 18,1 17,0 18,1 30-39 17,7 19,1 17,6 40-49 18,6 17,1 18,6 50-59 15,3 14,0 15,3 60-74 20,3 21,3 20,3 RAHVUS Eestlased 63,6 67,3 63,6 Mitte-eestlased 36,4 32,7 36,4 REGIOON LOODE 44,9 43,3 44,9 KIRDE 18,3 19,1 18,3 KAGU 21,0 21,1 21,0 EDELA 10,5 11,0 10,5 LÄÄNE 5,3 5,4 5,3 HARIDUS Põhiharidus ja vähem 33,2 31,1 33,2 Keskharidus 52,6 51,3 52,6 Kõrgharidus 14,2 17,7 14,2
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
01020225
Lühikirjeldus
Ajavahemikul 24. september - 10. oktoober 2001. a. viis sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll läbi avaliku arvamuse küsitluse, mis sisaldas Tellijaga kooskõlastatud küsimusi. Tegu on üleriigilise küsitlusega, kus suulise intervjuu vormis küsitleti 1014 inimest vanuses 15-74 aastat. Respondentide valikuks kasutati proportsionaalse juhuvalimi meetodit.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Saar Andrus
Rentel Anu
Vetik Raivo

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Saar Poll