UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Kraut Liis

1
Kõrghariduse omandanute ja õpingud katkestanute võrdlus töötasult laekunud tulumaksu põhjal
2
Riikliku koolitustellimuse kavandamine kutsehariduse, rakenduskõrghariduse ja akadeemilise kõrgharidusega spetsialistide koolitamiseks EL tõukefondide vahendite rakendamisel
3
Eesti tööturg ja haridussüsteem Euroopa Liiduga liitumisel
4
Kutseõppeasutuste võrgu korraldamine lähtuvalt regionaalsest spetsialiseerumisest
5
Tartu ja Lõuna-Eesti tehnikaalase rakenduskõrghariduse optimaalse mudeli ja selle rakendamise tegevuskava väljatöötamine