UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Põhikooliõpetaja identiteet (PÕHIDENT)
1b. Uuringu nimi inglise keeles

2. Finantseerimise allikad
Haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm Eduko
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Projekti teostasid Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus, Tervise Arengu Instituut (TAI), Eesti Rakenduspsühholoogia Keskus (ERK) ja Tartu Ülikooli psühholoogia instituut.
Põhitäitjad: Margus Tõnissaar - projekti taotleja, keskuse juhataja, Phd; projekti juhtimine, küsitlusmetoodika väljatöötamine, andmeanalüüs, aruande kirjutamine.
Kenn Konstabel – TAI teadur, ERK, PhD; kirjanduse analüüs; küsitlusmetoodika väljatöötamine; andmeanalüüs; aruande kirjutamine.
Aire Leppik – TAI projektijuht; PhD; kirjanduse analüüs; küsitlusmetoodika väljatöötamine; põhikooli õpetajate intervjueerimine; õpilaste intervjueerimine; testide väljajaotamine ja tulemuste sisestamine; õpetajate voolavuse andmete kogumine, andmeanalüüs.
Teaduskonsultandid: Anita Kärner, vanemteadur – konsultatsioonid fookusgrupi intervjuude läbiviimiseks
Tiia Tulviste, arengupsühholoogia professor – konsultatsioonid õpetajate psühholoogilise tausta uurimiseks

4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Tiigi 78, 50410, Tartu, tel: 737 6152, e-post: margus.tonissaar@ut.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekti eesmärgid:
- Uurida, milliste tunnuste abil määratlevad põhikooli III kooliastme õpetajad oma õpetajaidentiteeti ja oma tegevuse eesmärke õpetajana;
- Teha kindlaks, millised neist tunnustest on „positiivsed“ ja „negatiivsed“ õpetajate endi jaoks ja millised nende õpilaste jaoks;
- Saadud tunnuseid võrreldakse õpetaja kutsestandardis kirjeldatud tunnustega;
- Õpetaja identiteeti kujundavaid omadusi võrreldakse nende psühholoogiliste omadustega (väärtused, isiksus, enesetõhusus).
Kogutud andmed võimaldavad kindlaks teha, kui sarnased on õpilaste ja õpetajate hoiakud ja ettekujutus „heast“ ja „halvast“ õpetajast ja mil määral „hea õpetaja“ omadused kattuvad kutsestandardis kirjeldatud ülesannetega. Võrreldakse seega õpetajate ning õpilaste ettekujutusi "heast" õpetajast
(a) sisu tasandil – kas mainitakse samu omadusi;
(b) isikute tasandil – kas neid õpetajaid, kellel on enesekirjelduse järgi "positiivne" või „negatiivne“ identiteet, peavad ka õpilased paremaks või halvemaks;
(c) saadud omaduste struktuuri võrreldakse kutsestandardis kirjeldatud õpetaja professionaalsete omaduste ja sellele kutsele esitatud ülesannetega. Kuna õpetaja identiteeti võivad kujundada veel mitmed teised faktorid ja psühholoogilised karakteristikud, siis võrreldakse enesekohaseid ja õpilaste poolt kirjeldatud tunnuseid mitmete muude tunnustega, nagu tööga rahulolu, tööga toimetulek, eduelamused, tulevikule orienteeritus, töötamise keskkond, staa˛ jne.
Eraldi eesmärgiks on uurida alustavate õpetajate koolist lahkumise põhjusi ning leida psühholoogiliste ja tööga seotud omaduste (sh professionaalne identiteet ning tööalased eesmärgid) komplekt, mis võimaldaks nende töölt lahkumist ennustada. See eesmärk ei ole täielikult täidetav käesoleva projekti ajakava raames, kuid projekti käigus säilitame andmed, mis võimaldavad väljalangevust 1 ja 2 aasta möödudes uurida.

