UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Niglas Katrin

1
Veebipõhise konstruktivistliku õpihaldussüsteemi pedagoogilised lähtealused ja rakendusmudelid Eesti kõrghariduse kontekstis
2
Enesejuhitava õppimise toetamise ja analüüsimise raamistik avardatud õpikeskkonnas
3
Hajutatud arhitektuuriga e-õppe keskkonnad, nende koostalitlus ja rakendusmudelid
4
Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite kombineeritud kasutamine sotsiaal- ja kasvatusteaduslikus uurimistöös