6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.
Projekt võimaldab arendada interdistsiplinaarset lähenemist haridusuuringute valdkonnas läbi koostöö haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse, TAI, ERK-i ja psühholoogia instituudi vahel, suurendades psühholoogide ja tervise valdkonna uurijate panust haridusuuringute läbiviimisel.
Haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse poolt osalesid keskuse juhataja Margus Tõnissaar ja Anita Kärner. ERK ja TAI poolt osales Kenn Konstabel. TAI-d esindas ka Aire Leppik. Psühholoogia instituudist osales projektis Tiia Tulviste.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Põhikooliõpetaja identiteet
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 30.09.2011 - 29.09.2012
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
Uuringus kasutati kaht liiki meetodeid: fookusgrupid õpilaste ja õpetajatega ning saadud tulemustele tuginedes koostatud küsimustik.
Nii III kooliastme õpetajate kui õpilastega viidi läbi fookusgrupid, mille tulemused koos õpetaja kutsestandardi ning varasemate uuringutega on aluseks küsimustike koostamisel õpilastele ja õpetajatele.
Õpetajatega läbiviidavate fookusgruppide käigus uuriti, millised on õpetaja ülesanded, millised on "hea" (ideaalne) ja „halva“ õpetaja omadused, millised on põhjused, miks osalejad selle ameti valisid.
Fookusgruppide käigus uuriti ka õpilastelt millised on nende arvates „hea“ ja „halva“ õpetaja omadused.
Küsimustik õpetajale uurib 1. Õpetaja professionaalset identiteeti a. Milliseid õpetaja omadusi ja ülesandeid peetakse tähtsamaks ehk millised omadused ja ülesannete prioriteedid kirjeldavad „head“ õpetajat? b. Millised omadused kirjeldavad „halba“ õpetajat? c. Milliste ülesannete jaoks on õpetajal piisavalt aega ja milliste oluliste (prioriteetsete) ülesannete jaoks on aega ebapiisavalt? d. Millised on III kooliastmes töötamise eripärad võrreldes teiste astmetega? e. Millisel kooliastmel töötamist nad eelistaksid? f. Milliseid töövorme nad eelistaksid (näiteks ühe aine õpetamist erinevatel astmetel või mitme aine õpetamist ühel astmel)? g. Mis on nimetatud töövormide eelised ja miinused? h. Millega nad oma töös on rahul, millega mitte? i. Kuivõrd olulisel kohal on õpetajaks olemine tema identiteedis j. Kuivõrd on õpetajad uhked selle üle, et on õpetajad ja rahul sellega, et on õpetajad? 2. Psühholoogiline, demograafiline ja tööalane taust: väärtused, akadeemiline enesetõhusus, isiksuseomadused, stressitaluvus. Siin kasutatakse standardiseeritud küsimustikke: Schwartzi väärtuste portreeküsimustik (Schwartz jt, 2001), õpetaja enesetõhususe skaala (Schwarzer & Hallum, 2008), isiksuse lühiküsimustik S5 (Konstabel jt, in press). 3. Demograafiline ja tööalane taust: vanus, sugu, staa˛ õpetajana.
Küsimustik õpilastele • Õpilastel palutakse kirjeldada „hea“ ja „halva“ õpetaja omadusi (fookusgruppide põhjal koostatud valikvastused). • Õpilastel palutakse hinnata konkreetseid õpetajaid: kui hästi nad õpilaste arvates täidavad õpetaja peamisi ülesandeid (3-5 tähtsamat ülesannet kutsekirjeldusest; konkreetne sõnastus ja rõhuasetused täpsustatakse fookusgruppides).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Esmalt kutsusime koole osalema fookusgruppide töös ja lisaks telefonikõnele või kohalkäimisele said koolid uuringut lähemalt tutvustava meili. Fookusgruppide tööd juhatas Anita Kärner.
Koolid kes osalesid fookusgruppide töös: 1. Lähte Gümnaasium 2. Kõrveküla Põhikool 3. Kommerts Gümnaasium 4. Karlova Gümnaasium
Fookusgruppide intervjuude kokkuvõte eraldi failina, mille põhjal töötati välja veebipõhine küsimustik.
Veebipõhises küsitluses osalesid a)Aire Leppiku poolt kaasatuna järgnevad koolid (esmane kontakt saadi koolidega kas kohale minnes, helistades või meilides):Descartes`i Lütseum, Tartu Tamme Gümnaasium, Tartu Mart Reiniku Gümnaasium, Tartu Kunsti Gümnaasium, Tartu Veeriku Kool, Tartu Erakool - TERA, Võru I Põhikool, Põlva Ühisgümnaasium, Võru Kesklinna Gümnaasium, Tõrva Gümnaasium, Ilmatsalu põhikool, Karlova Gümnaasium, Laiuse Põhikool, Kuressaare Gümnaasium, Saaremaa Ühisgümnaasium, Räpina Ühisgümnaasium, Suure Jaani Gümnaasium, Tarvastu Gümnaasium, Pikassilla Kool
b)Marko Prooveri poolt kaasatuna järgnevad koolid (kontakt saadi koolidega kas helistades või meilides): Türi Põhikool, Türi Ühisgümnaasium, Muuga Põhikool, Kadrina Keskkool, Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Põhikool, Vinni – Pajusti Gümnaasium, Rakvere Reaalgümnaarium, Rakvere Gümnaasium, Avinurme Gümnaasium, Tamsalu Gümnaasium, Narva Eesti Gümnaasium, Viimsi Keskkool, Toila Gümnaasium, Muuga Põhikool, Jüri Gümnaasium, Tabasalu Ühisgümnaasium,
Palusime koolide õppealajuhatajatel informeerida õpetajaid meie uuringust, kutsudes neid vabatahtlikult osalema (koostatud oli uuringut tutvustav kiri õpetajale). Kui õpetaja oli veebipõhisele küsimustikule vastanud kontakteeruti uuesti õppealajuhatajaga, kes edastas vastanud õpetaja kaudu infokirja lapsevanemale/lapsele kas e-kooli või meililisti vahendusel kutsudes lapsi uuringus osalema (koostatud oli kaks erinevat kirja, mis tutvustasid uuringut ja milles oli veebilink küsimustiku täitmisele – osadel õpilastel viis link küsimustikuni kus paluti kirjeldada „hea“ ja „halva“ õpetaja omadusi ja osadel õpilastel viis link küsimustikuni kus tuli ühte konkreetset õpetajat hinnata. Uuringus osalemine oli õpilastele vabatahtlik.

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uuringu aruanne EDUKO veebilehel

ARUANNE

Küsimustikud
EDUKO - lapse arvamus õpetajast
EDUKO - õpetaja olulised omadused
EDUKO - põhikooliõpetaja indentiteet

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
põhikooliõpetaja III aste, identiteet, "hea" õpetaja, "halb" õpetaja,
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.
Aire Leppik telefon: 5051467 e-post: aire.leppik@gmail.com
15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)
Uuringu põhitäitja Aire Leppik: TAI projektijuht; PhD; kirjanduse analüüs; küsitlusmetoodika väljatöötamine; põhikooli õpetajate intervjueerimine; õpilaste intervjueerimine; testide väljajaotamine ja tulemuste sisestamine; õpetajate voolavuse andmete kogumine, andmeanalüüs
ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2012201200003
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: